Logo

Daha güçlü bir gençlik yayını için!..


Daha güçlü bir gençlik yayını için!..

İlk dönemin geride kalmasının ardından öğrenci gençlik hareketinde yaşanan daralma ve gerileme kendini daha belirgin bir şekilde hissettirmektedir. Kuşkusuz ki sol hareketin tablosu bu sonucun ortaya çıkmasında temel bir rol oynamaktadır. Ciddiyetsiz ve samimiyetsiz gençlik örgütlenmeleri, bırakalım gençlik hareketini ileriye çekmeyi, varolanı tüketmek için neredeyse sıraya girmiş bulunuyorlar. Öğrenci Gençlik Sendikası’nın son genel kurulunda ve sonrasında yaşananlar, gençlik örgütlerinin bir kısmının tablosunu ortaya koymaktadır.

Bu tablo karşısında genç komünistlerin misyonu daha fazla öne çıkmaktadır. Zira, gençlik hareketinin devrimci önderlik boşluğunun doldurulmasında temel rolü oynayabilecek yegane güç genç komünistlerdir.

Genç komünistlerin yükseköğrenim gençliği içindeki çalışması, gerek gençlik hareketine yönelik kapsamlı saldırılar, gerekse de öznel nedenlerden kaynaklı olarak zayıflama ile karşı karşıya kalmıştır. Ancak, öğrenci hareketinin toplumsal mücadelenin temel bir bileşeni olması, gençliğin kendine özgü dinamizmiyle kadro potansiyeli barındırması nedeniyle bu zayıflığın üzerine gitmek gerekmektedir. Son süreçte yapılan parti değerlendirmelerinde liseli gençlik çalışmasına çubuk bükülmüş olması, yükseköğrenim gençliğine yönelik çalışmanın önemsiz görüldüğü anlamına gelmemektedir.

Gerek öğrenci gençlik hareketinde devrimci önderlik ihtiyacının karşılanması, gerekse partinin genç güçlere duyduğu ihtiyaç çerçevesinde gençlik çalışmasının ileriye taşınması görevi önümüzde durmaktadır. Kuşkusuz çalışmanın ilerletilebilmesi için farklı yüklenme alanları bulunmaktadır. Gençlik güçlerinin niteliğinin yükseltilmesinden devrimci-militan kimliği güçlendirmeye, yürütülen faaliyette yol, yöntem ve araçlar konusunda yetkinleşmekten politika üretme alanında ustalaşmaya kadar birbirini tamamlayan farklı alanlardır bunlar. Bu kapsamda gençlik yayını özel bir yerde durmaktadır.

16 yıldır yayın yaşamını sürdüren gençlik yayınımız, bizzat gençlik güçlerimiz tarafından çıkartılmakta, gençlik hareketine müdahaleyi esas almaktadır. Belli bir istikrar ve sürekliliğe, devrimci ilke ve değerleri bayrak edinen bir niteliğe sahip bulunmaktadır. Abartmaksızın söyleyebiliriz ki, bugün gençlik yayınımız devrimci gençlik yayınları arasında çok özel bir yerde durmaktadır.

Ancak gençlik hareketinin ihtiyaçları, gençlik örgütlenmemiz ve dolaysız olarak partinin güçlenmesi temelinde gençlik yayının eksiklik ve yetersizliklerine yüklenmek bir ihtiyaçtır.

Ekim'in “Partinin yayın cephesindeki sorunları ve görevler” başlıklı değerlendirmesinde, gençlik yayınının başarılı bir teşhir ve propaganda yaptığı, ulusal ve enternasyonal devrimci mirası önemsediği belirtilmiş, zengin bir içerik kaygısının da yayının bir diğer üstünlüğü olduğu söylenmiştir. Yayının yetersizliği konusunda ise şu vurgular yer almaktadır:

“Gençlik yayınının bir başka temel önemde eksiği, geçmiş yıllara göre bu alanda bugün belirgin bir mesafe katedilmiş olsa da, gençlik hareketinin özgün sorunlarını işlemede hala da yetersiz kalabilmesidir. Bu belli sorunlar ve gündemler üzerinden halihazırda başarıyla yapılmaktadır. Fakat bir dizi başka sorun hala da gerekli düzeyde bir yoğunlaşmaya konu edilememektedir. Gençlik hareketinde sürmekte olan tıkanıklığı kırmanın çok yönlü sorunları, bu çerçevede kitleselleşme sorunu, örgütlenme sorunları, gençlik hareketi içinde özel bir ağırlığı olan ve önünü tıkayan reformizme karşı etkili mücadele, burada bu konuda ilk akla gelenler. Gençlik yayını iyi bir hazırlıkla bu sorunların üzerine gitmeyi başarabilirse eğer, inanıyoruz ki bu onu özel bir ilgi konusu haline getirecek, gençlik hareketi içinde ona kendine özgü bir yer kazandıracaktır.” (Ekim, Partinin yayın cephesindeki sorunları ve görevler, Sayı: 237, Haziran 2004, Başyazı)

Yukarıda dile getirilen sorun alanları bugün de şu ya da bu düzeyde devam etmektedir. Hatta, geçmiş değerlendirmede dile getirilen başarılı teşhir ve propaganda açısından yetersizlikler taşımakta, bu açıdan bir  tekdüzelik kendini hissettirmektedir.

