Logo

Şan olsun TKİP III. Kongresi'ne!..


Şan olsun TKİP III. Kongresi'ne!..

 

Partimizin III. Kongresi'nin gerçekleştirdiğini ilan etmiş bulunuyor. III. Kongre haberi saflarımızda haklı bir gurura vesile olmuş, coşkuyla karşılanmıştır.

III. Kongremiz aynı zamanda Parti'mizin de kuruluş tarihi olan şanlı Ekim Devrimi'nin 92. yılına rastlamıştır. Bu, onu daha da anlamlı hale getirmiştir. Partimizin III. Kongresi'nin tam zamanında yapılmış olması ise coşkumuzu ve sevincimizi daha da arttırmış, partimize olan güveni perçinlemiştir.

Partimizin Kuruluş Bildirgesi (Kasım 1998) şunları dile getirmişti:

"Partimizin kuruluşu, insanlığı ve uygarlığı tükenişe ve yıkıma sürükleyen emperyalist-kapitalis dünya düzenine karşı kendi coğrafyamızdan yüseltilen militan bir mücadele çağrısıdır. Partimizin kuruluşu, on yıllardır yıkılmayı bekleyen Türkiye'nin kokuşmuş ve çeteleşmiş kapitalist sömürü düzenine militan bir savaş ilanıdır. Pratimizin kuruluşu, on yıllardır bu topraklarda devrim ve sosyalizm davası uğruna kavga vermiş, emek harcamış, acı çekmiş, büyük yiğitlik örnekleri sergilemiş dünün ve bugünün devrimci kuşaklarının yarattığı birikimin güvenceye alınmasıdır. Ve nihayet Partimizin kuruluşu, kapitalist sömürü düzenini tarihe gömecek ve bu uğurda tüm emekçilere önderlik edebilecek yetenekteki tek gerçek toplumsal güç olan işçi sınıfının devrimci önderlik ihticanın somut olarak karşılanmasıdır."

Bu sözler bugün her zamankinden daha anlamlı ve daha günceldir. TKİP III. Kongresi bunun yeni bir kanıtı olmuştur.

Dünyanın ve insanlığın yeni bir bunalımlar ve savaşlar dönemine girdiği bir süreçte, Türkiye'nin devrimci geleceğini hazırlamak ve devrimci geleceğine hazırlanmak bakımından, Partimiz, III. Kongresi'nde paha bilçilmez pek çok değerlendirme yapmıştır.

Devrimci ve reformist kanatlarıyla geleneksel sol hareketin, '90'lı ylılların ortalarından itibaren yaşadığı gerileme ve çözülüşün gelinen yerde belirgin bir devrimci irade kurulmasına vardığı, en temel ilke ve ideolojik kazanımların adım adım terkedildiği, devrimin stratejik sorunlarına ve önceliklerine tam bir ilgisizliğin olduğu, Marksizm-Leninizmin ulusal sorun konusundaki en temel ilkelerinin bir yana bırakıldığı, burjuva ve küçük-burjuva milliyetçi cereyanlara direnilemeyip Kürt sorununda tam bir kuyrukçu sürüklenişin yaşandığı, reformist solda ilkesel ve ideolojik ayrım çizgilerinin silikleştirildiği, ihtilalci örgüt sorunundaki ilkesel ve pratik duyarlılığın fiilen terkedildiği vb., tespitleri bunların en dikkate değer olanlarıdır.

Partimiz I. Kuruluş Kongresi ile Türkiye'nin işçi ve emekçilerine partiyi ilişkin sözünü yerine getirmişti. Bunu izleyecek adımın ise, partiyi toplumun tek devrimci sınıfı olan işçi sınıfı ile etle tırnak gibi buluşturmak olacağını ilan etmişti. Partimiz gelinen yerde bu alanda da önemli bir mesafe kaydetmiş olup, "sınıf eksenli bir partiye geçiş" aşamasına ulaşmış bulunmaktadır. Daha da önemlisi, her yenilgi, yıkım ve gericilik döneminde boy veren, sınıfa, devrimci teoriye ve devrime inançsızlığın göstergesi her türden oportünizme ve revizyonizme karşı devrimci teori, devrimci sınıf ve devrimci örgüt birliğinin tutarlı ve yılmaz savunucusu, somut örgütsel ifadesi olmuştur. III. Kongremiz de bunun bir yeni kanıtlanması sayılmalıdır.

Öte yandan Partimizin III. Kongresi devrimci örgüt fikri ve pratiğinden kaçışın somut bir ifadesi olan yasalcılığa ve tasfiyeci oportunizme karşı "Devrimci örgüt yaşamsaldır!" şiarını yükseltmiştir. Bir yandan legal olanakları en geniş ve en etkin biçimde kullanırken, öte yandan büyük stratejik öneminden dolayı illegaliteyi temel almaktan şaşmamıştır.

TKİP III. Kongresi, tüm bunların yanısıra, Marksizm-Leninizmin şiddete dayalı devrim tezinin vazgeçilmez olduğuna, sınıf mücadeleninin somut ihtiyaçları çerçevesinde bunun gereklerinin tam olarak yerine getirilmesinin önemine dikkat çekmiş, bu çerçevede İşçi Savunma Birlikleri'ni örgütleme somut görevini gündemleştirmiştir. Bu, solda devrimci kimlik alanında bir erozyonun yaşandığı günümüz koşullarında, partimizin devrimci sınıf kimliğine olan inancı daha da pekiştirmiştir.

TKİP bulunduğumuz coğrafyada gerektiğinde devrim yolunda tek başına yürüme iradesi ve kararlılığına sahip tek devrimci partidir. Partimizin III. Kongresi'nde alınan ve halen kamuoyuna ancak bir bölümü yansıtılan kararlar da bunun bir yansımasıdır.

III. Kongremiz, Partimizin ideolojik, örgütsel ve ruhsal birliğini yeni bir düzeye çıkarmıştır. Partimiz şimdi daha güçlü ve geleceğe daha hazırlıklıdır.

Şan olsun TKİP III. Kongresi’ne!

Yaşasın Türkiye Komünist İşçi Partisi!

Yaşasın proletarya devrimi ve sosyalizm!

TKİP Yurtdışı Komitesi

15 Kasım 2009


Üste