Logo
< Partinin “bin göz”ünden biri olalım!

Gençlik içerisinde kitle çalışması


B. Şimşek

Komünist hareketimiz siyasal mücadele alanına çıktığı dönemden bugüne gençlik kitlelerinin devrimci mücadeleye ve parti çizgimize kazanılmasına, gençlik çalışmasının bu eksende yürütülmesine özel bir önem vermiştir. Gençlik toplumun en dinamik kesimidir. Toplumsal sorunlar karşısında duyarlılık göstermekte ve kendi özgün sorunları karşısında harekete geçebilmektedir. Gençlik hareketinin son yıllarda örgütlü gençlik öznelerine daralmış olması ve geçmişe göre durağan bir dönem geçirmesi yanıltıcı olmamalıdır:

Gençlik hareketi son yıllarda kesintili de olsa belli mücadele ve direnişler üzerinden kendisine yol açmaya çalışıyor. Bunun en yakın örneği, geçtiğimiz yılın başında kayyım rektör atamasına karşı başlayan ve hızla gençlik kitlelerinin ilgi odağı haline gelen Boğaziçi Direnişi oldu. Direniş süreç içerisinde sönümlenip kendi sınırlarına çekilse de, bu yılın başında yaşanan ve birçok kent ve okula yayılan barınma-yurt eylemleri, yemekhane boykotları, gençlik içerisinde önemli mücadele dinamiklerinin yerli yerinde durduğunu göstermektedir.” (Gençlik Hareketi ve Partinin Gençlik Çalışması, Ekim, Sayı: 323, Mayıs 2022)

Gençlik içerisinde biriken bu mücadele dinamiklerini örgütlemek ve gençlik içerisinde güçlü bir maddi zemine yaslanmak, başta Genç Komünistler olmak üzere bütün parti örgütlerinin sorumluluğundadır. Güçlü bir gençlik çalışması, partimizin geleceği açısından da uzun erimli düşünülmesi gereken önemli bir yere sahiptir.

Gelinen yerde gençlik çalışmamızda belli zayıflıklarla ve bir darlık sorunuyla karşı karşıyayız. Kuşkusuz bunun hem bizden hem de siyasal-toplumsal konjonktürden kaynaklı birçok nedeni var. Burada bizden kaynaklı nedenleri ele alacak, gençlik içerisinde kitle çalışması ve sorunlarına çubuk bükeceğiz.

Çoğu zaman “kitle çalışması” denildiğinde akla ilk gelen, genel bir ajitasyon-propaganda ve seslenme faaliyetleri olabilmektedir. Oysa kitle çalışması bir alanda yürütülen bütünlüklü bir çalışmadır. Çalışma süreci, izlenecek taktik çizginin ve somut hedeflerin belirlenmesi, bunun güçlü bir inisiyatifle gençliğe taşınması, gençlikte bilinç açıklığı yaratması, onu harekete geçirmesi ve harekete geçen ilişkileri örgütleyebilmesi süreci olarak ele alınmalıdır. Çalışmamızı bütün bu açılardan değerlendirdiğimizde, yaşadığımız zorlanma alanlarını daha iyi görebiliriz.

Gençliğin güncel sorunlarını değerlendirmekte ve bu sorunlar karşısında isabetli bir politik hat ortaya koymakta ciddi bir zorlanma yaşamıyoruz. Bu konuda politik bir açıklığa sahibiz. En son Boğaziçi Direnişi üzerinden yaptığımız değerlendirmeler ve açtığımız tartışmalar bunu bir kez daha göstermiştir.

Politik hattımızın gençlik kitlelerine somut hedefler kapsamında inisiyatifli ve yaratıcı bir çalışmayla taşınması, gençlik kitleleri içerisinde etkin bir odak olabilme ve örgütlenme konusunda ise halen ciddi sorunlar yaşıyoruz. Bu noktada okul odaklı çalışmalara değinmek gerekir.

Okul odaklı çalışmanın özel önemine ilişkin olarak bir politik açıklığımız var. Stratejik üniversitelerde mevzilenmek ve buralarda kalıcı zeminler yaratmak, uzun dönemdir gençlik çalışmamızın en temel saptamalarıdır. Bu çerçevede, okullarda somut hedefler belirleyebilmek, okulların kendi özgün sorunlarına dönük doğru müdahalelerde bulunabilmek, inisiyatifli davranmak noktasında anlamlı adımlar atsak da, hala belirgin bir zorlanma yaşadığımız da bir gerçektir.

Okul odaklı çalışmayı, söz konusu okula dönük genel propaganda ve ajitasyon faaliyetine (afiş, bildiri, duvar gazetesi vb.) indirgeyebiliyoruz. Elbette propaganda ve ajitasyon faaliyeti kitle çalışmasının önemli bir ayağıdır. Ancak bununla birlikte gençlik kitleleri ile doğrudan temas edebileceğimiz, dinamik ve duyarlı öznelerle buluşabileceğimiz bir çalışma tarzını da yaratmak zorundayız. Bu da okul odaklı çalışmanın genel propaganda ve ajitasyon araçları ile sınırlı kalmaması anlamına gelmektedir. Çalışmayı yaratıcı bir inisiyatifle örgütlemek, alana yoğunlaşmak gerekir. Bu, alışılmış ve kalıplaşmış çalışma tarzının geride bırakılması anlamına gelmektedir.

