Logo
< Politik önderlik: Çalışma tarzında tayin edici halka

Siyasal mücadele ve inisiyatifli yerel çalışma


Siyasal mücadele
ve inisiyatifli yerel çalışma

Zor ve sancılı bir dönemden geçiyoruz. Siyasal mücadele koşullarındaki ağırlaşma, partinin omurgasını sağlamlaştırıp güçlendirmeyi acil ve öncelikli bir görev haline getiriyor. Daha farklı bir döneme adım atmaya hazırlandığımız bugünlerde, hem içinden geçtiğimiz sürecin nesnel-maddi zorluklarını, hem de kendi iç zorlanma alanlarımızı bir arada aşmak özel bir önem kazanıyor.

Parti bir dönemdir, toplam birikimini ve kazanımlarını güvencelemek, bunu mevcut omurgasını sağlamlaştırmanın güçlü dayanaklarına dönüştürmek yönünde yoğun, sistemli ve enerjik bir çaba harcamaktadır. Son dört yıl içinde bir dizi alanda atılan bu yöndeki adımlar, aynı zamanda bu çabanın güvencesini de oluşturmaktadır. Tüm bu adımların partinin niteliğini ve omurgasını güçlendirici bir rol oynadığı açıktır. Artık, bu birikim ve kazanımları partinin tüm bünyesine taşımak ve partiyi yukardan aşağıya daha donanımlı hale getirmek ve devrime hazırlamak gibi tarihsel bir görev ve sorumluluk var önümüzde.

Böyle bir görevin üstesinden gelebilmek, sağlam, nitelikli ve kararlı, tarihsel ve güncel konumunu ve misyonunu bilince çıkarmış kadrolara, yaratıcı, etkin, sistemli ve hedefli bir siyasal-örgütsel çalışmayı esas alan inisiyatifli yerel önderliklere/pratiklere dayanmayı zorunlu hale getirmektedir.

II. ve III. parti kongrelerinin gündemi olan bir dizi politik-örgütsel sorunu geride bırakmak, partiyi yeni ve daha ileri bir düzeye taşımak doğrultusunda ciddi ve yoğun bir çaba ve emek harcanıyor. Ancak buna rağmen hedeflere ulaşmada belirgin bir zorlanma yaşanıyor. Bu zorlanma bir döneme yayılacak gibi görünüyor. Kuşkusuz bugün gelişmenin farklı bir evresindeyiz. Bu sürecin kendi doğal seyrinin ürünü sorunlar/zorlanmalar mutlaka olacaktır, bu kaçınılmazdır. Ancak burada parti için asıl zorlayıcı olan, kendi maddi zeminimizden kaynaklanan, nitel-nicel açılardan yaşadığımız zayıflık ve yetersizliklerin ortaya çıkardığı sorunlardır. Bunlar geride bırakılmadığı bir durumda, partinin hedeflerine daha sağlam bir zeminde yürümesinin önünde ciddi bir engele dönüşme riski hep var olacaktır.

Bugün siyasal-örgütsel çalışmada kavranacak temel halka nitelik sorunudur. Bir dönemdir partinin gündeminde olan bu sorunu aşmaya yönelik yoğun ve anlamlı bir çaba sergilenmektedir. Niteliği güçlendirme ihtiyacı kaçınılmaz olarak belli açılardan “içe dönme”yi zorunlu kılmaktadır. Ancak “içe dönme” doğru anlaşılmalı, siyasal gelişmelere ve gündemlere etkin bir müdahale çabası ile birlikte, hedefli bir tarzda bunun güç ve imkanlarını, araç ve zeminlerini örgütleme süreci olarak kavranmalıdır.

Niteliği güçlendirmek hedefine bağlı olarak genel siyasal faaliyeti “daraltan” ancak hedeflerde derinleşen ve yoğunlaşan bir yönelim, genel siyasal süreçlere ve gündemlere müdahalede bir zayıflığa dönüşmemelidir. Tersine genel siyasal süreçler ve gündemler ile yerel gündemler arasındaki ilişki her güncel durumda yeniden kurulabilmelidir. Bu aynı zamanda genel gündemler ile yerel gündemler/planlamalar arasındaki ilişkinin doğru bir temelde kurulması anlamına gelmektedir.

