Logo

Devrim hükümetinden halka Çağrı


Yoldaşlar! İşçiler, Askerler, Köylüler, Tüm Emekçiler!

İşçi-köylü devrimi Petrograd’da kesin olarak zafere ulaştı, Kerenski’nin aldattığı az sayıdaki son Kazak artıklarını dağıtıp tutukladı. Devrim Moskova’da da muzaffer oldu. (…)

Cepheden ve kırdan her gün, her saat, siperlerdeki askerlerin ve bucaklardaki köylülerin ezici çoğunluğunun yeni hükümeti ve onun barış önerisi ve toprakların derhal köylülere devri üzerine yasalarını destekleyen açıklamalar geliyor. İşçilerin ve köylülerin devriminin zaferi güvence altındadır, çünkü halkın çoğunluğu devrimden yanadır. (…)

Halkın çoğunluğu arkamızdadır. Tüm dünya emekçilerinin ve ezilenlerin çoğunluğu arkamızdadır. Davamız haklı bir davadır. Zaferimiz kesindir. (…)

Yoldaşlar! Emekçiler! Şimdi devleti bizzat kendinizin yönettiğini düşünün! Birleşip tüm devlet meselelerini kendi elinize almazsanız kimse size yardım etmeyecektir. Sizin Sovyetleriniz şu andan itibaren devlet erkinin organlarıdır, yetkili karar organlarıdır.

Sovyetleriniz etrafında toplanın. Onları güçlendirin. Bizzat işe koyulun. Tabandan başlayın. Kimseyi beklemeyin. En sıkı devrimci düzeni kurun, sarhoşların, kavgacıların, karşı-devrimci Junkerlerin, Kornilovcuların vs. anarşi yaratma girişimlerini acımasızca bastırın.

Üretim ve üretim envanteri üzerinde en sıkı denetimi uygulayın. Halkın davasına zarar vermeye kalkışan herkesi tutuklayıp devrimci halk mahkemesine sevkedin; bu zarar verme eylemi ister üretimi sabote etme (zarar verme, engelleme, karışıklık çıkarma), ister tahıl şevkini engelleme, isterse de demiryolu, posta, telgraf, telefon işlerini karıştırma ve genel olarak büyük barış davasına, toprağın köylülere verilmesine, üretim ve ürünlerin bölüşümü üzerinde işçi denetiminin güvence altına alınmasına karşı herhangi bir biçimde direnme olarak tezahür etsin, hiç farketmez,

Yoldaşlar! İşçiler, Askerler, Köylüler ve Tüm Emekçiler! Kendi Sovyetleriniz aracılığıyla tüm iktidarı ele geçirin! Toprağı, tahılı, fabrikaları, aletleri, gıda maddelerini, taşıma araçlarını alın ve gözbebeğiniz gibi koruyun — bütün bunlar şu andan itibaren tamamen sizin mülkünüz, tüm halkın mülkü olacaktır.

Yavaş yavaş, köylülerin çoğunluğunun rızası ve onayıyla, işçilerle köylülerin pratik deneyimlerine dayanarak, sağlam ve şaşmaz adımlarla, uygar ülkelerin ileri işçilerinin pekiştirecekleri ve halklara sürekli barışı ve her türlü baskı ve sömürüden kurtuluşu getirecek olan sosyalizmin zaferine doğru yol alacağız.

Halk Komiserleri Konseyi Başkanı
V. Ulyanov (Lenin)
Petrograd, 18 (5) Kasım 1917
“Pravda” No. 182, 20 (7) Kasım 1917


Üste