Logo
< Liseli gençlik çalışması

Kriz, sınıf hareketi ve parti - K. Ferhat


Sınıf hareketi Metal Fırtına’dan beri durgun bir seyir izliyor. Sermaye düzeninin işçi ve emekçilere dayattığı ağır çalışma ve yaşam koşullarına karşı zaman zaman kendini gösteren kimi tepkiler sayılmazsa, bu durumun kısa dönemde değişmesi kolay görünmüyor. Zira sınıf hareketi önemli ölçüde sendikal bürokrasinin denetimi altında ve iktisadi-sendikal darlık içindedir. Bu durum devrimci bir sınıf hareketini geliştirme çabasını zora sokmaktadır.

Fakat Türkiye kapitalizmi yapısal bir krizle boğuşmaktadır. Çok yönlü ve çok boyutlu bu kriz her geçen gün ağırlaşmakta, dış gelişmelerin de etkisiyle durum içinden çıkılmaz bir hal almaktadır. Ağır iç ve dış borç yükü, büyüyen işsizlik, artan yoksulluk ve pahalılık, düşen üretim ve büyüyen bütçe açığı mevcut krizin güncel görünümleri olarak öne çıkmakta, işçi ve emekçi kitlelerin yaşamını çekilmez hale getirmektedir. Bugüne kadar çeşitli yol ve yöntemlerle krizin faturasını sınıf ve emekçilere ödetme başarısı gösteren sermaye iktidarı, bugün daha fazla zorlanmaktadır. Bu zorlanma önümüzdeki dönem daha da artacaktır.

Krizin derinleşmesi ve faturasını işçi ve emekçilere ödetme planları, buna karşı mücadele dinamiklerini büyütmektedir. İşçi ve emekçilerin mücadele arayışının güçlenmesi devrimci bir sınıf hareketinin geliştirilmesi bakımından önemli imkanlar sunmaktadır. Bu imkanların devrimci bir çizgide sabırlı, kararlı ve soluklu bir kitle çalışmasıyla örgütlenmesi, olayların gidişatını değiştirmenin, bugünkü gerici-faşist kuşatmayı kırabilmenin biricik yoludur.

***

Kriz ortamının büyüttüğü tepki ve hoşnutsuzluğu bilinçli bir sınıf hareketine evriltmek, çok özel bir çabayı ve çok yönlü bir politik müdahaleyi gerektirmektedir. Bu görev ise en başta komünistlerin önünde durmaktadır.

Geniş işçi ve emekçi kitleleri devrimci çizgiye kazanabilmek gündelik siyasal pratiği nasıl örgütlediğiniz ile doğrudan bağlantılıdır. Gündelik siyasal pratiğiniz stratejik hedeflerinize ve taktik-güncel politikalarınız bağlanamıyorsa, ne kadar emek harcasanız da sonuç almakta, ya da aldığınız sonuçları kalıcılaştırmakta zorlanırsınız.

Partimiz başından itibaren sağlam bir teorik temele, stratejik çizgiye ve bu çizginin yön verdiği taktik politikalara sahiptir. Ancak partinin temel amaç ve hedeflerini gündelik mücadele içinde sınıf ve emekçi kitlelerine taşıyabilmek, emekçilerin bilinç ve örgütlenmesini bu hedefler doğrultusunda geliştirebilmek bakımından belli bir zorlanma içinde olduğumuz bir gerçektir. Yani gündelik politika yapmakta belirgin bir zorlanma yaşıyoruz. Bunun gerisinde, güncel gelişmelere stratejik hedefler doğrultusunda etkili müdahaleler yapma konusunda yaşanan yetersizlik yatmaktadır.

Başarılı bir müdahale her şeyden önce, gelişmelerin ortaya çıkardığı somut gerçek ve olguların ışığında temel hedef ve amaçlara dayalı olarak sınıf ve emekçi kitlelerin bilinci ve örgütlenmesini ilerletmek, bunu eylemli bir sürece dönüştürerek devrimci bir sınıf hareketinin gelişimini sağlamaktır. Bu ise, güncel gelişmeler ile temel gerçekler arasındaki ilişkinin doğru bir eksende kurulması ve bu bağlamda politik reflekslerin geliştirilmesiyle başarılabilir.

