Logo

Tek seçenek sosyalizmdir!


Tek seçenek sosyalizmdir!

 

Sömürü, eşitsizlik ve baskıya dayanan kapitalizm 20. yüzyıl boyunca tüm insanlığa ağır yıkımlar yaşattı. Savaşlar, bunalımlar, faşizm, beyaz terör, ulusal boğazlaşmalar, doğanın çok yönlü tahribi bunun ifadesi oldular. Şimdi 21. yüzyılın ilk on yılındayız ve kapitalizmin doğasından kaynaklanan tüm sorunlar yerli yerinde duruyor. Üstelik daha da ağırlaşmış olarak. Kapitalizm tüm insanlığı telafisi zor yeni büyük yıkımlarla tehdit ediyor.

Kapitalizm döne döne krizler üreten bir sistemdir, bu onun doğasından kaynaklanmaktadır. Güncel kriz bunun yeni bir ifadesidir. Kapitalizmin krizleri beraberinde yoksulluk, işsizlik, daha da ağırlaşmış sosyal sorunlar getirirler. Baskı ve terörün artması, polis rejimi, faşizm, ırkçılık ve nihayet savaşlar, bunları tamamlar. Kapitalizmin 20. yüzyıl tarihi bunun kanıtıdır. Gelişmelerin bugünkü seyri ise bunun yeni bir doğrulanmasıdır.

Girmiş bulunduğumuz yüzyılın yeni bir bunalımlar ve savaşlar dönemi olacağı daha şimdiden kesinlik kazanmıştır. Yeni yüzyılın daha şu ilk on yılında bir dizi bölgesel savaşla yüzyüze kaldık. Şimdi de tüm kapitalist dünyayı saran ve sarsan ekonomik bunalım gerçeği ile yüzyüzeyiz. Bu gelişme çizgisi bize 20. yüzyılın başlangıç dönemlerini hatırlatmaktadır. İnsanlık 20. yüzyıla bunalımlar ve savaşlar ile girmişti. Emekçiler ve ezilenler dünyasının buna yanıtı ise devrimler olmuştu. Bugün yaşamakta olduğumuz sürecin gelecekteki yeni halkası da kesin olarak bu olacaktır. İşçi sınıfı ve emekçiler dünyası kapitalist barbarlığın karşısına bir kez daha devrimin ve sosyalizmin kızıl bayrağı ile çıkacaklardır. Kapitalizmin insanlığı barbarlık içinde çöküşe sürüklemesine seyirci kalmayacaklardır.

Tarihin ve bilimin ışığında biliyoruz ki, kapitalizm sonu gelmez krizler içinde debelense de, kendiliğinden yıkılmayacaktır. O ancak işçi sınıfının devrimci önderliği altında birleşmiş emekçilerin örgütlü gücüyle yıkılabilir. Büyük Sosyalist Ekim Devrimi bunun önünü açmış ve yolunu göstermiştir.

Kapitalizmin onulmaz çelişkilerinin nesnel koşullarını olgunlaştırdığı devrimleri başarıya ulaştırmak bir örgütlü devrimci hazırlık işidir. Hazırlık ise herşeyden önce devrimci sınıf partisi demektir. Devrimci bir dünya görüşüne dayanan ihtilalci bir işçi sınıfı partisi olmadan devrimin zaferi olanaksızdır. İşçi sınıfı içinde derinlemesine kök salmış böyle bir parti, devrimci süreci başarıyla ilerletmenin ve devrimi zaferle taçlandırmanın olmazsa olmaz koşuludur.

TKİP, bu bilincin ve bunun yolgösterdiği pratiğin ürünü olarak, Türkiye topraklarındaki böyle bir hazırlığın ifadesidir. O, gelip geçici gündelik başarılar peşinde değildir. O, devrimin fırtınalı günlerine çok yönlü bir hazırlığın içindedir. Büyük bir inat ve kararlılıkla Türkiye’nin devrimci geleceğini hazırlamakta, Türkiye’nin devrimci geleceğine hazırlanmaktadır.

Yaşasın Türkiye Komünist İşçi Partisi!

Yaşasın proletarya devrimi ve sosyalizm!

(Partinin 11. Yıl etkinliği için hazırlanan  el ilanının metnidir...)


Üste