Logo

Devrimci partilerden mesajlar...


Devrimci partilerden mesajlar...

Yaşasın proletarya enternasyonalizmi!


TKİP’nin 21.11.2009’da Köln-Mülheim’da, Ekim Devrimi ve TKİP’in kuruluşu yıldönümü vesilesiyle gerçekleştirdiği etkinliğe MLPD’den selamlarımızı gönderiyoruz.

Sevgili yoldaşlar, arkadaşlar,

MLPD ve ona bağlı “Başkaldıran Gençlik Birliği” ve “Kızıl Tilkiler Çocuk Organizasyonu” adına devrimci selamlarımızı iletiyorum. Davetiniz için teşekkür ediyor ve organizasyonunuzda başarılar diliyorum.

Kapitalizmin tarihinde yaşanmış en derin dünya ekonomik krizinin ve finans krizinin ortasında bulunmaktayız. Bu kriz, tüm dünyada bütün temel muhalif söylemleri keskinleştirmekte ve bu dünya krizi devrimin imkanını barındırmaktadır. Ancak bu, uluslarararası sanayi proletaryasının, kitlelerin mücadelelerinde kendisinin öncülük edeceği rolü geliştirmesine bağlıdır. Ve bunun için devrimci partiler, proletaryanın çalışmalarını koordine etmeli ve onunla birlikte çalışmalıdır. Bunun için önemli adımlar atılmaktadır.

Ekim ayında Hannover’de otomotiv sanayisinin önde gelen ülkelerinden katılan 19 uluslararası delegasyonla gerçekleşen ICOR’un inşası veya 2011’de Venezuella’da Dünya Kadınlar Konferansı’nın teşviki gibi konularda partilerimiz, dostça ve yapıcı bir ortak çalışma geliştirdi.

Marksist Leninist Parti’nin inşasında birlikte çalışmayı ve karşılıklı desteği her iki taraf için işleyen bir öğrenme süreci olarak değerlendiriyoruz. Uluslararası tekeller ve bunların yönetimleri bugüne kadar, dünya ekonomik krizinin sonuçlarını sönümlemek amacıyla uluslararası düzeyde saptanmış önlemler aldılar. Bu, birçok G-20 ülkesinde olduğu gibi Almanya'da da sistemin küçük-burjuva düşünce biçimini teşvik ederek etki etti ve şimdiye kadar kitlesel mücadelenin büyümesinin önünde engel oldu. Devrimci kitlelere karşı burjuva medyası ve manipülasyonla sol eğilimleri parlamenter alana çekmek üzere, (Almanya’daki  Sol Parti (Die Linke) gibi) sol reformist partiler kuruldu. Ancak büyümekte olan zayıf bir kesim devrimci bir yola çıkmaktadır. Bu insanları gerçek sosyalizm için ikna etmeliyiz,enternasyonal devrimin hazırlanması için kazanmalıyız ve kazanabiliriz. MLPD bu durumda gerçek sosyalizm için 27 Eylül ‘09’deki Almanya genel seçimleriyle bağlantılı olarak etkili bir saldırı gerçekleştirdi. Ve bu azınlığa hitap etmeyi ve seçmen inisiyatiflerinde 6 bin üyeyi örgütlemeyi hedeflemişti. Bunu gelişmiş sistematik bir çalışmayla yapmak mümkündü. Böylece kitleler küçük-burjuva reformist ve küçük-burjuva revizyonist düşünce biçimini altedebilecektir.

MLPD bu sene çeşitlik devrimci göçmen örgütleriyle ve Almanya’daki üyeleriyle birlikte yürütülen çalışmaları derinleştirme girişiminde bulunmuştur. Almanya’daki genel seçimlerle ilgili olarak, BİR-KAR’ın da içinde bulunduğu dört Türk ve Türk-Kürt göçmen örgütü ve MLPD olarak ortak açıklama yapmaktan ve pratik alanda birlikte çalışma yürütmekten dolayı mutluyuz.

Bu ortak açıklama şu talepleri içermektedir:

Devrim suç değildir! 129/a/b maddeleri kaldırılsın! Bütün demokratlar ve devrimciler için iltica hakının sınırlardırılması kaldırılsın!

Bütün göçmenlere aktif ve pasif seçme hakkı tanınsın!

Taşeron işçi=Modern kölelik! 10 Euro asgari ücret hemen şimdi!

