Logo
< Soruşturma ve ceza terörüne karşı direniş bayrağı yükseltilmelidir

Genç komünistler III. Ümit Altıntaş Gençlik Kampı’nda buluştu...


Genç komünistler III. Ümit Altıntaş Gençlik Kampı’nda buluştu...

Örgütü güçlendirmek, gençliği devrime kazanmak için ileri!

III. Ümit Altıntaş Gençlik Kampı başarıyla gerçekleştirildi. Kampımız çeşitli yerellerden gelen genç komünistlerin katılımı ile toplandı. Kamp süreci önden belirlenen çalışma programına uygun olarak tamamlandı. Katılan tüm yoldaşlar, sunumların ve tartışmaların getirdiği politik açıklıkla, devrimci iç yaşamın kuşandırdığı bilinçle ve büyük bir moral güç ve çalışma azmiyle kamptan ayrıldılar.

Kampımız tümüyle kolektif emeğin ürünü oldu. Ön eğitim çalışmalarının birikimiyle gelinmesi açısından hazırlık sürecinin zayıf kaldığını belirtmek gerekiyor. Ama ihtiyacı karşılayacak bir kolektif tarzla sunumlar ve tartışmalar gerçekleştirildi. Sunumlar hemen tüm yoldaşlarımızın katıldığı verimli tartışmalara konu edildi. Bu sayede tartışma gündemleri anlatılıp geçilen aktarımlar olmaktan çıktı, gelecek dönem için aydınlatıcı sonuçlar doğuran canlı tartışmalar biçimini aldı. Gündelik işler de dahil olmak üzere yapılması gereken her türlü işin ve yüklenilmesi gereken tüm sorumlulukların altından gönüllülüğe dayanan işbölümü sayesinde kalkıldı.

Kampımız, hazırlık sürecinden sonlandırılıncaya kadar kurallara dayalı devrimci yaşamın somut bir örneği oldu. Ön sürecinden alanlara dönüşe kadar geçen zaman boyunca güvenlik ve iç illegalite kuralları konusunda büyük bir titizlik gösterildi. Bu açıdan ortaya çıkan kimi küçük sorunlar kolektif müdahalelerle çözüldü. Öte yandan kamp yaşamı, devrimci değerlere ve bunun gerektirdiği devrimci disipline uygun olarak şekillendi. İhtiyaçlar doğrultusunda ortak bir planlama ile yürütüldü.

Parti şehitleri yol gösteriyor, kavgamızda yaşıyor!

I. ve II. Ümit Altıntaş Gençlik Kampları o döneminin ihtiyaçları üzerinden örgütlenmiş ve isimlendirilmişti. Bu sene gerçekleştirilen kampımız da gençlik çalışması içerisinden kazanılan Ümit yoldaşa adanarak “III. Ümit Altıntaş Gençlik Kampı” olarak belirlendi.

Ümit Altıntaş yoldaş, gençlik içerisinden çıkan ve ihtilalci bir partinin önderliğine kadar uzanan bir partili kimliğin en anlamlı örneğidir. Partinin özü ve özeti olan bu “düşünen ve savaşan militan”ın adını ve anısını her alana taşıyabilmek genç komünistler için özel bir sorumluluktur aynı zamanda. Kampımız, genç komünistlerin, partili kimlikle bütünleşmek, gençliğe komünist dünya görüşünü taşımak için eksikliklerini ve zaaflarını aşma çabasına yoğunlaştığı bir etkinlik oldu.

Çok yönlü eğitim ile yeni döneme güçlü bir hazırlık!

III. Ümit Altıntaş Gençlik Kampı esas olarak iki yönlü bir eğitim sürecini ifade etmekteydi. Bu çerçevede gençlik hareketinin durumu, sorunları, ihtiyaçları, harekete müdahale yöntemleri ile birlikte çalışmamızın güncel durumu, yaşadığı sorunlar ve bu sorunları aşmanın yol ve yöntemleri üzerine tartışıldı.

Kampımız gençlik hareketinde çok yönlü sorunların biriktiği, aynı zamanda çıkış olanaklarının da belirdiği bir dönemde gerçekleştirildi. Böyle bir dönemde devrimci bir gençlik hareketi geliştirebilmek için, mevcut durumu çok yönlü bir değerlendirmeye tabi tutmak, sorunları aşarak gençliği devrime kazanabilecek araç, yol ve yöntemleri geliştirebilmek yakıcı bir ihtiyaçtır. Bu nedenle, geçmiş yıllardan farklı olarak, bu yıl gerçekleştirilen kampta tartışmaların ana eksenini bu oluşturdu.

