Logo

Siyasal gündemler ve sınıf çalışması


Ülke, bölge ve dünya pek çok siyasal sorunla ve olayla çalkalanıyor. Emperyalist-kapitalist sistemin dolaysız ürünü olan yıkıcı olaylar artmakta, gündemler sık sık değişmekte, kafa bulandıran yorumlar ortalığı kaplamaktadır. Sistem zincirinin sorunlu halklarından biri olan Türkiye’de de benzer bir süreç yaşanmakta, ancak musibetler daha yaygın, sorunlar daha yıkıcı olmaktadır. Zira rejimin aşamadığı siyasal kriz devam ederken, dinci-mezhepçi gericilik belası hem yarattığı sorunları daha da derinleştirmekte, hem de yeni sorunlar üretmektedir.

 

Sınıfsal çıkarlara yabancılaşma

Uzlaşmaz sınıf çıkarları ve çatışmaları temeline dayanan bir toplumda olayların algılanması da, yorumlanması da farklılıklar içeriyor. Çünkü her sınıfın dünya görüşü, çıkarları ve öncelikleri birbirinden farklıdır. Burjuvazi ile proletarya söz konusu olduğunda ise birbirine taban tabana karşıttır. Uzlaşmaz sınıf çıkarları nesnel bir durumken, bunun siyasal tercihler ve olaylar karşısında alınan pratik tutuma yansımalarında ciddi sapmalar yaşanmaktadır. Siyasal alanı kaplayan sermaye sınıfı partileri, verili koşullarda işçi sınıfı ve emekçilerin çoğunluğunu peşlerine sürükleyebiliyorlar. Irkçı, dinci, mezhepçi AKP gibi bir partinin milyonlarca emekçiden oy alması, Kürt halkına karşı icra edilen kirli savaşa destek verilmesi, kimi zaman saldırganlık ve savaş politikalarının emekçiler nezdinde de kabul görmesi, vb., işçi sınıfı ve emekçilerin siyasal tutum ve tercihlerinde sınıfsal çıkarlarına yabancılaşmalarının dolaysız dışa vurumlarıdır.

Emekçilerin kokuşmuş sistemin yozlaşmış temsilcilerinin egemenliğinden kurtulmaları ancak sınıflar mücadelesinin sertleşmesi, sınıf hareketinin gelişip güçlenmesi, toplumsal muhalefet dalgasının kabarmasıyla mümkündür. Yerleşik kalıpları kıran, biriken kiri-pası söküp atan toplumsal hareketin güçlendiği dönemler, aynı zamanda emekçilerin bilinç ve duygu dünyalarında ileriye dönük sıçramaları da beraberinde getirir.

 

Tercihleri eylem değiştirir

Toplumsal hareket dalgası kabardığında, işçi sınıfı ile emekçi müttefikleri, sermayenin ideolojik ve siyasal egemenliğinden kurtulur, karanlık cendereyi parçalar, böylece emekçiler de sınıfsal çıkarlarıyla uyumlu siyasal tercihler/pratikler sergilemeye başlar. Böylesi dönemler, burjuvazinin emekçileri zehirlemek için kullandığı ırkçılık, dincilik, mezhepçilik, savaş çığırtkanlığının destek bulması bir yana, toplumsal muhalefet dalgasını daha da güçlendirir.

Partinin temel değerlendirmelerinde, “ırkçı-dinci gericiliği geriletmenin tek yolu devrimci bir sınıf hareketinin geliştirilmesidir” vurgusunun sık sık tekrarlanması rastlantı değildir. Hem tarihsel hem güncel deneyimlerin pek çok kez kanıtladığı gibi, toplumsal muhalefet dalgasının kabardığı dönemlerde emekçilerin ideolojik-politik eğilimlerinde kayda değer değişimler yaşanıyor.

 

Sınıfla sınıf adına politika yapmak

Sınıf adına politika yapma misyonu taşıyan devrimci sınıf partisi, bundan dolayı devrimci siyasal çalışmayı “sınıf ekseni”ne dayandırıyor. Parti, güçlerini bu alanda yoğunlaştırmakta, devrimci bir sınıf hareketinin geliştirilmesi için imkan ve araçlarını seferber etmektedir.

