Logo
< Gençlik çalışması ve esnek araçlar

Partide çalışma tarzı sorunları


Partide çalışma tarzı sorunları

Dünya ölçüsünde hız kazanan gelişmeler, yeni bir tarihsel döneme girilmekte olduğunu her geçen gün biraz daha netleştiriyor. Bu konuda açık bir bakışa sahip bulunan parti, tüm görev ve sorumluluklarını da bu yeni tarihsel dönemin ihtiyaçları üzerinden ele alıyor. Politik-örgütsel çalışmasının sorunlarına bunun ışığında yaklaşıyor, öncelikli gördüğü sorun alanlarına özel bir tarzda yüklenerek, yeni dönemi hazırlıklı bir biçimde karşılamayı hedefliyor.

Bu çerçevede partinin yakın dönemki hedefleri arasında öncelikle öne çıkan şu başlıkları sıralayabiliriz: Politik önderliğe dayalı çalışma tarzını yukardan aşağıya partinin bütününde oturtmak... Sınıf çalışmasında kazanılacak somut mevziler üzerinden sınıf hareketi içinde bir güç haline gelmek... Partiyi sağlam bir illegal örgütsel temele oturtmak, parti örgütünün bütününde devrimci bir iç yaşamı pekiştirmek, parti örgütünü ve çalışmasını yeni bir düzeyde devrimcileştirmek... Özel bir yüklenme ile kadrolaşma alanında daha hızlı mesafe almak, tüm kadroları sağlam bir dünya görüşü ile donatmak... Yaratıcı ve inisiyatifli bir yerel çalışmayı geliştirmek...

Başka başlıkların da eklenebileceği bu bir dizi dönemsel hedefte şu sıralar öncelikle öne çıkan sorunlar ise, politik önderliğe dayalı çalışma tarzını oturtmak, bununla bağlantılı olarak kadrolaşma, ideolojik donanım ve inisiyatifli yerel çalışma alanlarında mesafe almaktır.

“Çözücü halka”: Politik önderliğe dayalı çalışma tarzı

Bir dönemdir parti çalışmasında yeni bir düzeye ulaştığımızı, bir eşiğe gelip dayandığımızı vurguluyor, bu eşiği aşmanın sorunlarını çok yönlü olarak ele alıp tartışıyoruz. Bu çerçevede politik önderliğe dayalı çalışma tarzı sorunu, pek çok zayıflık ve yetersizlik alanımızı aşmanın “çözücü halkası” olarak III. Parti Kongresi'nden bu yana partinin gündemindedir. Sağlam ve istikrarlı bir parti örgütünün inşası açısından taşıdığı önemin yanısıra, partinin yaşadığı gelişme düzeyi, birikmiş bulunan güç ve olanaklar üzerinden yerel inisiyatiflerin geliştirilmesi ihtiyacı da, bu sorunu döne döne ele almayı, üzerine gitmeyi gerektiriyor.

Konuya ilişkin tüm değerlendirmelerimizde, çalışma tarzı sorununun partinin karşı karşıya bulunduğu tüm öteki sorunları belirleyici düzeyde kestiğine işaret ediyoruz. Parti gündemine vurgulu bir biçimde güvenlik sorunlarıyla bağlantılı olarak girmiş olsa da, çalışma tarzı sorunu parti örgütü ve çalışmasının tüm yönlerinin kesiştiği, temel önemde ve kapsamlı bir sorundur. Başarılı bir parti faaliyetinin örgütlenebilmesi herşeyden önce doğru bir çalışma tarzı ile olanaklıdır. Doğru bir çalışma tarzını hayata geçiremediğimiz sürece, ne güvenlik sorunlarının üstesinden gelmeyi, ne politik çalışmayı doğru bir biçimde yönlendirmeyi, ne pati örgütünü sağlamca oturtmayı, ne inisiyatifli bir yerel çalışmayı örgütlemeyi, ne de doğru bir kadrolaşma çizgisi izlemeyi başarabiliriz... Bir bütün olarak parti çalışmasında mesafe alabilmenin yolu, hem merkezi hem de yerel önderlikler düzeyinde politik önderliğe dayalı çalışma tarzını oturtabilmenin sorunlarıyla sürekli olarak uğraşmaktan geçiyor.

