Logo
< Devrimci, kitlesel ve coşkulu bir gece için seferberliği büyütelim!

Sol örgütlerden 16. yıl etkinliğine mesajlar...


Filipin Komünist Partisi’nin,
Türkiye Komünist İşçi Partisi’ne Dayanışma Mesajı

Filipin Komünist Partisi, Wuppertal’da düzenlemiş olduğunuz gecenize, Türkiye Komünist İşçi Partisi’ne dostça ve devrimci selamlarını sunar. Gerici AKP rejimine ve Erdoğan’a karşı inatçı proleter direnişinizi içtenlikle selamlıyoruz.

Türkiye ve Filipinler’deki insanlar aynı amaca sahipler; emperyalizme ve onun kuklalarına karşı, yani Türkiye’de Erdoğan rejimine ve Filipinler’de ise Aquino rejimine karşı, gerçek özgürlüğü elde etmek ve sosyalizmi kurmak.

ABD emperyalizmi, Ortadoğu’da hegemonyal çıkarları için Türk faşist rejimini küçük ortak olarak kullanıyor. Ve bütün bölgeyi istikrarsızlaştırmak ve ABD emperyalist diktelere karşı direnen Suriye gibi egemen ülkelerde rejim değişikliklerini sağlamak için ise İŞİD gibi en gerici güçleri kullanıyor. Türkiye, kendi çıkarlarıyla örtüştüğü için ve bölgesel güç olabildiği için, ABD’nin küçük ortağı olmasına sevinmekte.

Erdoğan, bir tarafta büyük güç olma hevesi içindeyken, diğer tarafta Türkiye halkına karşı faşizan saldırılar gerçekleştirmekte. Geçen senelerde, işçi, genç ve toplumsal değişik katmanların barışçıl yürüyüşlerinin şiddete başvurarak dağıtıldıklarına tanık olduk. 

Tekrar, Türkiye Komünist İşçi Partisi’ni selamlıyoruz ve gelecek senelerdeki devrimci faaliyetlerinde başarılar diliyoruz.

Yaşasın Türkiye Komünist İşçi Partisi!

Emperyalizme ve Gericiliğe Karşı Mücadele!

Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!

21 Kasım 2014

 

***

 

MLPD’nin TKİP’ye mesajı…

Sayın Yoldaşlar,

Almanya Marksist Leninist Partisi, gençlik kolu REBELL ve çocuk örgütü Rotfüchse, 22 kasım 2014 tarihinde Wuppertal’da gerçekleştirdiğiniz geceyi devrimci duygularla selamlıyoruz.

16. mücadele yılınızı kutluyoruz. İşçi ve halk hareketi mücadelesinde partiniz bugün Türkiye’de ilk sırada geliyor. Greif işçilerinin mücadelesinde olduğu gibi. TKİP, MLPD gibi, revizyonist yozlaşmaya cevap olarak oluştu ve bütün baskı ve takibatlara direndi.

Devrimci hareketin ve işçi hareketinin uluslararası birleşmesi için mücadele, emek ve Almanya’daki sınıf hareketi partilerimizin arasındaki yoldaş bağını daha da derinleştirdi.

En son olarak İCOR, MLKP ve MLPD’nin düzenlemiş olduğu ve Orta Doğu’dan ve Avrupa’dan katılımcılar ile gerçekleşen Orta Doğu Konferansı’na partiniz katıldı ve böylece ortak çalışmamız gelişti.

Ortak çalışmamızın 2015 senesinde daha da derinleşmesini temenni ederiz; örneğin uluslararası sanayi proletaryasının birleşmesinde, kadın ve gençlik hareketinde, Kürdistan özgürlük mücadelesi dayanışmasında veya gelişen küresel çevre faciasına karşı uluslararası direniş cephesinin inşasında…

Proleter enternasyonalizm ruhuyla, gecenize başarılar diliyoruz.

Dünya Proleterleri Birleşin!

Dünya Proleterleri ve Ezilenleri Birleşin!

Uluslararası Sosyalist Devrim İçin İleri!

18 Kasım 2014

 

***

 

Halkların birleşik devrimci mücadelesini geliştirelim!

Değerli dostlar,

Öncelikle, etkinliği düzenleyen TKİP’li dostlarımız başta olmak üzere tüm katılımcıları, en içten devrimci duygularımızla selamlıyoruz. Sizlerin huzurunda, tüm devrim ve komünizm şehitlerini bir kez daha anıyoruz. Emperyalist-kapitalist dünya gericiliğinin, insanlığı ve doğayı, sömürü ve talan politikalarıyla ve emperyalist-kapitalist sistemin bizzat kendisine karşı mücadele eden ve tavır koyan çeşitli devrimci ve ilerici dinamikler, yine dünya gericiliğinin her türlü saldırılarına maruz kalarak bastırılmaya çalışılmaktadır. Fakat bizler işçi sınıfı ve ezilenlerin tarihsel tecrübelerinden bilmekteyiz ki hiçbir gerici politika ve saldırı insanlığın altınçağ yürüyüşünü durduramadığı gibi dünya gericiliğinin eninde sonunda hak ettiği yer olan tarihin çöplüğüne gömülmesini engelleyemecektir.

