Logo
< Yeni bir dönemin başında gençlik çalışması...

İnisiyatifli yerel örgütlerle partiyi güçlendirelim


İnisiyatifli yerel örgütlerle partiyi güçlendirelim

Bir partinin merkezi planda güçlenmesi, yerel düzlemdeki inisiyatif kapasitesine sıkı sıkıya bağlıdır. Yerel örgütlerimizin inisiyatifli olup olamama sorunu ise bizi kadro sorununu tartışmaya götürür. Yerel kadroların marksist-leninist çizgiye hakimiyeti, partinin teorik-politik birikimine sahip olması, partili kimliği ve partinin değerler bütününü özümsemesi, yerelde güçlü bir örgüt anlamına gelecektir.

Yerel bir örgüt her bakımdan merkezi besleme çabasıyla hareket etmelidir. Yereldeki her bir kadro teorik-politik, örgütsel olarak örgütü besleme ihtiyacını görmelidir. Örneğin okuma, eğitim çalışması süreçlerini bu bakışla ele almalıdır. Yerel örgütler bir gündemi tartışırken genel geçerliği içinde konudan bahsedip geçmemeli, konunun/saldırının ele alınabilecek, öne çıkabilecek yanlarını görmeli, araçlar geliştirme çabası içinde olmalıdır. Böylelikle yereli aşan bir çaba ortaya konacaktır. Yerelde etkin bir düşünsel çaba hem yereldeki etkiyi, hem yerel güçlerin konuya-çalışmaya vb. hakimiyetini artırmaktadır. Bu düşünsel ve pratik çaba merkezi de besleyecektir.

İnisiyatifin güçlenmesi için yerelin özelliklerine
ve ihtiyaçlarına hakimiyet

Bir yerele güçlü bir örgütle müdahale yapılırsa, böylece yaygınlaşma ve derinleşme de sağlanır. Yerel bir örgütün inisiyatifli olabilmesi partinin çizgisine uyumla ne kadar bağlantılı ise, yerele hakim olmakla da en az o kadar bağlantılıdır. Yerelin özelliklerine, ihtiyaçlarına hakim olmak en belirleyici yandır. Zira çizgiye hakim olunsa da, politika özümsenmiş olsa da, yerelde nasıl uygulanacağı konusunda kafa açıklığı yoksa yol yürümek yine de zordur.

Yerel kadrolarımız/ örgütlerimiz yereli tanıma, yerele hakim olma konusunda sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Bir alana girer girmez ilk yapılacak iş, sanayinin bölgedeki gelişme durumundan fabrikaların ekonomide ve sektörde tuttukları yere, bölgedeki işçi nüfusundan bölge insanının profiline, bölgenin sınıf mücadelesi deneyiminden işçilerin güncel birikimlerine kadar kapsamlı ve çok yönlü bir araştırmadır. Yerelin ihtiyaçları doğru belirlenmelidir. Bu belirleme çerçevesinde öncelikli hedefler, uzun vadeli hedefler saptanmalı ve yerelde yapılacak her iş bu hedeflere bağlılığı çerçevesinde ele alınmalıdır.

Fabrikalardan yerelin toplamına, ülke gündeminden dünyadaki gelişmelere kadar her şey günbegün takip edilmelidir. Bir fabrikada veya yerelin toplamında işçileri, emekçileri etkileyen bir sorun açığa çıktığında refleks geliştirme, politik-pratik müdahale hattı belirlemek gerekmektedir. Bazen karşımıza bir gündem çıktığında (işten atılma, fabrikadaki yaşanan sorunlara karşı tepki, vb.) atıl kalabiliyoruz, bir adım atmak için beklemeci davranabiliyoruz, gündem arada kaybolup gitmiş olabiliyor ve biz çok önemli bir müdahale kanalını kaçırmış olabiliyoruz. Diğer bir yandan ülkede ve dünyadaki gelişmeleri yerelin gündemine taşıma, bundan da önemlisi bir gündemi yerelleştirebilme, bir kitle çalışması hattına dönüştürebilme bakışıyla hareket etmeliyiz.

İnisiyatifin güçlenmesi için güçlü ve donanımlı kadrolar

Yerel inisiyatif noktasında özellikle vurgulanması gereken önemli bir nokta var. İnisiyatifli olmakla bireysel davranmak arasında dağlar kadar fark vardır. Saflarımızda maalesef inisiyatifli olduğunu zannedip aslında bireysel bir dünyaya gömülmüş yoldaşlarımız da olabiliyor. Bu bir kişi değil bir yerel örgüt de olabiliyor. İnisiyatifli olmak ile başına buyruk olmanın farklarını iyi anlayabilmek, bir bütünün parçası olunduğunu unutmamak gerekir. 

Burada gösterilen eksik davranış da bizi bir kez daha partinin çizgisine uyum sağlanıp sağlanamadığına götürür. Yerel örgütlerimiz partinin çağrılarına yanıt vermek için, yürünmesi gereken yolu daha hızlı arşınlamaya başlamalıdırlar. Bunun için her bir yerel örgüt, buradaki her bir yoldaş partinin son süreçlerini, politikalarını, hedeflerini, iddialarını bir kez daha incelemeli ve özümsemelidir. Bu gözle kendinden başlayıp örgütün bütününe bir irdeleme gerçekleştirmelidir. Buradan çıkan eksikliklerin, zaafların, zayıflıkların üzerine gidilmelidir.

Partinin saflarındaki her bir kişinin birer kadroya dönüşmesi noktasındaki ihtiyaçlarının giderilmesi bakışıyla da hareket edilmelidir. Partinin kadrolaşma düzeyinin yükselmesi ile yerel örgütlerin güçlenmesi paralellik gösterecektir. Yereldeki yoldaşlarımızın, ilişkilerimizin ihtiyaçlarını, eksikliklerini iyi gözleyen, güçlendirici ve ileriye taşıyıcı müdahale eden, denetleyen bir yaklaşım sonuç alıcı olacaktır.

K. E. Rüzgar


Üste