Buradaki bakış açısı sorunu partimizin son kongresinde kriz olgusu üzerinden şu sözlerle ortaya konulmuştur: “Her durumda olduğu gibi kriz vesilesiyle de devrime dayalı stratejik çizgi ile taktik yaklaşımlar arasındaki devrimci uyum, temel önemdedir ve temel ayrım çizgisidir. Kriz koşullarında elbette güncel somut istemler ileri sürülecektir. Fakat bunların gerek formüle ediliş tarzı ve gerekse bunlara dayalı mücadelenin esas amacı, devrimci stratejik çizgiyle uyumlu olmak, onu güçlendirmeye hizmet etmek durumundadır.” (TKİP VI. Kongre Bildirgesi)

***

İşçi sınıfının güncel ve tarihsel çıkarlarını esas alan her devrimci parti gündelik çalışmasını, işçi sınıfını bilinçlendirme, harekete geçirme ve örgütleme bakışı ile ele alır. Bu çabadaki her başarı aynı zamanda toplumun farklı kesim ve katmanları içinde etki alanı oluşturmanın da imkanına dönüşür. Bu belirleme bizi doğrudan güne yanıt veren taktik politika alanına götürmektedir. Dolayısıyla bu alandaki zayıflığı aşmak büyük bir önem taşımaktadır.

Her siyasal ve toplumsal gelişmeyi işçi sınıfı hareketini ileri taşıma bakışı ile ele almadan, gelişmelere işçi sınıfının çıkarları ekseninde politik müdahaleler gerçekleştirmeden güç olmak olanaklı değildir. Bu zayıflığı aşmanın yolu, partimizin programını, çizgisini ve taktik politikalarını etkili bir şekilde sınıf kitlelerine taşımak, kitleleri mücadele içerisinde bu politikalara kazanmak, sınıfın ve emekçilerin mücadelesini ileriye taşımaktan geçmektedir.

İşsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı ve geleceksizlik bugün işçi ve emekçilerin omuzlarına ağır bir yük olarak çökmüş bulunmaktadır. Ağır sömürü ve baskı koşulları sınıf kitlelerini fiziki ve manevi açıdan ezmekte, bunaltarak çürütmektedir. Bu tablo aynı zamanda sınıf ve emekçi kitleleri arayışa ve mücadeleye yöneltmektedir.

İşçi ve emekçi kitleler kendi yaşamlarından öğrenerek deneyim kazanmaktadırlar. Komünistler olarak öncelikli görevimiz, işçi ve emekçilerin kendi deneyim ve sezgileriyle öğrendiklerini bilinçli ve örgütlü bir zemine kavuşturmaktır. İşçi ve emekçilerin gerici-milliyetçi politikalarla uyuşturulup sersemletilmesi politikası bir yere kadar etkili olmaktadır. Bu etki günden güne zayıflamakta, dahası alttan alta öfke ve tepki büyümektedir. Bu öfke ve tepkiyi açığa çıkarak devrimci bir sınıf hareketinin gelişimini sağlamak için daha cüretkar, inisiyatifli ve yaratıcı bir çaba gerekmektedir. Bunun için ortaya çıkan her imkan ve fırsat devrimci sınıf hareketini geliştirmenin dayanaklarına dönüştürülebilmelidir.

Bu çerçevede, partimizin VI. Kongresi’nin vurguları yol göstericidir:

“Bugünün Türkiye’sinde devrimci toplumsal mücadele bakımından en temel, en acil, en çözücü halka, devrimci bir sınıf ekseni yaratmak, geliştirmek ve güçlendirmektir. Bunu gerçeğe dönüştürebilmenin güçlü potansiyel olanakları kesinlikle vardır, tüm sorun özel yoğunlaşmalarla, inatçı ve ısrarlı çabalarla bunu bir gerçeklik haline getirebilmektir.” (TKİP VI. Kongre Bildirgesi)


Üste