Logo

Sınıf çalışmasının sorunları, siyasal mücadele sahnesine çıktığımızdan beri gündemimizde hep de özel bir yer tuttu. Fakat özellikle son yıllarda, birbirini izleyen MK toplantılarının, parti kongrelerinin, parti okullarının döne döne ele alıp tartıştığı en temel gündemlerden birisi oldu. Sorun parti basınımızda her vesileyle ve çok yönlü olarak tartışıldı. Özellikle Merkez Yayın Organı üzerinden pek çok yazı kaleme alınarak ayrıntılı tartışmaların konusu...

Gelinen yerde tüm yetersizliklerine rağmen partimiz sınıf çalışmasında küçümsenmeyecek bir deneyim ve birikime sahiptir. Son bir yılı aşan süreçte Greif Direnişi, yasaklanan metal grevi ve son metal eylemliliğine müdahalesi, tam da bu deneyim ve birikimin bir ürünü oldu. Sınıf hareketinin gelişimi açısından büyük bir...

Sınıf hareketi ve sendika bürokrasisi

Kitle hareketinin politikleştiği, dahası önemli ölçüde devrimcileştiği dönemde bile, Türkiye’de sendikaların sınıf hareketi üzerinde özel bir etkisi ve denetimi vardı. 12 Eylül sonrasında ise bu durum çok daha belirgin bir hale geldi. Bu dönem sonrasında çeşitli burjuva siyasal...


Bu yazı Türkiye işçi sınıfı tarihi üzerine bazı genel gözlemlerde bulunmayı, Türkiye işçi hareketinin oluşum sürecini ve gelişim tarihini en genel özellikleriyle ortaya koymayı amaçlıyor. Böyle bir konunun gündeme alınmış olmasının içiçe geçmiş iki nedeni var: İşçi sınıfı komünist örgütlenmenin nesnel sınıfsal zeminidir.

» İşçi hareketi tarihinden kesitler - II

» 15-16 Haziran, sol hareket ve işçi hareketi


III. Kongre'nin temel şiarı “sınıf eksenli partiye geçiş” olmuştu. Sorunları bu eksende ele aldık, görevlerimizi de bu eksende tanımladık. Sonuçta siyasal çalışmamızı sınıf merkezli kurabilmek, sınıf içerisinde kök salmaktı. Sınıfın eylemine önderlik etmekti. Sınıf içerisinde mevzi tutarak bunu yapabilmekti.

» Sınıf çalışmasının sorunları - 2
» Sınıf çalışmasının sorunları - 3

» Sınıf çalışmasının sorunları - I / Parti Okulu Habip Gül Devresi
» Sınıf çalışmasının sorunları - II / Parti Okulu Habip Gül Devresi
» Sınıf çalışmasının sorunları - III / Parti Okulu Habip Gül Devresi


Sendikalar sorunu, işçi sınıfı hareketini geliştirme ve devrimcileştirme, sınıf kitlelerini devrime hazırlama hedefleri çerçevesinde partimiz için stratejik önem taşıyan bir sorundur. Komünistler sınıfa yönelik çalışmalarının başından itibaren sendikalar sorununa da gerekli ilgiyi gösterdiler ve Partimizin Kuruluş Kongresi, sınıf hareketinin durumunu ve sınıf çalışmasının sorunlarını sendikalar sorunuyla bağlantıları içinde tartışıp değerlendirdi.


Sendikaların halihazırdaki tablosuna, işçilerin kendiliğinden çabasıyla gerçekleştirdiği sendikal örgütlenmelerin sendikal bürokrasinin dolaysız katkısıyla sıkça tasfiye edilmesine, üstüne bir de tensikatlar yaşanmasına rağmen, işçilerin işyeri sorunlarından kaynaklı tepkilerinin geliştiği her durumda başvurdukları ilk adres yine sendikalar oldu.