Özellikle son bir yıldır yoğunlaşan tartışmalarla birlikte bugün parti saflarında bu sorunun önemi konusunda yeterli bir açıklığın oluştuğunu söyleyebiliriz. Ancak buna rağmen, yukarıdan aşağıya bir bütün olarak parti politik önderliğe dayalı çalışma tarzını oturtmada zorlanma yaşamaktadır. Bunun nedenlerini irdeleyip bilince çıkarmak, sorunu aşmamızı zora sokan yetersizlik ve zayıflıklara, birbiriyle bağlantılı sorun alanlarına paralel bir yüklenmeyi başarabilmek durumundayız.

Sorunun kapsamı

Komünist partisinin tüm çalışmalarının temelinde siyasal çalışma vardır. Bu nedenle parti faaliyetinin başarısı öncelikle politik bir kavrayışı ve açıklığı gerektirir. Her türlü sorunu politik esasları üzerinden ortaya koymayı, yerel örgütlerin ve kadroların önünü politik yönden açmayı gerektirir.

Dolayısıyla, merkezi önderliğin görevi parti örgütünü gündelik olarak pratik planda çekip çevirmek değil, fakat tüm partiye politik önderliktir. Partinin karşı karşıya bulunduğu tüm sorunlar konusunda ideolojik-politik açıklıklar yaratmak, parti saflarını ideolojik-politik açıdan donatmaktır. Dönemsel görevleri ortaya koymak, parti taktiğini saptamak, partinin bilincini her konuda aydınlatmak, bu çabayı süreklileştirmektir. Ve kuşkusuz, tüm bunları yayın araçları üzerinden partiye sunmak, bu yolla parti örgütlerini ve kadrolarını sistemli biçimde eğitmektir.

Yerel yönetici organların inisiyatifli bir çalışmayı hayata geçirmeleri de bu zeminde olanaklı hale gelir. Ancak bunun yapılabildiği bir durumdadır ki, yerel parti örgütleri de kendi kendine yeterlilik bilinci ve duygusuyla hareket edebilir, kendi sorunlarını çözme kapasitesini geliştirebilir, yaratıcı, inisiyatifli ve verimli bir çalışma yürütebilirler.

Doğru bir çalışma tarzının genel çerçevesi şöyle özetlenebilir:

* Doğru bir çalışma tarzı öncelikle, en üst organdan en alt birimlere kadar, siyasal çalışmanın ve örgütsel gelişmenin tüm sorunlarını ideolojik-politik bir çerçevede ele alabilmek demektir.

* Eğitilmiş ve donatılmış kadrolara dayalı düzenli bir organ çalışması demektir. Sorunların ortaya konulduğu, değerlendirmelerin yapıldığı, hedeflerin ve görevlerin saptandığı, bunların somut bir plana bağlandığı, bu temelde işbölümünün yapıldığı işlevsel organ toplantıları demektir.

* Parti saflarındaki güçlerin sistematik ve sürekli eğitimi ve donanımı, politik esaslara dayalı çalışma tarzı için olmazsa olmaz koşuldur. Politik kavrayışa dayalı bir siyasal çalışma ancak bilinçli insan malzemesiyle örgütlenebilir. Ortaya konulan politik çerçevenin anlaşılabilmesi ve inisiyatifli bir şekilde hayata geçirilmesi buna bağlıdır.

* Parti yayınları ile iç yayın araçlarının (Partiye Rapor'lar, iç yazılar, genelgeler, örgütlerden gelen periyodik raporlara yanıtlar vb.) etkili bir kullanımı, politik önderliğe dayalı çalışma tarzının oturtulmasında hayati bir önem taşır. Sorunların ideolojik-politik çerçevesini kolektif araçlar üzerinden koymak, bir bütün olarak partinin eğitiminde, kadrolaşmada, parti içi inisiyatif ve yaratıcılığı geliştirmede en çözücü halkadır.

* İşlevsel organ toplantılarının yanısıra denetim! Denetim, çalışmanın sonuçlarını her yeni organ toplantısında gözden geçirmek, döne döne muhasebesini yapabilmektir. İşlerin nasıl gittiğini zamanında görmek ve gerekli müdahaleleri zamanında yapabilmektir.

* İnisiyatif, politik önderliğe dayalı çalışma tarzı açısından apayrı bir önem taşımaktadır. Gerekli politik açıklıkların yaratıldığı koşullarda, kadroların geniş bir inisiyatifle çalışmasının zemini var demektir.

