Logo

25. Kuruluş yıldönümünü kutladığımız TKİP, ‘70’li yılların halkçı kimliğe dayalı yapısal zaaflarının sert ve kapsamlı bir eleştirisinin ürünü olmuştu. Tam da bu sayededir ki, bugün bu aynı geçmişte devrimci olan her şeyi savunup yaşatmak tutum ve yeteneğini...

» 25. Yıl etkinliğine parti örgütlerinden mesajlar...

Kapitalist sistemde sorunlar yapısal ve kroniktir, sonu gelmez. Ama salgınlar ve savaşlar, kapitalizme özgü olağan gündelik sorunlardan farklıdır. Bunlar etki ve sonuçları bakımından, insanlık düzeyinde birer gerçek felaket örneğidir. Dünya kapitalist sisteminin...

» Parti örgütlerinden 24. yıl gecesine mesajlar…

Günümüzün dünyasının büyük toplumsal çalkantılarında halen eksik olan işçi sınıfı ekseni ve önderliğidir. İşçi sınıfının öne çıkıp bu hareketlerin öncü ve temel gücü olarak hareket etmeyi henüz başaramamasıdır. Bu başarılamadığı sürece de...

» Parti örgütlerinden 21. yıl etkinliğine mesajlar…

20. Yılını kutlamakta olduğumuz TKİP, 200. Doğum Yılını kutlamakta olduğumuz Karl Marks’ın devrimci dünya görüşüne dayalı olarak inşa edilmiş bir partidir. Teslim Demir ve yoldaşları, yenilgi sonrası dönemin iç ayrışma ve saflaşmaları esnasında, marksist dünya...

» 20. Yıl etkinliğine parti örgütlerinin mesajları…

» 20. Yıl etkinliğine devrimci partilerden mesajlar…

Ekim Devrimi ve devrimin ardından yaşanan sosyalizm deneyimi, bizim en büyük dayanağımız ve yol göstericimizdir. Biz işe çok daha ileri bir noktadan başlayacak, bu kez sosyalizmi kesin zafere ulaştıracak koşullara sahip olacağız. ... Daha ilk adımda “Yeni Ekimler için ileri!” şiarını yükselttik. Ekim Devrimi’ni yaratan, tarihin gördüğü o en devrimci...

» 100. yıl etkinliğine parti örgütlerinden mesajlar…

» 100. yıl etkinliğine komünist tutsakların mesajı…

» LSG işçilerinden 100. yıl etkinliğine mesaj...

TKİP'nin 18. yıldönümü etkinliğindeki konuşma...
Bedelleri ağır bu mücadelenin halen en büyük zaafının çözüme götürecek bir devrimci stratejik çizgiden yoksunluk olduğu gerçeğinin de altını çizmektedir. Ulusal sorunda gerçek özgürlük ve tam eşitlik...

» Parti örgütlerinden 18. yıl etkinliğine mesajlar…
» Alaattin yoldaşın anısı önünde saygıyla eğiliyoruz…

Devrimci bir sınıf hareketi için ileri!

Bir süre önce toplanan TKİP V. Kongresi çalışmalarını başarı ile tamamlamış bulunmaktadır. Parti tüzüğünün öngördüğü zaman sınırları içinde ve saptadığı kurallar çerçevesinde toplanan TKİP V. Kongresi, partimizde sağlam temellere...

Parti, sınıf ve siyasal mücadele

Sınıf eksenli devrimci bir parti olmak genel bir stratejik hedef, oysa sınıf eksenli siyasal güç odağı olarak solda, giderek de toplumda öne çıkmak, çok daha somut ve güncel bir hedeftir. Stratejik değil, fakat gelişme sürecinizin bu evresine özgü...


Her alanda devrime hazırlanıyoruz!

Geride bıraktığımız günlerde toplanan TKİP IV. Kongresi kapsamlı bir gündeme dayalı çalışmalarını başarı ile tamamlamış bulunmaktadır. TKİP IV. Kongresi partinin tüm temel örgütlerinin seçilmiş delegeleriyle temsil edildiği...

