Logo

IV. Ümit Altıntaş Gençlik Kampı...


IV. Ümit Altıntaş Gençlik Kampı...

Partiyle bütünleşiyor,
devrime yürüyoruz!

IV. Ümit Altıntaş Gençlik Kampı çeşitli illerden genç komünistlerin katılımı ile gerçekleşti. Politik ve örgütsel açıdan başarıyla gerçekleşen kamp, yeni dönemde genç komünistlerin yaslanacağı ve tartışmalarını dönem boyunca referans alacağı bir etkinlik oldu.

IV. Ümit Altıntaş Gençlik Kampı’nın esas olarak iki temel hedefi vardı. Bunlardan biri, genç komünistlerin partili kimliğini güçlendirmek ve parti ile daha ileriden bütünleşebilmeyi sağlayabilmekti. Diğeri ise, partinin “bunalımlar, savaşlar ve devrimler dönemi” değerlendirmesi üzerinden yaptığı devrime hazırlık çağrısını kavrayabilmek, partinin girdiği bu özel süreçte genç komünistlerin üzerine düşen sorumluluğu ortaya koymaktı. Bu iki temel gündem üzerinden değerlendirildiğinde, kamp başarılı bir çalışmanın ifadesi oldu.

Kampın başarısı, ön hazırlığındaki zayıflığın görmezden gelinmesini yolaçmadı. Kampın hayata geçirildiği süreçteki tüm eksiklere, hazırlık çalışmalarındaki zayıflığa işaret edildi, bunlar sonraki kamplar için giderilmesi gereken eksiklik ve zayıflıklar olarak tanımlandı.

Kurallara uygun devrimci kollektif yaşam

Bundan öncekiler gibi IV. Ümit Altıntaş Gençlik Kampı da tümüyle kolektif bir emeğin ürünü oldu. Kamp boyunca gündelik yaşam kolektif tartışmalarla gönüllülük esası üzerinden planlandı ve hayata geçirildi. Bu, kampa ismini veren Ümit Altıntaş yoldaşın “üzerine gelen kurşunu paylaşabilmek” olarak tanımladığı yoldaşlık ilişkilerinin güçlenmesinde, devrimci kimlik ve kurallı devrimci yaşamın içselleştirilmesinde oldukça faydalı bir rol oynadı.

Ayrıca kampımız, devrimci bir örgüt için olmazsa olmaz bir yerde duran güvenlik önlemlerine de özel bir hassasiyet gösterdi. Örgütleniş sürecinden kampın bitişine kadar geçen tüm süre boyunca güvenlik önlemleri üzerinde titizlikle duruldu. Bu, iç illegalite kurallarına uygun bir tutumla da güçlendirildi.

Kampın tümüyle genç komünistlerin özgüçlerine yaslanılarak hayata geçirilmesi, “partiyle bütünleşme” çağrısı yapan genç komünistlerin niteliksel gelişimine önemli bir katkı sundu. Gündelik planlamanın kolektif tartışmalarla yapılması, ortaya çıkan sorunlara buna dayanan irade ile müdahale edilmesi ve bu müdahalelerde güvenliğin temel kaygı olması, genç komünistlerin ulaştığı düzeyin de göstergesi oldu.

Komünist gençlik çalışmasının sorunlarında açıklık!

Genel anlamıyla “partiyle bütünleşmek” ve “devrime hazırlık” olarak ifade edilen gündemlerle ele alınan kampta öne çıkan temel konular; yeni dönem çalışma tarzı, bu tarzın özel bir misyon yüklediği yayınlar ve bu ikisini bütünleyen bir tarzda, komünist gençlik faaliyetinde yaşanan en temel sorunların çözümünde önemli bir yer tutan kitle çalışmasının sorunları konusunda mesafe alabilmek oldu. Çalışma tarzı sorunları geniş bir tartışmaya konu edilirken, yayın cephesinde yaşanan sorunlar için ortak çözümler üretildi. Kitle çalışmasının sorunları ise hemen tüm sunumların gelip dayandığı, çözümü konusundaki yakıcı ihtiyacı hissettirdiği bir yerde durdu.

- Kampın ilk sunumu kapitalizmin bilimsel eleştirisi üzerine oldu. Toplumlar tarihinin materyalist dünya görüşü ekseninde incelenmesi ile birlikte kapitalizmin ulaştığı düzey ve sosyalizmin bilimsel temellerini ortaya kondu. Sosyalizmin güncelliğine ve kaçınılmaz zaferine vurgu yapıldı.

- Ekim Devrimi üzerine yapılan tartışmalarda hala aşılamayan bu proleter devrimin dersleri incelendi. Rusya proletaryasının Bolşevik Parti önderliğinde kazandığı görkemli zafer ve onu getiren süreç temel dönüm noktaları üzerinden ele alındı. Güncel süreçle bağı içinde Ekim Devrimi’ni tartışan kampımız, bu mirastan öğrendikleri ışığında “Parti, sınıf, devrim!” şiarını bir kez daha yükseltti.

