Logo

Daha işlevli bir MYO’nun anlamı ve önemi


Daha işlevli bir MYO’nun anlamı ve önemi

 

Parti yayınları arasında apayrı bir yeri olan MYO’nun işlevini yerine getirebilmesi, Parti örgütleri ve kadroları tarafından her açıdan sahiplenilmesine bağlıdır. MYO'nun sahiplenilmesi, yazı katkısından okunmasına, incelenip tartışılmasından dağıtımına kadar birçok alanı kapsamaktadır. Ancak yazık ki tüm bu açılardan MYO'nun yeterince sahiplenildiğini söylemek mümkün değildir.

Temel değerlendirmelerimizde MYO'nun işlevine dair şunlar söylenmektedir:

“Ne denli başarıyla yerine getirdiğinden bağımsız olarak Merkez Yayın Organı, işlevi en net biçimde tanımlanmış yayınlarımızın başında gelmektedir. Bu konu Parti Kuruluş Kongresi’nde enine boyuna tartışılmış ve kesin bir sonuca bağlanmıştır. Buna göre, kamuoyu ve kitleler önünde partiyi dolaysız olarak temsil eden MYO, parti önderliğinin kürsüsüdür. Partinin temel ve taktik konulardaki görüşleri, politik sorunlara ve gelişmelere ilişkin değerlendirmeleri ve açıklamaları, bu çerçevede taktik çizgisi, dönemsel politik ve örgütsel hedef ve görevleri, öncelikle MYO üzerinden yansıtılır ve bunlar partiyi bağlayan görüşler olarak sunulur. MYO partiye, daha genel planda ise devrimci hareketin ve toplumsal muhalefetin kadrolarına temel ve taktik sorunlar üzerine ilkesel ve politik perspektifler sunan, bu çerçevede onlara yön vermeye çalışan ve bu arada illegal konumunun sağladığı özel avantajla, partinin örgütsel durumuna ve çalışma tarzına ilişkin sorunları da ele alan bir yayın organıdır...” (Parti'nin Yayın Cephesindeki Sorunları ve Görevleri, Ekim, Sayı: 235, Parti Değerlendirmeleri-2, Eksen Yayıncılık, s.192)

MYO olarak işlevli bir Ekim için hem Parti önderliğine hem de kadrolara düşen görevler bulunmaktadır. Bugün Parti'nin gelişiminde belirleyici alanların başında örgütsel sorunlarımız gelmektedir. Birçok nedene bağlı olarak biriken bu sorunlarımızın doğru tespiti, hangi somutlukta ortaya çıktığı, nasıl bir müdahaleye konu edilmesi gerektiği, bu nedenle önemli bir yerde durmaktadır. Bu sorunlar Parti'nin örgütsel gelişim süreçlerinden bağımsız olmadığı için, Parti'nin kolektif birikimini temsil eden Parti önderliğinin görüşlerini doğrudan yansıtmalı, tüm Parti'yi bağlayan bir içerik ve tarzda ele alınmalıdır. Özellikle örgütsel sorunlarımız sözkonusu olduğunda, birbirinden farklılıklar içeren değerlendirmelerin kullanımında bu durum gözetilerek gerekirse imza tercih edilmelidir.

MYO'nun, Parti'ye yön veren, onu temel ve dönemsel sorunlar konusunda aydınlatıp yönlendiren, hedef ve görevlerini somutlayan, deneyimleri toparlayan, zaaf ve yetersizliklere zamanında çözücü müdahalelerde bulunan bir yayın olması gerekmektedir. MYO, bugünkü düzeyimiz ve sınırlarımız üzerinden bu işlevi yerine getirmeye çalışmaktadır. Ancak Parti örgütleri ve kadroların MYO'yu bu gözle incelendiğini, tartışmalara ve değerlendirmelere konu edebildiğini söyleyebilmek olanaklı değildir.

Politik-pratik faaliyete yön vermeye çalışan değerlendirmelerimiz çoğu durumda, “iyi yazılmış, güzel olmuş” vb. söylemlerle karşılanmakta, ya da “aynı şeyleri söylüyoruz” türü eleştirilere konu edilmektedir. Kadrolarımız tarafından MYO’nun, faaliyete yön veren, belirlenen politikaların alanlarda özgünleştirilmesi için yararlanılan, hedef ve görevleri somutlayan temel bir araç olarak algılanması gerekirken, bu konuda belirgin bir zayıflık sergilenmektedir.