Bu yönelim, ekonomik, demokratik, sendikal mücadeleyi ele alışı da dahil, özü itibarıyla politiktir.

Bunun bir yönü güncel siyasal gelişme ve olayları devrimci sınıf perspektifiyle irdeleyen mesajları sınıfa taşımaktır. Bunu “sınıf adına sınıfa seslenmek” şeklinde tanımlamak da mümkündür.

Burjuvazinin dinci, ırkçı, mezhepçi vb. görünümlerle kendini gösteren gerici ideolojisine karşı, işçi sınıfının devrimci ideolojisini, yani sosyalist alternatifi sınıfa taşımak kritik önemdedir. Ekonomik-demokratik mücadele hem devrimci mesajları sınıfa taşımanın olanaklarını yaratır, hem de sınıf üzerindeki gerici önyargıları kırıp sosyalist dünya görüşüne açık hale getirir. İlk adımda sınıfa sınıf adına politik mesajlar taşırken, ikinci adımda bu işi sınıfın öncü kesimleriyle birlikte yapmanın koşulları yaratılır.

Gerici ideolojilerin sınıf üzerinde yaygın etkisi olduğu verili koşullarda, kendileri için gerçek alternatifin sosyalizm olduğunu işçilere kabul ettirmenin belli zorlukları var. Bu zorluk, burjuvaziye karşı ideolojik mücadeleden bir an bile geri durmamıza yol açmamalı. Bu önemli noktayı atlayan bir çalışmanın, gerici ideolojilerin işçi sınıfı üzerindeki boğucu etkisini ortadan kaldırma mücadelesine pek bir katkısı olmayacaktır.

“Sınıfla sınıf adına politika yapma”nın koşullarını yaratmak, diğer bir ifadeyle devrimci bir sınıf hareketinin geliştirilmesine etkin bir şekilde katkı sunmak, ancak ekonomik-demokratik mücadeleyi ideolojik-politik mücadeleyle diyalektik bağı içinde ele almakla mümkündür.

 

Siyasi gelişmeleri sınıfın gündemine taşımak!

Vurgulamak gerekiyor ki, verili koşullarda ideolojik-politik mücadele her zamankinden de önemlidir. Zira gerici kuşatma, işçi sınıfı ve emekçilerin sınıfsal kimliğini yozlaştırmayı, bu kimliği yok edip yerine “cemaat/tarikat müridi kullar” yaratmayı da hedefliyor. Yaratmak istedikleri şey, koyu karanlığa teslim olmuş, yapay ayrımlarla malül, sınıf mücadelesi ve sınıf dayanışması mefhumunu yitirmiş, diğer bir ifadeyle sınıf vasfını yitirmiş kof bir topluluktur.

Hedeflerine ulaşmaları elbette kolay değil. Sınıfın nispeten geri kesimlerini etkilemeyi başarsalar bile, kapitalizmin yarattığı sınıfsal ayrımlar, baskı, sömürü ve zorbalık, sınıf çatışmalarını da kaçınılmaz kılıyor. Nitekim gerici kuşatmaya rağmen Greif, Metal Fırtınası ve pek çok mevzi direniş sınıf saflarındaki mücadele dinamiklerinin diri olduğuna işaret emektedir. Bu dinamiklerin açığa çıkartılması, daha ileriye taşınması ve sürecin devrimci sınıf hareketinin yaratılması doğrultusunda ilerletilmesi büyük bir önem taşıyor. Bunun için ekonomik-demokratik mücadeleyi etkin bir ideolojik-politik mücadeleyle birleştirmek şarttır. Siyasal olayları ve gelişmeleri devrimci sınıf perspektifiyle işçilerin gündemine taşımak, günümüzün yüklenilmesi gereken temel halkalarından biridir.

Sınıf adına devrimci politika yaparken sınıfın öncülerini politikleştirmek, politikleşen ileri kesimleri devrimci siyasal mücadelenin özneleri haline getirmek, gerici kuşatmayı parçalayarak devrimci sınıf hareketinin gelişmesini belirgin şekilde hızlandıracaktır.


Üste