- Kampımız, muzaffer Ekim Devrimi ile başlayan süreci de özel olarak ele aldı. Sovyetler Birliği’nde ve devrimin zaferine ulaşan diğer ülkelerde yaşanan deneyimlerle birlikte sosyalizmin tarihsel sorunları tartışıldı.

- Tartışmalar içinde komünist partisine özel bir yer ayrıldı. Türkiye sol hareketinin yaşadığı süreçle birlikte partimizin bu tarih içinde tuttuğu özel yere ve tarihsel misyonuna işaret edildi.

- “Partiyle bütünleşme” çağrısı yapan kampımız, partili kimlik üzerine de anlamlı tartışmalar yürüttü. Partinin kadro adayları olarak genç komünistlerin görev ve sorumlulukları ortaya konuldu.

- Geçen yıl gerçekleşen III. Ümit Altıntaş Gençlik Kampı’nda gençlik hareketinin gidişatına ilişkin olarak şu değerlendirme yapılmıştı:

“2000’li yılların başında bir çıkış yaşayan gençlik hareketi, 2000’li yılların ortalarında durağanlığa mahkum olmuştur. 2009’da har(a)çlara uygulanmaya çalışılan zam, 27 Kasım ve 4 Aralık tarihlerindeki başbakan-rektörler toplantılarının ardından gelişen eylemsel süreç, 27-29 Mayıs’ta gerçekleşen UYK protestoları tepkisel çıkışları ortaya koymuştur. Bugün sermaye cephesinden yoğunlaşan saldırılar, artan baskı ve yasaklar üniversitelerde mücadele potansiyellerinin biriktiğini göstermektedir.

”Tüm bu olanaklara rağmen gençlik hareketi dağınık ve parçalı tablosunu aşabilmiş değildir. Gençlik hareketinin en önemli sorunu devrimci önderlik boşluğudur. Bu boşluğun doldurulamaması nedeniyle ortaya çıkan imkanlar değerlendirilememekte, reformizmin hareketi güdükleştiren ve imkanları kendi kanalına taşıyarak kötürümleştiren pratiği etkili olabilmektedir. Bugünün öncelikli görevi devrimci temellere dayalı bir gençlik hareketinin gelişiminin önünü açmak ve devrimci önderlik boşluğunu doldurabilecek bir kapasite ortaya koyabilmektir.”

Bu değerlendirmeler ışığında kampımız bir kez daha gençlik hareketindeki devrimci önderlik boşluğuna işaret etmiş, genç komünistlerin bu boşluğu doldurma iddialarını yerine getirebilme görevine çubuk bükmüştür.

- Kampımız, gençlik hareketinin ve bunun bir parçası olan genç komünistlerin yeni dönem çalışmalarına dair önemli tartışmalar yürütmüştür. Tartışmaların yoğunlaştığı temel noktalar şunlar olmuştur:

a) Çalışma tarzı sorunu: Çalışma tarzı sorunu, kampın temel tartışma konularından biri oldu. Partinin III. Kongre sonrası döne döne öne çıkardığı politik önderliğe dayalı çalışma tarzı, tüm alanları olduğu gibi, partinin gençlik alanındaki çalışmasını da bağlıyordu doğal olarak. Genç komünistlerin bugüne kadar yürüttükleri çalışma tarzı düşünüldüğünde, bu tarzın partinin gençlik güçleri tarafından tartışılması ve açıklık yaratılması oldukça önemli bir yerde duruyordu.

Yanı sıra, kampımız, politik önderliğe dayalı çalışma tarzının hayata geçirilebilmesinde yayınlara özel bir vurgu yapmış, yayınların bu açıdan tuttuğu yerin altını bir kez daha çizmiştir.

b) Kitle eylemlerine önderlik sorunu: Bugün genç komünistler cephesinden yaşanan sorunlardan biri de kitle eylemlerine militan önderlikte yaşanan zayıflıktır. Bu zayıflık genç komünistlerin “militanlık” konusunda sorunlu olduğu anlamına gelmemektedir. Zira her bir genç komünist, bu kimliğin bir gereği olarak saldırlar karşısında tok ve militan bir tutum alabilmektedir. Buradaki sorun, kitle eylemlerinde ortaya çıkan zayıflığın doğru bir önderlikle giderilememesidir.

Bu açıdan geçmiş dönemde yaşanan bazı faşist saldırı deneyimleri öğreticidir. Bu deneyimlerde, nicel olarak hayli zayıf olan faşist güruh püskürtülememekte ve dhevrimci siyasal faaliyetin askıya alınmasına neden olması karşısında gerekli müdahale yapılamamaktadır. Genç komünistler böylesi durumlarda devrimci önderlik misyonu ile müdahalelerde bulunmak, kitlelerin eylemine önderlik ederek sorunun çözülmesini sağlayabilmek durumundadır. Kampımız bu sorunun nasıl aşılabileceği üzerine anlamlı tartışmalar yürütmüştür.

c) Reformizme karşı mücadele: Bugün gençlik hareketi reformizmin denetimi altındadır. Önceki yıl 4+1 olarak ifade edilen reformist blok son dönemde birlikteliğini kaybetse de, hareketin seyri yine de bu reformist odak tarafından belirlenmekte, gençliğin yer yer ortaya koyduğu eylemsel tepkiler reformizmin cenderesinden kurtulamamakta, böylece düzen içine sıkışıp kalmaktadır. Bu nedenle kampımız gençlik hareketinin devrimcileşmesinde bir engel oluşturan reformizmle ideolojik-politik mücadeleyi önemli bir yere koymaktadır.

