Logo

Kadroların gelişimi sorunu, içinde bulunduğu nesnel koşullardan bağımsız ele alınamaz. Zira dönem ve koşullar, devrimci kadronun ideolojik, politik, örgütsel ve kültürel gelişiminin şekillendiği nesnel zemini oluşturmaktadır. Dolayısıyla, partimiz açısından ideolojik ve ilkesel bağlamda kadro sorununa yaklaşım bütünlük ve süreklilik arz etse...

» EKİM, Sayı: 334, Haziran 2024 (PDF)

Bütün bunların ardından, gelinen yerde, Türkiye’de devrimci örgüt geleneği bitirilme noktasına getirilmiştir. Bu irade kırılmıştır. Bu konuda gerçekçi olmak ve devrimci örgüt alanındaki sorumluluklarımıza da bunun ışığında...

Son yıllarda ardarda gerçekleşen irili ufaklı işçi eylemleri ve direnişleri 6 Şubat depremi ile bir kesinti yaşamış, bir süre sonra yeniden farklı kentlerde ve sektörlerde devam etmiştir. Artan enflasyon ve hayat pahalılığının sonucu olarak alım gücünün...

Diğer bir dizi sorun alanında olduğu gibi, kadrosal darlık sorununun da devrimci bir temelde çözüme kavuşacağı alan, siyasal sınıf çalışması ve parti yaşamıdır. Mevcut zorlu koşullar karşısında parti kadrolarının sistematik olarak güçlenmesi de...

Sosyal mücadelenin kitle tabanı ve ağırlık merkezindeki değişim, daha çıkış yıllarında perspektif planındaki açıklığa rağmen yurtdışı çalışmamız için de önemli bir sorundur. Yine de en belirleyici halkayı, bulunduğumuz ülkelerdeki sınıf mücadelesinin etkin bir tarafı olma bakışını korumayı, ciddi bazı zayıflıklara rağmen pratikte bunu hayata geçirme...

Ukrayna savaşı başladığında, pek çok ülkedeki sol parti ve gruplar, kendi ülkelerinde egemenlerin oluşturdukları toplumsal atmosferin dışına çıkmayı başaramadılar. Bu ülkelerde burjuvazi toplumu gütmeyi, nabzını oluşturmayı iyi başarıyor...

VII. Parti Kongresi'nin açıklamaları, çok yönlü tartışma başlıkları örgütümüzün zorlanma alanlarını ve sorunlarını bütünlüklü olarak en sade ve en vurgulu biçimde ifade ediyor. Kongremiz, devrimi ve devrimci birikimi sahiplenme, savunma ve güçlendirme...

Söz konusu olan basitçe edilgen bir seçmen desteği kayması olsa da yerel seçimlerle birlikte ortaya çıkan yeni tablonun siyasal sonuçları yine de önemlidir. Son on yıldan beridir AKP artık yalnızca hükümet değil fakat gerçek bir devlet partisi, elbette faşist ortağı ile birlikte devleti ele geçirmiş bir partidir. Ama yine de bugüne kadar, kendini tüm topluma dayatma...

» EKİM, Sayı: 333, Nisan 2024 (PDF)

Uzun bir dönemdir iktidarın çok yönlü saldırılarının öncelikli hedeflerinden biri kadınlar. Bunun gerisinde kadın hareketinin dinamizminden korkmaları var. Çünkü tüm saldırılara rağmen kadınlar mücadeleden vazgeçmiyorlar. Bu direncin ortaya çıkardığı ve...

Bir yanda dinci-faşist iktidar odağının aparatları (tarikatlar, cemaatler, gerici-faşist vakıf ve kurumlar), öte tarafta gerici düzen muhalefetinin her türden oluşumu adeta gençliğin üzerine çöreklenmiş durumda. Günümüz gençliği içerisinde...

Söylemleri a’dan z’ye işin özünde tarihsel anlamıyla “sosyal-demokrat belediyecilik” demek olan “belediye sosyalizmi” kapsamındadır. Hesaplarıysa ne edip edip birkaç ilçe ya da beldede elde edilebilecek sözde “mevziler” üzerinedir. Bu çerçevede söylemleri kadar girdikleri ilişkiler, yaptıkları pazarlıklar, başvurdukları yol ve yöntemler kendini...