Proleter dünya devriminin önemli parçalarından biri olan Türkiye-Kuzey Kürdistan’da da ezilen Kürt ulusu başta olmak üzere devrimci ve ilerici güçlere yönelik, emperyalizmin uşağı faşist Türk devletinin her türlü gerici saldırı ve bastırma konsepti pervasız biçimde devam etmektedir. Bu stratejik saldırılar ancak ve ancak birleşik devrimci bir karşı koyuşla püskürtülebilir. Bu çerçevede, halkların birleşik devrimci mücadelesini geliştirmek, içinden geçtiğimiz tarihsel süreç açısından daha bir önem arzetmektedir. Bu bilinç ve perspektifle, TKİP’li siper yoldaşlarımızı ve siz değerli katılımcıları tekrardan devrimci coşkumuzla selamlıyoruz.

Devrim ve komünizm şehitleri ölümsüzdür!

Yaşasın halkların birleşik devrimci mücadelesi!

Yaşasın devrimci dayanışma!

Maoist Komünist Partisi Avrupa Komitesi

***

 

Yaşasın devrimci dayanışma…

Öncelikle “Kavel’den Greif’a işçi sınıfı savaşacak sosyalizm kazanacak!” şiarıyla düzenlemiş olduğunuz gecenizi MLKP Almanya Komitesi olarak selamlıyoruz.

Dostlar,

Başta Filistin, Suriye, Irak olmak üzere, emperyalistler ve onların yerli işbirlikçileri tarafından Ortadoğu kan gölüne çevrilmiş durumda.

DAİŞ çeteleri barbarca katliamlara devam ediyor. Özellikle Rojava Devrimi’ni boğmak amacıyla emperyalistler ve yerli işbirlikçileri tarafından Kobanê üzerine gönderilen DAİŞ çetelerine karşı YPG ve YPJ önderliğindeki direniş iki ayı aştı.

Rojava’da çakan kıvılcımın Kürdistan’ın diğer parçalarına da yansıyacağı hesabıyla DAİŞ çeteleri AKP öncülüğündeki faşist diktatörlük tarafından desteklenmektedir.

Türkiye’de işçi sınıfı ve emekçi halkın en ufak demokratik talebi devlet terörüyle bastırılıyor. Sermayedarların aşırı kâr hırsı uğruna iş cinayetleri artarak devam ediyor. Erek egemen sistemin zihniyeti sonucu her gün kadınlar katlediliyor. Barış ve çözüm demagojisiyle Kuzey Kürdistan’da Kürt halkının ulusal özgürlük talebi kanla bastırılıyor.

Avrupa’da krizin faturası işçi ve emekçilere çıkartılıyor. Dahası göçmen işçi ve emekçilere karşı ırkçılık giderek yükselmekte, hak gaspları artmakta ve yaşam koşulları ağırlaştırılmaktadır.

Özcesi, yaşadığımız böylesi bir süreçte gerçekleştirmiş olduğunuz etkinliğinizi bir kez daha selamlıyor, önümüzdeki süreçte mücadelenizde başarılar diliyoruz.

Yaşasın devrimci dayanışma!

Yaşasın devrim ve sosyalizm!

Yaşasın Kobanê direnişimiz!

MLKP Almanya Komitesi

***

 

İşçi sınıfının birleşik mücadele gücünü açığa çıkarmak…

Gece Tertip Komitesi’ne

Emperyalist kapitalizm bütün dünya halklarına ideolojik bombardımanın yanında açlık, sefalet, işsizlik ve fiziken imhayı dayatarak teslim almayı hedefliyor. Direnen halkların üzerine ölüm kusuyorlar.

Rojava’da olduğu gibi halkların birlikte mücadelesi, savaşması, emperyalistleri ve uşaklarını tarihin çöplüğüne atacaktır.

Başta işçi sınıfı, ezilen yığınlar ve halklar olmak üzere işçi sınıfının birleşik mücadele gücünü açığa çıkarıp savaştırdığımızda devrim ve sosyalizme doğru güçlü adımlar atmış olacağız.

Partinizin 16. Yılını kutladığınız gecenizin, devrim ve sosyalizme hizmet edeceği inancıyla sizleri selamlıyoruz.

Kurtuluş devrimde, kurtuluş sosyalizmde!

Proleter Devrimci Duruş okurları


Üste