Logo
< Genç komünistlerin kamp izlenimleri

Teslim Demir II. Genç Komünistler Kampı...


Şimdi daha güçlüyüz!

Genç komünistler, uzun bir hazırlık sürecinin ardından II. Teslim Demir Kampı’nı başarıyla gerçekleştirdiler. İlk kampın devamı niteliğinde ele alınan buluşma, gerek ön hazırlığı, gerek sunum ve tartışmalardaki verimliliği, gerekse devrimci iç yaşam bakımından yeni bir düzeyin ifadesi oldu. Dar anlamda bir eğitim çalışmasının ötesine geçen kampımız, bir taraftan genç komünistleri kendi içerisinde daha ileri bir düzlemde bütünleştirdi öte taraftan parti ile bağlarını güçlendirdi.

Kamp gündemleri

Genç komünistler olarak Teslim Demir yoldaşın anısına atfen yaptığımız kamp çalışmalarını parti ile daha ileriden bütünleşmenin, komünist dünya görüşü ekseninde verimli tartışmalar gerçekleştirmenin ve her açıdan güçlenmenin özel bir evresi olarak ele alıyoruz. İkinci kampımız da bu bakışla planlandı ve gündemleri de bu eksende şekillendi.

İlk kampımızda marksist dünya görüşüne giriş bağlamında, aşağıdaki başlıklarını verimli tartışmalara konu etmiştik.;

- “Marksizmin doğuşu: Ütopyadan bilime…”

- “İnsan tarihin öznesidir, değişir ve değiştirir”

- “İşçi sınıfının tarihsel misyonu”

- “Marksist dünya görüşü ve devrimci kimlik”

Bu çalışmanın sonunda ikinci kamp gündemlerine dair öneriler çıkarmıştık. Bu öneriler ve ara dönemde yaptığımız tartışmalar doğrultusunda belirlediğimiz kamp gündemleri ise şunlar oldu:

- Bir dünya görüşü ve eylem kılavuzu olarak tarihsel ve diyalektik materyalizme giriş.

Bu gündem kapsamında doğanın ve toplumsal gelişmenin yasalarını ele aldık. Hemen her bileşen gerek katkılarıyla gerekse soruları ile çalışmanın parçası oldu. Ateşin keşfinden güneşin zaptına, insanlığın tarihsel ilerleyişi canlı tartışmalara konu edildi.

- Parti tarihi

Bu başlık kapsamında, bu topraklarda komünist harekete ebelik eden tarihsel koşullar üzerinden bütünlüklü bir sunum yapıldı. Ardından, Türkiye’de sol hareketin gelişim süreçleri ve komünist hareket şahsında temsil edilen proleter sosyalist çizginin doğumu (1987-1998 arası yıllar), devamında ise ‘98 sonrası partili dönem ayrıntılı olarak tartışıldı.

- Gençlik içinde parti çalışması

Gençlik hareketinin verili durumu ve gençlik içerisinde yürütülen siyasal çalışmamız bu gündemde ele alındı. Kitle çalışmasının sorunlarının yanı sıra, mücadeleye açık olan genç güçlerin parti çizgisine kazanılmasının önemi üzerine duruldu. Bir dizi somut deneyimin de ele alındığı bu gündemde; ideolojik donanımın, parti çizgisine hâkim olmanın ve etkin bir politik odak olarak öne çıkmanın önemi üzerinden canlı tartışmalar gerçekleştirildi.

- Gençlik içerisinde kadrolaşma sorunu ve devrimci kimlik

Kampımızın en çok ilgi çeken ve tüm bileşenlerinin bir dizi başlık üzerinden katkı sunduğu gündem, kadrolaşma ve devrimci kimlik sunumu oldu. Sunumda marksist dünya görüşü ve parti çizgisine dayalı bir yaşamı oturmanın, her bir genç komünistin yaşamı ve sosyal pratiği ile komünist kimliğin temsilcisi olabilmesinin önemi ortaya konuldu. Doğayla, toplumla, insanla, partiyle, mücadeleyle vb. kurulan bağların bütünlüğü üzerine duruldu. Tüm bu alanların devrimci kimliğin şekillendiği zeminler olduğu vurgulandı.

- Geçtiğimiz yılın 29 Eylül’ünde ölümsüzlüğe uğurladığımız Sinan yoldaş ile 26 Eylül Ulucanlar Katliamında yitirdiğimiz Habip ve Ümit yoldaşlar şahsında parti şehitleri için bir anma gerçekleştirdik. Anmada yoldaşlarımızın yaşamı ve mücadelesi anlatılarak, devrime bağlılığın ve dava insanı olmanın öneminin altı çizildi. Her birisinin sarsılmaz bir dava insanı olarak hala bize yol gösterdiği vurgulandı. Şiirler okunarak ve marşlar söylenerek anma etkinliği bitirildi.

Politik ön hazırlığın önemi

Kampımız, gündemimize aldığımız her türlü etkinlikte ön hazırlık ve planlamanın kritik önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Zira kampta yakalanan düzeyin ve başarısının gerisinde aylara yayılan ön hazırlık süreci belirleyici bir rol oynadı.

Bu bağlamda ilk olarak kampımızın gündemlerini ve hedeflerini özetleyen bir metin hazırlandı ve katılımcılara sunuldu. Bir süreç olarak ele aldığımız kamp çalışmasının startı da bu vesileyle verilmiş oldu. Devamında, saptanan konu başlıkları üzerinden okuma programları oluşturuldu. Hemen her bileşen kamp gündemleri üzerinden kolektif bir okuma ve tartışma sürecinin parçası yapıldı.

Önden yapılan hazırlık ve planlama, kampın örgütlenmesinde de kendisini gösterdi. Diyebiliriz ki, bugünün koşullarında uzun sayılabilecek bir zaman diliminde gerçekleştirdiğimiz kampta hemen hiçbir boşluk ya da aksaklık yaşanmadı.

Şimdi daha güçlüyüz!

Çalışmanın sonunda yapılan değerlendirmelerde, Teslim Demir yoldaşa atfen gerçekleştirdiğimiz ikinci kampın her açıdan güçlendirici bir etkinlik olduğu vurgulandı. Konuşma yapan tüm katılımcılar gerek içerik gerekse devrimci iç yaşam açısından güçlenerek çıktığının altını özel olarak çizdi.

Evet, genç komünistler olarak diyoruz ki: Şimdi daha güçlüyüz. Şimdi devrim davası ile olan bağlarımızı daha ileriye taşımak, Sinan yoldaşın partisiyle çok yönlü bağlar geliştirmek için bir adım daha öndeyiz. Önümüzde ise, kamptan aldığımız kuvvetle devrim mücadelesinin sorumluluklarına daha güçlü sarılma görevi bizleri bekliyor.

Sinan yoldaş yaşıyor, genç komünistler savaşıyor!

Gençlik partiye, devrime!

Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm!

Genç Komünistler

Aralık 2019


Üste