Logo

Kampanya süreci ve çalışma tarzı sorunu


Kampanya süreci ve çalışma tarzı sorunu

Kampanya ile başlayan, 1 Mayıs ve seçimlerle devam eden sürecin hedeflerinden birisi de politik faaliyet kapasitesini yükseltmek, çalışmayı sistematize etmekti. Fabrika hedefleri daraltılarak derinleşmeye ve mevzi kazanmaya hizmet etmesi gereken bu dönem boyunca belirlenen hedeflere belli düzeylerde ulaşılmıştır. Ancak ortaya çıkan sonuçlar partinin ulaşmak istediği düzeyin hala da gerisindedir. Bu nedenle bu süreç tüm yönleriyle irdelenmeli, olumlu yanlar geliştirilerek eksik yanların üzerine kararlılıkla gidilmelidir.

Dönem boyunca ortaya konulan hedeflerin gerisinde kazanımlar elde edilmesinin gerisinde yerel çalışma alanlarının faaliyeti planlanan tarzda uygulamada sergiledikleri çabanın zayıf olması yatmaktadır. Merkezi olarak belirlenen politik hat ile bu hatta ulaşmak için belirlenen araç, yol ve yöntemler yerel çalışma alanları tarafından yeterince kavranamamakta, araç ve yöntemlerin işlevi konusunda yeterli açıklık sağlanamamaktadır. Bundan dolayı da yapılan planlamalar yerel çalışma alanları tarafından güçlü bir biçimde uygulanamamaktadır. Bu da faaliyetin sınırlandırılmasına, politik etki ve sonuçlarının daralmasına neden olmaktadır. Oysa bugün parti faaliyetinde kazanılması gereken düzey, genel politik faaliyetin ve bunun yarattığı etkinin, fabrika zemininde mevzi kazanmaya kilitlenmiş ve buna hizmet edecek bir planlamaya dayalı çalışma tarzına kavuşulmasıdır. Ancak, fabrika zemininde derinleşmede yaşanan zayıflık bir yana, genel siyasal çalışma kapasitesi dahi yer yer öngörülen planlamaların gerisinde kalabilmektedir.

Özellikle kurultay ve seçim sürecinde daha belirgin kendini gösteren bu sorunun geride bırakılması, yerel örgütlerin özel çabasına ve müdahalesine konu edilmek zorundadır. Kuşkusuz bu sorunun birikim, deneyim ve kadroların -dolayısıyla yerel örgütlerin- niteliğiyle alakalı yanları bulunmaktadır. Parti bu gerçekliği bilmekte, bu nedenle yapılan planlamaları partinin toplam birikiminin ve deneyiminin ortaya çıkardığı düzeye uygun yapmaya çaba harcamaktadır. Ancak yerel örgütlerimiz kendi birikim ve düzeyiyle soruna yaklaşmakta, amaç-araç arasındaki ilişkiyi kavrayamadığı oranda da planlamalara bütünlüklü yaklaşamamaktadır.

Partinin altını kalınca çizdiği sorunların başında, faaliyetin örgütsel işleyişlere dayalı zeminlerde örgütlenmesinde ortaya çıkan eksikler gelmektedir. Yerel çalışma alanları faaliyeti örgütlerken mevcut güç ve ilişkileri ekip, grup, birim vb. zeminlerde derleyip toparlamakta, işletmekte ve şekil vermekte ciddi bir zorlanma yaşamaktadırlar

Eksiklik sadece bu alanda değil, temel organlarımızın işleyişinde de görülmektedir. Yerelliklerimiz faaliyeti planlamada, denetlemede, ortaya çıkan sorunlara müdahale etmede ve bir bütünlük içinde hayata geçirmede yetersiz kalmaktadır. Faaliyetin ağırlıklı ayağı ajitasyon-propagandaya sıkışmakta, kitle çalışması ayağı ile çalışmanın eylemli bir hat üzerinden büyütülmesi yanları zayıf kalmaktadır.

Özellikle seçim döneminde iç eğitimlerin uygulanmasından ajitasyon-propaganda ekiplerinin oluşturulmasına ve işletilmesine, kitleleri harekete geçirmeyi hedefleyen yoğun bir kitle faaliyetinden düzenin sistematik teşhirine ve özgün araçlarla politik hattın genişletilmesine kadar bir dizi alanda zayıflık yaşanmıştır.

Yerel çalışma alanları yapılan planlamaları sistemli ve hedefli bir tarzda hayata geçirmekte zorlanmakta, bu doğrultuda gereken ısrar ve kararlılığı gösterememektedir. Sorun hiç de tek başına “çok çalışmak” ya da “gece-gündüz koşturmak” meselesi değildir. Zira hangi çalışma alanına bakılırsa bakılsın, tüm yoldaşlarımız bir koşuşturmaca içerisindedir. Denilebilir ki tüm güçlerimiz büyük bir özveriyle gecesini gündüzüne katarak emek harcamaktadır. Ancak ortaya konulan bu emek ve çaba planlı, sistemli ve hedefe kilitlenmiş bir kararlılıkla birleşememekte, sonuçlarını istenilen düzeyde üretememektedir.

