Logo

Kitle çalışmamızın sorunları - A.Coşkun


Kitle çalışmamızın sorunları

Partimiz ulaştığı düzey itibariyle kitle çalışmasında önemli bir deneyim ve birikim yaratmış durumda. Bu birikim üzerinden daha da güçlenmek için yoğun bir çaba harcıyoruz. Siyasal sınıf çalışmamızı güçlendirmek, bu alanda derinleşmek, fabrika ve işletmeler temelinde bağlarımızı güçlendirmek için çeşitli yol, yöntem ve araçlarla müdahale ediyoruz. Fakat kitle çalışmasında derinleşerek çalışmamızın sonuçlarını örgütleme noktasında önemli yetersizliklerimiz var. Yıllardır ısrarlı ve enerjik bir çalışma yürütüyor olmamıza rağmen henüz istenilen düzeyde sonuçlar almayı başarmış değiliz. Niye başarmadığımız, bunca çaba ve emeğe rağmen istenilen düzeyde sonuçlara niye hala ulaşamadığımız üzerine düşünmek, farklı yönleriyle tartışmak gerekiyor.

Bu tartışmaları canlı bir biçimde yürütmek önemli olmakla birlikte, aslında soruların cevaplarını toplam birikimimiz içinde bulmak mümkün. Çalışmamızda karşılaştığımız zorlanma alanlarının neler olduğu, bunların nasıl aşılabileceği yayınlarımızda döne döne işleniyor. Kitle çalışmasında yaşadığımız zorlanmaları aşmak için denenmemiş yol, yöntem ve araçlar ya da sihirli çözümler yok.

Sorun daha çok, çalışmamızın karşılaştığı sorunlar üzerinden ortaya konulan çözümler ve işaret edilen noktalarda nasıl bir irade ortaya koyduğumuzla ilgilidir. Organ/birimlerimizin güçlü bir iradeyle hedefe kilitlenerek, sonuç almaya dönük bir pratik ortaya koyup koyamadığıyla ilgilidir. Sadece belirlenen işlerin yapıldığı ve belirlenen araçların kullanıldığı bir çalışmanın başarı şansı yoktur. Bu rutin/tekdüze bir çalışma olur ve bizi ileriye taşıyamaz. Eksiklilik ve zayıflıklarımızı irdelemeli ve kararlı bir biçimde mücadele etmeliyiz.

Bu çerçevede şunlar söylenebilir.

Örgütlenme çalışmasına daha fazla yoğunlaşıp yeni mevziler yaratmaya, var olanları güçlendirmeye kilitlenen etkili, yaygın ve çok yönlü bir kitle çalışmasına odaklanmalıyız. Geçmişte çeşitli gündemler üzerinden yürüttüğümüz kampanya çalışmalarını bulunduğumuz alanlarda bu yoğunlaşmayı sağlayacak biçimde ele almalıyız. Kampanyalar birçok aracın kullanıldığı, birçok işin bir arada yapılabildiği, tüm olanakların seferber edildiği, çok yönlü bir yoğunlaşmayla belirlenen gündemlerin emekçi kitlelere taşındığı süreçlerdir. Kampanyanın başarısı, belirlenen işlerin tekdüze bir şekilde yapılmasıyla sağlanamaz. Hedeflenen alanlarda sözkonusu gündem farklı yönleriyle ele alınıp işlendiği, olanakların en iyi biçimde değerlendirildiği, yeni mevziler kazanma yolunda adımların atıldığı, bu kapsamda yapılan planlamaların adım adım hayata geçirildiği koşullarda işlevli olacaktır.

Kampanyalarımızda sürekli vurguladığımız temel eksikliğimiz, genel seslenmede nispi bir başarı ortaya koysak da onu bütünleyen bir örgütlenmeyi hayata geçiremememizdir. Bir takım araçlar kullanarak kitleye seslenme noktasında başarılı bir çalışma yürütüyor fakat işçilerle güçlü bağlar kurmada, farklı örgütlülükler yaratarak çalışmamızı kalıcılaştırmada zorlanıyoruz. Genel seslenme ile yarattığımız etkiyi güce dönüştürmekte zayıf kalıyoruz.

Bu zorlanmayı nasıl aşabiliriz? Öncelikle, hiçbir alanını aksatmadan çalışmayı bütünlük içerisinde sürdürebilecek bir faaliyet kapasitesi ortaya konabilmelidir. Var olan olanakların iyi biçimde değerlendirilmesi, kitle bağlarının güçlendirilmesi, yeni bağların oluşturulması, belirlenen hedefler üzerinden farklı gündemlerin birbirine bağlanıp, sistematik bir biçimde işlenip çalışmanın derinleştirilmesi... Faaliyetimizi bu bütünlük içerisinde yürüttüğümüz koşullarda sonuçları da farklılaşacaktır.

Örneğin, asgari ücret ve yıllık zamlara ilişkin bir çalışma yürütüyorsak, bu çalışmayı bağımız olan fabrikalar üzerinden nasıl ete kemiğe büründüreceğimizi planlamalıyız. Hangi fabrikalarda yoğunlaştıracağımız, bu fabrikalardaki ilişkilerimizi nasıl harekete geçireceğimiz, yeni ilişkileri nasıl kuracağımız üzerine somut bir çalışma hattı koymalıyız. Belirlenmiş hedeflere, rutin çalışmanın dışına çıkarak, özellikle örgütlenme ayağını güçlü tutacak müdahaleler yaparak, fabrika komiteleri kurma çabamızda yoğunlaşmalıyız. Bu fabrikalara ilişkin özel bildiriler, fabrika bültenleri vb. farklı araçları devreye sokmalıyız.

Çalışmamızı bütünlüklü bir tarzda ve tüm ayrıntıları ile planlamalı ve aksatmadan hayata geçirmeyi başarmalıyız. Özellikle kampanya dönemlerinde yaşanan yoğunlaşma nedeniyle bazı işler aksayabiliyor. Faaliyet kapasitemizi sürekli geliştirerek birçok işi bir arada yapabilmeli, bunu gelişimizin önemli bir göstergesi olarak görmeliyiz. Yürüttüğümüz her çalışma bizi bu açıdan bir adım ileri çıkarmalıdır. Çevremizde biriken işçi ilişkilerinin örgütlenmesi ve faaliyetin etkin bir parçası haline getirilmesi, bağlarımızın güçlendirilmesi, yeni olanaklar yaratarak çalışmanın dayanaklarının güçlendirilmesi, sonrasında yürütülecek çalışmalar açısından daha güçlü zeminlerin yaratılmasını sağlayacaktır.

A. Coşkun


Üste