Daha önceki kamplarda, marksist-leninist teori, dünya devrim tarihi, Türkiye’de sınıf hareketi tarihi ve Türkiye devriminin karakteri gibi daha kapsamlı başlıklar ele alınıyordu. Geçmiş kamplar bu açıdan oldukça anlamlı, öğretici ve geliştiriciydi. Fakat bu yıl kamp çalışmasının kapsamı belirlenirken, gençlik hareketinin değerlendirilmesi ve gençlik çalışmamızın sorunlarının tartışılması yakıcı ihtiyacı gözönüne alındı.

Kamp çalışmamız, gençlik hareketinin yakın döneminin değerlendirilmesi, yeni dönemin mücadele başlıklarının tartışılması, gençliğin tarihsel kitle örgütlenmelerinin ve bugünkü örgütlülüklerin irdelenmesi, yanı sıra çalışmamızın ileriye taşınabilmesi için kitle çalışması alanında yaşadığımız sorunların ve çözüm yollarının tanımlanması, siyasal gençlik örgütü ve gençlik yayınının tartışılması üzerinden şekillendi.

Eğitimin diğer bir yönü ise gençliği devrime kazanabilmenin, devrimci bir gençlik hareketi geliştirebilmenin de yegane garantisi olan komünist gençliğin örgütsel ve kadrosal düzeyine müdahaleydi. “Devrimci örgüt yaşamsaldır!” şiarının zorunluluğunu kavrayabilmek, bu şiara uygun bir yaşamı yerleştirebilmek ve partili kimliği bu eksende geliştirebilmek açısından kampımız önemli bir olanak oldu. Kampımızın örgütleniş biçimi devrimci yaşam, güvenlik, iç illegalite konularında da bir eğitimdi. Gençlik hareketinin devrimci önderlik ihtiyacına yanıt vermek iddiası ile yol yürümeye çalışan komünist gençlik açısından iddiasına uygun deneyim ve birikime sahip olmasının, parti ile arasındaki açı farkını kapatmasının gerekliliğini bilince çıkartmasının kaldıracı oldu.

Kampın yarattığı siyasal ve örgütsel açıklıklar ile kolektif devrimci ruh ve moral değerleri kuşanarak önümüzdeki dönemi kazanma, partinin, devrimin ve gençlik hareketinin ihtiyaçlarını karşılayacak kadrolara dönüşebilme genç komünistlerin omuzlarındaki sorumluluklardır.

Kampın ışığında iddiayı büyütmeye, iradeyi güçlendirmeye!

III. Ümit Altıntaş Gençlik Kampı’nda yapılan kapsamlı tartışmaların ortaya çıkardığı bazı sonuçları en genel noktalarıyla şöyle özetleyebiliriz:

- Gençlik hareketinin yakın dönemini değerlendiren kampımız, dönem içerisinde yapılan değerlendirmelerimizin geçerliliğini bir kez daha teyit etmiştir. 2000’li yılların başında bir çıkış yaşayan gençlik hareketi, 2000’li yılların ortalarında durağanlığa mahkum olmuştur. 2009'da har(a)çlara uygulanmaya çalışılan zam, 27 Kasım ve 4 Aralık tarihlerindeki başbakan-rektörler toplantılarının ardından gelişen eylemsel süreç, 27-29 Mayıs’ta gerçekleşen UYK protestoları tepkisel çıkışları ortaya koymuştur. Bugün sermaye cephesinden yoğunlaşan saldırılar, artan baskı ve yasaklar üniversitelerde mücadele potansiyellerinin biriktiğini göstermektedir.

Tüm bu olanaklara rağmen gençlik hareketi dağınık ve parçalı tablosunu aşabilmiş değildir. Gençlik hareketinin en önemli sorunu devrimci önderlik boşluğudur. Bu boşluğun doldurulamaması nedeniyle ortaya çıkan imkanlar değerlendirilememekte, reformizmin hareketi güdükleştiren ve imkanları kendi kanalına taşıyarak kötürümleştiren pratiği etkili olabilmektedir. Bugünün öncelikli görevi devrimci temellere dayalı bir gençlik hareketi gelişiminin önünü açmak ve devrimci önderlik boşluğunu doldurabilecek bir kapasite ortaya koyabilmektir.