Proletarya enternasyonalistleri olarak bizler, bir ülkenin bütün işçilerinin (kendilerinin ve ailelerinin nerede doğduklarından bağımsız), o ülkedeki sınıf mücadelesinde yerini almasından ve burada örgütlenmesinden tarafız. Birçok göçmen Almanya’da büyük endüstri işletmelerinde çalışmaktadır. Biz işyerleri ve siyasal mücadeledeki ortaklaşmadan doğan gücün, sınıf mücadelesini, proleter enternasyonalizmini ve gerçek sosyalist mücadeleyi harekete geçirecek güç olduğuna inanıyoruz.

İktidarlar savunma halinde, ancak onlar saldırganlaşmaktadır. Devlet aygıtı hızla faşizan bir hal almaktadır. İlk önce MLPD temsilcisi, belediye meclis üyesi İna Kornbusch’a, Wolfen-Bitterfeld’de ihtiyati tutuklamayla gözdağı verildi. 12 Kasım’da Deutsche Bank, MLPD Başkanı Stefan Engel’e kurumlarında bulunan MLPD’ye ait altı ticari hesabın kapatıldığını bildirdi. Saldırılar MLPD’nin ticari kabiliyetine bu saldırıyla zirveye ulaştı: Lider Alman bankalarının yıllardır MLPD’ye karşı ortak ve siyasi olan boykotçu tutumları sürmektedir. Alman hükümetinin Commerz Bank hisselerini almasının hemen ardından 2009 Şubat ayında bu banka Stefan Engel’in özel hesaplarını kapatmıştır. Stefan Engel’in dediği gibi “Almanya’da banka hesabı olmayan birinin ticari ehliyeti de yoktur.”

MLPD’ye kimliğinden dolayı gerçekleşen skandal niteliğindeki bu saldırının yönetim değişiminin ardından gerçekleşmesinin tesadüf olmadığını düşünüyoruz. Hükümet yaptığı açıklamada “radikal sol”a karşı gelecekte daha sert önlemler alacaklarını bir çok defa vurguladı. 25 Kasım Çarşamba günü Essen bölge mahkemesinde Stefan Engel’in Commerz Bank’a karşı açtığı dava görülecek. Stefan Engel ve MLPD’nin demokratik parti haklarına karşı yapılan bu saldırı hiçbir demokrat tarafından kabul edilemez. Commerz Bank’ın ve Deutsche Bank’ın geric tavrına karşı protesto ve uluslararası dayanışma örgütlenmelidir.

Türkiye’deki gerici rejimin altında binlerce devrimci, ilerici ve demokrat insan baskı ve işkence görüyor ve öldürülüyor. Bu anlamda Türkiye’de ve Türkiye Kürdistan’ında marksist-leninist hareketin ve işçi hareketinin güçlenmesi ve rejimin kanlı baskılarına karşı sosyalizmin varlık bulması çok anlamlıdır. Bunlardan biri de TKİP!

Devrimci partilerin ve örgütlerin faaliyetinde örgütsel birliğin sağlandığı bir süreçteyiz. TKİP ve MLPD de böyle bir süreçte. Fikir oluşturan tartışmaların ilk aşaması, yedi bölgesel konferansta yaklaşık 70 örgüt ve partiyle gerçekleştirildi. Katılan örgütler, devrimci temelde gerçekleşen örgütlü bir adımın atılması için zamanın geldiği konusunda hem fikirler. Proleter enternasyonalizmi için yeni bir niteliğe ihtiyacımız var. Ancak bu şekilde emperyalist dünya sistemine karşı üstünlük yaratabiliriz ve sosyalizmi zafere taşıyabiliriz. 

Yaşasın proletarya enternasyonalizmi!
Yaşasın enternasyonal dayanışma!

Almanya Marksist Leninist Parti (MLPD)
Merkez Komite

 

Bilimsel sosyalizm her zamankinden daha günceldir!

21 Kasım 2009 günü Köln Müllheim’da gerçekleşen etkinliği KPD/ML (Roter Morgen) olarak selamlıyoruz.

Sevgili yoldaşlar,

Emperyalist dünya sistemi köklü bir değişim içindedir. Batının eski emperyalist sanayi devletleri yok olma sürecinde. Dünya üretimi giderek daha fazla Asya’ya yerleşmekte ve orada yeni bir emperyalist büyük merkez oluşmakta, bu da ABD emperyalizminin hegemonyasını daha fazla sorgulamayı getirmektedir.

