Logo
< Devrimci eleştiri-özeleştiri ve devrimci yöntem - Nilgün Eren

Lise çalışmamızda yeni dönemi kazanabilmek için!.. - K. Irmak


Liseli gençlik çalışmamız partimizin her dönem önemli gündemlerinden biri olmuştur. 2000’li yılların başından itibaren bu alana daha sistematik yönelim gerçekleştirdik. Bunun bir sonucu ve ürünü olarak lise çalışmasında oldukça zengin bir deneyim ve birikim oluşturduk.

Partimiz, farklı dönemlerde liseli gençlik hareketinin durumunu değerlendirmiş, ihtiyaçlarını belirlemiş, farklı yol ve yöntemlerle yaşanan tıkanmaların önünü açmaya çalışmıştır. Esnek platformlardan yerel yayınlara, sınav karşıtı şenliklerden Filistin halkıyla dayanışma eylemlerine, mesleki eğitim kurultaylarından meslek liselileri birliğine kadar, hem örgütlenme biçimleri hem de üretilen politikalar çerçevesinde zengin bir deneyim ve birikim edinmiş bulunuyoruz.

Ancak bu birikimi sonraki dönemlere aktarabilmek noktasında benzer bir başarıdan söz edemiyoruz. Bunun nedenlerine ilişkin birçok etkenin altı çizilebilir. Fakat bugünkü durum ne olursa olsun, yaratılan bu birikimin boşa gitmediği ve gitmeyeceği, bu deneyimler partinin toplam çalışmasında birer zenginlik olarak durduğu ve bu alandaki çalışmamıza yol göstereceği açıktır.

***

Yaklaşık 20 küsur yıldır temel bir alan olarak gündemimizde olan lise çalışmamız, kimi dönemlerde gelişen ve güç kazanan, etkin bir politik çalışma alanı olarak öne çıkan fakat kimi dönemlerde ise son derece zayıflayan bir seyir izledi. Liseli gençlik alanının kendine özgün yanları bulunmakla birlikte, bu alanda olumlu ya da olumsuz tüm deneyimlerimizin altında temelde parti örgütlerinin imzası yer almaktadır. Dolayısıyla bugün lise çalışmasına dair yapılacak tartışmaların temel muhatabı toplam parti örgütlerimizdir.

Bununla birlikte, kendisini üretebilen bir liseli gençlik çalışmasını var edebilmek, toplamda liseli gençlik hareketi içinde anlamlı bir yer tutacak, ona önderlik edebilecek kendine özgü bir örgütlenmeye sahip olabilmekle mümkündür. Bu doğrultuda mesafe alabilmek ise “ancak partinin tüm çalışma alanlarının meseleye bu gözle bakmasıyla, gerekli önemi verip, buna uygun bir pratik yoğunlaşmayla bir yüklenme içerisine girmesiyle başarılabilir. Bunun sadece liseli güçlerin ya da genç güçlerin bulunduğu alanların değil toplam çalışma alanlarımızın önünde duran bir sorumluluk olduğunu belirtmek ise gerekmiyor. Yerel çalışma alanlarına düşen görev, en uygun güçleri ayırıp hedef liseler saptayarak, buna uygun bir pratik planlama ve çalışma düzeyi ortaya koymasıdır. Ayrıca liseli gençlik çalışmamızın bugünkü düzeyi, mevcut zayıflık tablosu düşünüldüğünde, bu alanda bir parça yol alabilmek ve geleceğini güvenceleyebilmek için güçlü bir yüklenme içerisine girmek, gelinen yerde bir zorunluluktur.” (Liseli gençlik çalışmamız üzerine, Ekim, Sayı:284, Kasım 2012)

Bu noktada, genelde güç ve imkanlarımızın darlığının yarattığı sorunların yanı sıra son yıllarda bu alana güçlü bir yüklenme içerisine girilemediğini de vurgulamak gerekiyor. Daha çok, genel faaliyetimiz içerisinde önümüze liselilerin çıkması beklenebiliyor. Çıkmadığı sürece de lise çalışması gündemini önümüze almıyoruz. Ya da belli yerellerde bazı olanaklar ortaya çıktığında, her zaman bir biçimde karşımıza çıkacak başka “yoğunluklar” nedeniyle gereğince ilgilenilemeyen bir alan olarak kalabiliyor. Elbette verili darlığımız, lise çalışmasına yönelim ve yüklenme konusunda yaşanan zorlanmada temel önemde bir güçlük. Bununla birlikte, lise çalışmasının toplam çalışmamızın önünü açabilecek imkanlarını yeterince görmemekten kaynaklanan bir bakış açısı sorunu olduğunu da kabul etmeliyiz.

