Logo

Teslim Demir yoldaş şahsında Türkiye devrimci hareketi yarım asırlık bir çınarını yitirdi. Burada en genel çizgiler halinde özetlenen yaşamı bunun tanığıdır. Yitirilen, ‘60’lı yıllardan 2010’lara çok sayıda devrimci kuşağa yoldaşlık etmiş ve son nefesine kadar da hep devrimci kalmış, örneğine artık çok rastlanmayan türden bir değerli insandır.

» Teslim Demir’in anısına… / 1
» Teslim Demir’in anısına… / 2
» Teslim Demir’in anısına… / 3
» Yeni Ekimler için! - Teslim DEMİR
» Sinan yoldaşın ardından... - Nilgün Eren
» Yanıbaşımızda olmaya devam edecek - E. Doruk

Pandemi başlayalı beri sonrasına ilişkin olarak çeşitli türden görüşler ortaya konulmaktadır. Bilimsel ölçütlerin elverdiği sınırlar içinde kestirimde bulunmaya dayalı olanlar dışında bu görüşler spekülasyondan öte bir değer taşımamaktadır. Ağırlık merkezi oluşturan ülke ya da bölgeler değişse de pandemi hala dünya ölçüsünde etkisini sürdürmektedir ve bunun nereye...

Kapitalizm altında reformlar ancak devrim mücadelelerinin yan ürünleri olabilirler. Sınıf mücadelesi kapitalizmin yıkılmasına, yani toplumsal devrime vardırılmadığı sürece de, bu kazanımlar, kendi o sınırlı ve güdük halleriyle hiçbir biçimde...

Bugün insanlığı büyük bir tehlike ile yüzyüze bırakan temelde korona virüsü değil, döne döne yarattığı çok yönlü krizlerle kapitalizmdir. Bu sistemin çözme yeteneğinden yoksun olduğu tüm yapısal sorunları, salgınla birlikte çok daha yıkıcı bir mahiyet...

Komünist hareketimiz işçi sınıfının tarihsel rolü ve misyonunu esas alan bir kopuş içinde şekillenmiştir. Bu, temelde işçi sınıfına güvensizlikte ifadesini bulan ideolojik önyargılarını savunmaya çalışan küçük-burjuva devrimciliğinden bir kopuştur.

Metal Fırtına, sınıf devrimcileri olarak sınırlı mevzilere sahip olduğumuz koşullarda bile, doğru araç ve yöntemlerle geniş bir kitle hareketine müdahale edebileceğimizi, onu yönlendirip ileriye taşıyabileceğimizi çok çarpıcı bir biçimde gösterdi...

Elli yıl önce devrimci sınıf partisinin yoksunluğunda gerçekleşen böylesi bir görkemli sınıf eyleminin, sınıfla etle-kemik gibi birleşmiş bir partinin varlığı koşullarında nasıl sonuçlar üretebileceğini tahmin etmek zor değildir. Bu da sınıfla bütünleşmede...

Yüzlerce, binlerce yıldır ilk kez, efendiler arasındaki savaşa, kölelerin bütün efendilerine karşı yapacağı savaş ile “cevap vermek” doğrultusunda verilen söz eksiksiz yerine getirildi ve tüm güçlüklere rağmen yerine getirilecek. Biz bu eserin yapımına başladık. Ne kadar zamanda, ne zaman, hangi ulusun proleterleri bu eseri sonuna vardırırlar bunun öze ilişkin...

Sonu gelmeyen bu saldırganlık karşısında kendiliğinden patlak veren sosyal hareketlilikler, henüz sistemin kendisine yönelemiyor olsa da, ezilen emekçi yığınların ayağa kalkmasının, sistemi sorgulamaya başlamasının, “başka bir dünya” arayışının büyümesinin politik önemi yeterince açıktır. Dünyanın dört bir yanında yaşanan bu kitlesel toplumsal...

İşçi ve emekçiler kendi deneyimleriyle gündelik sorunları ile düzen gerçekliği arasındaki ilişkiyi daha açık bir biçimde görebilecekleri bir sürecin içine girmiş bulunmaktadır. Bu olgu, siyasal sınıf çalışmamızın sınıfın dar iktisadi-sendikal istemlerine dayalı...

Otuz yıllık bir hareketiz ve başından itibaren sınıfa yöneliyoruz. Bu yönelimimiz içerisinde anlamlı deneyimlere sahibiz. Önemli mücadele örnekleri yarattık. Öteki bazılarında etkin taraf olduk. Ancak henüz sınıf hareketindeki önderlik boşluğunu pratik olarak dolduran bir parti olduğumuzu söyleyebilecek bir düzeye ulaşamadık. Metin bunun tek nedeni olarak...