Bugün için kimi alanlarda bu açıdan bir zorlanma yaşanıyor olması anlaşılır bir durumdur. Zira yerel önderliklere dayalı inisiyatifli çalışma tarzı açısından yeni bir evreden geçmekteyiz. Dolayısıyla bu “yenilik” bir sürece yayılacaktır. Ancak bu geçiş süreci hızla tüketilmek durumundadır. Bu nedenle, bu durum anlaşılır olmakla beraber hiçbir biçimde meşrulaştırılmamalıdır. Bu açıdan yenilenmeye, güçlenmeye ve zayıf yönleri gidermeye ihtiyaç var. Bu, herşeyden önce anlayış ve pratik planında gerçekleştirilmek zorundadır. Bu alandaki zayıflık altedilmeden, ortaya konulan iddia ve misyonun taşıyıcısı güçler olarak kendi asli rolümüzü oynamamız da asla mümkün olamaz.

Genel siyasal faaliyete dayalı çalışma tarzını geride bırakmak açısından artık daha farklı bir pratiğin içindeyiz. Ancak geçmiş tarzın kazandırdığı belli alışkanlıklar, dar davranış kalıpları ve kimi olumsuz özellikler bir süre daha varlığını sürdürecektir. Yaratıcılığımızı ve inisiyatifimiz sınırlayan bu alışkanlıkları, dar kalıpları, vb.’ni hızla pratiğimizden söküp atacak bir kararlılıkla hareket etmeliyiz .

Olayların hızlandığı, gelişmelerin daha karmaşık bir hal aldığı bugünkü siyasal koşullarda yerel parti kadroları/organları temel gelişmeler hakkında, somut gündemler hakkında, sorunlar hakkında bir açıklık içinde olmalı, bu süreçleri büyük bir dikkatle izleyebilmeli ve siyasal faaliyet açısından çıkarılması gereken sonuçlara taşıyabilmelidirler. Olaylara, gelişmelere parti çizgisi, birikimi ve deneyimleri ışığında bakabilmeli ve bu temelde başarılı, yaratıcı ve inisiyatifli bir müdahale pratiği ortaya koyabilmelidirler. Dünün tarzı, alışkanlıkları, süreçlere etkin bir müdahale için merkezi müdahaleyi beklemeye dayalı anlayış ve pratik hızla geride bırakılmalıdır. Beklemeci, merkeze endeksli bir tutum bugünkü siyasal koşullar içinde öldürücü bir ruh haline ve elleri böğründe bekleme durumuna işaret eder. Zira olaylar ve gelişmeler her geçen gün hızlanıp karmaşıklaşıyor. Dolayısıyla beklemeci her tutum, buna dayalı davranış çizgisi siyasal yaşamdaki ataletin bir göstergesi ve inisiyatifli yerel önderlik tarzının/pratiğinin ortaya konulmasının ve geliştirilmesinin önündeki en büyük engelidir.

Son dönemde bir dizi siyasal gündem ve gelişmeye müdahalede yer yer yaşanan zayıflılara bu gözle bakılmalıdır. Kuşkusuz faaliyetin niteliğinde düne göre belirgin bir farklılaşma sözkonusu. Yerel çalışmalarda bir değişim süreci içine girmiş bulunuyoruz. Birçok yerel çalışma alanı başarılı denebilecek pratikler sergilemektedir. Ancak bu durum işaret ettiğimiz zayıflıkları ortadan kaldırmıyor. Yerel örgüt inisiyatifini, yerel çalışma kavrayışı ve pratiğini ne kadar geliştirebilirsek, partinin stratejik hedeflerine doğru sağlam adımlarla yürüme çabasında da o denli başarılı bir süreci örgütlemiş oluruz. İhtiyaç olan budur.

Yerel önderliklere dayalı inisiyatifli çalışma tarzı sadece akan siyasal süreçlere etkili bir müdahale imkanı anlamına gelmemektedir. Bu temeldeki müdahale tarzı ve pratiği aynı zamanda merkezi önderlik planında ortaya çıkabilecek belli boşlukların doldurulması yönünden de güçlendirici bir rol oynayacaktır. Yanı sıra, başarılı bir yerel çalışma zemini örgütsel planda ortaya çıkabilecek güvenlik risklerini asgariye indirmenin de biricik güvencesi olacaktır.