Logo

Öncü işçilerin eğitiminde parti yayınları


İşçi sınıfı saflarında yoğun sömürü ve baskıya karşı mücadele eğiliminin güçlendiğini, çıkış yolu arayışları olduğunu ortaya koyan birçok veri mevcut. Bu eğilim metal işçilerinin pek çok fabrikada gerçekleştirdiği eylemlerle belirginleşirken, diğer sektörlerdeki işçilerin de bir arayış içinde olduğu görülüyor. Sınıf devrimcilerinin dolaysız gözlemleri de işçi sınıfı saflarındaki kaynaşmanın devam ettiğine işaret ediyor.

Greif direnişiyle sömürüye karşı mücadelede yeni bir düzey yaratan işçi sınıfı, metal fırtınası ile bu mücadele tarzını genelleştirdi. Her iki örnekte de sınıf devrimcileri önemli bir rol oynasa da, uzun bir aradan sonra işçi sınıfının meşru militan mücadeleye yönelmesi, proletarya ile burjuvazi arasındaki uzlaşmaz sınıf çelişkilerinin derinleştiğinin göstergesi.

Süreç sınıf çatışmalarını sertleştirecek yönde ilerliyor. Sermaye iktidarı sömürü ve baskıyı yoğunlaştırırken, metal direnişini yaratan sorunlar da derinleşiyor. Burjuvazi işçi sınıfına, yeni kavgalara girişme ya da köleliğe boyun eğme ikilemini dayatıyor. Metal fırtınası estiren sınıfın artık kaba köleliğe razı olması kolay olmadığına göre, yeni fırtınalara hazırlanmak, devrimci bir sınıf hareketi yaratma çabasının merkezinde olmalıdır.

***

Sömürü ve baskının yoğunlaşması, sınıf çelişkilerinin sertleşmesi, metal direnişinde kazanılan deneyim ve özgüven, mücadele eğilimi ve yeni arayışların sınıf saflarında yaygınlaşması... Tüm bunlar sermaye egemenliğine karşı devrimci sınıf kavgasını geliştirmek için önemli fakat henüz ilk imkanlardır. Bu imkanlar yeni mücadele döneminin üzerinde yükseleceği nesnel zemini oluşturuyor.  

Sınıf devrimcilerinin katkılarıyla mücadelede yeni bir düzey ortaya koyan işçi sınıfının ileri bölükleri, bununla birlikte halen pek çok açıdan yolun başındalar. Özellikle siyasi eğilimleri yönünden büyük oranda sermayenin egemenliği altındalar. Hem dinci-gerici hem ırkçı-gerici ideolojiler sınıf kitleleri içinde alabildiğine yaygın. Sınıf çatışmalarının sertleşmesi, proletaryanın bu prangaları parçalaması için uygun nesnel koşulları yaratsa da, bunun kendiliğinden olmayacağı deneyimlerle sabittir.

Bu olgu, gerici burjuva ideolojilerine karşı etkin, yaratıcı, kararlı bir mücadeleyi zorunlu kılıyor. Bu mücadelenin yürütülmesinde pek çok araç kullanılıyor. Sosyal medya, bültenler, bildiriler, broşürler, afişler, toplantılar, eğitim çalışmaları vb... Bu popüler araçlarla sınıfa seslenmenin hem belli kolaylıkları, hem de geniş işçi kitlelerine ulaşma imkanı var.

Bu noktada dikkat çekilmesi gereken bir olgu var. Bu araç zenginliğinin sağladığı olanaklar sermaye egemenliğine karşı mücadelede vazgeçilmezdir. Daha sistemli ve profesyonel bir şekilde kullanılmaları da gerekiyor. Bu alanda daha özel bir dikkat gösterilmesi gereken nokta, kimi zaman partinin temel yayın organlarının yeterli bir etkinlikle kullanılmaması, hatta ihmal edilmesi gibi bir riskin ortaya çıkmasıdır. Oysa popüler seslenme araçlarının yeri ve önemi ile parti yayınlarının yeri ve öneminin karıştırılmaması kritik önemdedir. Misyonları farklı fakat hedefleri ortaktır; dolayısıyla diyalektik bir bütünlük içinde kullanılmalıdır. Salt popüler yayın araçlarıyla sınıfı devrimcileştirmek mümkün olmayacağı gibi, bu araçları kullanmadan da işçilerin partinin temel yayınlarını okuyup sahiplenmesi, devrim ve sosyalizm propagandasını özümsemeye hazır hale gelmesi de mümkün olmaz.

