Logo

15. Yıl etkinliğine parti örgütlerinden mesajlar...


Parti örgütlerinden mesajlar...

“Partimizin yol göstericiliğinde
kavgayı büyütüyoruz

Dostlar, yoldaşlar!

Ekim Devrimi'nin 96., partimizin kuruluşunun15. yıldönümünde “Çözüm devrimde, kurtuluş sosyalizmde!” şiarıyla düzenlediğiniz etkinliği yoldaşça selamlıyoruz.

Partimizin “bunalımlar, savaşlar ve devrimler dönemi” değerlendirmesinin her açıdan kendini doğruladığı tarihsel bir süreç yaşıyoruz. Dünya kapitalizmi onulmaz bir krizle cebelleşiyor. Ortadoğu’da emperyalist savaş ve saldırganlığın tozu dumanı yükseliyor. Bunlara karşın dünyanın dört bir yanında işçi ve emekçiler hak ve özgürlükleri için meydanları zaptediyor.

Türkiye’de de durum farklı değil. Ekonomik ve siyasal krizlerle boğuşan sermaye düzeni, işçi ve emekçiler üzerindeki kölelik prangalarını kalınlaştırıyor, açlık, sefalet ve yoksulluğu derinleştiriyor.

Böyle bir ortamda Türkiye'de de yeni bir dönem yaşanıyor. Emekçi kitlelerin yıllardır biriken öfkesinin patlaması ile yaşanan Haziran Direnişi, yeni bir toplumsal mücadele dönemine girdiğimizi müjdeliyor.

Ekim Devrimi ile başlayan tarihsel süreç bir yana, Türkiye'deki son gelişmeler bir kez daha devrimci parti önderliğine olan yakıcı ihtiyacı ortaya koyuyor. Haziran Direnişi’nin de gösterdiği gibi, ne kadar kitlesel ve militan olursa olsun, devrimci öncüyle buluşamayan, devrimci bir program ekseninde harekete geçemeyen toplumsal mücadele çıkış yönünü bulamama akıbeti ile yüzyüze kalıyor.

Tam da bu durum partimizin tarihsel rolüne işaret ediyor. İşçi sınıfı ve emekçi kitleleri devrimci politikaya kazanacak, yönlerini kurulu düzenin yıkılmasından yana çevirecek ve devrimci iktidar perspektifi ile mücadeleye sevkedecek tek gücün devrimci parti olduğu, somutta da partimiz olduğu kendisini tüm açıklığı ile ortaya koyuyor. Zira son direniş süreci, geleneksel sol hareketin sermaye düzeniyle hesaplaşma bakışı, gücü ve iradesini yitirdiğini bir kez daha göstermiş bulunuyor.

Yeni dönem sert mücadelelere, burjuvazi ve işçi sınıfı arasında çetin geçecek kavgalara gebe. Ve eminiz ki yeni dönem, Türkiye’de ve dünyada proleter devrimlere gebe.

Komünistler olarak tüm alanlarda bu sürece, yani devrime hazırlanıyoruz. Özlemlerimizin ve devrimci savaşımızın kurmayı partimizin yol göstericiliğinde kavgayı büyütüyoruz. Habip, Ümit, Hatice ve Alaattin yoldaşlardan aldığımız parti bayrağını, onların devrimci anılarına olan sadakatimiz ve bağlılığımızla yükseltiyoruz.

Bir kez daha etkinliğinizi selamlıyor, tüm dost ve yoldaşlarımızı parti ve devrim davasının olanca sıcaklığı ile kucaklıyoruz.

Yaşasın Türkiye Komünist İşçi Partisi!

Yaşasın devrim, yaşasın sosyalizm!

TKİP İstanbul İl Komitesi

***

 

“Devrime hazırlanıyoruz!”

Merhaba dostlar, merhaba yoldaşlar!

Sokakları ısıtan direnişin sıcaklığından merhaba.

Kızılay Meydanı’nı zapteden, başbakanlık binasını kuşatan barikatlardan merhaba.

Mamak'ta kavga ateşini harlayan emekçilerden, ODTÜ'de direnişe duran gençlerden merhaba.

Dikmen'de günlerce polis ordularını çaresiz bırakan, Batıkent'te Ethem'in evinin önünde “ağlama ana evlatların burada” haykırışıyla sokakları inleten yüreklerden merhaba.

Ostim'de, Sincan'da hayatı ilmek ilmek ören işçilerden, barikatlarda militanca dövüşen kadınlardan merhaba.

Sermayenin başkentinde dalgalanan kızıl bayrağımızdan merhaba.

Merhaba umudumuzun güvencesi, özlemlerimizin kurmayı, aklımız, bilincimiz, yüreğimiz.

Merhaba karanlığı aydınlatan meşalemiz, yolumuzu gösteren rotamız, partimiz.

Merhaba 15. yılımız.

 

Dostlar, yoldaşlar!

Devrime hazırlanıyoruz.

