Logo

Partinin çizgisine uyum, çağrılarına yanıt!


 “Sınıfın partisini güçlendirmek için Genç Komünistler ileri!” kampı gerçekleşti...

Partinin çizgisine uyum, çağrılarına yanıt!


Önümüzdeki dönemde hem gençlik hareketine müdahalemizi güçlendirmek, hem de devrim ve sosyalizm mücadelesinin ihtiyaçları doğrultusunda kendi eksikliklerimizi gidermek hedefiyle yeni bir gençlik kampı gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl “Daha güçlü bir komünist gençlik örgütü için ileri!” şiarıyla düzenlediğimiz kampımızda eksiklik ve zaaflarımız kolektif olarak tartışılmış, gençlik örgütümüzü güçlendirme hedefi belirlenmişti. Bu sene ise, “Sınıfın partisini güçlendirmek için genç komünistler ileri!” şiarıyla gençlik kampımızı gerçekleştirdik.

Kampımız ön hazırlık süreci, kapsadığı başlıklar ve örgütlenmesiyle bizim için önemli bir deneyim oldu. Eksikliklerimizi görmemizi ve bunu giderecek bir hat çıkartmamızı sağladı. Kamp sürecinde kolektif yaşama katkı noktasında herkes azami bir çaba sergiledi. Yürütülen tartışmalarla belli konular çerçevesinde açıklıklar yaratılmasının yanısıra eksikliklerimizle de bir kez daha yüzleşmiş olduk.

Burada kampı gerçekleştirirken önümüze koyduğumuz hedefleri gerekçelendirmeye çalışacağız.

 

Eksikliklerimizi ve zaaflarımızı aşmak güçlendirmektir!

Geçen sene gerçekleştirdiğimiz “Daha güçlü bir komünist gençlik örgütü için ileri!” şiarlı kampımızla attığımız adımı daha güçlü bir biçimde ileriye taşıma hedefiyle hareket ettik. Eksiklik ve zaaflarımızı aşma, önümüzdeki süreçte devrimin ve Parti’nin ihtiyaçları üzerinden kendimizi şekillendirme doğrultusunda bir çaba içine girdik. Bu hedefle gençlik çalışmamıza müdahalenin bir aracı olarak bu yaz da gençlik kampımızı örgütledik.

Kamp etkinliğini örgütlerken iki temel noktayı eksen aldık. Son yıllarda yapılan hemen tüm değerlendirmelerde ideolojik-politik eğitim noktasındaki eksikliklerin ve kadrolaşma açısından yaşadığımız sorunların altı çiziliyor. II. ve III. Parti Kongreleri’nde de bu eksikliği gidermeye ve partiyi devrimcileştirmeye çubuk bükülüyor. Gençlik çalışmamızda ise bu sorunların yansıması katmerli bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu eksiklik ve zaafların üzerine gitmek ve partinin çağrısına cevap verebilmek için “Sınıfın partisini güçlendirmek için Genç Komünistler ileri!” şiarıyla bir adım attık.

III. Parti Kongresi’nin Açılış Konuşması’nda şunlar söyleniyor:

“Tüm üstünlüklerine rağmen partimiz bugün büyük yetersizlikler, önemli bazı zaafiyetler içerisindedir. Bunların bilincinde olmamız ve bunlarla uğraşmamız gerekir. Bu yetersizliklerin anlaşılabilir nedenleri var kuşkusuz. Süreç hep belli zaaf ve yetersizliklerle içiçe ilerleyecektir. Bunu hiçbir biçimde zaaflarımızı ve yetersizliklerimizi önemsizleştirmek veya meşrulaştırmak için söylemiyorum. Sadece zaaflar ve yetersizlikler kaçınılmaz olarak hep olacaktır, bunu akılda tutalım, demek istiyorum. Önemli olan onlarla uğraşma iradesini ve gücünü yitirmemektir. En kritik nokta budur ve TKİP’nin bugüne kadar bu konuda yüz ağartıcı bir sınavı, bunun ürünü önemli bir deneyimi vardır...” (TKİP III. Kongresi Açılış Konuşması: Sınıfın ve Devrimin Partisi Olabilmek, Ekim, Sayı:262, Ocak 2010)

Evet, bizim de eksiklik, yetersizlik ve zaaflarımız olacaktır. Yoldaşlarımız kurulu düzenin içinden devrimci mücadeleye geliyorlar ve doğal olarak bu düzene özgü sayısız zaaf ve alışkanlığı da birlikte getiriyorlar. Bunları her alanda aşmak temel bir sorundur ve devrimcileşme sürecinin temel önemde bir boyutudur.

Burada belirleyici olan bu gerçekle ve bunun gerekleriyle bilinçli bir yüreklilikle yüzleşmektir. Biz içimizdeki düzenle ne kadar savaşıyoruz, eksikliklerimizi gidermek için ne kadar çabalıyoruz sorularının cevaplarıdır. Ortaya koyacağı yenilenmenin ve gelişimin gençlik çalışmamızı da, partiyi de güçlendireceğinin bilinciyle hareket etmek durumundayız.

 

Partiyle aramızdaki açı farkını kapatmak en temel sorumluluğumuzdur!

