Logo

Kitle mücadelesi yoksa reformist sol çizgide bile bir parlamenter başarı şansı yoktur. Her ne kadar bu türden bir sözde başarı, tüm örneklerin açıklıkla gösterdiği gibi, kitlelerin mücadelesinin yarattığı birikimi boşa çıkaran bir rol oynasa da. Yani parlamenter hayalleri bile ancak sosyal mücadelenin, kitle hareketinin hazırladığı imkanlar üzerinden kurabilirsiniz.

» EKİM, Sayı: 330, Aralık 2023 (PDF)

İl ve alan çalışmalarının kendi belirlediği özel hedeflere yoğunlaşması, istikrarlı ve sonuç alıcı bir sınıf çalışması için vazgeçilmez bir unsurdur. Ancak bu durum, sınıf hareketinin değişik bölüklerinin ortaya koyduğu tepki ve eylemlere müdahale etmede bir zayıflık yaratmamalıdır. Elbette ülkenin değişik yerlerinde bir kısmı marjinal sektörlerde gerçekleşen...

Bugün sınıfa ilgi gösteren anlayışların önemli bir kesimi, pratikte ekonomik eksenli mücadeleyi esas almaktadır. Sınıfın siyasallaşmasını söylem düzeyinde ifade etseler de, sınıfın verili bilincini gerekçe göstererek, devrimci eksende bir siyasal müdahale...

Temel fabrikalar stratejik konumlarından kaynaklı sermayenin de üzerine titrediği alanlardır. Bu nedenle bu fabrikalar sermayenin sınıf içindeki ajanları olarak hareket eden sendikal bürokrasinin denetimi altında tutulmaktadır. Dolayısıyla komünistlerin karşısında...

İşçi ve emekçi kitleleri ile yüz yüze gelebilmek, bağ kurabilmek, onları harekete geçirebilmek, gerçek yaşam alanlarından geçmektedir. Elbette bu, sosyal medya da dahil, bir dizi farklı aracı beraberinde kullanabilmeyi de gerektirir. Biliyoruz ki, sosyal...

Yükselen kadın hareketinin ortaya koyduğu bir başka olgu ise, kadın hareketinin açmazlarıdır. Farklı coğrafyalarda yükselen hareket büyük oranda feministlerin öncülüğünde gerçekleşmektedir. Burjuva kadın hareketinin gelişmesinden bu yana, farklı...

Sürüklenmek ve sürüklemek... Birbirine zıt iki kavram. Her ikisi için de kötü ya da iyi diyebilecek durumda değiliz. “Ne için” sürüklendiğiniz ve sürüklemenin “neye hizmet ettiği” soruları önemli. Kişisel hırslar, bireysel tutkular peşinde sürüklenmek ve sürüklemek, genelde kişiyi nesneleştiren bir sonuç üretiyor. “Statü sahibi bir eş” için, “güzel bir vücut” için, ya da daha...

Doğumunu, temel yapısal zayıflıkları ve halkçı kimliği üzerinden geçmiş devrimci hareketin çok yönlü bir eleştirisine borçlu olan partimiz, öte yandan bu aynı geçmişin devrimci kazanımlarına sahip çıkmak ve sınıf devrimciliği içinde anlamlandırarak geleceğe taşımak kararlılığı içinde olmuştur. Bu geçmiş devrimci hareketimizin ele alınışında, daha en başından açıklık ve...

» EKİM, Sayı: 329, Kasım 2023 (PDF)

25. Kuruluş yıldönümünü kutladığımız TKİP, ‘70’li yılların halkçı kimliğe dayalı yapısal zaaflarının sert ve kapsamlı bir eleştirisinin ürünü olmuştu. Tam da bu sayededir ki, bugün bu aynı geçmişte devrimci olan her şeyi savunup yaşatmak tutum ve yeteneğini...

» 25. Yıl etkinliğine parti örgütlerinden mesajlar...

Partimizin kuruluşu, insanlığı ve uygarlığı tükenişe ve yıkıma sürükleyen emperyalist-kapitalist dünya düzenine karşı kendi coğrafyamızdan yükseltilen militan bir mücadele çağrısıdır. Partimizin kuruluşu, onyıllardır yıkılmayı bekleyen Türkiye’nin kokuşmuş ve çeteleşmiş kapitalist sömürü düzenine militan bir savaş ilanıdır. Partimizin kuruluşu, onyıllardır bu topraklar...

Asıl ve öncelikli hedef ebetteki dinci faşist rejimin kökleşip kalıcılaşma sürecinin boşa çıkarılmasıdır. Ama devrimci bir parti bunu hiçbir biçimde seçim süreçlerine ve sandığına endeksleyemez. Devrimci parti bu alandaki rolünü kendi devrimci konumu, kimliği ve hedefleri üzerinden, kendi yönelim alanlarına yoğunlaşarak, kendi yol ve yöntemleriyle yapmak...

 » EKİM, Sayı: 328, Nisan 2023 (PDF)

2023 seçimlerine ilişkin olarak ortada resmi olarak açıklanmış bir tarih ve takvim yok henüz ama reformist solun seçim blokları oluştu bile. Uzun ayları bulan ön görüşme süreçlerinin ardından geride kalan haftalar içinde peş peşe salon toplantıları yapıldı, ittifaklar ve bildirgeler açıklandı. Seçimlere her halükârda bir yıldan az bir süre kaldığına göre bu tez canlılık... 

» EKİM, Sayı: 327, Kasım 2022 (PDF)

Görünürde bu kez Rusya kendi emperyalist kaygı ve hesapları doğrultusunda Ukrayna’ya yerel bir müdahalede bulunmuştur. Gerçekte ise Ukrayna üzerinden ABD emperyalizmi ve Batılı emperyalist müttefikleri ile Rusya çok yönlü ve boyutlu bir savaş halindedirler. Ukrayna bu büyük çatışmanın yalnızca bir sahnesi ve Ukrayna halkı ise masum bir kurbanıdır.

Daha üçüncü gününe ancak girilmişken açığa çıkan gerçekler, sürmekte olan savaşın gerçekte ABD liderliğindeki emperyalist Batı bloku ile emperyalist Rusya arasında sürmekte olan bir savaş olduğunu kesinleştirmiştir. Batı emperyalizmi bir tek doğrudan asker göndermek dışında her bakımdan sürmekte olan savaşın içindedir ve açık bir tarafıdır. Ukrayna cephesi...

» Emperyalist dünya ve Ukrayna krizi (PDF) 
» The imperialist world and the Ukraine crisis (En) 
» Die imperialistische Welt und die Ukraine-Krise (De) 
» Die imperialistische Welt und die Ukraine-Krise (PDF)
» El mundo imperialista y la crisis de Ucrania (Es) 

» Savaş, anti-emperyalist mücadele ve Partimizin programı/1
» Savaş, anti-emperyalist mücadele ve Partimizin programı/2
» Savaş, anti-emperyalist mücadele ve Partimizin programı/3

Aydemir Güler’in son yazısı on yıl öncesine ait bu iddialı “savunma”ya dönüp daha yakından bakmayı artık ertelenemez bir görev haline getirmiştir. Tam da önerildiği gibi, temel “TKP belgeleri” ile “TKP'yi temsil eden yazılı veya sözlü açıklamalar” üzerinden...

» Marksizm ve sosyal-şovenizm 2
» Marksizm ve sosyal-şovenizm 3
» Marksizm ve sosyal-şovenizm 4
» Marksizm ve sosyal-şovenizm 5
» Marksizm ve sosyal-şovenizm 6