» IV. Parti Kongresi bir dönemi kapatacaktır (Açılış konuşması)

» Bir dönemin sonuna doğru (Kapanış konuşması)

Doğru çalışma tarzı, esaslı bir meseleyi şu veya bu organda döne döne anlatmaktansa, onu tüm partinin önünde ortaya koymak, partinin tümüne anlatmak ve bunu da partinin kolektif araçları üzerinden yapmaktır. Yani ben, gidip şu veya bu meseleyi denetlemekte olduğum il komitesine çok iyi anlatabilirim, ama eğer bu mesele partinin tümünü...

Parti ve yeni döneme hazırlık

Parti Okulu Habip Gül Devresi’nde, temel sunumların yanısıra, parti çalışması ve örgütlenmesine ilişkin hemen tüm önemli meseleler enine boyuna konuşulup tartışıldı. Ardından Merkez Komitesi toplantısında partinin gündemindeki...

Parti, sınıf, devrim!

(»TKİP III. Kongre Bildirisi PDF) Geride bıraktığımız günler içinde toplanan TKİP III. Kongresi çalışmalarını başarıyla tamamlamış bulunmaktadır. III. Kongre partimizin ulaştığı örgütsel gelişme ve olgunluk düzeyinin yeni bir göstergesi olmuş, parti içi...

» TKİP III. Kongresi Gündemi
» Sınıfın ve devrimin partisi olabilmek! (Açılış konuşması)
» Parti inşa süreci üzerine (III. Kongre tutanaklarından...)
» III. Parti Kongresi bir dönüm noktasıdır (Kapanış konuşması)

Türkiye’nin gelmesi kaçınılmaz yeni devrimci yükselişine işçi sınıfı damgasını vuracaktır. Komünistlerin 20 yıl önce yükselttiği ve TKİP ile taçlandırdığı proletarya sosyalizmi bayrağı, bu yeni döneme ideolojik ve örgütsel bir hazırlıktır. Türkiye’nin devrimci geleceği, bu hazırlığın her alanda ve her açıdan güçlendirilmesine, işçi sınıfı içinde ete-kemiğe...

Çok kapsamlı bir gündem üzerinden çalışan, dünyada, bölgede ve Türkiye’deki siyasal gelişmeler ve bunun ortaya çıkardığı sorunlar üzerinde gereğince duran II. Parti Kongresi, yine de çalışmasında esas ağırlığını partinin örgütsel gelişme ve kadrolaşma alanındaki sorunları ve ihtiyaçları üzerinde yoğunlaştırmış, bunu genel politik çalışmasının, özellikle...

» Devrimci çizgi, devrimci örgüt, devrimci sınıf... (Kapanış konuşması)
» Partiyi her alanda ve her açıdan güçlendirmek için ileri!..
» Devrimci örgüt yaşamsaldır!

10 yılı parti inşa süreciyle geçen geride bıraktığımız 17 yıl dünyada esası yönünden, yıkılışlar ve yenilgiler, devrimden kaçış ve devrimci akımlarda büyük çapta zayıflama, devrimci sınıf mücadelesinde geride kalan yüzyıl içinde görülmemiş boyutlarda bir gerileme, ve elbette tersinden, burjuva gericiliğinin muazzam ölçülerde güç kazanması ve karşı saldırısı ile karakterize oldu.

Partiler boşluktan doğmuyorlar. Belli grupların, belli çevrelerin öznel tercihleriyle de ortaya çıkmıyorlar. Siyasal yaşamda ciddi rolü olabilecek devrimci partiler, son tahlilde belli tarihsel koşulların ürünü olarak ortaya çıkıyorlar. İhtiyaç keşfin anasıdır; belli bir toplumda devrimci bir partinin doğumu, onu gerektiren ihtiyaçlarla ve bu ihtiyacın karşılanmasını olanaklı kılan tarihi...

» Cüret ettik ve başardık! (Kapanış konuşması - Ümit Altıntaş/Tuna)

Komünistler iki şeyi yapmaktan özenle kaçınmalıdırlar. Kendi misyonlarını tarihçilerinkiyle karıştırmamak ve tarihsel geçmişe karşı bilgiççe yargıçlıktan kaçınmak. Gerçek komünistler toplumsal devrim mücadelesinin öncüleridirler ve yüzleri hep ileriye, geleceğe dönüktür. Geçmiş onları, yalnızca gelecek mücadelesi için paha biçilmez değerde olan deneyimleriyle...

» EKİM 2. Genel (Olağanüstü) Konferansı Bildirisi (Aralık 1992)

» EKİM 3. Genel Konferansı Bildirisi (Mart 1995)