Tüm bunlar bir kez daha aşılmayı bekleyen çalışma tarzı sorununa işaret etmektedir. Parti, III. Kongre’nin ardından ortaya koyduğu belirlemelere uygun davranmaya çalışmakta, politik önderlik misyonunu yerine getirmek için çaba harcamaktadır. Ortaya çıkan sorunları ve eksiklikleri hem yerel çalışma alanlarında hem de yayınlar üzerinden bir tartışmaya ve müdahaleye konu etmeye çalışmaktadır. Ancak yerel önderliklerimizin tespit edilen sorunlara müdahalede, deneyimlerden ve eksikliklerden ders çıkarmada ciddi yetersizlikleri bulunmaktadır.

Kampanya, kurultaylar, seçim dönemi ve sonuçlarına bakılarak çalışma tarzı sorunları, nedenleri ve nasıl müdahale edileceği konusunda parti bir yaklaşım ortaya koymaya çalışmaktadır. Parti döne döne sorunları geride bırakmak için yapılması gerekenlere dikkat çekmektedir. Yapılması gereken açık ve nettir. Tüm güç ve enerjimizle belirlenmiş hedeflere kilitlenmek, yapılan planlamaları mantığına uygun bir şekilde uygulama kuvveti göstermek, genel siyasal çalışmanın gücüne yaslanarak fabrika zemininde somutlanmış hedefler belirlemek, buna uygun araç, yol ve yöntemler geliştirmek, örgütsel işleyişler üzerinden faaliyeti örgütleme çabası göstermektir. Böylesi bir çalışma tarzı ve sistematiği içerisinde faaliyeti denetlemek ve aksayan yanlarını giderici müdahaleler yapmaktır.

Örneğin birçok çalışma alanında kurultay sürecinde oluşturulması öngörülen kurultay hazırlık komiteleri faaliyetin mantığına uygun işletilememiştir. Bu tür ekipler kendi çevre ve çeper ilişkilerimize daralmış dahi olsa, hem politik hem de pratik ekipler olarak ele alınmalı, işleyişi buna uygun olmalıydı. KHK’lar aynı zamanda bir eğitim grubu olarak kurultayların gündemleri doğrultusunda örneğin sınıf çalışması, taban örgütlülüğü, sendikal demokrasi vb. başlıklar altında bir eğitim sürecinden geçirilmeliydi. Ancak yerelliklerimiz ya bu ekipleri pratik bir ekibe indirgeyerek, ya toplanma periyodunun arasını açarak, ya da buranın misyonunu kendi üstlenerek mantığına uygun şekilde işletememiştir. Bu sorun ortaya çıktığı andan itibaren çalışma alanlarında tartışmalara ve müdahalelere konu edilmiştir. Ancak seçim gündeminde benzer sorunlar yeniden yaşanmıştır. Seçim sürecinde ajitasyon-propaganda ekiplerinin oluşturulması, düzenli toplanarak faaliyeti günübirlik değerlendirmesi, bu ekiplerin eğitimden geçirilmesi vb. yerel önderliklerimizin görevi olmasına rağmen, faaliyet buna uygun örgütlenememiştir.

Bu sorun sadece örgütsel zeminlerin oluşturulmasında ya da işletilmesinde yaşanmamaktadır. Aynı zamanda genel siyasal çalışmanın gücüyle fabrika çalışmalarının derinleştirilmesini öngören somut biçimler, planlamalar, araç ve yöntemler hayata geçirilememekte, mevcut planlamalar ise daraltılarak ya da güdükleştirilerek uygulanmaktadır. Asgari ücretten kurultaylara, 1 Mayıs'tan seçimlere kadar bu sorun yaşanmakta, temel bir eksiklik olarak altı çizilmektedir.

Kuşkusuz faaliyet bu eksiklikler aşılarak planlansa ve hayata geçirilse dahi sonuçlar yine de istenilen düzeyde olmayabilir. Bu, sınıf ve kitle hareketinin nesnel tablosuyla ilgili bir sorun olarak böyle olabilir. Ancak burada asıl tartışılan sonuçlar değil süreçlerdir. Zira sürecin nasıl örgütlendiği bir çalışma tarzı sorunudur ve parti bu sorunu aşabildiği oranda yeni bir düzeyden sözedebilir.

Yerel önderliklerimiz ve çalışma alanlarımız önümüzdeki dönemi planlarken sözkonusu eksiklikleri giderici müdahaleler yapmakla, faaliyet kapasitesini yükselten bir iddia ve iradeyle sürece yüklenmekle yükümlüdürler.


Üste