Logo
< Liseli gençlik çalışması ve sorunları üzerine

Yeni dönem gençlik mücadelesi ve gündemleri üzerine


 

Yeni dönem gençlik mücadelesi ve
gündemleri üzerine

Gençlik hareketi geçmiş dönemden devraldığı yapısal sorun ve yetersizliklerle yeni bir döneme başlamış bulunuyor. Bu çerçevede hareketin biriken sorunlarını ele alacak, komünist gençliğin bu sorunlara müdahalesinin yönünü tanımlamaya çalışacağız. Elbette hareketin genel sorunlarına dair tartışmalarla beraber, komünist gençlik faaliyetinin sorun, olanak ve hedeflerini tanımlamak ve bu çerçevede ısrarlı bir pratik sergilemek günün temel sorumluluğudur.

Gençlik sorunu ticarileşen eğitimin bir sonucu olarak derinleşiyor:

Yeni dönem gençlik mücadelesi açısından ticarileşen eğitim sürecinin ortaya çıkardığı çok yönlü sonuçlar mücadelenin kitleselleşmesinin nesnel olanaklarını artırmaktadır. Bu açıdan yeni dönemin temel gündemi ticarileşen eğitim ve çok yönlü sonuçları olacaktır.

Bu iki temel başlık altında sonuçları şöyle toparlamak mümkün. Birincisi eğitim hizmetlerinde yaşanan dönüşüm ve eğitimin piyasaya göre yeniden tanımlanması (paralı eğitim, üniversite-sermaye işbirliği, girişimci üniversite), ikincisi ise bu sürecin ve toplam neo-liberal dönüşümlerin bir sonucu olarak gençliğin karşı karşıya bulunduğu işsizlik ve geleceksizlik sorunudur. Bu iki sorun kendi özgün alt başlıkları ile yeni dönem gençlik mücadelesinin temel gündemlerini tanımlamakta, hareketin dinamik bir çıkış yapabilmesinin de bağlı olduğu ana gündemsel çerçeveyi oluşturmaktadır.

Faşist ve şovenist kudurganlığa karşı halkların kardeşliği savunmak:

Özellikle son bir haftadır yaygınlık kazanan faşist şoven saldırganlık yeni dönemde gençliğin gündeminde olmak durumundadır. Sömürgeci sermaye devleti çok yönlü bir saldırganlıkla Kürt halkını hedef tahtası haline getirmiştir. Kirli savaşın daha da derinleştirileceği, kardeş Kürt halkına dönük ırkçı-şoven kudurganlığın daha da tırmandırılacağı bir döneme girilmiş bulunuyor. Bu dönem aynı zamanda her renkten ilerici muhalefetin de ezilmeye çalışılacağı bir dönem olacaktır. Zira daha şimdiden tüm ilerici muhalefete yönelen bir linç kampanyası başlatılmış bulunuyor.

Toplumda yaşanan bu gerici kutuplaşma elbette üniversitelerde de belirgin bir biçimde kendini gösterecektir. Önümüzdeki dönemde üniversitelerde de faşist saldırıların artmasına tanıklık edeceğiz. Bu sürece karşı hızla birleşik bir mücadele hattı örmek zorunluluğu ile karşı karşıyayız. Bu, yaşanan gelişmelerin ilerici ve devrimci güçlere yüklediği temel bir sorumluluktur. Vakit geçirmeksizin üniversitelerde “halkların kardeşliği” ekseninde bir politik faaliyeti örmek, geniş gençlik kitlelerine Kürt halkına dönük saldırganlığın gerisindeki nedenleri anlatmak zorundayız. Bunun başarılamadığı koşullarda, şovenizm zehriyle zehirlenmiş bir gençliği kazanma şansımız bulunmuyor.

Gençlik demokratik üniversite mücadelesini gündemleştirmelidir:

Yeni dönemin bir diğer önemli başlığı ise üniversitelerde yaygınlık kazanan anti-demokratik uygulamalardır. Yaşanan son süreç ve ortaya çıkan savaş hali, bu durumun nedensiz olmadığını tüm açıklığı ile göstermiştir. Son birkaç yıldır üniversiteler geçmiş dönemleri aşan bir kapsamda kışla mantığı ile işleyen yerler haline gelmiştir. Yakın zamandaki “güvenlik protokolu” ile bu süreç liselere de taşınmış, son dönem gelişme eğilimi taşıyan lise mücadelesi henüz başlangıcında devletin sistematik baskı ve terörüyle karşı karşıya kalmıştır.