 

İnisiyatifli ve yaratıcı bir yerel çalışma ihtiyacı

 

Politik önderliğe dayalı çalışma tarzını “partinin bütünü”nde oturtmak uzun bir dönemdir partinin öncelikli hedeflerinden biri, “inisiyatifli ve yaratıcı bir yerel çalışma” ise bunun en önemli öğesidir.

III. Parti Kongresi Gündemi metninde, merkezi önderlik sorumluluğu ile inisiyatifli bir yerel çalışma sorunu, bu ikisi arasındaki kopmaz ilişki, özlü bir biçimde ve yeterli bir açıklıkta ortaya konulmaktadır. Burada, yerel örgütler en geniş bir inisiyatifle verimli bir çalışmayı örgütleme başarısı gösteremezlerse, bu nedenle merkezi önderliğin sonu gelmez pratik müdahalesi zorunlu hale gelirse, bunun sağlıklı ve amaca uygun bir merkezi önderlik misyonunu da zaafa uğratacağına, böylece partinin tümünde bir işlev kaymasına yolaçacağına da önemle işaret edilmektedir.

Merkezi parti yönetiminin politik önderlik sorumluluğu ile yerel örgütlerin işlevli ve inisiyatifli çalışması arasındaki organik bütünlük yeterince açıktır. Partinin bugünkü gelişme düzeyinde bunlar karşılıklı olarak birbirlerini etkilemektedir. Kadrolaşma sorunuyla bağlantılı olarak yerel önderlikler planında giderilemeyen zayıflık merkezi önderliğin politik önderlik misyonunu yerine getirmesini de zora sokmakta, merkezi kadrolar yerel çalışmanın bir parçası haline gelmekte, bu da bir yandan merkezi önderlik misyonunu zaafa uğratırken, öte yandan inisiyatifli bir yerel önderliğin gelişimini de zora sokmaktadır.

Bu nedenle, ekseninde çalışma tarzının durduğu birbirini kesen sorun alanlarına paralel bir yüklenme gerekmektedir. Parti bir dönemdir bu konuda çözücü müdahaleler geliştirmeye çalışmakta, sorunları daha hızlı aşmayı sağlayacak adımlar atmaktadır. Bu çerçevede inisiyatifli ve yaratıcı bir yerel çalışmanın geliştirilmesi de önemli bir yerde durmaktadır. Yukarıda işaret ettiğimiz zayıflığa rağmen, partinin ulaştığı düzey, birikimi ve deneyimleri bunun imkanlarını sunmaktadır.

Bu alanda mesafe alınabildiği ölçüde merkezi önderlik kadrolarının asli görevlerine yoğunlaşması da kolaylaşacak, böylece bir bütün olarak parti çalışması güçlenecektir.

Yerellerde politik önderliğe dayalı çalışma tarzını oturtmalıyız

Eğer partinin döneme ilişkin değerlendirmeleri açıksa, bu çerçevede saptadığı hedef ve görevler netse, parti yayınlarının yönlendiriciliğinden de yararlanarak, bunları kendi alanlarında yaratıcı bir biçimde somutlamak yerel örgütlerin görevidir.

Elbette bunu başarabilmek için, öncelikle, yerel önderlik kadrolarının yerel çalışmanın sorunlarını politik bir bakışaçısıyla ele alabilecek asgari bir donanıma sahip olabilmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla yerel önderlik planında ideolojik-politik düzeyi sistematik bir çabayla yükseltmek, sorunlara politik bakış yeteneği kazandırmak büyük bir önem taşımaktadır. Sorunlara politik kapsamıyla bakamayanlar, doğru çözümler üretmeyi, faaliyeti önceliklere ve amaca uygun bir biçimde örgütlemeyi, doğru planlamalar yapabilmeyi de doğal olarak başaramazlar.

İnisiyatifli yerel çalışma, her bakımdan kendi kendine yetebilen bir çalışma demektir. Sorunları kendi özgücüyle çözme yeteneği kazanabilmek demektir. Belirlenen dönemsel görevlerin, saptanan taktik politikaların yerellerde özgünleştirilmesinden teknik ihtiyaçların karşılanmasına, mali yeterlilikten faaliyetin gerektirdiği her türlü araç, kurum vb.'nin gündeme sokulmasına kadar, çok yönlü bir yeterliliktir sözkonusu olan. Partinin dönemsel hedefleri, görevleri ve öncelikleri doğrultusunda bütün bir çalışmanın planlanıp örgütlenmesi, örgütsel düzenlemelerin buna uygun yapılmasıdır.