Sınıf çalışmamızın mahiyetinden bağımsız olmamak üzere, araçlar, yol ve yöntemlerimizle ilgili de bir tartışma yürütmemiz gerekiyor. Çünkü bu zeminler bahsettiğimiz içerikten bağımsız şekillenmiyor. Sektörel işçi birliklerimiz var, yerel işçi birliklerimiz...

İlkin TİS süreçlerine müdahalemizin hedefi, içeriği, zemini ve sınırı üzerinden durmalı, bunda ne denli başarılı olabildiğimizi somutlamalıyız. İkincisi, TİS süreçlerini kendi içinde değerlendirme darlığına düşmemeliyiz. Bunu sınıf mücadelesi...

Irkçı ve neo-faşist hareketlerin sürekli olarak güç kazanması, Almanya’daki en önemli siyasal gelişmelerden biridir. Birçok siyasal göstergenin yanı sıra, zaman zaman gerçekleşen fiziki saldırılar, cinayetler ve katliamlar bunu ayrıca kanıtlamaktadır. Polis, ordu teşkilatı ve istihbarat örgütleriyle iç içe olan, onlar tarafında korunup kollanan bu ırkçı faşist çetelerin...

Devam etmekte olan MESS Grup TİS süreci ve bu süreçte metal işçilerinin göstereceği refleks, sınıf mücadelesi açısından önemli bir yerde duruyor. Metal işkolunun kapitalist ekonomide tuttuğu özel yerin yanı sıra, metal işçilerinin mücadele deneyimi, birikimi...

Genç komünistler, uzun bir hazırlık sürecinin ardından II. Teslim Demir Kampı’nı başarıyla gerçekleştirdiler. İlk kampın devamı niteliğinde ele alınan buluşma, gerek ön hazırlığı, gerek sunum ve tartışmalardaki verimliliği, gerekse devrimci iç yaşam bakımından yeni bir düzeyin ifadesi oldu. Dar anlamda bir eğitim çalışmasının ötesine geçen kampımız, bir taraftan...

Günümüzün dünyasının büyük toplumsal çalkantılarında halen eksik olan işçi sınıfı ekseni ve önderliğidir. İşçi sınıfının öne çıkıp bu hareketlerin öncü ve temel gücü olarak hareket etmeyi henüz başaramamasıdır. Bu başarılamadığı sürece de...

» Parti örgütlerinden 21. yıl etkinliğine mesajlar…

Taktik esnekliği hangi durumda ve neden göstermeniz gerektiğini ancak somut durumun somut tahlili üzerinden açıklığa kavuşturabilirsiniz. Öte yandan taktik esneklik elbette başı boşluk demek değildir. Taktik esnekliğinizin sınırlarını bir kez daha ilkesel yaklaşımlarınız ve stratejik amacınız belirler. Sorunun esası, belirli somut durumlarda stratejik devrimci...

Bugün sendikal hareketin geneline icazetçi uzlaşmacı bir anlayış hâkim. Dahası bu çok köklü bir kültür haline gelmiş durumda. Türkiye’de sendikal hareketin yasal olarak mücadele sahnesine çıkması, devletin sendikal mücadeleyi kontrol altına almak için attığı bir dizi adımla birlikte gerçekleşmiştir. Uzun yıllar boyunca devletin icazeti altında gelişen bir sendikal hareket...

» Sendikalar ve sendikal bürokrasiye karşı mücadelenin sorunları-2

» Sendikalar ve sendikal bürokrasiye karşı mücadelenin sorunları-3

TKİP, Türkiye işçi sınıfını ve emekçilerini, Türk burjuva devletinin kardeş Kürt halkına, Ortadoğu’nun tıpkı Filistin halkı gibi mazlum bu kadim halkına karşı yürütülen haksız, gerici ve kirli imha savaşına karşı durmaya çağırmaktadır. Türk sermaye devletinin bu savaşta elde edeceği her sözde “ulusal” başarı, işçi sınıfı ve emekçiler üzerindeki sınıfsal köleliğin perçinlenmesi...

» TKİP: Suriye’den ve Rojava’dan kirli ellerinizi çekin! (PDF)

Partimiz Teslim Demir’i “Türkiye devrimci hareketinin yarım asırlık çınarı” olarak tanımladı ve bir partinin sınırlarına sığmayacak türden devrimcilerin az bulunur örneklerinden biri olduğunu vurguladı. Onun 1968’den 2018’e uzanan devrimci siyasal yaşamının devrimci hareketimizin bu aynı tarihsel zaman dilimindeki seyri ve sorunları üzerinden anlamlandırılması...

» Teslim Demir’in anısına… / 2 - ‘70’li yıllar: Devrimci önderlik boşluğu

» Teslim Demir’in anısına… / 3 - 20. Yılında TKİP ve Teslim Demir