Logo
< 31 Mart Yerel Seçimleri üzerine

TKİP Yurtdışı Örgütü 1 Mayıs'a çağırıyor...


Kapitalist sömürüye, emperyalist saldırganlığa ve faşizme karşı 1 Mayıs’a!

Devrim ve sosyalizm için mücadeleye!

İşçiler, emekçiler,

1 Mayıs, işçi sınıfı için tarihi bir gündür. Bu tarihi önemdeki gün, din-dil-ırk ayrımı yapılmaksızın, dövüşülerek ve ağır bedeller ödenerek, emekçilerin dişi ve tırnağıyla kazanılmıştır. Bütün dünya işçilerinin ve ezilen halkların tek bir yumruk, tek bir yürek olduğu bu görkemli birlik ve mücadele gününde, işçi sınıfı bir kez daha sermaye sınıfına karşı enternasyonalin diliyle konuşacak. Öfkesini, özlemlerini ve mücadele kararlılığını ortaya koyacak. 

Emperyalist kapitalizm işçilerin, emekçilerin ve halkların yaşamında yıkıcı etkiler yaratmaya devam ediyor. Kapitalist dünyayı  soluksuz bırakan ekonomik kriz bunların başında gelmektedir. 2008 yılında derinleşen krizle birlikte neo-liberal saldırı dalgası, Avrupa da dahil olmak üzere tüm dünyada acımasızca uygulandı. Bunun sonucu olarak, çalışan kitlelere çok ağır faturalar ödetildi, büyük yıkımlar yaşatıldı. Kapitalizm buna rağmen bunalımını atlatamıyor.

Ekonomik bunalıma sosyal bunalım eşlik ediyor. Sınıflar arası sosyal uçurum ve sosyal kutuplaşma kapitalizmin tarihi boyunca hiç bu denli büyümemişti. Dünyada en zengin 26 kişinin servetinin en fakir 3,7 milyar insanın servetine eşitlendiğini hatırlatmak, servet-sefalet kutuplaşmasının baş döndürücü boyutunu göstermeye yeterlidir. Bu uçurumu üreten düzende yüz milyonlarca insan işsizlik, açlık ve yoksulluk kabusuyla yaşıyor.

Azgınlaşan neo-liberal saldırılarla işçi ve emekçiler üzerindeki kapitalist sömürü katmerleşiyor. Zorlu mücadelelerle kazanılan tüm haklar gasp ediliyor. Dünyanın dört bir yanında esnek çalışma, taşeronlaştırma, düşük ücretler, uzun çalışma saatleri, mezarda emeklilik, kötüleşen çalışma ve yaşam koşulları, iş cinayetleri, temel sosyal haklardan yoksunluk vb. emekçilerin yaşamını çekilmez kılıyor.

Ekonomik ve sosyal bunalımlar gerçeğini, militarizm, emperyalist saldırganlık ve savaşlar tamamlıyor. Ortadoğu başta olmak üzere yerkürenin bir dizi ülkesi büyük acılar, yıkımlar ve kanlar içindedir. Savaşlar yoluyla milyonlarca insan katledilmekte, kentler yerle bir edilmekte, on milyonlarca insan da ülkelerini terk etmektedir. Öte taraftan kapitalizmin tarihinde militarizm ve silahlanma yarışı hiçbir dönem bu denli çığırından çıkmamıştı. Bütün bunlar emperyalistlerin daha büyük savaşlara hazırlandığını göstermektedir.

Diğer yandan neo-liberal saldırı dalgasına siyasal gericilik eşlik etmektedir. Bu kendisini temel siyasal hak ve özgürlüklerin adım adım budanması ve polis devletinin olağanlaşması biçiminde göstermektedir. Yabancı düşmanlığı ve ırkçılığın körüklenmesi, faşizmin önünün açılması bu gerçeğin başka bir yüzüdür. Bir dönem Avrupa’yı kasıp kavuran faşizmin karanlığı hafızalarda halen canlıyken, faşizm yeniden tehdit haline gelmiş durumdadır.

Özetle kapitalizm sistematik bir ölüm makinası gibi işliyor. Yalnızca insanlığı değil, doğayı da öldürüyor. İklim ve çevre sorunu muazzam boyutlara ulaşmış durumda. Küresel ısınma düşürülmezse eğer kuraklık ve çölleşme artacak, bitki ve hayvan nesilleri daha fazla yok olacak, insanlık daha yıkıcı doğal afetlerle karşılaşacak. Özetle canlı yaşamdan da öte bizzat gezegenimizin kendisi tehdit altındadır. Bu, bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış bir gerçektir.

İşçi ve emekçi kardeşler,

Dünya tablosunun bir başka gerçeği ise sınıf ve kitle hareketleridir. Dayanılmaz boyutlara ulaşmış ekonomik ve sosyal sorunlar ile emperyalist saldırganlığa, siyasal baskılara, ırkçılığa ve faşizme, sosyal hak gasplarına, kadın düşmanlığına ve cins ayrımcılığına, doğa katliamına vb. karşı işçi ve emekçiler kendiliğinden ayağa kalkıyorlar. Dünya ölçüsünde milyonlarca emekçiyi kapsayan zengin ve geniş çaplı sınıf ve kitle hareketleri yaşanıyor. Emperyalist metropollerde de kendini gösteren isyan dalgaları geleceğin büyük toplumsal mücadelesini haber veriyor. Bu gelişmeler, devrimci açıdan günümüz dünyasının en önemli olgusudur.

İşçi sınıfının ve emekçilerin dünyanın dört bir yanında yeniden güç kazanmakta olan direnişi göstermektedir ki, ilerici insanlık yeniden sosyalizm yolunu tutacaktır. Kapitalist sistemin bunalımlar ve savaşları dönemini yeni bir devrimler dönemi tamamlayacaktır. Gezegenimizi, kapitalist barbarlık içinde çöküşten proletarya devrimi ve sosyalizm kurtaracaktır.

Devrim ve sosyalizm mücadelesini büyütmek üzere 1 Mayıs’ta alanlara!

Yaşasın proletarya enternasyonalizmi ve sosyalizm!

Yaşasın işçilerin birliği, halkların kardeşliği!

TKİP Yurtdışı Örgütü

Nisan 2019