O halde, yerel örgütler planında doğru bir çalışma tarzının oturtulması, merkezi pratik müdahale beklentisinin geride bırakılmasını gerektirmektedir. Daha çok merkezi kampanyalara, araçlara ve materyallere dayalı bir siyasal faaliyet yoğunlaşması gerçekte ciddi bir zaafiyetin göstergesidir. Yukarıdan sürekli gündem, müdahale ve çalışma materyali beklenerek, inisiyatifli bir gündelik çalışma yürütülemez. Partinin belirlediği politika ve hedefleri her adımda gözeten, bunları kendi alanına yaratıcı bir biçimde uyarlayan, bu temelde hedeflere kilitlenen verimli bir gündelik faaliyet örgütlenebildiği koşullarda, ancak bu durumda, inisiyatifli bir yerel çalışmadan sözedilebilir.

Politik önderliğe dayalı başarılı bir yerel faaliyet, günübirlik müdahalelerle değil işlevli bir organ çalışması üzerinden örgütlenebilir. Uygun koşullarda gerçekleşen ve yeterli zamana sahip verimli organ toplantıları burada olmazsa olmaz koşuldur. Bu kollektif örgüt zemininde sorunlar üzerine açıklıklar yaratılıp görevler saptanmadan, bu çerçevede doğru bir planlama ve isabetli bir işbölümü yapılmadan, böylece güç ve olanakların amaca uygun bir biçimde hareket geçirilmesi güvenceye alınmadan, başarılı ve verimli bir yerel örgütsel çalışma da gerçekleşemez. Güçlü bir iç denetim, faaliyetin her aşamada gözden geçirilmesi, irdelenip sorgulanması ve gerekli müdahalelerin yapılması da organ toplantıları üzerinden gerçekleşebilmelidir. Bu esaslara dayalı bir çalışma tarzı, güvenlik sorunlarını asgari sınırlara çekmenin de en önemli ve çözücü halkasıdır.

Başta parti yayınları olmak üzere kollektif araçları işlevli bir biçimde kullanabilmek yerel önderliklerin de sorumluluğudur. Yerel çalışma içinde sayısız sorunla yüzyüze gelen, onlarla gündelik olarak uğraşan yerel önderlikler, bunları irdeleyerek partinin kolektif araçları üzerinden tüm örgüte maledebilmeli, bu arada kendi alanlarındaki sorunlara da doğrudan parti yayınları üzerinden müdahale edebilmelidirler. Bu açıdan merkezi parti yayınları yerel çalışmaya etkili ve sonuç alıcı bir müdahalenin de vazgeçilmez araçlarıdır. Politik önderliğe dayalı çalışma tarzının ne ölçüde hayata geçirildiğinin önemli göstergelerinden biri de bu alandaki tutum ve davranıştır.

Tüm yerel organların kendi alanlarına, onun her türlü bilgisine hakim olabilmelerinin önemini ise hatırlatmakla yetiniyoruz. Bu hakimiyet sağlanmadan başarılı ve özgün politikalar üretilemez, verimli bir yerel çalışma gerçekleştirilemez.

Son olarak şu noktayı bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Parti çalışmasında doğru önderlik müdahalesi, gündelik koşuşturmalarla işleri bir biçimde yoluna koymak değil, tüm sorunlarda politik açıklıklar yaratarak onları kalıcı ve amaca uygun bir biçimde çözme yeteneğini geliştirebilmektir.

Kadrolaşma ve çok yönlü donanım sorunu

Devrimci bir parti için kadro sorunu çok boyutlu ve bütünsel bir sorundur. Genel planda devrimci kadro sorunu ancak devrimci sınıf zemininde, sınıfı devrimcileştirme çabası ve mücadelesi içinde, amaca uygun bir biçimde çözülebilir. Bu böyle olmakla birlikte, içinden geçtiğimiz süreç ve partimizin bugünkü gelişme düzeyi üzerinden bakıldığında, sorunu daha özgün yönleri üzerinden ele almak ve bu çerçevede özel bir yüklenmenin konusu haline getirmek bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kadrolaşma sorununda da doğru çalışma tarzının oturtulması büyük bir önem taşımaktadır. Bu alanda mesafe almadığımız sürece başarılı bir kadrolaşma çizgisi izleyemez, çok yönlü olarak gelişmiş inisiyatifli kadrolar çıkarmayı başaramayız.