***

Vurgulamak gerekiyor ki, merkezi ya da yerel popüler yayınların işçi sınıfının salt ekonomik ve demokratik sorunları ile kendilerini sınırlamaları ciddi bir zaafiyet olacaktır. Zira bu sınırlara hapsolan bir bakış acil demokratik istemler ile emeğin korunması uğruna mücadelenin devrim ve sosyalizm mücadelesinden bağımsız ele alınması anlamına gelir ki, bu da devrimci iktidar perspektifinden uzaklaşmak demektir.

Popüler yayınlarda işçi sınıfının çalışma koşulları, sosyal ve ekonomik yaşamda karşılaştığı sorunlar, sendikalaşmanın önündeki engeller, yozlaşmış sendika bürokrasisinin sınıfa karşı işlediği suçlar vb. konuların öne çıkması doğal hatta kaçınılmazdır. Bununla birlikte yaşadığı sorunların kapitalizmle olan dolaysız bağları, devletin sınıfsal karakteri, devrimci sınıf partisinin misyonu, her tür sömürü ve kölelikten kurtuluşun ancak sosyalizmde mümkün olacağı vb. konular da popüler yayın araçlarında ele alınmalıdır. Elbette uygun bir dil ve üslupla...

***

Popüler yayınların zenginliğine, sağladıkları geniş imkanlara rağmen, partinin temel yayınlarının önemi ve misyonu benzersizdir. Bu ise PYO ve MYO başta olmak üzere parti yayınlarının mümkün olduğunca etkin ve yaygın kullanımını gerektirmektedir. Hedef kitlemizi politikleştirme, devrim ve sosyalizm mücadelesine kazanma, partili niteliğe yükseltme noktasında parti yayınları kritik bir önem taşımaktadır.

Devrimci bir sınıf hareketi yaratmanın, sınıf içinde kadrolaşmanın, partiyi maddi toplumsal zeminine, yani proleter sınıf temeline sağlam bir şekilde oturtmanın temel koşullarından biri, öncü işçilerin politikleştirilmesi, sosyalizm mücadelesine kazanılmasıdır. Sınıf kitlelerine seslenmenin yanısıra ilerici-öncü işçilerle daha ileri düzeyde bağların kurulması, bu kesimin eğitilip devrimci sınıf çizgisine kazanılması, parti yayınları etkin bir şekilde kullanılmadan mümkün değildir.

Parti yayınları kapitalizmin her açıdan mahkum edildiği, devrimin ve sosyalizmin propagandasının doğrudan yapıldığı, işçi sınıfı ile emekçiler için sosyalizm dışında bir geleceğin olmadığının güçlü bir şekilde vurgulandığı kolektif eğitim ve örgütlenme araçlarıdır. Bu nitelikleri çerçevesinde etkin bir rol oynamaları, ancak sınıfın ilerici öncü kuşağıyla buluşturulmalarıyla mümkündür. Zira partinin görüşlerinin, şiar ve çağrılarının işçilere taşınması ve öncü işçilerin bu şiarlar etrafında birleştirilmesinde yayınlara önemli bir rol düşmektedir.

O halde partiyi sınıfla, sınıfı partiyle buluşturup kaynaştırmanın temel araçlarından biri olan yayınları sınıfın ilerici öncü kesimlerine ulaştırmak için tüm partili güçlerin özel bir çaba sarfetmeleri temel bir görevdir.


Üste