Logo

Büyük Sosyalist Ekim Devrimi’nin 100. yıldönümü üzerine


(Burada sunduğumuz metin, TKİP Merkez Komitesi tarafından Eylül 2016 tarihinde parti örgütlerine sunulmuş Partiye Rapor’un 5. alt başlığıdır…)

MK, V. Parti Kongresi’nde ortaya konulan eğilime de uygun olarak, Büyük Sosyalist Ekim Devrimi’nin 100. yıldönümünü çok yönlü amaçlara dayalı bir kampanya olarak ele almaya karar vermiştir. 2017 yılı başında ilan edilecek bu kampanyanın şu an için genel amaçlarını belirlemiş durumdayız. Kampanyanın somut içeriği ve dolayısıyla planlanması ise önümüzdeki aylar içinde belirginleşecektir.

Şimdilik aşağıdaki hususları ifade etmekle yetiniyoruz:

-100. yıl Kampanyasının partiye, sol harekete ve başta işçiler olmak üzere emekçi kitlelere yönelik üç başlıca cephesi olacak.

Partiye yönelik cephesinde kampanyanın temel amacı, çeperi de içinde olmak üzere tüm partiyi, büyük devrimin teorisi ve bütün bir tarihsel deneyimi temelinde eğitmek, böylece teorik ve tarihsel incelemeyi, eğitimi ve donanımı yeni bir düzeye çıkarmaya çalışmaktır.

Sola dönük yüzünde kampanyanın temel amacı, büyük devrimin teorisi ve devrimci pratik deneyimi ışığında her türden oportünizmle araya yeniden kalın çizgiler çizmeye dayalı bir ideolojik mücadeledir. Bu mücadelenin ana ekseni proletarya devriminin sorunları olacaktır. Bu mücadelenin kapsamı ve başarısı kampanyanın partiye dönük yüzünde gösterilecek başarıya sıkı sıkıya bağlıdır.

100. yıl kampanyasının işçilere ve emekçilere dönük temel amacı ise, onlara büyük devrimin işçilerin ve emekçilerin büyük tarihsel eylemi olarak anlamını, kapsamını, önlemlerini ve başarılarını en popüler bir dille anlatmaktır. Kampanyanın partiye ve sola dönük yüzünde devrimin teorisi ve önderliği önplanda olacakken, kitlelere dönük yüzünde sınıf ilişkileri ve mücadeleleri ile bunun toplumsal-siyasal sonuçları öne çıkacaktır. Görevimiz işçi ve emekçilere devrimi bir işçi-emekçi devrimi olarak, işçi sınıfı ve emekçi müttefiklerinin büyük ve muzaffer tarihsel eylemi olarak, işçi sınıfı önderliğinde emekçilerin egemen güç olarak iktidar olabilmesinin ete kemiğe bürünmüş bir örneği olarak, sınıf ve mülkiyet ilişkilerindeki köklü dönüşümün somut bir tarihsel tablosu olarak, tarihte ilk kez olarak büyük çoğunluğu oluşturan mülksüzlerin küçük bir azınlıktan ibaret asalak büyük mülk sahiplerini mülksüzleştirmesi, böylece temel üretim araçlarını ve tüm zenginlikleri topluma maletmesi eylemi olarak, ünlü ifadeyle “mülksüzleştirenlerin mülksüzleştirilmesi”nin büyük tarihsel örneği olarak anlatmaktır.

Sınıf çalışması kapsamında ele aldığımız dil ve üslup sorunu 100. yıl Kampanyasının bu cephesinde özellikle önem kazanacak. İşçilerin bu en büyük devrimini işçilere sınıf diliyle anlatmak sınavından geçeceğiz.

- Tüm bu kampanya boyunca genel devrim propagandasını özel bir önem vereceğiz ve yeni tarihsel dönem bağlamında devrimin güncelliğini öne çıkarıp işleyeceğiz.

- Kampanya daha bugünden partiye dönük olarak başlayacak, resmen ilan edildiği andan itibaren sola dönük yüzüyle birleşecek ve 100. yılı önceleyen aylardan itibaren de kitlelere yönelik yönüyle etkili bir siyasal kampanya halini alacaktır. Türkiye’nin bugünkü ağır siyasal atmosferinin önümüzdeki yıl içinde yeni olarak nelere gebe olduğunu bugünden kestirmek kolay değil. Fakat koşulların elverişliliği ölçüsünde kampanyayı çeşitli türden yerel toplantı ve etkinliklerin ardından büyük bir merkezi etkinlikle taçlandırmak da bugünden düşündüğümüz hedefler arasında.

(Bu vesileyle ara bir hatırlatmada bulunalım: Ekim Devrimi sosyalist olmak iddiası taşıyan solun tümü için temel önemde ortak bir tarihi değer. Dolayısıyla 100. yılı bir dizi parti ve grup tarafından ayrıca kampanyalara konu edilecektir. Faaliyet ve etkinliklerimizi planlarken bunun da farkında olmak ve gözetmek durumundayız.)

