Logo

Parti örgütlerini nicel ve nitel açıdan güçlendirmek...


Parti örgütlerini nicel ve nitel açıdan güçlendirmek...

Sınıf eksenli partiye geçiş sürecinde aşmamız gereken önemli sorunlardan biri, partiyi nicelik olarak büyütmek ve bu niceliği parti birikimiyle donatarak nitelik yönünden geliştirmektir. Bu eşiği geride bırakmak, işçi sınıfı hareketi ile bilimsel sosyalizmin örgütsel birliğini partide somutlaştırmak anlamına gelir ki, devrimci sınıf partisi güvencesini esas olarak bu birleşmede bulacaktır.

Bu süreci somut olarak ilerletmenin koşulları nesnel olarak mevcuttur. III. Parti Kongresi’nin “sınıf eksenli partiye geçiş” hedefini ortaya koyması, bu nesnel durumla bağlantılıdır. Buna karşın bir süreci başlatmanın nesnel koşullarının uygun olması ile süreci fiilen başlatmak ayrı şeylerdir.

Bu süreçle bağlantılı olarak planlanan ve fabrika/işletmelerde kalıcı mevziler kazanmada mesafe almayı hedefleyen kampanya süreçlerimiz önemli deneyimler bırakmakla birlikte bazı alanlarda zorlanmalar yaşandığını göstermiştir. Zorlanma alanlarından biri, parti faaliyetiyle yaratılan nicel birikimin nitelik olarak güçlendirilmesidir.

Kalıcı mevziler yaratmanın kritik önemi

Sorun sınıf eksenli partiye geçişle ilgili olunca, doğal olarak çözüm yeri de seçilmiş hedeflere odaklanan sınıf çalışmasında aranacaktır.

Halihazırda çalışmada kurulan ilişkileri kalıcılaştırmak, bu ilişkilere dayanarak yeni mevziler kazanmak yüklenilmesi gereken halkalardan biridir.

Öncü işçilerle kalıcı ilişkiler, diğer bir ifadeyle sınıf zemininde parti mevzileri kazanıp kalıcılaştırmak, planlı, istikrarlı, kararlı bir faaliyetle mümkündür. Dolayısıyla seçilmiş hedeflere odaklanmak, duruma göre uzun soluklu bir çalışmaya hazır olmak anlamına gelir. Bu elbette gelişen mevzi direnişlere hızla müdahale etmenin önünde bir engel değildir. Tersine mevzi direnişlere isabetli ve sonuç alıcı bir müdahale, sınıf zemininde kalıcı mevziler yaratma faaliyetini de güçlendirecektir.

Bu noktada belirtelim ki, uzun soluklu çalışmaya yapılan vurgu, yeni mevziler kazanmayı geleceğe ertelemek anlamına gelmiyor. İster seçilmiş hedef ister kendiliğinden gelişen mevzi direnişler olsun, müdahale her koşulda öncü işçilerle kalıcı bağlar kurmayı hedeflemeli, bu güçlere dayanarak söz konusu alanları partinin sınıf zeminindeki kalıcı mevzileri haline getirebilme planına dayanmalıdır. Plan somut olmalı, duruma göre güncelleştirilmeli, pratikte işleyişi ise ilgili organ tarafından denetlenmelidir.

Öncü işlerle kalıcı bağlar kurmanın özel önemi açıktır. Bu bağlar hem nicel planda güçlenmenin hem sınıf zemininde kalıcı mevziler yaratmanın olanaklarını partiye açacaktır. Kazanılan mevziler nicel planda bir gelişme olmakla kalmayacak, partinin maddi-toplumsal zeminine oturmasının koşullarını hazırlayarak, nitel yönden de bir eşiği aşmasının önünü açacaktır.

 Kalıcı mevziler yaratma mücadelesi, parti kadro ve militanlarının sınıf çalışmasında ustalaşmalarını, öncü işçilerle kalıcı bağlar kurma noktasında yetkinleştirmelerini, başarabilme iddia ve özgüvenlerinin daha da güçlenmesini beraberinde getirecektir. Bu deneyim ve birikimler sınıf hareketinin kabarmaya başladığı dönemlerde hayati bir önem taşıyacaktır, zira bunlardan yoksun bir öncünün sınıf hreketine önderlik etmesi olası olmayacaktır.

