Logo
< Kadın işçilerin mücadelesi, feministler ve sorumluluklar

Partinin “bin göz”ünden biri olalım!


Bu topraklarda devrim ve sosyalizm mücadelesinin onurunu taşıma, işçi sınıfının devrimci öncüsü olma iddiası ile hareket eden bir partiyiz. Böyle bir iddia ortaya koymak önemli bir misyonu yüklenmek anlamına geliyor. Misyonumuzu hakkıyla yerine getirebilmek üzere, döne döne devrimci taktiğin sorunlarını tartışıyoruz. Dönemin ihtiyaçlarına cevap veren, “somut durumun somut tahlili”ne dayanan taktik politikalar geliştirmeye çalışıyoruz. Ezbere birtakım kalıplarla hareket etmiyoruz.

Neticede üreten, inisiyatif alan, harekete geçen, kısacası “iş yapan” bir parti olarak yanlış yapabiliriz ya da eksikliklerimiz olabilir. Yanlışlarımızdan dersler çıkararak, zaaflarımızın ve eksikliklerimizin üzerine giderek bunları aşmak ise, partinin daha ileriye taşınması için çok önemlidir.

Burada önemli olan, parti militanlarının, hata ve zaafları gördükleri noktada nasıl bir tutum aldıklarıdır. Partinin bir militanı olarak, bir konuda yanlış tutum alındığını düşünebiliriz ya da partinin belli politikaları ile ilgili eleştirilerimiz olabilir. Burada partili bir devrimciye düşen görev, “Tartışma ve eleştiride özgürlük, eylemde birlik” ilkesi ile hareket etmektir. Böyle hareket edebilmek ise, o parti militanının örgütlü kimliğinin ne ölçüde gelişkin olduğuyla bağlantılıdır. Bireysellikten sıyrılmış, partili kimliği oturmuş her parti militanı, bir konuda partisiyle aynı düşünmese de, görev ve sorumlulukları gereği parti kararını-politikasını hayata geçirmek için tüm gücüyle hareket etmek durumundadır.

Kuşkusuz böyle hareket etmesi, o parti militanının yanlış olduğunu düşündüğü, zaaflı gördüğü noktaların üzerinden atlaması anlamına gelmemektedir. Tam tersine, bir hata ya da eksiklik varsa, bunun üzerine gitmek gene o parti militanının görev ve sorumlukları kapsamındadır. Ancak bu tartışmalar parti tüzüğüne uygun yol ve yöntemlerle gerçekleştirmelidir. Bu noktada inatçı bir şekilde, “benim dediğim doğru” yaklaşımıyla, anlamaya-ikna olmaya kapılarını tamamen kapatarak yaklaşmak yanlış olacaktır. Parti militanının görevi partisiyle aynı düşünmediği noktada öncelikle partisinin politikasını ya da bir konuda aldığı tutumu anlamak-kavramak için var gücüyle çaba sarfetmek, bununla birlikte tartışmalarını gerçekleştirmektir.

Tartışma ve eleştirilerimizi de parti tüzüğüne uygun bir işleyiş içerisinde yapmamız gerekmektedir. Bu da bize tartışmalı gördüğümüz, eleştirdiğimiz noktaları, yer aldığımız örgütsel zeminden başlayarak tartışmaya açma sorumluluğu getirmektedir. Neticede illegal-ihtilalci bir parti olarak örgütsel işleyişimizi güvence altına almak ve sağlıklı işletebilmek açısından yatay ilişkilenmeden kaçınmak gerekmektedir.

Tartışma ve eleştirilerimizi gerçekleştirirken kullandığımız yöntem de, sorunların çözülebilmesi açısından önemli bir yerde durmaktadır. Parti Tüzüğü’nün “Parti yaşamı, işleyişi ve iç demokrasi alt başlığının 15. Maddesi’nde şunlar dile getirilmektedir:

 Partide hata ve zaafların giderilmesinin, yanlışların düzeltilmesinin, sorunların çözümünün temel yöntemi, eleştiri-özeleştiridir. Eleştiri-özeleştiri, partinin teorik, siyasal ve örgütsel olarak güçlendirilmesinin, iç birliğinin pekiştirilmesinin, mücadele gücü ve kapasitesinin yükseltilmesinin temel bir aracıdır.

“Parti yaşamında eleştiri-özeleştiri silahını, parti kuralları ve değerleri temelinde sürekli bir biçimde kullanmak”, parti militanlarının temel görevleri arasında tanımlanmaktadır.

Ancak bu silah zaman zaman doğru kullanılamamakta, “eleştiri” kısmı hayata geçirilirken, “özeleştiri” kısmının üzerinden atlanabilmektedir. Oysa, yıkıcı bir tarzda değil fakat yapıcı bir tarzda gerçekleştirilen eleştiriler, gerekli durumlarda özeleştiri ile birleşebildiğinde, pek çok sorun kolayca çözülmektedir.

Parti tüzüğüne dayalı işleyiş ve iç yaşamı hayata geçirmek için çaba harcamak partide hatalı-zaaflı yanları en aza indirecek, eksikliklerimizin hızla aşılmasına yardımcı olacaktır.

Bu noktada parti tüzüğünün önemle altı çizilmesi gereken maddelerinden bir tanesi de şu maddedir: “Partide yukardan aşağıya ve aşağıdan yukarıya sürekli bir karşılıklı denetim tüm parti örgütlerinin ortak görevidir.” (TKİP Parti Tüzüğü, “Parti yaşamı, işleyiş ve iç demokrasi” alt başlığı, 11-e maddesi)

Partinin “bin gözünden biri” olarak her bir parti militanına bu konuda önemli bir sorumluluk düşmektedir.

Bir partili / İstanbul


Üste