Önümüzdeki sürecin devrimci siyasal çalışma açısından daha zor geçeceği açıktır. Zira sistem tüm kurumları ile insanları zehirlerken, savaş içerde ilerici-devrimci kesimlere ve Kürt halkına karşı başlatılmış bulunuyor. Önümüzdeki sürecin zorlu bir süreç olacağı bilinciyle yeni dönemde demokratik haklarımıza özel bir vurgu yapmak, haklar ve özgürlükler mücadelesini gündemleştirmek sorumluluğu ile karşı karşıyayız.

Kampanya çalışmasını başarıyla yürütmek dönemin öncelikli görevidir:

Başlamış bulunan kampanya çalışmasını, yaşanmakta olan sürecin ağırlığına karşın, etkin bir biçimde yürütmek günün temel görevidir. Kampanya kapsamında düzenin yapay taraflaştırma çabalarını teşhir ederken, öte yandan gençliği kendi gerçek sorunları çerçevesinde taraflaştırma hedefiyle hareket edecek, bunu güncel gelişmelerin ortaya çıkardığı sonuçlar ile bütünleştireceğiz. Zira bugünkü taraflaştırma çabası toplumu derin bir biçimde etkilemektedir.

Bugünkü koşullarda yaşanan taraflaşmanın karşısına çıkmak ve gençliği sosyal saldırılara karşı taraf olmaya çağırmak kolay olmasa da, bu konuda ısrarlı ve etkili bir faaliyeti örgütlemek temel bir sorumluluktur. Kampanya kapsamında çok yönlü bir ajitasyon-propaganda faaliyeti ve kitle çalışması yürütecek, gençliğin kendi gerçek talepleri ile düzene karşı mücadeleye çekilmesi için etkin bir çaba harcayacağız.

Taşra üniversiteleri, öğrenci yurtları ve meslek yüksek okulları temel hedefimiz olacak:

Son dönemde gençlik mücadelesinin kitlesel tabanının merkez üniversitelerden taşra üniversitelerine kaydığını belirtmiştik. Bu durum, kitlesel bir gençlik mücadelesi geliştirmek, öte yandan gençlik içinde sınıfsal temelli bir ayrışma ve saflaşmayı gerçekleştirmek açısından önemlidir. Önümüzdeki dönemde taşra üniversitelerine yönelik politik-pratik çalışma ve örgütlenme faaliyetini, geçmiş dönem pratiklerimizin de deneyimleri ışığında, etkin bir biçimde yürütmek durumundayız. Geçtiğimiz yıl örgütlenen çalışmalarda bu alanda ciddi bir yetersizlik yaşandığı tespitinde bulunmuş, faaliyetimizin ağırlıkla bu alana yönelmesi gerektiğini vurgulamıştık.

Taşra üniversitelerinde yürütülecek faaliyetin başarılı sonuçlar yaratabilmesi için, belli başlıklar altında bu alan dönük hedeflerimizi kısaca tanımlayalım:

Öncelikle bu alana yönelik özgül politikalar üretmek, etkin bir kitle çalışması içinde örgütlenme çabası sergilemek belirleyici bir önem taşımaktadır. Bu alandaki baskı koşulları bu açıdan zorlayıcı olmakla beraber aşılamaz değildir. Etkili bir politik faaliyet örgütlemek, insanların karşısına çok yönlü yol, yöntem ve araçlarla ve sürekli bir biçimde çıkmak, bu alanda sonuç alabilmek açısından önemlidir.

Bu alandaki gençler derin bir yalnızlığı, sosyal, kültürel ve politik olanaklar açısından yoksunluğu yaşamaktadırlar. Bunu dikkate almak, gençliğin sosyal ve kültürel üretkenliğini politik hedefler çerçevesinde geliştirmeyi başarabilmek durumundayız. Esnek araçlarlarla kültürel-sanatsal faaliyetler ve bu faaliyetler çerçevesinde oluşturulan örgütlenmeler, başarılı sonuçlar alınabilmesi açısından önemlidir.