Bu yetersizliklerin en temel sebebi nitelikli kadro sorundur. İdeolojik donanım ve yetersizlik siyasal çalışmanın bir dizi alanında kendini gösterdiği gibi yayın alanındaki etkileri çok daha belirgin olmakta, gençlik yayının niteliğini doğrudan etkilemektedir. Partimiz uzun bir süredir partinin genelindeki ideolojik yetersizliklere yaptığı vurguyu yakın dönemde daha güçlendirmiş ve özel bir yüklenmenin konusu yapmıştır. Gençlik güçlerimizin bu kapsamda yürüttükleri/yürütecekleri sistematik ideolojik-teorik eğitim dolaysız olarak gençlik yayınının da güçlenmesini sağlayacaktır.

Bu temel ihtiyacın yanısıra, gençlik yayınını güçlendirmek için ilgili gençlik platformları/organlarının yayına yönelik hazırlığı da önemli bir yerde durmaktadır. Geçmiş değerlendirmelerde ifade edildiği gibi, gençlik yayınının zengin bir içerikle çıkması kaygısı taşınmaktadır. Ancak daha güçlü bir gençlik yayını için ilgili zeminlerde gençlik hareketinin sorunlarının, genç komünistlerin dönemsel politikalarının, yerel sorun ve ihtiyaçların, gençliğin özgün sorunlarının kapsamlı bir tartışmaya konu edilmesi ve yayın gündemlerinin buna paralel olarak belirlenmesi, yanını daha işlevsel kılacaktır. Elbette belirlenen gündemlere ilişkin yapılan hazırlık da özel bir önem taşımaktadır. Ne yazık ki belirlenen yazılar kimi zaman sorumluluğu alan yoldaşlarımız tarafından gerekli araştırma ve yoğunlaşmaya konu edilememekte, yazıların hazırlığı kısa zaman dilimine sıkıştırılmakta, yerel gündemler en genel hatlarıyla, genel gündemler ise politik yayın organında ifade edildiği biçimde işlenebilmektedir. Böylece işlevsel olmayan, birbirini tekrar eden, kendi içinde yaratıcılığı ve özgünlüğü içermeyen yazıları ortaya çıkabilmektedir.

Yazı hazırlığının aynı zamanda bir eğitim süreci olduğu unutulmamalıdır. Konuya ilişkin temel metinler ile parti metinlerinin elden geçirilmesi, güncel bir değerlendirme ise güncel gelişmelerin farklı kaynaklardan takip edilmesi, sola ilişkin ortak süreçler ve değerlendirmelerde ise sol güçlerin kaynaklarının incelenmesi, vb. gerekmektedir.

Aynı zamanda gençlik örgütlülüklerimizin eldeki güçleri etkili ve verimli kullanması, yazarları çoğaltmayı temel bir uğraş haline getirmesi gerekmektedir.

Bir diğer önemli nokta gençlik yayınının kullanımıdır. Yayınlarımız düşüncelerimizi kitlelere ulaştırmanın ve onları örgütlemenin en dolaysız araçlarıdır. Genç komünistler bir dönemdir gençlik içinde kitle çalışmasının önemine, eksikliklerine ve yetersizliklerine vurgu yapmakta, yaşanan sorunların geride kalması için çaba sarf etmektedir. Gençlik yayını da bu kapsamda ele alınmalıdır. Kitlelerle birebir temas alanları çoğaltılmalı, açılan standlarda, sınıflarda, kantinlerde ve yemekhanelerde bire bir diyaloglar geliştirilmeli, yayının daha geniş kesimlere ulaştırılması için etkin bir çaba içinde olunmalıdır. Sol güçlerin atalet içinde boğulduğu, birçok yapının en ufak bir pratik çalışmayı dahi yapmadığı bir dönemde yaygın propaganda çalışmaları kendini daha fazla hissettirmektedir. Bu kapsamda gençlik yayınının yaygın tanıtımı ve duyurusu yapılabilmelidir.

Son olarak belirtmek istediğimiz nokta, gençlik yayınının çıkışında yer yer yaşanan aksaklıklardır. Kısmen yazıların ulaştırılmasındaki gecikme, yer yer yaşanan mali zorluklar yayının gecikmesine yol açmaktadır. Bu gecikmeleri engellemek de esas olarak gençlik güçlerimizin sorumluluğundadır. Bu sorunları geride bırakmak, gençlik yayınının her açıdan daha fazla sahiplenilmesine bağlıdır.


Üste