- Kitle çalışması alanında yaşadığımız tıkanıklığı aşabilmek, gençlik çalışmamızın sorunlarının çözülebilmesi açısından en can alıcı halkadır. Bu nedenle, kampımız kitle çalışmamızın sorunlarını çeşitli başlıklar altında ele almış, bunlar üzerinden kapsamlı tartışmalar yürütmüştür. Ajitasyon-propaganda, taktik eylem ve örgütlenme alanında bütünlüklü bir çalışma tarzının oturtulması üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda daha özelde topluluklarda, kulüplerde, derneklerde çalışma yürütmek, yerel yayınlar çıkartmak, öğrenci yurtlarında yaşamak, taşra üniversitelerine ve MYO’lara faaliyet taşımak gibi birçok başlık ele alınmıştır.

Kitle çalışmasında yaşanan sorunlar, gençlik örgütümüzün ve yoldaşlarımızın deneyim ve birikim eksikliği ve bulunduğu yereli tanıma noktasında yaşadığı zayıflıklarla birlikte ele alınmıştır. Çalışma tarzındaki alışkanlıkların kırılarak, alanın ihtiyacına yanıtlar üretilerek çözüme ulaşılabilineceğinin altı çizilmiştir. Tüm bu tartışmaların ana vurgusu olarak devrimci örgüte işaret edilmiş, fakat devrimci örgütün de ancak başarılı bir kitle çalışması içerisinde oturtulabileceği belirtilmiştir.

- Türkiye gençlik hareketi tarihi, hareketlilik içerisinde kurulan kitle örgütleri açısından önemli bir birikime sahiptir. Bugünün gençlik hareketinin devrimci ve birleşik bir karakter kazabilmesinin yolları tartışılırken bu deneyimlerden tekrar tekrar öğrenebilmek önemli bir yerde durmaktadır. Kampımız bu bilinçle, gençliğin tarihsel kitle örgütlenmelerine özel bir başlık ayırmıştır. FKF, Dev-Genç, ODTÜ ÖTK gibi örnekler irdelenmiştir.

- Kampımızın bir başka başlığı Genç-Sen olmuş, Genç-Sen’in güncel durumu ve genç komünistlerin tutumu tartışılmıştır. Yapılan tartışmalar sonucunda Genç-Sen’e dair önceki değerlendirmelerde ortaya konulanlar onaylamıştır. Buna göre, halihazırda büyük bir darlık yaşansa da, Genç-Sen kitle çalışması yürütmek açısından esnek bir araç olma imkanlarını korumaktadır. Devrimci bir inisiyatif ve kitle çalışması pratiği ile Genç-Sen içindeki reformist etkinin kırılması ve Genç-Sen’de taban iradesinin hakim kılınması hedeflenmelidir. Bugüne kadar yapılmaya çalışılan müdahalenin istenilen sonuçları yaratamaması, genç komünistlerin dönem dönem ısrarlı bir yönelim sergileyememeleri ile ilgilidir. Kampımız bu sorunu yeniden tartışmış ve önümüzdeki dönemde izlenebilecek hat konusunda açıklığa kavuşmuştur.

- Gençliğe yönelik kapsamlı saldırılar tartışılmış, bu tartışmalar üzerinden yeni dönemin mücadele başlıkları belirlemiştir. Bunlardan ilki “Bologna Süreci” adı altında hayata geçirilen saldırılar ve buna karşı örgütlenmesi gereken eylemli tepkidir. Çünkü bu süreç üniversitelerdeki sermaye egemenliğinin perçinlenmesi anlamına gelmektedir. Bunun kaçınılmaz sonucu, eğitimin tümüyle ticarileşmesi ve gençliğin geleceksizleştirilmesidir.

