Logo

Güçlü örgüt zemini ve somut politik hedefler! - D. Demir


Çalışma tarzımızda değişim için...

Güçlü örgüt zemini ve
somut politik hedefler!

D. Demir

İçerisinden geçtiğimiz dönemin önümüze koyduğu görev ve sorumluluklarla bağı içerisinde, kitle çalışmamızı farklı yönleriyle tartışmalara konu ediyoruz. “Savaşlar ve bunalımlar dönemi”nin içerisinden geçerken, gelecekte bunları tamamlayacak olan devrimler dönemine çok yönlü bir hazırlık içindeyiz.

Bu kapsamda devrimci önderlik boşluğunu doldurabilmek çabasını, kendini sınıf zemininde inşa edebilmenin de tek yolu olarak gören partimiz, faaliyetini, örgütsel ve kadrosal durumunu, eksikliklerini her fırsatta yeniden gözden geçiriyor. Bu çerçevede bütünsel bir müdahale çabası içerisinde.

IV. Parti Kongresi ile daha somut bir yönelim ve müdahale konusu olan çalışma tarzımızda köklü bir değişiklik ihtiyacı tam da bu bakışın ürünü olarak gündeme getiriliyor. Geçmişin deneyimleri üzerinden güne güçlü bir müdahale ve bunların toplamı üzerinden ise geleceğe devrimci bir hazırlık!

 

Köklü değişimin ilk halkası:

Sistematik örgütsel işleyiş

İşçi sınıfının tarihsel devrimci misyonunu yerine getirebilmesi, devrimci sınıf partisi ile işçi hareketinin organik birliğinin kurulmasını gerektirir. Bu organik birliğin kurulacağı alan ise, sınıfın ileri unsurlarının sosyalizme kazanılması çabası ile bu çaba üzerinden kendini hergün yeniden üreten örgütlerdir.

Devrimci bir partinin örgütsel zemini ve işleyişi dışında tartışılabilecek, çözülebilecek hiçbir sorun yoktur. Kitle çalışması sorunlarından kadro sorunlarına, nitelik sorunundan çalışma tarzı sorunlarına kadar, parti yaşamını ilgilendiren en küçük ayrıntıdan en büyüğüne kadar herşey, ancak örgüt zemini içerisinde anlamlandırılabilir. Çözüm de yine örgütsel zemin içerisinde hayat bulabilir.

Parti, ideolojisiyle, programıyla, kültürüyle, değerler sistemiyle ve bütün bunların taşıyıcısı olarak örgütleriyle bir bütündür. Bu bütünlük karşılaşılan her bir zorluğun aşılmasında partinin ortak refleks geliştirmesini zorunlu kılar. En üst organından en alt birimine kadar yaşanılan sorunlar karşısında tam bir bilinç açıklığı, sorunları aşma iradesi, kollektif bünyenin bir parçası olarak, bütünsel bir çabayla olanaklı olabilir.

Gündelik pratiğe rengini veren örgütler, aynı zamanda partinin politikalarını kitlelere taşıyan, kitlelerle yüzyüze gelen mekanizmalarıdır. Örgütlerin pratikte aldıkları tutum başarı veya başarısızlığın temel ölçütüdür. Yaşamı değiştirme iradesinin açığa çıkması ancak örgütsel zeminde gerçekleşebilir. Örgütün kendini üretebilmesi, sorunlarına ve eksikliklerine müdahale edebilmesi, kendini her yönüyle geliştirebilmesi de, örgütsel zeminlerde kollektif iradenin açığa çıkartılabilmesine bağlıdır.

Tek tek kadroların iradesi, niteliği vb. önemli bir yerde durmakla beraber, kişisel inisiyatif, sorunlar karşısında gösterilen irade vb. örgütsel bünyenin geneline maledilebilmesi ile anlamlanabilir, güvenceye alınabilir. Pratikte yaşanan aksamalarda, çalışma tarzından kaynaklı sorunlarımızda, güçlü ve etkili kitle çalışması gibi alanlarda, kişisel inisiyatif elbette günün koşulları üzerinden önemli bir yerde duruyor. Ancak inisiyatifli ve üretken bir çalışma örgütsel işleyiş temeline oturtulamadığında, anlamlı sonuçlar yaratılabilse bile sistematik bir gelişimin basamağı haline getirilemiyor, adımlar güvencelenemiyor, birikim kollektifleştirilemiyor.

 Çalışma tarzında köklü bir değişimin ilk halkası ve güvencesi sistematik bir örgütsel işleyişi oturtabilmektir. Düşünen, tartışan, planlayan ve hayata geçirme iradesiyle hareket eden, sorun ve ihtiyaçlarına bu temel üzerinde bir bilinç açıklığı ve düşünsel ortaklık temelinde bakabilen, değiştirme iradesini örgüt bünyesinde kolektifleştirmiş bir yapı başarıyla yol yürüyebilir. Çalışma tarzımızda köklü bir değişim ihtiyacı, yerleşmiş kalıplarımızı kırabilmek, inisiyatifli, yaratıcı bir çalışma pratiği sergileyebilmek ancak, güçlü bir misyon duygusuyla donanmış, nitelik olarak kendini sürekli geliştiren, sorunlar ve ihtiyaçlar konusunda net bir bakışı olan ve pratikte güçlü bir harekete geçirme iradesi sergileyen bir örgütsel zeminde olanaklı olabilecektir.

 

Güçlü ve sistematik bir örgütsel işleyiş
politik kitle çalışması içerisinde kurulabilir!

