Logo

Bu yazı Türkiye işçi sınıfı tarihi üzerine bazı genel gözlemlerde bulunmayı, Türkiye işçi hareketinin oluşum sürecini ve gelişim tarihini en genel özellikleriyle ortaya koymayı amaçlıyor. Böyle bir konunun gündeme alınmış olmasının içiçe geçmiş...

» İşçi hareketi tarihinden kesitler - II

» 15-16 Haziran, sol hareket ve işçi hareketi

TKİP Kuruluş Kongresi belgelerinden...
Kitle hareketinin politikleştiği, dahası önemli ölçüde devrimcileştiği dönemde bile, Türkiye’de sendikaların sınıf hareketi üzerinde özel bir etkisi ve denetimi vardı. 12 Eylül sonrasında ise bu durum çok daha belirgin bir hale geldi. Bu dönem sonrasında çeşitli burjuva siyasal akımların işçi...

Sendikalar sorunu, işçi sınıfı hareketini geliştirme ve devrimcileştirme, sınıf kitlelerini devrime hazırlama hedefleri çerçevesinde partimiz için stratejik önem taşıyan bir sorundur. Komünistler sınıfa yönelik çalışmalarının başından itibaren sendikalar sorununa da gerekli ilgiyi gösterdiler ve Partimizin Kuruluş Kongresi, sınıf hareketinin durumunu ve sınıf...

Sınıf çalışmasının sorunları, siyasal mücadele sahnesine çıktığımızdan beri gündemimizde hep de özel bir yer tuttu. Fakat özellikle son yıllarda, birbirini izleyen MK toplantılarının, parti kongrelerinin, parti okullarının döne döne ele alıp tartıştığı en temel gündemlerden birisi oldu. Sorun parti basınımızda her vesileyle ve çok yönlü olarak tartışıldı...

Gelinen yerde tüm yetersizliklerine rağmen partimiz sınıf çalışmasında küçümsenmeyecek bir deneyim ve birikime sahiptir. Son bir yılı aşan süreçte Greif Direnişi, yasaklanan metal grevi ve son metal eylemliliğine müdahalesi, tam da bu deneyim...

Sınıf çalışmasında süreklilik, yönelim, yoğunlaşma, ısrar esastır. Birlik deneyimi bu ısrarın sonucudur, bu anlamda altı çizilmesi gereken bir çalışmadır. Biz bu alandaki güçlerimizin durumuna takılmadan ama sonuçta partinin sınıf içerisindeki stratejik yönelimlerinin bir sonucu olarak, günlük dönemsel gelişmelerden bağımsız olarak, o yönelimimizi hep...

» Sınıf çalışmasının sorunları - 2 (MK Tutanakları)
» Sınıf çalışmasının sorunları - 3 (MK Tutanakları)

» Sınıf çalışmasının sorunları - I / Parti Okulu Habip Gül Devresi
» Sınıf çalışmasının sorunları - II / Parti Okulu Habip Gül Devresi

» Sınıf çalışmasının sorunları - III / Parti Okulu Habip Gül Devresi

Sendikaların halihazırdaki tablosuna, işçilerin kendiliğinden çabasıyla gerçekleştirdiği sendikal örgütlenmelerin sendikal bürokrasinin dolaysız katkısıyla sıkça tasfiye edilmesine, üstüne bir de tensikatlar yaşanmasına rağmen, işçilerin...