Yeni dönemde emperyalistlerle derinleştirilen kölelik ilişkileri ve Kürt halkına yönelik yoğunlaşan saldırılar da gençliğin temel mücadele gündemleri olmak durumundadır. Öte yandan, kriz içerisinde debelenen emperyalist-kapitalist sistem yeni bir dönüşüm süreci yaşamakta, bu süreç kendisini emperyalist savaşlar, Ortadoğu halklarına dönük saldırganlık olarak ortaya koymaktadır. Üniversitelere yönelik saldırıların da bu genel saldırılardan ayrı ele alınamayacağı ortadadır. Bu nedenlerle gençlik bir bütün olarak emperyalist kapitalist sistemin karşısına dikilebilmeli, içeride Kürt halkına, dışarıda bölge halklarına yönelen savaş ve saldırganlığa karşı sesini yükseltebilmelidir. Bu, gençlik hareketinin devrimcileşebilmesi için de bir zorunluluktur.    

- Yeni döneme hazırlık açısından tartışılan bir başka başlık da gençlik yayınımız olmuştur. Kampımız gençlik yayınımızın misyonu, içeriği ve biçimi ile ilgili anlamlı sonuçlar ortaya koymuştur. Yayın tartışması ekseninde yapılan diğer bir vurgu da, kolektif emek ve disiplinin yayın için taşıdığı hayati önem olmuştur. Yayının hazırlanmasından dağıtılmasına kadar geçen sürede sergilenecek kolektif emeğin yayının gerçek amacına ulaşmasını sağlayacağı belirtilmiştir. Tüm yoldaşlarımızın ve yerellerimizin yayını beslemesi gerektiği konusunda açıklık yaratılmıştır.

- Kampımız komünist gençliğin gençlik hareketi içerisindeki misyonu, gençlik çalışmamızın durumu üzerine anlamlı bir tartışma yürütmüştür. Gençlik örgütünün merkezi ve yerel düzlemde güçlendirilmesi gerekliliği vurgulanmıştır.

Gençlik çalışmamızdaki her bir yoldaş partinin kadro ihtiyacını karşılama sorumluluğu ile eksiklerinin üzerine gitmelidir. Her bir yoldaşın alacağı mesafe gençlik hareketine müdahalede ve örgütün güçlenmesinde de mesafe alınmasını sağlayacaktır. Bu tartışmalar ışığında değerlendirmeler yapan kampımız, genç komünistlerin bugünkü öncelikli görevini politik-örgütsel düzeyin yükseltilmesine bağlamıştır. Bu başlık kapsamında komünist gençlik örgütünün anlamı ve misyonu üzerine tartışmalar yürütülmüştür.

- Kampımız partimizin tarihine özel bir başlık ayırmıştır. Devrimci hareketin gelişim süreci içerisinde hareketimizin çıkışı ve bu çıkışın anlamı ifade edilmiş, parti öncesi ve sonraki süreç temel yönleriyle ele alınmıştır. Partimizin kuruluşunun Türkiye devrim tarihinde bir kilometre taşı olduğunu hatırlatan kampımız, partinin çizgisine uyum sağlamak, çağrısına yanıt vermek için genç komünistlerin görevlerine çubuk bükmüştür.

- Kampımız son bir başlık olarak dünyada yaşanan gelişmeleri ele almıştır. Kapitalizmin metropollerinde yaşanan öfke patlamalarının yanı sıra özellikle Ortadoğu’daki ve Kuzey Afrika’daki halk ayaklanmalarını tartışmıştır. Mısır ve Tunus’ta diktatörlerin devrilmesine varan süreçten çıkan dersler üzerine konuşulmuştur.

Tüm dünyada yaşanan bu gelişmelerde gençliğin rolünü özel olarak ele alan kampımız, bu gelişmelerin Türkiye’deki devrimci sınıf mücadelesi için de anlamlı örnekler olduğunu ifade etmiştir. Bu tarihsel dönem içerisinde devrimci misyon bilincini yüklenmenin öneminin altı çizilmiştir.

Tüm bu başlıkların tartışılması ile çalışmalarını başarıyla tamamlayan III. Ümit Altıntaş Gençlik Kampı, genç komünistler için gençliği devrime kazanmanın, parti ve devrim davasını yükseltmenin iddiası olmuştur. Kamptan alınan güçle gençlik örgütümüz merkezi ve yerel düzlemde alınan kararları hayata geçirerek yol yürüdüğünde, kamp gerçek anlamına kavuşacak, iddiamız somutlanacaktır.

Örgütü güçlendirmek, gençliği devrime kazanmak için ileri!

Gençlik partiye, devrime, sosyalizme!

Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm!

Genç Komünistler

5 Ekim 2011


Üste