Logo
< Ekim Devrimi ve kadın işçilerin örgütlenmesi

Bahar dönemi ve emekçi kadın çalışmamız üzerine


Bahar dönemi ve emekçi kadın çalışmamız üzerine

 

Çifte sömürüyü, çok yönlü eşitsizlikleri ve baskıları yaşayan emekçi kadınların mücadele süreçlerine katılması, kadınların tarihsel olarak bu çok yönlü ezilmişliğinin bir sonucudur. Bu gerçek bugüne kadar yaşanan tarihsel deneyimler ışığında kendini yeterince göstermiştir. Güncel planda ise özellikle son bir yıl içerisinde yaşanan işçi direnişlerinde bu olgu açığa çıkmıştır. Novamed, Meha, Çapa, Kızılay, Entes, DESA, ATV-Sabah ve son olarak da Tekel sürecinde olduğu gibi, kadın işçiler hep de direnişin ön saflarında yeralmışlar, direniş içinde sürükleyici bir rol oynamışlardır. Son süreçlerde yaşanan bu örnekler, kadınların sınıf mücadelesine katılımı ve oynayabileceği role ilişkin söylediklerimizi kanıtlar niteliktedir.

Partimiz bugüne kadar yapılan değerlendirmelerde kadınların örgütlenmesinin önemine işaret etmiş, sınıf çalışmasının bir parçası olarak emekçi kadın çalışmasının esaslarına ilişkin yeterli açıklığı ortaya koymuştur. Özellikle II. Parti Kongresi’ni izleyen değerlendirmelerde yürütülecek  çalışmaya ilişkin temel yaklaşımlar derli toplu bir şekilde ortaya konulmuştur. Bu değerlendirmelerin yanısıra partimiz, sınıf çalışmasının temel bir parçası olarak emekçi kadınlara yönelik çalışmada pratik adımlar atmış ve uygun örgütsel biçimleri gündeme getirmiştir.

Partinin kadın çalışmasına verdiği önem bu denli açıkken, bugüne kadar emekçi kadın çalışmamız bir türlü istenilen düzeyde sistematik bir çalışmaya konu edilemedi ve hala da anlamlı sayılabilecek biçimde sınıf zeminine oturamadı.

Bunların gerisinde, güçlerin eğitiminin önemi kadar, ilgili örgütsel platformların bu alana yönelik çalışmayı esas gündemlerinden biri olarak ele almasında, bu alana yönelik özgün politikalar üretmesinde, güçlerin ayrıştırılması ve planlanmasında, bunun sistematik olarak yürütülmesi ve denetlenmesinde yaşanan eksiklikleri yatmaktaydı. 

Ancak, gelinen yerde çalışmamız hala da kendi içinde yetersizlikler taşısa ve kimi süreçlerde kesintiye uğrasa da, örgütsel süreçlerimize yapılan müdahalelerle birlikte, kadın sorunu ve çalışmasının önemi, kadın çalışmasıyla toplam çalışma arasındaki bağ ve kadın örgütlenmesine bakışımız açısından saflarımızda asgari bir bilinç açıklığı oluştuğuna inanıyoruz.

Bugün örgütsel olarak kadın çalışmamızın planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesi ilgili parti organlarının sorumluluğunda olmakla birlikte, emekçi kadın çalışmasının politik gündemlerini tartışan ve belirleyen, güncel gelişmeleri değerlendiren, çalışmanın hedef ve araçlarını tanımlayan, yürütülen çalışmanın yer yer koordinasyonunu sağlayan bir kadın ekibi oluşturulması ihtiyacı dile getirilmiş ve geçmiş dönemde buna uygun planlamalar içine gidilmişti.

Geride bıraktığımız dönemde olduğu gibi bu dönemde de, kimi aksayan yanlarına rağmen, emekçi kadın çalışmamızın yürütülmesinde kadın ekibi önemli bir yer tutmaktadır. 

Yeni yılla birlikte önümüzdeki süreçte çalışmanın hattını değerlendiren kadın ekibi, işçi kadınlar arasında yürütülecek çalışmayı yaz sürecinin ardından yeniden ele aldı. Kadın işçilerin çalıştığı hedef işyerlerinin seçilmesi ve çok yönlü olarak ilgilenilmesi ihtiyacının yanısıra, kadın işçilere yönelik çalışmada en temel sorunları ve talepleri öne çıkarılması gerektiği vurgulandı. Her geçen gün artan dizginsiz sömürüye, artan hak gasplarına karşı örgütlenme ve direnişi yükseltme çağrısının yapılması, kadın işçilerin yeraldığı direnişlerle dayanışmanın işlenmesi temel gündem olarak saptadı.

Öne çıkan gündemler emekçi kadınlar içinde yürütülecek çalışmanın temel gündemleri olduğu kadar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne yönelik çalışmanın da gündemleri anlamına gelmekteydi. Yine 8 Mart'ın ilanının 100. yılı olmasıyla bağlantılı olarak kadının kurtuluşunun sosyalizmde olacağı vurgusunun öne çıkarılması ve alanlarda bu yönlü propagandanın yükseltilmesi de ele alındı.

Çalışma boyunca kadın işçilerin yaşadığı sorunlar karşısında temel talepler ekseninde kadın işçilere gidilmesi, bu çerçevede belirlenmiş araçlarla birlikte etkin bir kitle çalışma yürütülmesi hedeflenmekle birlikte, ilgili çalışma alanlarında bugüne kadar çevre-çeper kadın güçlerinin yeniden toparlanması ve esnek kadın ekiplerinin oluşturulması da çalışmanın iç hedefleri olarak planlandı.

Kadın ekibi aynı zamanda, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, yaratılmış kazanımları kormak ve yeni kazanımlar elde etmek için 8 Mart'ın sınıfsal ve tarihsel özüne uygun kutlanması amacıyla etkin bir çaba ve emek sergilemeyi önüne görev olarak koydu.

Bu çerçevede üzerine düşen sorumlulukları yerine getirme çabasına yoğnlaşan ekip, çalışmanın politik hedeflerine uygun bir şekilde, araçları tanımlanmış ve iç hedefleri belirlenmiş bir çalışma tarzını hayata geçirmektedir. Çalışmanın gidişatında esasa ilişkin bir boşluk bulunmamaktadır.

Öte yandan, kadın çalışmamız tüm çalışma alanlarında örgütsel platformlarımız tarafından planlanmaktadır. Ortaya konulan hedeflere ve planlamalara rağmen yerellerde yürütülen emekçi kadın çalışmamızın yaşadığı bir dizi sorun bulunmaktadır. Farklı bir yazının konusu olan yerel çalışmanın sorunlarına burada yahnızca değinmekle yetiniyoruz.

Bugün için öncelikli sorun, geçmiş yıllarda emekçi kadın çalışmamızda karşı karşıya kaldığımız boşluklara ve sorun alanlarına, bu yönlü yaşanan eksikliklere ve hatalara düşmeden çalışmanın 8 Mart'tan sonraki sürecini de güçlü bir şekilde örebilmektir.

Önümüzdeki dönem sınıf çalışmasında derinleşmeyle birlikte kadın işçi çalışmasında da derinleşmeyi, geçmiş deneyimlerin ışığında bu alana dair özgün politikalar üreterek istikrarlı bir şekilde sürdürmeyi başarabilmek gerekmektedir.

 


Üste