Gündelik faaliyetimizle işçi sınıfı ve emekçileri politikalarımız etrafında taraflaştırmaya, parti politikalarını kitleler nezdinde ete kemiğe büründürmeye çalışıyoruz. Emperyalist-kapitalist sistem karşısında geleceği temsil ediyoruz. Gündemlere bu temelde müdahale ediyoruz. Bu müdahale pratiği içerisinde örgütü güçlendirmeye, hareket kapasitesini artırmaya, kitleleri devrim ve sosyalizm mücadelesine kazanmaya çalışıyoruz.

Yaşamı değiştirme iradesinin somutlandığı alan olarak örgüt, kitlelerle bütünleşme süreci içerisinde nefes alıp verebilir, kendini üretebilir, sistematik bir işleyiş ve müdahale kapasitesine ulaşabilir. Ne kadar güçlü ve etkili bir politik çalışma hayata geçirebiliyorsanız, o ölçüde bir taraflaşma zemini yaratabilir, politiklarınızı kitlelere taşıyabilirsiniz. Tersinden de kitlelerden beslenerek, çabanızı, iradenizi, değiştirme yetinizi güçlendirebilir, örgütü her yönüyle büyütebilirsiniz.

Güçlü politikalarla kitlelerin karşısına çıkabilmek, yaşamın somutluğunu ne kadar yakalayabildiğinize bağlıdır. Somut gelişmeleri yakalayarak ona uygun somut araçları devreye sokmak, somut bir hareket planı çerçevesinde müdahale etmek, güçlü bir politik taraflaşma yaratabilmenin olmazsa olmazlarındandır. Yaratıcı, inisiyatifli, iddialı bir çalışma da ancak bu temelde güçlendirilebilir. Politik yaşamda hiçbir araç ve yöntem mutlak değildir. Afiş asmak, bildiri dağıtmak sınırlarını aşamayan bir çalışma yaşamın dışına düşmekten kurtulamaz.

Kitleleri örgütleme çabası içerisinde yol yürürken iki temel şeyi birbirinden ayırmak gerekir. Biz temelde kitleleri devrim ve sosyalizm mücadelesine örgütlemeye çalışıyoruz. Ancak gündelik faaliyette politik taraflaşma zeminini kaybettiğimiz oranda, rutinleşmiş, etkisiz, hedeflenen sonucu üretmeyen bir pratiğe hapsolabiliyoruz. Amaç insanları örgüte örgütlemek değil, örgütün temsil ettiği politikaya örgütlemektir. Bu ince çizgi gözetilemediğinde, çalışma tarzının bir takım kalıplara sıkışması, rutinleşmesi engellenemez. Kitlelere yönelik faaliyette genel ve soyut söylemlerin ötesine geçilemez. Eylem ve etkinliklere çağrı sınırına daralan, genel şiarların propagandası dışına çıkamayan ve kendini üretemeyen bir çalışma ve örgüt ortaya çıkar. Kitleleri 1 Mayıs'a çağırmak önemlidir ancak bu çağrıyı genel bir çağrı olmaktan çıkartabilmek, fabrikasında, mahallesinde ya da okulunda yaşadığı, genel saldırıların bir yansıması olan gelişmeler üzerinden yapabilmek, politik bir taraflaşma zemininde kitlelerin karşısına çıkabilmek temel önemdedir.

Emperyalist savaş ve saldırganlığın teşhirini yapmak önemlidir, ancak kitleleri savaş ve saldırganlık politiklarının gündelik yaşama yansımaları üzerinden taraflaştırabilirsiniz. Bu ise doğal olarak emperyalist savaş ve saldırı karşısında somut ve gündelik bir politik çalışmayı zorunlu kılar. Savaş bütçesi üzerinden işçinin evine giren ekmeğin azalmasını anlatamazsanız, savaşı zaten anlatamazsınız.

Politika yapabilmek, politik taraflaşma ekseninde kitleleri yan yana getirebilmek, bizi yine bu konuda net hedefleri ve bakışı olan, bu bakış etrafında şekillenmiş somut araçları olan, bir canlılığı ve dinamizmi olan örgüt ihtiyacına getiriyor. Politik çalışma tek başına parti şiarlarını kitlelere taşımak olmadığına göre, deneyimler üzerinden faaliyeti sürekli gözden geçirmek, çalışmanın etkili yol ve yöntemini bulmak, yaratıcı araçlar ortaya çıkartmak, inisiyatifli bir pratik sergilemek vb. temelinde bakılabilmelidir.

Çalışma tarzımızda köklü bir değişim ihtiyacına çubuğu büktüğümüz böylesi bir evrede örgütsel zeminlerimiz ve bu zeminler üzerinden politik çalışmanın yeterliliği, sürecin belirleyici halkasıdır. Yaratıcı araçlar ortaya çıkartabilmek, ancak çalışma alanının durumunu, yapısını bilen, yaşama marksist ilkeler ve partinin düşünsel birikimi ekseninde politik bakabilen, kitlelerin karşısına hangi politikalarla çıkacağının bilincinde olan örgütsel yapıya bağlıdır. Kitlelere ne anlatacağınız, onları neye çağıracağınız konusunda kafanız açık, hedefiniz net ise, bu konuda güçlü bir iradeniz var ise, bunu nasıl, hangi yol, yöntem ve araçlarla yapabileceğinizi de bulursunuz. İnisiyatif ve yaratıcı çalışma zemini ancak bu temelde yükselebilir. Gündelik çalışma rutinden çıkartabilir, canlı, dinamik ve etkili hale getirilebilir.


Üste