Yeni dönemde sol güçlerle kurulacak ilişkiyi de ele alan kampımız, birleşik mücadelenin ihtiyaçları gereği ortak örülen süreçlerin önemi üzerinde durmuştur. Geçmiş dönemin dersleri bu süreçlerin kolay yaratılamadığını göstermektedir. Gençlik öznelerinin ciddiyetsiz tutumları genç komünistlerin güç ve zamanlarının heba olmasına ve yer yer bağımsız siyasal çalışmalarının ikinci plana itilmesine neden olabilmiştir. Bu nedenle, genç komünistlerin ortak mücadele konusundaki hassasiyetlerini korumaları, ancak bu sürecin bağımsız siyasal faaliyetin önüne geçirilmesi ya da zayıflatmasına izin vermemeleri gerektiği tartışılmıştır.

Önümüzdeki dönemin öne çıkan gündemleri ise, üniversitelerin sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden dönüşümünü hedef alan Bologna süreci ile Suriye üzerinden hayat bulan emperyalist savaş ve saldırganlık olarak saptanmıştır.

- Propaganda-ajitasyon, örgütlenme ve eylem altbaşlıkları üzerinden yürütülen tartışmalarda kitle çalışmasının sorunları ele alınarak çözüm yolları üzerinde durulmuştur. Kitle çalışmasında mesafe alabilmenin yolunun örgütsel darlığı kırmaktan, örgütsel darlığı kırmanın yolunun da başarılı bir kitle çalışmasından geçtiğinin altı çizilmiştir.

Yanı sıra Genç Sen’e ve ulusalcı gruplara yaklaşım tartışılmıştır.

- Politik önderliğe dayalı çalışma tarzı üzerinde önemle duran kampımız, bunun en temel aracı olan yayınları da bu kapsamda değerlendirdi. Partinin merkez yayın organından gençlik yayınına kadar olan araçlarının gençlik çalışması için taşıdığı anlam ve gençlik çalışmasının bu yayınlara karşı olan sorumluluğu üzerinde duruldu. Bu tartışmalar ışığında, yeni çalışma tarzıyla yayınların önümüzdeki süreçte oynayacağı özel rolün bir kez daha altını çizdi.

Ardından gençlik yayının daha nitelikli hale getirilmesi üzerine tartışmalar yürütüldü ve somut planlamalar yapıldı. Gündelik bir yayın olarak işlev gören internet sitesinin faaliyeti ele alındı.

Kampımız, yayın cephesinden yaşanan tüm sorunların aşılacağı yönünde bir irade ortaya koydu. Elbette bunun bugünden yarına çözülecek bir sorun olmadığını bilerek, fakat tartışılan tüm sorunların bir an önce geride bırakılması gerektiğini vurgulayarak... 

- Bir diğer başlık, son dönemde yoğunlaşan empenyalist savaş ve saldırganlık ve gençliğin anti-emperyalist mücadelesi oldu. Bugün daha çok Suriye üzerinden gündeme gelse de Ortadoğu’da çalan savaş tamtamlarına karşı gençlik kitlelerinin anti-emperyalist mücadelesinin örgütlenmesi gerektiği, geniş bir anti-emperyalist cephe oluşturmanın güncel sorumluluğu üzerinde duruldu.

- Siyasal gündemin yakıcı sorunlarından biri olan ulusal sorun da gündemlerimizden biri oldu. Marksist-leninist teorinin ışığında ulusal sorunu tartışıldı, ulusların kendi kaderini tayin hakkı ilkesinin anlam ve önemi bir kez daha vurgulandı.

Bu genel esasların yanında ulusal sorun güncel biçimiyle de tartışıldı. Düzen cephesi ve Kürt hareketi cephesinden yaşanan gelişmeler değerlendirilerek, önümüzdeki süreçte partinin ulusal sorun konusundaki politikalarının kitlelelere taşınmasının önemine işaret edildi.

***

Ön hazırlığındaki zayıflığa rağmen kampın güçlü bir içerikle gerçekleştirilmiş olması başarının yalnızca bir yanını oluşturuyor. Kampın esas başarısı, önümüzdeki dönemde burada ortaya konulan platformun hayata geçirilmesi olacaktır. Bu bilinçle genç komünistler yapılan tartışmaları çalışma alanlarına taşıyacaklar, bu tartışmaların yol göstericiliğinde çalışmayı her açıdan daha güçlü bir biçime kavuşturacaklardır.

Genç Komünistler


Üste