Zira kadro siyasal faaliyetin ve örgüt yaşamının toplamı içinde şekillenir, gelişip serpilir. Başarılı ve verimli bir politik faaliyet ve sağlıklı bir örgütsel gelişme ise doğru bir çalışma tarzıyla olanaklıdır. Dolayısıyla, doğru bir çalışma tarzı bir kez daha karşımıza çözücü halka olarak çıkmaktadır. Sorunların politik özü ve içeriği üzerinden bir önderlik pratiği gerçekleştirilemediğinde, kadrolara bu çerçevede yol gösterilip önleri açılamadığında, böylece inisiyatiflerini geliştirebilecekleri zeminler yaratılamadığında, hedeflediğimiz gelişme çizgisini yakalayabilmemiz mümkün değildir.

Bugün partinin kadrolaşma planındaki en önemli sorunu, sadece yeterli sayıda değil, aynı zamanda yeterli donanımda kadroya sahip olamamasıdır. Nitelik ve nicelik yönü iç içe olmakla birlikte, önümüzdeki süreçte özel bir tarzda yüklenilmesi gereken alan niteliksel gelişimdir. Partide niteliği güçlendirmek hala da niceliksel gelişmenin zorunlu koşuludur. Bu nedenle parti, niteliği güçlendirmeye, yayılma yerine yoğunlaşmaya dayalı bir çalışmanın önemini vurgulamaktadır.

Bundan dolayıdır ki, kadrolaşma sorununda öncelikli olarak kavranması gereken halka, kadroların ideolojik eğitimi ve çok yönlü donanımıdır.

Uzun bir dönemdir gündemimizde olmasına karşın çalışma tarzında hedeflediğimiz mesafeyi alamamamızda kadrolarımızın ideolojik donanım alanındaki zayıflığı önemli bir rol oynamaktadır. Bu alandaki yetersizlik, bir bütün olarak partide çalışma tarzının oturtulmasını da zora sokmaktadır.

İdeolojik eğitim ve donanım sorunu, marksist bakış açısının edinilmesi ve parti birikiminin tüm partiye maledilmesi, bir dönemdir partinin somut müdahalelerin konusu ettiği bir yüklenme alanıdır. Bu çerçevede gündeme getirilen Parti Okulu etkinlikleri, genel ve soyut bir ideolojik-teorik eğitimi değil, partinin politik-örgütsel çalışmasını ileriye sıçratacak çok yönlü bir donanımı hedeflemektedir. Bu donanım, içine girmiş bulunduğumuz döneme, bu çerçevede partinin misyonu, iddiası ve konumuna ilişkin açıklıklar sağlamaktan sınıf çalışmasının sorunlarına, sağlam bir illegal örgütsel temeli oturtmaktan güvenlik sorunlarına, parti değerlerini içselleştirmekten partiyi yeni bir düzeyde devrimcileştirmenin sorunlarına kadar bir dizi alanı kapsamaktadır.

Parti değişik araç ve yöntemlerle, somut yönlendirme ve müdahalelerle, kadrolaşma sorununda kritik önemde gördüğü bu alandaki zayıflığa yüklenmeyi sürdürecektir.

***

Partimizin bir siyasal hattı, net bir yönelimi ve bu çerçevede öncelikleri var. Parti safları tüm bu konularda yeterli açıklığa sahip. Tüm sorun bu açıklıkların pratik karşılığının yaratılabilmesidir. Bu konuda gereken tutarlılık ve kararlılığın gösterilebilmesi, ciddi bir yüklenmenin gerçekleşebilmesidir. Mesele ne kadar zamanda hangi maddi sonuçlara ulaşılabileceği değildir. Çizgiye, yönelimlere, planlamalara ve önceliklere uygun bir çalışma tarzının hayata geçirilebilmesidir. Bu başarıldığında, sonuçları da dolaysız olarak yaşanacaktır. Bir bütün olarak parti bu açıdan önümüzdeki süreci çok iyi değerlendirmek sorumluluğuyla yüzyüzedir.

 EKİM

 


Üste