Avrupa ve Asya ile Rusya ve Yakın Doğu arasında köprü olan ve çeşitli boru hatları için geçiş ülkesi özelliğine sahip Türkiye gittikçe stratejik açıdan daha önemli bir konum akazanmaktadır. Türkiye-Kuzey Kürdistan’ın işçi sınıfı ve halkı yabancı menfaatlerin oyuncağı olmak istemiyor. Komünistler ve tüm ilerici insanlar ABD birliklerinin Türkiye topraklarından çekilmesini istiyor, Türkiye’nin saldırgan NATO anlaşmasını bozmasını ve ordu kliğinin sahip olduğu gücün elinden alınmasını talep ediyor. Türk burjuvazisinin emekçilerin menfaatlerini emperyalistlere satmasının önüne geçmek, ancak sınıf savaşı ve sosyalizm mücadelesinin zaferi ile sağlanabilir.

Almanya’da olduğu gibi Türkiye’de de kapitalizmin neo-liberal aşaması başarısızlığa uğramıştır. Almanya’da sermaye piyasasının liberalizasyonu miyonlarca insanı artan bir sefalete sürükledi. Artık çalışanlar dahi gelirlerinin yetersizliğinden dolayı giderek daha fazla devlet yardımına ihtiyaç duymaktadır. Almanya’da süt üreticileri artık yetkililerini dinlemiyor ve militanca sokağa çıktıyorlar. İşçilerin kokuşmuş sendika yetkililerini defetmesinin zamanı geldi. Sendika yöneticileri işçilerin işlerini maaşlarından feragat ederek koruyabileceklerini söyleyerek ikna etmeye çalışıyorlar. Bilimsel sosyalizm, Marksist-Leninizm her zamankinden daha günceldir.

Yaşasın KPD/ML ve TKİP dostuluğu!
Sosyalizm ve komünizm için ileri!

Yaşasın enternasyonal dayanışma!

KPD/ML (Roter Morgen)

 

Yaşasın devrim, yaşasın sosyalizm!

Değerli dostlar, siper yoldaşları,

Yaşadığmızı emperyalist-kapitalist sistemde kapitalizm kriziyle işçilere, emekçilere kadınlara ve gençlere işsizliği, çözümsüzlüğü ve geleceksizliği dayatmaktadır. Son bir yıl içinde derinleşen ekonomik kriz binlerce işçiyi ve emekçiyi işinden ve geleceğinden kaygılı bir duruma getirmiştir.

Yaşananlar, emperyalist demagogların sosyalizm öldü teranelerinin birer safsatadan ibaret olduğunu gösteriyor, burjuva kalemşörler de bunu itiraf etmek zorunda kalıyorlar. İnsanlığa barbarlığı ve yok oluşu dayatan kapitalist sisteme karşı sosyalizm insanların umudu olarak yükseliyor.

Emperyalistler ekonomik krize karşı gelişen toplumsal hareketleri bastırmak için gerici yasalarla, her türlü baskı araçlarıyla kitle hareketin önünü kesmeyi, örgütlü güçlere saldırmayı hedeflerine koymuş durumdalar.

Tüm emperyalist saldırılar karısında devrim ve sosyalizm mücadelesini büyütmek ve geliştirmek için düzenlenmiş olduğunuz, “Kapitalizm krizde, çözüm sosyalizmde!” gecenizi devrimci duygularımızla selamlıyor, başarılar diyoruz.

Yaşasın devrim, yaşasın sosyalizm!

MLKP Almanya Komitesi
21 Kasım 2009

İnsanlığın kurtuluşu devrimde ve sosyalizmde!

Gece Tertip Komitesine,
Değerli TKİP’li dostlarımıza,
TKİP’li taraftar ve militanlarına,
Sevgili dostlar,

“Kapitalizm krizde, çözüm sosyalizmde!” hedefiyle düzenlemiş olduğunuz gecenizi en içten devrimci duygularımızla selamlıyoruz.

Emperyalist haydutların yeni pazarlar ve varolanları birbirlerinden kapma yarışı ve dalaşının sürdüğü bugünkü koşullarda, işgal ve saldırganlık dünyanın her yerinde sürmektedir.

Sistem kirizini aşmak için faturayı emekçilere ve ezilen mazlum halklara kesmektedir. Emperyalistler ve uşakları biraz daha ömürlerini uzatmak için emekçilerin kazanılmış haklarını bir bir gaspetmeye devam ediyorlar.

Bu şartlarda insanlığın kurtuluşunun devrim ve sosyalizmde olduğu tüm gerçekliğiyle açığa çıkmıştır.

Kahrolsun emperyalizm, faşizm ve her türlü gericilik!
Yaşasın devrim ve sosyalizm!

TKP/ML-YDK


Üste