Logo

Sosyal medya-parti yayınları ilişkisi üzerine


Devrimci bir sınıf hareketi yaratma mücadelesinde sınıf çalışması ile parti yayınları ilişkisi, farklı boyutlarıyla da olsa güncelliğini koruyacak. Bu çerçevede burada giderek önem kazanan sosyal medya ile parti yayınları ilişkisini ele almaya çalışacağız.

Sosyal medya yeni bir olgu. Hızla yaygınlaşan bu iletişim aracı artık işçi sınıfının genç kuşakları tarafından da kullanılıyor. Bundan dolayı da devrimci sınıf çalışmasının önemli araçlarından biri haline geldi. “Metal fırtınası” süreci bu iletişim aracının oynayabileceği etkili rol hakkında net bir fikir verdi.

Hareketli süreçlerde anında binlerce işçiye ulaşabilmek, birçok kentteki işçilerle iletişim kurabilmek, farklı yerellerdeki eylemlerden zaman yitirmeden sınıfın geniş kitlesini haberdar etmek, burjuva medyanın yok saydığı, sol yayınların ise hareketin öneminin farkında olmadığı koşullarda hareket için etkili bir kürsü oluşturmak, sınıfın ilerici-öncü kesimiyle dolaysız bağlantı kurabilmek vb... Tüm bunlar, sınıf çalışmasında sosyal medyanın çok önemli olanaklar sunabileceğine işaret ediyor.

***

Sosyal medyanın “metal fırtınası” sürecinde oynadığı rol, bu iletişim aracının kullanım yöntemi, başarılı örnekler ile eksiklikler ve zayıflıklar, vb. yönleriyle irdelenmeli, bu deneyim partinin düşünsel birikimine eklenerek kolektifleştirilmelidir. Bu irdeleme bu aracı daha etkili bir şekilde kullanabilmek bakımından önem taşıyor.

Ancak, sağladığı önemli imkanlara rağmen, sosyal medyanın devrimci yayın faaliyeti çerçevesinde oynayacağı rolün sınırları olduğu da gözardı edilmemelidir. Yaygın işçi kitlelerine hitap eden bir araç olmasından dolayı hem üslup hem içerik bakımından bazı hassasiyetler/esneklikler taşıyor. Elbette bu durum ihtiyaç duyulduğunda, gerekli sözün söylenmesinin önünde bir engel değil. Sık sık ifade edildiği gibi, uygun bir dil ve üslupla genelde popüler yayınlarda, özelde sosyal medyada her konuya dair söz söylenebilir.

Bununla birlikte, sosyal medyanın devrimci bir sınıf hareketi yaratma sürecinde oynayacağı rolün belli sınırlarının olacağı gözardı edilmemelidir. Zira devrimci bir sınıf hareketinin yaratılması, sınıfın en azından ilerici-öncü kesiminin politikleştirilmesini zorunlu kılıyor. Bu süreçte sosyal medya daha çok zemin hazırlama noktasında rol oynayabilir.

Sosyal medyanın rolünün sınırlarının farkında olmak, bu olguyu dikkate alan bir hareket tarzı geliştirmek, özellik bu süreçte önemlidir. Aksi durumda sosyal medyanın parti yayınlarını gölgede bırakması tehlikesi baş gösterebilir. Partinin devrimci yayın faaliyeti açısından temel yayın organlarının önemi açıktır. Bu alanda başarı, yayın araçlarını birbirini tamamlayan diyalektik bir bütünlük içinde kullanmakla mümkün olacaktır.

***

Sosyal medyanın yarattığı zeminde, etkin ve yaygın kullanımının sınıf kitlelerini devrimci politik mesajlara açık hale getirdiği noktada parti yayınları, özellikle de politik yayın organı devreye girebilmelidir. Sınıfın hiç olmazsa ilerici-öncü kesimine partinin temel yayınları ulaştırılmalı, dolaysız şekilde parti çizgisiyle tanışmaları sağlanabilmelidir.

Sınıfın ilerici-öncü kesimlerini parti yayınlarıyla buluşturmanın yolu, yordamı, zamanlaması vb., tüm bunlar devrimci sınıf çalışmasının pratiği içinde çözüme kavuşturulabilir. Tam bu noktada sosyal medya parti yayınlarına alan açmalı, sınıf kitleleriyle tanıştırmada köprü rolü oynayabilmelidir.

Sosyal medya, parti yayınlarını genelde sınıf kitleleriyle tanıştırmada da önemli bir rol oynayabilir, oynamalıdır. Sosyal medya araçları özellikle sınıfın sorunları, talepleri, sınıfın gündemi, sınıfın eylemi, sınıfın hareketiyle ilgili metinleri parti yayınları aracılığıyla yaygın okur kitlesine ulaştırmayı başarabilmelidir. Elbette bunlar özenli ve isabetli seçilmiş metinler olmalıdır.

***

Sosyal medya araçlarının parti yayınları ile geniş işçi kitleleri arasında köprü işlevini yerine getirmesi noktasında bir tutukluk yaşanabiliyor. Sınıf kitlelerinin verili geriliği bunda önemli bir rol oynuyor. Oysa işçi sınıfının en azından öncüleri şahsında dinci-ırkçı gericiliğin cenderesini kırabilmesi, ancak siyasal müdahalenin katkılarıyla mümkündür.

V. Kongre gündemi çerçevesinde partinin devrimci bir sınıf hareketi yaratma hedefine odaklandığı bir süreçte, sınıfı politikleştirme konusunda daha atak, daha yaratıcı olmaya ihtiyaç var. Bu çerçevede sosyal medya olanakları en etkili bir biçimde değerlendirilmeli, parti yayınlarını sınıf kitleleriyle buluşturmak, yayınları tanıtmak, okutmak için hiçbir imkan heba edilmemelidir.


Üste