- Kampanyanın partinin teorik eğitimi ve donanımı ile solla ideolojik mücadele boyutlarına değinirken, bunun ekseninde proleter devrimin çeşitli türden sorunlarının olacağını ifade etmiştik. Doğal olarak tüm bu sorunları biz salt Ekim Devrimi dönemindeki konum ve kapsamı üzerinde değil, fakat çok daha önemli ve işlevli olarak, aradan geçen yüzyıllık evrimin, bu evrimin bugün dünya ölçüsünde ulaştığı toplumsal gelişme düzeyinin ve ona eşlik eden yüzyıllık tarihsel deneyimin ışığında inceleyeceğiz. Bir başka ifadeyle Ekim Devrimi’nin teorik kazanımları ve tarihsel deneyimlerinden en iyi biçimde öğrenmeye, fakat öğrendiklerimizi bugünün gerçeklerine uygulamaya bakacağız. Ekim Devrimi’nin teorik ilkeleri, bilimsel devrimci yöntemi ve proleter sınıfsal mantığı ışığında bugünün sorunlarını ele alacağız ve bugüne uygun düşen sonuçlar çıkarmaya çalışacağız.

Özetle yüzyılın ardından büyük devrimin teori ve pratiğine meslekten tarihçiler ya da dar kafalı dogmatikler olarak değil, fakat yeni tarihi dönemin devrimlerine hazırlanan ve bu amaçla geçmiş tarihi dönemlerden en iyi biçimde öğrenmeye çalışan sınıf devrimcileri olarak yaklaşacağız. Bununla teorik donanımızı ve yöntemsel yaklaşımımızı pekiştirerek günümüz sorunlarına doğru devrimci çözümler bulmak yeteneğimizi güçlendirmeye çalışacağız.

- Konuyu belli başlıklar altında tanımlamanın araştırma ve inceleme faaliyetini kolaylaştıracağını, buna bağlı olarak belli yoldaşların belli konular üzerinde yoğunlaşmaya yönlendirilmesinin de amaca daha uygun olacağını düşünüyoruz. Bu çerçevede MK olarak son toplantımızda saptadığımız ve daha da geliştirilebileceğini düşündüğümüz başlıca başlıkları şöyle sıralayabiliriz:

- Emperyalizm ve proletarya devrimleri çağı

- Proletarya devriminin strateji ve taktikleri... Kesintisiz devrim sorunu...

- Devrimde sınıflar ve sınıf ittifakları sorunu

- Ekim Devrimi aynasında “Parti, sınıf, devrim!” diyalektiği

- Ekim Devrimi aynasında Parti sorunu

- Sağ ve sol oportünizme karşı mücadele

- Dünya devrimi ve proletarya enternasyonalizmi

- Proletarya devrimi ve demokrasi sorunu

- Proletarya devrimi ve köylü-toprak sorunu (Tarım sorunları)

- Proletarya devrimi ve ulusal sorun

- Proletarya diktatörlüğü ve sosyalist demokrasi

- Mücadele biçimleri, devrimci şiddet ve şiddete dayalı devrim

- Ekim Devrimi ışığında ve devrimci sürecin gelişimi içinde tabana dayalı sınıf-kitle örgütleri (grev ve fabrika komitelerinden sendikalara ve Sovyetlere kadar...)

- İllegal örgüt ve legal çalışma sorunları çerçevesinde “devrimci örgüt” sorunu

- Proletarya devrimi ve kadın sorunu

- Proletarya devrimi ve savaş sorunu

Bunlar sıralanabilecek konulardan bazılarıdır. Bunlara yenilerini eklemek ya da bazılarını içiçe ele alarak birleştirmek mümkündür. Devrimin sorunlarının bir bütün olduğunu, konuların şu veya bu ölçüde içiçe geçebildiklerini akılda tutmak gerekir. Yine de konuları belirli başlıklar halinde ele almak her zaman bir ihtiyaçtır, incelemede kolaylıklar ve verimlilik sağlar.

Burada sosyalizmin inşası ve dolayısıyla “sosyalizmin sorunları” konusuna yer verilmemiştir. Bu başlı başına kapsamlı ayrı bir konular ve sorunlar alanıdır. Bizim için Ekim Devrimi’nin 100. yılını proletarya devrimi sürecinin sorunlarıyla sınırlamak şimdilik yeterlidir. Bunu söylerken inceleme ve tartışmaların devrim sonrasına da kaçınılmaz sarkacağının bilincindeyiz. Yine de bundan şimdilik mümkün mertebe kaçınmak amaca daha uygundur.

- Ekim Devrimi’nin 100. yılı olan 2017 aynı zamanda hareketimizin de 30. yılıdır. Fakat bunu ayrı bir kampanyaya konu etmeyeceğiz. Bu konuda yapılabilecekleri 100. yıl Kampanyası içinde ele alıp anlamlandıracağız. Partiyi özel bir tarzda öne çıkaran bir kampanya için bir sonraki yılı, partimizin 20. kuruluş yılı olan 2018’i bekleyeceğiz.

Eylül 2016


Üste