Kadro ve militanların donanımı sürecin bir parçasıdır

Sınıf çalışmasını belirlenen hedefler doğrultusunda ısrarla yürütmek, Marksist dünya görüşü ve parti çizgisine dayalı bir bilinç donanımı, iddia, cüret ve özgüven gerektirmektedir. Elbette parti kadro ve militanları sözkonusu niteliklerden yoksun değildir, ancak şu veya bu alanda güçlendirilmesi gereken yönler olduğu, donanım konusunda yetersizlikler bulunduğu da bir gerçektir. Hedeflenen çalışma tarzında mesafe almanın yolu, parti saflarındaki güçlerin bu eksik ve zayıf yönlerinin güçlendirilmesini gerektirmektedir. Bu nedenle, siyasal pratiğin yoğunluğuna takılmadan kadro ve militanların donanımını kapsayan bir planlama büyük bir önem taşımaktadır.

Kadro ve militanların marksist-leninist dünya görüşü, parti programı, tüzüğü, taktik politikaları ve illegal ihtilalci tarzıyla eğitilmeleri işin bir yönüdür. Bunu, sendikalaşma süreçlerine, grevlere, direnişlere ve sınıfın diğer eylemlerine asli bir taraf olarak dahil olmak, öncülük etmek konularında yetkinleşme çabası tamamlamalıdır.

Kadro ve militanlarda yaşanacak çok yönlü yetkinleşme, sınıfın öncüleriyle politik bağlar geliştirmek, bu ilişkileri partili düzeye taşımak, başka bir ifadeyle partiyi sınıfıyla, sınıfı partisiyle buluşturmak perspektifi, iddiası, cüreti ve özgüveniyle faaliyeti planlayıp hayata geçirmenin önündeki engelleri aşmayı kolaylaşacaktır.

Devrimci sınıf çalışmasında yakalanacak bu düzey, partinin alanlarda derinleşme ve sanayi kentleri ile havzalara yayılma hedefine doğru güvenli adımlarla ilerlemesini hızlandıracaktır.

Çevre/çeperi örgütlemek planlı müdahale ile mümkündür

Sınıf hareketinin bilimsel sosyalizmle organik birliğini sağlamak temel hedef olduğuna göre, yerel örgütlerin esas dikkatlerini sınıf çalışmasına yoğunlaştırmaları kaçınılmazdır. Ancak bu, sınıf dışından gelen ve faaliyete şu veya bu düzeyde katılan güçlerin ileri çıkma potansiyeli taşıyan kesimlerini kazanmak için özel bir planlamaya gitmenin önünde bir engel değildir. Bu güçleri sınıf çalışmasına katarak ilerletmek, ilerleterek sınıf çalışmasını güçlendirmek bakışıyla hareket edilmelidir.

Partiye yönelen çevre/çeper ilişkilerini özenle korumak, durumlarını gözeterek faaliyete katılımlarını örgütlemek, mali katkılarını politik zeminde kalıcılaştırmak, ileriye çıkma çabası içinde olan ya da bu potansiyel taşıyanları saptamak, partiyle daha ileriden bağ kurmaları için özel bir planlama yapmak, uygulamak, denetlemek her yerel örgütün temel görevlerinden biridir.

Bu güçleri ideolojik, politik, örgütsel/devrimci kimlik alanlarında güçlendirebilmek için -gerekirse kişiye özgü de olabilir- somut planlanma yapmak ve bunu ciddiyetle uygulamak, onları kalıcılaştırmanın zeminidir.

Parti saflarına akan güçlerden tek biri bile örgütsüz bırakılmamalıdır. Eğitim grubu, çalışma grubu, okuma grupları, komiteler, vb... Bu güçlerin düzeylerini, donanımlarını gözeterek, bu örgütsel formlardan birine dahil etmek ilk adım olmalıdır. Bu tür örgütlenmeler elbette biçimsel olmamalı, her birinin alanı, programı, hedefleri netleştirilmelidir.

Devrimci siyasal faaliyetin tartışılması, planlaması, örgütlenmesi, denetlenmesi çalışma tarzının bir diğer yönüdür. Ancak bu tarza uygun bir konumlanma olduğu zaman, her yerel örgütün kadro politikası net olur, nasıl bir seyir izlediği görülebilir, aksayan yönleri tespit edilip müdahale konusu haline getirilebilir.

Partinin etkisindeki işçi, emekçi ve gençlerle ilişkilerde rutine düşmek ve giderek buna alışmak tehlikesi gözardı edilmemelidir. Kolektif örgütlü çalışma tarzı bu zaafa düşmeyi önlemek açısından da işlevseldir. Zorluklar karşısında geri adım atan değil, aşma iddiası, kararlılığı ve iradesi sergileyen bir tarz ancak ilerletici olabilir.

Nicel birikimi nitel yönden geliştirmek, gelişen niteliğe dayanarak nicel alanda daha da güçlenmek... Partinin bu kritik eşiği başarıyla atlayabilmesinin taşıdığı önem açıktır. Tüm partili kadro ve militanlar bu eşiğin atlanması için seferber olmalıdır.


Üste