Partinin geride bıraktığı yıllar boyunca oluşturduğu düşünsel bir birikim var. Bu birikimle aramızdaki açı farkını gerek bireysel gerekse de kolektif eğitim planlarını önümüze koyarak kapatabiliriz. Marksist-leninist külliyatın yanısıra kendi kitap ve yayınlarımız, sistemli biçimde okunmayı ve yaratıcı biçimde özümsenmeyi bekliyor. Kampımızın bir hedefi de bu yönlü ihtiyaç üzerinden tanımlanmıştır.

Partimizin III. Kongresi’nde partinin yetersizlik ve zaafiyet alanlarından biri “Partide ideolojik donanım ve birikim eksikliği” olarak tanımlandıktan sonra şunlar söyleniyor:“Partimiz belli bir açıdan bakıldığında ideolojik bakımdan güçlü bir konumdadır. Parti’nin teorik-programatik sağlam bir temeli vardır, asıl gücü de öncelikle buradadır. Her şeyden önce tüm temel meseleler üzerinden ideolojik bir açıklığı var partinin...”

Fakat ne yazık ki bu birikim toplama mal edilememiştir, diyen değerlendirme şöyle devam ediyor: “Saflarımızda çok belirgin bir ideolojik eğitim ve donanım yetersizliği var. Kadrolarımızın büyük bir bölümünün Marksizme ve parti çizgisine ilişkin bilgisi ve kavrayışı son derece yetersizdir, doğrusunu söylemek gerekirse fazlasıyla yüzeyseldir. Bunun altını yıllardır çiziyoruz ve bunu yenmek için partiyi yönlendirmeye de çalışıyoruz. Ama yazık ki bu temel önemde yetersizliğin üstesinden gelebilmek konusunda henüz fazlaca bir mesafe katedebilmiş değiliz. Doğal olarak bunun tüm olumsuz sonuçları partinin yaşamı ve çalışması üzerinden de bir biçimde yansımaktadır.” (TKİP III. Kongresi Açılış Konuşması...)

Bu tespit ve değerlendirmeler kampımızın gündemine ve hedeflerine de ışık tutmuştur. Eksiklikleriyle birlikte şunu söyleyebiliriz ki, kampın ön süreci belli konuların üzerine eğilme noktasında bir müdahale olmuştur. Ön sürecinde yoldaşlarımız belli okumalar ve hazırlıklar gerçekleştirmişler, kamp sürecinde tartışmalar yapılmıştır.

Şimdi önümüzde duran görev eğitim sorununu çözmek için emek harcamaya devam etmektir. Bu noktada bireysel ihtiyaçlar ile bulunduğumuz alandaki çalışmanın ihtiyaçlarını göz önüne alarak eğitim planlamaları yapmalıyız. Bu eğitimin üzerinden atlanamaz yakıcılıkta olduğu kamp sürecimiz de karşımıza çıkarmıştır. Gündelik herhangi bir iş, pratik yoğunluk bunu ertelemenin bahanesi olmamalıdır. Eğitim sorununu çözmekte alacağımız mesafe hem yürüttüğümüz faaliyetin kapsam ve niteliğini ve hem de toplamında örgütsel gelişimimizi güçlendirecektir.

 

Devrimin ve Parti’nin ihtiyaçlarını karşılayacak kadrolar olabilmeliyiz!

Kadrolaşma sorunu kampımızda ele aldığınız temel başlıklardan bir diğeri oldu. Partimizin tarihsel devrimci misyonunun gereklerini başarıyla yerine getirebilmesi için donanımlı kadrolara ihtiyacı var. III. Parti Kongresi’nde de bu sorun üzerinde önemle durulmakta, “Şu an partinin en büyük ihtiyacı yeterli sayıda eğitimli ve donanımlı insandır, yani kadrodur. Partimizin geleceği ne kadar kadrolaşacağına da sıkı sıkıya bağlıdır.” denilmektedir. Bu vurgunun anlamı yeterince açık olmalıdır Parti’nin hedeflerini hayata geçirebilmesi için ortaya doğru bir ideolojik-politik çizgi koyması hiçbir biçimde yeterli değildir. Bu ideolojinin ete kemiğe bürünebilmesi için sağlam donanımlı kadrolara ihtiyacı vardır. 

Kampın ön sürecinde de, kamp sürecinde de devrimci örgütün yaşamsal değerlerine dikkat ettik. Sürecin parçası olan her bir yoldaş devrimci yaşam, örgütsel güvenlik, iç illegalite konularında da öğrenme ve deneyim kazanma sürecinden geçtiler. Partimizin çizgisini anlamak tek başına ideolojiye hakim olmak değildir. Partimizin ortaya koyduğu bir örgüt kültürü vardır, kamp sürecinde bunu da bilince çıkarma çabası içinde olduk.

 

İddialarımızı büyüterek geleceğe yürümeliyiz!

Kamp süreci, yetersizliklerimizi ve zaaflarımızı aşmak için kendimize dönük bir müdahaleydi. Kamp süreci, partinin çağrısına yanıt verme iddiasını kuşanma çabasıydı. Bundan sonra önümüzde duran sorumluluklarımızın arttığını görerek, eksikliklerimiz ve zaaflarımızla daha hızlı hesaplaşarak yola devam etmektir. O halde her bir yoldaşımız ve gençlik çalışmamız önüne koyduğu hedefleri büyütmelidir.

Genç Komünistler


Üste