Bir diğer nokta; yeni dönem çalışması kapsamında taşra üniversitelerinde yerel yayın çalışması hızla gündemleştirilmeli, bu faaliyetin ilerici duyarlılığın kendini ifade edebileceği bir genişlikte örgütlenmesi sağlanmalıdır.

Bu çalışmanın başarısının bir diğer koşulu ise, faaliyet yürüten yoldaşlarımızın kendi kabuğuna sıkışmış bir konumlanıştan uzak durmaları, geniş kitlelere ulaşmayı sağlayacak bir sosyal kimlikle hareket edebilmeleri, bu konudaki yetersizlikleri aşmak için etkin bir çaba içinde olmalarıdır.

Öte yandan, taşra üniversitelerinin yanısıra özellikle öğrenci yurtları ve meslek yüksek okulları temel bir yönelim alanı olarak tanımlanmalıdır. Bu alanlarda alınacak mesafe, gençlik çalışmamızın başarısı açısından temel önemdedir. Henüz çok fazla güç ve olanaklara sahip olmadığımız bu iki alanın sorun ve gündemlerine ilişkin bir tartışma süreci başlatmak, bunu pratik hedeflerle birleştirmek ertelenemez bir görevdir.

Liseli gençlik faaliyeti ve platformların yaygınlaştırılması sorunu:

Liseli gençlik çalışmasının yaygınlaşması, gençlik çalışmamızın bütününü kesen önemde bir sorundur. Zira liseli gençliğin taşıdığı mücadele olanakları, yakın dönemin sınırlı pratiklerinin sonuçları üzerinden tüm açıklığı ile ortadadır. Önümüzdeki dönemde liseli gençliğin kendini ifade edebileceği esnek politik örgütler aracılığı ile politik mücadeleye çekilmesi temel bir hedef olmak durumundadır. Son dönemde ve özellikle merkezi liseli yayınının işlevinin yeterince anlaşılamaması nedeniyle, esnek platform çalışmalarının yerelleşmesi hedefi zayıflamıştır. Merkezi lise yayını ne yerel yayınların alternatifidir ne de platform çalışmalarının hedefleri ile çelişmektedir. Onun görevi, yerellerde üretilecek merkezi bir politik çerçeveyi ortaya koymaktır.

Bugüne kadarki çalışmamızde mesafe alınabilmenin gerisinde, etkin bir politik müdahale ile liseli gençliğe yönelimin başarılabilmiş olması vardır. Lise çalışmamızın illerden başlayarak çeşitli esnek platformlar aracılığı ile bu süreci güçlendirmesi, öte yandan da bölgeler ve liseler düzeyinde yerelleşebilmesi, ancak platformların doğru ve etkili kullanımı ile başarılabilir.

Liseli genç komünistlerin kampanya çalışması boyunca tüm yerellerde bu esnek platform çalışmalarını hayata geçirmeleri, bulundukları tüm yerellerde, güç ve olanakların sınırlılığına takılmadan, etkin bir politik çalışmayı örgütlemeleri yeni dönemin hedefi olacaktır.

***

Yeni dönemi kazanmak, komünist gençlik faaliyetinin gelişmesi ve yaygınlaşması hedefi ile etkin bir iradi çaba sarfetmek anlamına gelmektedir. Bu öznelci bir yaklaşım değildir, gençlik hareketinin biriken olanaklarına daha etkin bir müdahale anlamına gelmektedir. Önümüzdeki süreçte geçmiş dönemi aşacak kapsamda bir faaliyeti örgütlemek ve daha geniş alanlara yaymak görev ve sorumluluğu bizi bekliyor. Burada öncelikli olan iki temel yönden birisi sürecin politik ve örgütsel ihtiyaçlarına yanıt verebilecek bir kadrolaşma çabası, diğeri ise faaliyetin her adımında esnek araçlarla örgütlenmesi alanında alınacak mesafedir. Temel politik hedeflerimize ulaşmanın yolu, bu iki alanda sağlanacak başarıdan geçmektedir. Hareketin tüm yapısal sorunlarına ve açmazlarına karşı birleşik bir gençlik mücadelesi geliştirme hedefi ile sürece yüklenelim. Yeni dönemde başarıyı belirleyecek olanın, faaliyeti örgütlenmeye taşımada sergilenecek iradi ve ısrarlı çaba olduğu bilinci ile hareket edelim. Yeni dönemi kazanmak için ileri!

Genç Komünistler


Üste