Devrimci gençlik hareketinin öncüsü olma iddiasını taşıyorsak, çalışma tarzımızda ve gösterdiğimiz inisiyatifte bu iddiaya uygun hareket edebilmeliyiz. Okul odaklı çalışma yürüttüğümüz her birimde gençlik kitlelerine güven vermek zorundayız. Bu da politik reflekslerimizin diri olmasından, çalışma tarzımızın sürekli, yaratıcı ve inisiyatifli olmasından geçmektedir.

Çalışma sırasında birçok insanla tanışabiliyor, bir kısmı ile belli bir ilişki kurabiliyoruz. Ama bu ilişkilerimizi kalıcılaştırmak noktasında yetersiz kalıyoruz. Burada işin bir boyutu alanda inisiyatifli davranabilmekken, öteki bir boyutu da, bir çalışmanın en büyük düşmanı olması gereken kolay olanı, yapılabileni yapmaya eğilim olarak değerlendirilebilir.

Örneğin A üniversitesinin stratejik olarak önemli olduğunu ifade ediyoruz. Hedefliyor ve bir çalışma yürütüyoruz. Ama burada düşünsel ve pratik bir yoğunlaşma yerine, ilk yapılabileni yapmaktan başlayabiliyoruz. Bu da genel bir propaganda ve ajitasyon faaliyeti olmaktadır. Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi, genel propaganda ve ajitasyon oldukça önemlidir. Fakat kendi başına alana dönük yoğunlaşmanın bir ifadesi ve ölçütü de değildir. Genel propaganda ve ajitasyonun alana dönük özgün yol, yöntem ve araçlarla desteklenip güçlendirilmesi gerekir. Bunun ilk ayağı da alana dönük bir yoğunlaşmadır. Yani söz konusu A üniversitesini, öğrenci profilini, yaşanan özgün sorunları, olanaklarını değerlendirmek ve somut hedeflerle bir planlama yapmaktır.

Somut hedefler, kitle çalışmasının pusulası gibidir. “A üniversitesine girdik ve çalışma yürüteceğiz” demek, kendi başına bir hedef değildir. A üniversitesini tanımak, özgün sorunlarını tespit etmek, çalışmayı bu özgün sorunlar üzerinden yürütmek, örgütsel zeminler hedeflemek, çevre çeper ilişkilerini planlanan ve hedeflenen bir süre içerisinde örgütsel zeminlere taşıyabilmek somut hedeflerdir. Bütün bunları yaparken, güncel gelişmeler karşısında politik reflekslerimizin diri olması ve inisiyatifli davranmak da gerekmektedir.

Elbette burada yaratıcı ve inisiyatifli bir çalışma tarzı önemli bir yerde durmaktadır. Alana dönük esnek araçlar ve örgütlenmelere (yerel yayın, kol, kulüp, okuma grubu, topluluk vb.) dair amaca uygun ve iyi planlamalar yapmak zorundayız. Bu da alana ve insanlara dair düşünsel pratik bir yoğunlaşmayı gerektirir. Bazen kalıplaşmış bir tarz ile kurduğumuz her ilişki ile aynı aracı, aynı örgütsel zemini kurmayı deniyoruz. Örneğin tanışılan her ilişki ile aynı kitabı okumaya başlamak gibi. Bir süre sonra söz konusu ilişki kitabı okumadığında veya ilgi göstermediğinde ise kolayca vazgeçebiliyoruz.

Oysa düşünsel ve pratik bir yoğunlaşma ile o ilişkinin daha kalıcı hale gelebileceği, inisiyatifinin ortaya çıkabileceği ve özne hissedebileceği bir zemini yaratabiliriz. Kurduğumuz her ilişkiyi, çevre ve çeperimizi bir zeminde örgütleyebilmek, onları daha ileriden kazanmanın da önünü açacaktır.

Bütün bunları planladığımız bir seyirde yapamayabiliriz. Ya da her zaman istediğimiz sonucu alamayabiliriz. Ama bir kitle çalışmasının asgari oranda da olsa somut hedeflerine ulaşması o çalışmanın gidişatı hakkında bir ölçüttür. A üniversitesi uzun bir süredir hedefleniyor ve bir çalışma taşınıyor ise, bu çalışmanın somut hedeflerinden ne kadarına ulaşabildiği (A üniversitesindeki gençlik içerisinde ne kadar bilinç açıklığı yarattığı, hangi örgütsel zeminler kurduğu vb.) o çalışmanın niteliğini, müdahale edilmesi gereken zaaflarını ve güçlendirilmesi gereken yanlarını bizlere gösterir.

***

Gençlik çalışmamızdaki darlığı kırma ve ilişkileri kalıcılaştırmakta yaşadığımız sorunlara bu eksende bakabilmeliyiz. Somut hedeflerimizi, çalışma tarzımızı, kitle çalışmasına yaklaşımımızı bu açıdan gözden geçirmeli, zorlanma alanlarımız konusunda özel bir yoğunlaşma içerisine girebilmeliyiz.

Partimizin gençlik kitleleri içerisinde daha güçlü bir maddi zemine kavuşabilmesi, politik hattımızın somut hedefler ile gençlik kitlelerine sürekli, sistemli ve güçlü bir inisiyatifle taşınabilmesi ve gençlik kitleleri içerisinde ete-kemiğe bürüneceği zeminlerin yaratılması ile sağlanabilir.


Üste