***

Lise çalışmamızda 2009 yılında ilan edilen birlik çalışmasının ardından, 2010 yılında Ekim’de “Yakın dönem deneyimleri üzerinden liseli gençlik çalışmamızın sorunları” başlıklı bir değerlendirme yer aldı. Bu değerlendirmede alana dönük bir kavrayış sorunu olduğuna işaret ediliyor ve yüklenilmesi gereken halka şöyle tanımlanıyor:

“Dolayısıyla sorunun karşımıza çıktığı ve çözüme kavuşması gereken boyut en başta kavrayış alanındadır. Bu konuda söylenmesi gereken her şey söylenmiş olduğu için burada yeniden tekrar etmek gereği duymuyoruz. Ekim’in yukarıda anılan sayısında (Sayı: 264, Mart 2010) ortaya konulan çerçeve dahi yeterli bir tartışma zemini sunmaktadır. Şu an hiç değilse söz konusu metinlerin incelenip tartışılmasının yeni dönemi kazanmak için bugün öncelikle yükleneceğimiz halkalardan biri olduğunu ifade etmekle yetinebiliriz.”

Önümüzdeki dönemde bu sorunun üzerine gitmeli, çalışmamızın önünü açacak bir irade ortaya koyabilmeliyiz. Yerel örgütlerimiz lise çalışmasına ilişkin kongre metinleri üzerinden bir tartışma yürüterek, yeni dönemde yeni bir başlangıcın ilk adımlarını atabilmelidir. Bunun yanı sıra, belli sınırları olsa da, bir il çalışmasının çabası ve ısrarıyla varlığını sürdüren araçlarımız bulunmaktadır. Bu araçları hedeflenen liselere taşımak, bu çerçevede tüm alanlarda somut bir yönelimin içine girmek mesafe almamızı kolaylaştıracaktır.

***

Lise çalışmamız açısından parti merkezinin yönlendirici ve uyarıcı müdahaleleri de yeni dönem açısından önemli bir yerde durmaktadır. Bu müdahalelerden birisi de, yerellerdeki ayakları henüz zayıf ve yetersiz kalacak olsa da, lise çalışmasına yön verecek politik bir merkezin kurulmasıdır. Zira böyle bir merkeze sahip olmak, liseli gençlik mücadelesine dönük politikalar üretebilmenin, bunu bütün bir partinin önüne koyabilmenin en önemli halkasını oluşturmaktadır:

“Ama eğer yöneliminizi alanı politikleştirmek ve liseli gençliği kendi sorunları ekseninde örülecek bir mücadelenin öznesine dönüştürebilmek olarak belirlerseniz, ilk elden ürettiği sonuçlardan bağımsız olarak, liseli gençlik çalışmasına ilişkin bir yöneliminiz var demektir. Bundan sonrası bu yöneliminizi hayata geçirecek politikaları belirlemek ve bunları hayata geçirecek imkanları yaratmaktır. Bir liseli gençlik çalışması geliştirebilmenin tek yolu ve ön koşulu da budur.” (Ekim, Sayı: 244, Ocak 2006)

***

Sorunu önümüze koymak, saptadığımız hedefler doğrultusunda ilk adımları hayata geçirmek, giderek bize bu alanda mesafe aldıracaktır. 2003’ten beri kısa süreli aksamalarla çıkan lise yayınının da, lise çalışmamızın da geleceği bu konuda atılacak adımlara bağlıdır. 20 yıllık pratiğimiz ve deneyimimizden aldığımız güçle bunu başarabiliriz. Dönemsel olarak bunun olanaklarına fazlasıyla sahibiz.

Yeter ki, VI. Parti Kongresi’nin bir çağrı niteliği taşıyan ve lise çalışmamız üzerinden tanımlanan güncel sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getirebilelim:

“Gençlik çalışması, özellikle de liseli gençlik çalışması, geçmiş̧ kongrelerde genişçe gerekçelendirildiği gibi, partimiz için aynı zamanda sınıf çalışmasına bir ön hazırlıktır. Büyük bölümüyle yarının fabrika işçi adaylarını barındıran liseli gençlik ile hemen tümüyle sanayiye kalifiye işçi yetiştiren meslek liseleri ve meslek yüksek okulları için bu özellikle geçerlidir. Partimiz gençlik çalışmasına genel planda gereken önemi verecek, ama esas dikkatini yarının eğitimli genç sınıf yığınlarını oluşturacak bu alanlara verecektir.”


Üste