Logo
< Geçiş sürecinde sermaye düzeni

Gerici baskılara ve cinayetlere karşı 8 Mart'ta alanlara!


Sömürü, eşitsizlik, baskı, şiddet
ve cinayetlerin hesabını sormak için;

8 Mart’ta mücadele alanlarına!..

Emekçi kadınları hedef alan vahşi şiddetin akılalmaz boyutlara ulaşması, 8 Mart dünya emekçi kadınlar gününde alanlara çıkıp gerici iktidardan hesap sormayı, her onurlu emekçi için zorunluluk haline getirmiştir. Bu mücadele 8 Mart'la sınırlı kalmamalı, kokuşmuş karanlığında gerici şiddeti her gün yeniden üreten kapitalist sistem yıkılana kadar devam etmelidir.

Sermaye ve emperyalistlere hizmet etmesi için iktidara taşınan AKP, bundan yararlanarak koyu karanlığı simgeleyen zihniyetini topluma dayatma histerisine kapılmıştır. Bu ilkel zihniyeti besleyen karanlık iklimde yetişen güruhlar, zorbalığı toplu halde işlenen vahşi cinayetler noktasına vardırdılar. Dinci gericiliğin kaçınılmaz sonucu olan bu vahim gidişatı işçi sınıfıyla emekçilerin, ama öncelikle emekçi kadınların mücadelesi durdurabilir ancak.

Emekçi kadınlar!

Bu belaların 21. yüzyıla taşınması, kapitalizmin sınıfsal, cinsel, ulusal, mezhepsel baskı, şiddet ve sömürüyü her gün yeniden üreten kokuşmuş bir düzen olduğunu kanıtlamaktadır.

Gerici burjuva düzenin bu onur kırıcı dayatmalarına karşı isyan etmek, her emekçi kadın için ihmal edilmez bir görev olmalıdır. Kadını ortaçağ karanlığında boğmak isteyen bu ataerkil/cinsiyetçi zorbalığa dur demenin tek yolu, emekçi kadınların erkek sınıf kardeşleriyle omuz omuza örgütlü mücadeleyi yükseltmeleridir.

Sömürü ve kölelik düzenin her gün yeniden ürettiği bu sorunlar çözülmek bir yana, daha da ağırlaştırılıyor. Zira kapitalizmin insan haysiyetini ayaklar altına alan çarkının dönmesi ancak sömürü, eşitsizlik, ayrımcılık, baskı ve zorbalıkla mümkündür. Emekçi kadınlar başta olmak üzere, tüm işçi ve emekçilerin eşit, özgür, insanca yaşama özlemlerine ulaşmaları, ortaçağ karanlığından medet uman burjuva iktidarı koşullarında imkansızdır. 

Ücretli köleliğe, sömürüye ve baskıya maruz kalan işçi sınıfı ve emekçiler gibi, bu musibetlere ek olarak ikinci cins muamelesi gören emekçi kadınların da kurtuluşu, kapitalist sistemin yıkılması, sosyalist işçi-emekçi iktidarının kurulmasıyla gerçekleşecektir.

Emekçi kardeşler!

Emperyalistlerin ve sermayenin hizmetindeki AKP iktidarı hem işçi sınıfı ile emekçilere azgınca saldırıyor, hem gericiliği yaygınlaştırarak cinsiyet ayrımını ve kadına yönelik vahşi şiddeti körüklüyor. Dinci mezhepçi baskının tırmanışı, Kürt halkıyla ilerici devrimci güçlere yönelik azgın devlet terörü,  kadın cinayetlerindeki dehşet verici artış... Tüm bunlar, burjuva iktidarının zorbalıkta sınır tanımayan karakterini gözler önüne seriyor.

İşçi sınıfıyla emekçilerin, ama özellikle emekçi kadınların artık kaybedecek zamanları kalmadı. Onurlu emekçilere yakışan bir tutumla sömürü, eşitsizlik, ayrımcılık, baskı ve şiddetin sorumlusu olan iktidardan hesap sormak için güçlerini birleştirip, mücadeleyi yükseltmelidirler.

Bu mücadele her türden sömürü, baskı ve ayrımcılığa karşı çıkmakla yetinmemeli, özel mülkiyet ve ücretli köleliğe dayalı, yani sömürü, eşitsizlik ve zorbalığın kaynağı olan kapitalist sistemi ortadan kaldırmayı da hedeflemelidir. Zira sorunu her gün yeniden üreten sömürü ve özel mülkiyet düzeni kapitalizm toplumsal bir devrimle yıkılmadan, kadın sorununun köklü ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması mümkün değil.

TKİP, sömürüyü, eşitsizliği, şiddeti, cins ayrımcılığını, ulusal ve mezhepsel baskıyı ortadan kaldırmak ve sorumlularından hesap sormak için tüm emekçi kadınları 8 Mart’ta mücadele alanlarına çağırmaktadır.

Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü!

Sınıfsal, cinsel, ulusal, mezhepsel sömürü, baskı, şiddet ve ayrımcılığa son!

Çözüm devrimde, kurtuluş sosyalizmde!

Türkiye Komünist İşçi Partisi

Mart 2015


Üste