Fabrikalarda, atölyelerde kanımızı içenlere,

Halkları savaş ve saldırganlıkla kıyımdan geçirenlere,

Her geçen gün doğayı, insanlığı yıkma uğratanlara,

Gençliği karanlıklarıyla boğmaya çalışanlara,

Kadınları aşağılayan, horgören, çifte sömürü ve baskıya tabi tutanlara,

Kürt halkının eşitlik ve özgürlük istemlerini yok sayanlara karşı,

Kapitalizmin karanlığına, emperyalizmin barbarlığına karşı sosyalizmi gerçek kılmak için devrime hazırlanıyoruz.

Evet, biliyoruz ki insanlığın tek ve gerçek kurtuluşudur devrim. Savaşlar, bunalımlar döneminin içerisinden geçerken, bu süreci eninde sonunda tamamlayacak olan devrimlerin umudunu taşıyor, kavgasını veriyoruz. Ekim Devrimi'nin açtığı yoldan, partimizin yol göstericiliğinde, Haziran barikatlarında bir kez daha sınanan bilincimiz, bakışımız ve irademizle geleceğe yürüyoruz. Attığımız her adımı, yeri göğü sarsacak işçi sınıfımızın tarihi eylemini zafere ulaştırabilme hedefiyle atıyoruz.

Ve artık daha güçlüyüz. Partimiz 15. mücadele yılını geride bırakıyor. İnancımız tam, kararlılığımız nettir. Sermayenin başkentine işçi sınıfımızın kızıl bayrağını dikeceğiz.

Yaşasın TKİP!

Yaşasın devrim ve sosyalizm!

TKİP Ankara İl Komitesi

***

 

“Partimiz Bolşevizmin ülkemizdeki temsilcisidir.

Sevgili dostlar, yoldaşlar!

Ekim Devrimi'nin 96., Partimizin 15. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliği devrimci coşkumuzla selamlıyoruz.

Dostlar!

15. yılına giren partimiz, Ekim Devrimi’ni yaratan o büyük devrimci geleneğin, Bolşevizmin ülkemizdeki temsilcisidir. Oldukça zor bir dönemde, nice zorluklar göğüslenerek, bedeller ödenerek neredeyse sıfırdan yaratılmış, Bolşevizme yaraşır devrimci bir kimlik, ruh ve irade ile somutlanmıştır.

Bundan 26 yıl önce geleneksel sol hareketten, onun küçük-burjuva ideolojik-sınıfsal konumundan sert bir kopuş olarak mücadele sahnesine çıkan komünistler, o gün ortaya koydukları iddialarının arkasında sağlam biçimde durabilme başarısı göstermişlerdir. Böylelikle daha başlangıçta, devrimci teori, devrimci örgüt, devrimci sınıfın organik birliği olarak tanımlanan parti, büyük emeklerle inşa edilmiş, yıkılmaz bir mevzi olarak kazanılmıştır.

İçerisinden geçtiğimiz dönemi “bunalımlar, savaşlar ve devrimler” dönemi olarak tanımlayan partimiz, bu öngörüsünde yanılmamıştır. Son yıllarda dünyayı dolaşan isyan ruhu, Haziran günlerinde ülkemizde de sahne almıştır. Bu büyük kalkışma bugün için geriye çekilmiş olsa da, bunun henüz başlangıç olduğuna eminiz. Çünkü derinleşen çok yönlü bunalım zemininde, savaşlar ve yıkımlar üreten bu düzene karşı insanlığın yanıtı şaşmaz biçimde kitlesel isyanlar ve ayaklanmalar olacaktır.

Fakat Haziran günlerinde de açık bir biçimde ortadadır ki, bu halk hareketleri ve isyanların devrimlerle sonuçlanması için örgütlü siyasal bir sınıf hareketi ve bu harekete önderlik edecek devrimci sınıf partisinin varlığı olmazsa olmazdır.

Bunun için Haziran'dan çıkarmamız gereken en dolaysız sonuç, partiyi her bakımdan güçlendirmek, işçi sınıfını partiye kazanabilmektir. Bu doğrultuda alacağımız mesafe ölçüsünde Haziranlar’dan Yeni Ekimler yaratabilmemiz mümkün olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle etkinliğimize katılan tüm dost ve yoldaşlarımızı bir kez daha selamlıyoruz.

Yaşasın devrim, yaşasın sosyalizm!

Bursa’dan komünistler

***

 

Adımlarımızı sıklaştıracak, partiyi büyüteceğiz!

Dostlar, yoldaşlar!

Haziran Direnişi’nde emekçilerin sokaklara taşan öfkesi, ODTÜ öğrencilerinin başkaldırısı, fabrikalarını işgal eden FENİŞ işçileri başta olmak üzere, direniş mevzilerini büyüten işçilerin hak arama kavgasının sıcaklığıyla sınırların ötesinden selamlıyoruz sizleri...