Bu zayıflığın bir sonucu olarak, MYO'dan yansıyan Parti'nin dönemsel yönelimleri, hedef ve görevleri alanlarda güçlü tartışmalara konu edilerek, özgünlükleriyle birlikte somutlanmaya çalışılmamakta, ortaya çıkan zaaf ve yetersizlikler, kazanım ve deneyimler konusunda Parti'nin önünü açan, müdahalesini kolaylaştıran sonuçlar üretememektedir.

MYO’nun işlevini yerine getirebilmesi için, döneme ilişkin olarak Parti'nin önüne konulan somut politik ve örgütsel görevleri tanımlayan değerlendirmelerimizin tüm Parti güçleri tarafından dikkatle incelenmesi, çalışma alanları üzerinden yaratıcı biçimde somutlanması, ortaya çıkan sorunların ve deneyimlerin paylaşılması gerekmektedir. Söylem düzeyinde bu bilinse de, pratik bir kavrayış düzeyine gereğince çıkamamaktadır. Bu zayıflık nedeniyle, faaliyete MYO üzerinden yön vermeye çalışan değerlendirmelerimizin ortaya çıkardığı görev ve hedefler ile pratik faaliyetimiz ve yönelimimiz arasında tam bir uyum ve bütünlük de yakalanamamaktadır.

Örgütsel sorunlarımızın ele alındığı metinlerimiz karşısında da aynı zayıflık sergilenmekte, canlı tartışmalara, değerlendirme ve müdahale çabasına konu edilmemektedir. Parti değerlendirmeleri, MYO'nun partinin dar anlamda örgütsel yaşamına ilişkin sorunların ağırlık kazandığı bir yayın organı görünümü kazanmaması konusunda uyarılar içerse de, bugünkü ihtiyaçlarımız doğrultusunda MYO'nun içeriği daha çok örgütsel sorunların ele alındığı bir ağırlıkta çıkmaktadır. Bu özel duruma rağmen kadrolarımız bu sorunlara da yeterli ilgiyi göstermemektedir.

Elbette sorun basitçe MYO'ya ilgisizlik olarak tanımlanamaz. Yaşanan zayıflığın gerisinde, asıl olarak, kadroların, Parti'nin politik ve örgütsel sorunlarına, kendilerine düşen sorumluluklar üzerinden bakamamalarının da bir sonucu olarak, yeterince ilgi göstermemesi vardır. Parti'nin örgütsel sorunları, çalışma tarzı, iç yaşamı vb. üzerine yoğunlaşmayan kadrolar, MYO'yu da bu sorunların değerlendirildiği, somutlandığı ve müdahaleye konu edildiği temel bir araç olarak algılamada, dolayısıyla işlevini kavramada zayıflık göstermektedirler.

Parti değerlendirmelerine, tespit ve yönelimlerine pratik yaşamın çok yönlü olanakları, sorunları ve deneyimleri içerisinde uygulama gücü kazandırılamadığında, MYO’ya katkı konusu da bir sorun alanı haline gelmektedir. Parti örgütlerinde yeralan, faaliyeti planlayıp yönlendiren kadrolarımızdan, siyasal çalışmanın sorunları, mücadele deneyimleri gibi işlevli olabilecek katkılar talep edilmesine rağmen, “ne yazacağını bilememe” durumu yaşanabilmektedir.

Tüm yetersizliklerine rağmen, Parti'nin bugünkü faaliyet kapasitesi ve kadro gerçekliği düşünüldüğünde, siyasal çalışmanın sorunları ve mücadele deneyimleri gibi alanlarda asgari bir birikimimiz bulunmaktadır. Sorun, mevcut deneyimlerin ve birikimlerin irdelenmesinde, bu sorunlara yoğunlaşmada ve çözüm üretmeye çalışmakta yaşanmaktadır.

Daha işlevli, amacına ve misyonuna uygun bir MYO için, tüm Parti örgütleri ve kadroları, devrimci sınıf mücadelesi sorunlarını teorik ve ilkesel çerçevede ele alarak irdelemeye, Parti programı ve stratejisi ışığında değerlendirmeye çalışan 'den gerekli politik ve örgütsel sonuçları çıkartmaya çalışmakla kalmamalı, bu konuda kendilerine düşen sorumlulukları da sürekli biçimde ve gereğince yerine getirmelidirler.


Üste