Logo

IV. Kongre’den aldığımız güçle devrime hazırlanıyoruz! - İstanbul İK


IV. Kongre’den aldığımız güçle
devrime hazırlanıyoruz!

Merhaba dostlar, yoldaşlar!

Komünist hareketin 25. yılı vesilesi ile gerçekleştirdiğiniz etkinliği en içten devrimci duygularımızla selamlıyoruz.

Komünist hareket dünyada ve Türkiye’de tasfiyeciliğin moda olduğu, devrimci olan bütün değerlerin terk edildiği bir dönemde mücadele sahnesine çıktı. EKİM'in çıkışı emperyalist-kapitalist dünya düzenine karşı Türkiye topraklarından bir başkaldırıdır. Aynı zamanda tasfiyeciliğe ve küçük-burjuva halkçılığa karşı proletarya sosyalizmi temelinde açılmış ihtilalci bir bayraktır.

Komünistlerin mücadele sahnesine ilk çıktıkları andan beri dalgalandırdıkları proletarya sosyalizminin ihtilalci bayrağı partili düzeyle daha ileriye taşınmıştır. Parti inşa örgütü olarak EKİM devrimci ihtilalci partiyi inşa ederek tarihsel görevini layığı ile yerine getirmiştir.

Partinin inşa edilmesiyle, EKİM’in yılları bulan mücadele deneyimi ve birikimi üzerinden şekillenen devrimci teori, devrimci pratik ve devrimci örgüt alanında yaratılan değerler güvenceye alınmıştır.

Partimiz proletarya sosyalizmini kurma mücadelesinde bu topraklardaki en önemli kazanımdır.

Bu kazanım marksist dünya görüşünü özümsemiş, ihtilalciliği varlık yokluk meselesi saymış komünistlerin elinde her geçen gün daha da büyüyor. IV. Kongre’miz ve son beş yılda gerçekleştirilen parti etkinlikleri bunun somut göstergeleridir.

Emperyalist-kapitalist dünya düzeninin çok yönlü krizinin derinleştiği ve çözüm olarak savaşlara başvurduğu, sosyal hak gasplarının arttığı, baskı ve devlet terörünün yoğunlaştığı dünyamızda geniş kitle tepkileri de açığa çıkıyor. Dünya olaylarının seyri bu tepkilerin kitlesel boyutlar kazanacağının sinyallerini şimdiden veriyor. Ülkemizde de benzer gelişmeler yaşanıyor; bir yandan Kürt hareketi üzerindeki baskı ve imha politikaları devam ettirilirken, diğer yandan işçi ve emekçilerin kazanılmış hakları gasp ediliyor. En ufak hak talepleri dahi devlet terörü ile bastırılmaya çalışılıyor. Kadınlar, gençler ve diğer kesimler de devletin baskı ve teröründen nasiplerini alıyorlar. Gerici uygulamalar her geçen gün daha da arttırılıyor. Sermaye devleti ve hükümeti bölgede emperyalizmin hizmetinde kirli savaş hazırlıklarını sürdürüyor. Bu tablo ise işçi ve emekçilerde öfke birikimine neden oluyor.  İşte devrime hazırlanmak böylesi bir sürecin bize dayattığı bir zorunluluktur. Bizler de bu gerçeklikten yola çıkarak kitlelere devrimci önderlik yapabilme kapasitesini her alanda kazanmalıyız.

Bu gerçekliğin altını partimiz önemle çizmiştir. Devrimci partilerin en önemli görevi bu hazırlığı gerektiği gibi gerçekleştirmektir. Devrimci bir partinin ve devrimci hazırlığının olmadığı bir yerde, kitlelerin düzen karşıtı öfkesi, gerici düzen güçleri tarafından bastırılmakta ve kontrol altına alınmaktadır. Mısır ve Tunus bunun somut göstergesidir.

Dostlar, yoldaşlar,

Bizler IV. Kongre’mizin yol göstericiliğinde devrimci hazırlığımızı sürdürüyoruz. Türkiye proletaryasının tarihteki şanlı yerini alması için bu hazırlığın yaşamsal olduğunun bilincindeyiz.

Devrimci hazırlığın bir sonraki aşaması ise devrime yürümektir. Türkiye işçi sınıfı ve emekçilerini parti bayrağı altında birleştirmek, devrim yürüyüşümüzün temel yapı taşıdır.

Partimiz bu gerçekliğe ulaşmaya her zamankinden daha da yakındır. IV. Kongre’den aldığımız güçle devrime hazırlanıyoruz. Devrim hazırlığımızı devrim yürüyüşüne dönüştürmek için partinin düşünsel birikimini kavramanın, devrimci örgütte ısrar etmenin, devrimci pratiği güçlendirmenin ve sınıfla devrimci bütünleşmenin yaşamsal olduğunu sınıflar mücadelesi bizlere defalarca göstermiştir.

Yurtdışında partimizin devrimci hazırlığını gerçekleştiren yoldaşlarımız ile destek sunan dostlarımıza çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Yaşasın Türkiye Komünist İşçi Partisi!

Yaşasın devrim ve sosyalizm!

Yaşasın IV. Kongre’miz!

TKİP İstanbul İl Komitesi


Üste