Dünyanın sokakları işçilerin, emekçilerin, gençlerin eylemlerine tanıklık ediyor. Sindirilip susturulmuş coğrafyalarda korku duvarları yıkılıyor. Emekçiler yılların köhnemiş düzenine karşı mücadelenin yolunu seçtikçe, sermaye daha bir saldırganlaşıyor. Susturamadığını gözaltına alıyor, tutukluyor, katlediyor... Tüm saldırganlıkları sonuçsuz kalacak, toprağı delen filizler boy vermeye devam edecektir.

Dostlar, yoldaşlar!

96 yıl önce buz kırılıp yol açıldı. Ekim Devrimi tüm görkemiyle, sömürüsünü katmerlemiş, kendi çıkar savaşlarının gölgesinde halkları yoksulluğa ve açlığa mahkum etmiş burjuvazinin diktatörlüğünün karşısına dikildi. Ve bu topraklarda “Yeni Ekimler için ileri!” diyenler, 26 yıl önce yürünmesi gereken yolda yürümeye başladılar.

Ve şimdi saat hızlı ilerlerken dünyanın sokaklarında, sıklaştıracağız adımlarımızı.

Ve şimdi zaman akıyorken devrime, büyüteceğiz partiyi.

Ücretli kölelikten başka bir şey sunamayan köhnemiş barbarlık düzenine karşı sosyalist işçi-emekçi iktidarını kurma çağrımızı yükseltmeye, kızıl bayrağı dalgalandırmaya devam edeceğiz.

Gebze'den komünistler

***

 

Sınıfı devrime kazanacağız!

Merhaba dostlar, yoldaşlar!

Kapitalizme karşı öfkenin kitleselleştiği ve sokakların ısındığı bugünlerde kutlanan partimizin kuruluş yıldönümünü, devrime ve sosyalizme olan inanç ve bağlılığımızla selamlıyoruz.

ABD’de Wall Street işgallerinden Mısır ve Tunus'a, emekçi kitlelerin ayağa kalkışını izlediğimiz dünyamızda, bu dalgaya bu yıl Haziran Direnişi ile birlikte kendi coğrafyamızın da katıldığını görüyoruz. Dünya işçi sınıfı ve emekçilerinin sisteme karşı öfkesi giderek daha güçlü yükselirken, bu topraklarda bu sesin temsilcisi olan ve sınıfı devrime kazanma mücadelesini kararlılıkla sürdüren partimiz, “Parti, sınıf, devrim!” şiarıyla işçi sınıfını mücadeleye çağırıyor.

Bizler bu bakışla o büyük güne hazırlanıyoruz. Bölgemizde fabrika fabrika, semt semt, sınıfın içinde olarak, sınıfı partiye kazanmanın devrimi ve sosyalizmi kazanmak olduğu bilinciyle gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Habip’den Ümit’e, Hatice’den Alaattin’e, şehit yoldaşlarımızdan aldığımız bayrağı burjuvazinin burçlarında dalgalandırma bilinciyle hareket ediyoruz.  

Devrimin ve sosyalizmin tek güvencesi olan partimizin kuruluş yıldönümü vesilesiyle yapılan gecemizin başarılı geçmesini diliyoruz.

İşçi sınıfı savaşacak, sosyalizm kazanacak!
Yaşasın Türkiye Komünist İşçi Partisi!

Ümraniye’den komünistler

***

 

“Gençlik partiye, devrime, sosyalizme!”

Merhaba dostlar, yoldaşlar!

Muzaffer Ekim Devrimi'nin 96., partimizin 15. yılını kutladığımız şu günler, emperyalist-kapitalist sisteminin çelişkilerinin derinleşmesine, dünya işçi sınıfının ve emekçi halklarının “yeni bir dünya” özleminin yükselişine tanıklık ediyor. Gençlik, özlemleri için alanları dolduran emekçi kitlelerle omuz omuza veriyor, yeni dönemin kavgasına hazırlanıyor.

Türkiye'de de gençlik Haziran direnişi sürecinde barikatların başını tuttu. Geleceği ve özgürlüğü için dövüştü. Sermayenin dizginsiz zorbalığına militanca yanıt verdi. Ortaya çıkan bu tablo göstermiştir ki, her dönem devrimci mücadelenin önemli bir bileşeni olan gençlik bir kez daha devrimci sınıf mücadelesinin yanında yerini alacak, gelecek ve özgürlük için işçi sınıfıyla omuz omuza kavgaya atılacaktır.

Genç komünistler olarak, gençlik kitlelerinin devrimci parti önderliğinde devrimci savaşıma atılması, sınıfsız, sınırsız, sömürüsüz dünya mücadelesinde yerini alması için devrimci faaliyeti sürdürüyoruz. Gençliği parti bayrağı altına, devrim davasını büyütmeye çağırıyoruz.

Partimizin ideolojik platformundan, şehit yoldaşlarımızdan ve devrimci değerlerimizin gençlik içinde taşıyıcısı olmaktan aldığımız güçle çalışmamızı sürdüreceğiz.

Bu bilinç ve inançla etkinliğinizi selamlıyoruz.

Gençlik partiye, devrime, sosyalizme!

Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm!

Yaşasın devrim ve sosyalizm!

Genç komünistler


Üste