Logo
< Parti saflarına daha çok genç işçi!

Klasiklerde seçimler ve devrimci sınıf tutumu


Klasiklerde seçimler ve
devrimci sınıf tutumu

“Burjuva demokrat adaylar yanında, her yerde işçi adaylar da gösterilmelidir, bu adaylar olanaklar elverdiğince Birlik üyeleri arasından oluşmalı, ve mümkün olan bütün yollar kullanılarak bunların seçilmeleri için çalışılmalıdır. Bunların seçilme şanslarının hiç bulunmadığı yerlerde bile, işçiler, bağımsızlıklarını korumak, güçlerini ölçmek ve kamuoyunun önüne kendi devrimci tutumlarını ve kendi parti görüşlerini koymak için, kendi adaylarını göstermelidirler. Bu konuda demokratların, örneğin, böyle yapmakla demokratik partiyi böldükleri ve gericilere kazanma olanağı sağladıkları yolundaki savlarla kendilerini ayartmalarına fırsat vermemelidirler. Bu türden sözlerin nihai amacı proletaryayı aldatmaktır. Proleter partinin böyle bir bağımsız eylemle kaçınılmaz olarak göstereceği ilerleme, temsili-kurum içerisinde birkaç gericinin varlığının doğurabileceği sakıncadan çok daha önemlidir...”

(Marx-Engels, Merkez Komitesi’nin Komünist Birliğe Çağrısı)

 

“Burjuva partileri alelacele ve tam bir savruk edasıyla, seçmenlerin gözünü boyamak için, vaad dolu ‘seçim bildirgeleri’ tasarlıyorlar. Tasfiyeciler kendi şaşkınlıklarını, dağınıklıklarını, ideolojik ilke yoksunluklarını, saygın yasa-tanır bir ‘seçim bildirgesi’yle örtmeye çalışırken, yasal sansürlü basında da seçim bildirgeleri hakkında yaygarayı basıyorlar. ”

“‘Seçim için’ bildirge değil ama devrimci sosyal demokrat bildirgeyi uygulamak için seçimler! -işçi sınıfının partisi konuya böyle bakıyor. Seçimlerden bu amaçla esasen yararlandık, sonuna kadar da yararlanacağız. Rus Sosyal-demokrat İşçi Partisi’nin devrimci bildirgesini, taktiklerini ve programını savunmak için en gerici Çarlık Dumasını bile kullanacağız. Gerçekten değerli olan bildirgeler, tasfiyecilerin yaptığı gibi alelacele sırf laf olsun diye gürültülü bir reklam olarak hazırlanmış bildirgeler (özellikle yasal olanlar) değil, ama hareketin tüm sorunlarına tam yanıt veren, uzun sürmüş devrimci uyandırma çalışmalarını tamamlayan bildirgelerdir...”

(V. İ. Lenin, Dördüncü Duma Seçimleri Arifesinde, Temmuz 1912)

 

“Şimdi, eğer siyasal hedeflerimizi, küçük grupların sofuca dilekleri olarak değil de işçi sınıfının hedefleri olarak çözümlemek istiyorsak, eğer programlarımızla seçim bildirgelerimizi yığın savaşımının gerçekleriyle ve bu toplumdaki tüm sınıfların eylemleriyle karşılaştırarak doğruluklarını marksist bir yolda sınamak istiyorsak, aynı zamanda öteki seçim bildirgelerini de yığınların bu devrimci hızlanışında, bu mihenk taşında denemeliyiz. Çünkü sosyal-demokratları için seçimler, özel bir siyasal işlem değildir, binbir türlü vaatte bulunarak sandalye kazanmaya çalışmak değildir, ama sınıf bilinci olan proletaryanın siyasal dünya görüşünün ilkelerini ve temel isteklerini savunmak için bir fırsattır.”

(V. İ. Lenin, Reformcuların ve Devrimci Sosyal-demokratların
Seçim Bildirgeleri, Kasım 1912)


Üste