Yaşamın her alanı bir direniş alanıdır. Bu yanıyla sınanmak, gündelik akış içerisinde devrimci kalabilmek, düzenin dayattığı tüm değerlerle savaşabilmek çok önemlidir. Bunu yapamayan bir devrimcinin çözülmesi için polise, savcıya, mahkemelere de ihtiyaç yoktur. Düzenin içimizdeki bağları, uygun koşullar oluştuğunda, illa ki devrimcinin ayaklarına dolanacak...

Mazlum dünyada, hangi ideolojik biçim içinde olursa olsun, ulusal baskıya ve zulme karşı direniş haklı ve meşrudur. Bu konuda bir tartışma olamaz. Tartışmalı olan, bu akımlar önderliğindeki bir hareketin ortaya ulusal demokratik sınırlarda olsun az çok olumlu bir çözüm çıkarıp çıkaramayacaklarıdır. Dinci ideolojiye dayanan akımlar yapısal olarak bu konum...

» EKİM, Sayı: 331, Ocak 2024 (PDF)

Dinci akımların önderliği bu direnişlerin kuşkusuz belirgin biçimde zayıf ve sorunlu yanını oluşturmakta, zamanında Vietnam direnişinin dünya ölçüsünde yarattığı türden bir devrimci etki ve yankının oluşmasını engellemektedir. Dahası Müslüman ülkelerin genelinde gerici akımların güçlenmesini kolaylaştırarak ayrıca olumsuz bir etkide de bulunmaktadır.

Kitle mücadelesi yoksa reformist sol çizgide bile bir parlamenter başarı şansı yoktur. Her ne kadar bu türden bir sözde başarı, tüm örneklerin açıklıkla gösterdiği gibi, kitlelerin mücadelesinin yarattığı birikimi boşa çıkaran bir rol oynasa da. Yani parlamenter hayalleri bile ancak sosyal mücadelenin, kitle hareketinin hazırladığı imkanlar üzerinden kurabilirsiniz.

» EKİM, Sayı: 330, Aralık 2023 (PDF)

Doğumunu, temel yapısal zayıflıkları ve halkçı kimliği üzerinden geçmiş devrimci hareketin çok yönlü bir eleştirisine borçlu olan partimiz, öte yandan bu aynı geçmişin devrimci kazanımlarına sahip çıkmak ve sınıf devrimciliği içinde anlamlandırarak geleceğe taşımak kararlılığı içinde olmuştur. Bu geçmiş devrimci hareketimizin ele alınışında, daha en başından açıklık ve...

» EKİM, Sayı: 329, Kasım 2023 (PDF)

Görünürde bu kez Rusya kendi emperyalist kaygı ve hesapları doğrultusunda Ukrayna’ya yerel bir müdahalede bulunmuştur. Gerçekte ise Ukrayna üzerinden ABD emperyalizmi ve Batılı emperyalist müttefikleri ile Rusya çok yönlü ve boyutlu bir savaş halindedirler. Ukrayna bu büyük çatışmanın yalnızca bir sahnesi ve Ukrayna halkı ise masum bir kurbanıdır.

Daha üçüncü gününe ancak girilmişken açığa çıkan gerçekler, sürmekte olan savaşın gerçekte ABD liderliğindeki emperyalist Batı bloku ile emperyalist Rusya arasında sürmekte olan bir savaş olduğunu kesinleştirmiştir. Batı emperyalizmi bir tek doğrudan asker göndermek dışında her bakımdan sürmekte olan savaşın içindedir ve açık bir tarafıdır. Ukrayna cephesi...

» Emperyalist dünya ve Ukrayna krizi (PDF) 
» The imperialist world and the Ukraine crisis (En) 
» Die imperialistische Welt und die Ukraine-Krise (De) 
» Die imperialistische Welt und die Ukraine-Krise (PDF)
» El mundo imperialista y la crisis de Ucrania (Es) 

» Savaş, anti-emperyalist mücadele ve Partimizin programı/1
» Savaş, anti-emperyalist mücadele ve Partimizin programı/2
» Savaş, anti-emperyalist mücadele ve Partimizin programı/3