Logo

Devrimci inisiyatif sorunu


Devrimci inisiyatif sorunu

Devrimci çalışma ve mücadele içindeki kadroların bilinçli, kararlı, disiplinli ve inisiyatifli olması, devrimci bir parti için temel önemde bir ihtiyaçtır. Öte yandan, partinin ideolojik çizgisini kavramış, politik bakışıyla bütünleşmiş, partili yaşamı ve devrimci kimliği özümsemiş inisiyatifli ve yaratıcı kadroların yetişmesi zaman alan zorlu bir süreçtir.

Bu sorunların ve çözümlerinin birbiriyle bağlantılı yanları bulunmaktadır. Ancak örgütsel yaşamımızda değişik düzeylerde kendisini gösteren devrimci inisiyatif sorunu değişik vesilelerle saflarımızda öne çıkmaktadır. İnisiyatif sorunu tek başına bireylerin yetenekleriyle ya da yetersizlikleriyle ilgili bir sorun değildir, çözümünü de burada bulmayacaktır.

Devrimci inisiyatif akıp giden süreçlere tek başına kendi içinde müdahalelerde bulunmak değildir. Devrimci inisiyatif belirlenmiş politik hedeflere ulaşmada hem yerel önderliklerin, hem de kadroların göstereceği beceri, kararlılık ve ısrarın kendisidir. Meydana gelebilecek her türden boşluğun çalışmanın hedefleri doğrultusunda doldurulmasıdır. Eksikliklere anında müdahaledir. Çalışmayı güçlendirecek araç, yol ve yöntemlerin başarıyla alana uygulanmasıdır vb.

Hem çalışma alanlarının, hem de kadroların işin bu temel yanını kavraması önemlidir. Çünkü bu kavranamadığı koşullarda faaliyet içinde inisiyatif göstermek, inisiyatifli kadroların yetişmesini sağlamak olanaklı olmayacaktır. Bu konuda hem yerel önderliklere hem de kadrolara görevler düşmektedir.

Herşeyden önce, siyasal gelişmeler ışığında dönemin ihtiyacına denk düşecek devrimci ilkelere dayalı politik hedefler belirlemek, sınıf ve kitle hareketinin durumu, dinamikleri ve gelişme seyriyle bağlantısı içinde bunu somutlamak, merkezi önderliğin görevidir.

Yerel önderlikler ise merkezi politikaları bulundukları alanlara başarıyla uygulamakla, buna uygun yol, yöntem ve araçları tanımlamakla, hayata geçirmekle yükümlüdür. Bu olgu Parti politikalarının tüm çalışma alanlarında ve tüm güçler açısından anlaşılır olmasını, belirlenmiş hedeflerin açık ve net olarak tanımlanmasını, çalışmanın yönünün iyi çizilmesini gerektirmektedir.

Parti'nin dönemsel politikaları, hedefleri ve yönelimleri hem tüm çalışma alanlarına hem de kadro ve militanlara iyi kavratılmalıdır.

Bu gerçek aynı zamanda çalışmayı yürütecek kadro ve militanların Parti'nin politik çizgisiyle, ideolojik birikimiyle donatılması için yoğun bir çaba harcanmasını, yani tüm güçlerimizin ideolojik-politik eğitimini zorunlu kılmaktadır. Kadro ve sempatizanların eğitimini sistematik bir çabaya konu etmek, şu ya da bu "yoğun" sürecin bu çabayı zayıflatmasına izin vermemek, hem ideolojik, hem politik, hem de pratik eğitimi birarada başarıyla hayata geçirmek, Parti'nin, onun her düzeydeki örgütlerinin şaşmaz bir görevidir.

Devrimci çalışmayı Parti'nin dönemsel politikalarını ve hedeflerini kavramış kadro ve militanlar hayata geçireceği için, Parti'nin politik hedeflerinin algılanması ve bilince çıkarılması bakımından çalışmanın şu ya da bu düzeyde bir parçası olacak tüm güçleri kapsayan güçlü bir tartışma ve eğitim sürecini hayata geçirmek, yerel önderliklerin görevidir. Parti'nin dönemsel değerlendirmelerini kavramış, politikalarını ve hedeflerini anlamış kadro ve militanlara bu politikaları hayata geçirmeleri için yol, yöntem ve araçlar tanımlamak, hedeflere ulaşmak için nasıl bir politik pratik hat izleyeceğini anlatmak, bunu hem politik hem de pratik olarak öğretmek de, aynı şekilde yerel önderliklerin görevidir. Yerel düzeydeki her yönetici organ tüm bunları enine boyuna tartışmak, çalışmayı iyi yönlendirmek, güçlerini iyi konumlandırmak zorundadır. Ancak böylesi bir müdahale kadroların inisiyatifini geliştirecek, organlarımız ve yoldaşlarımız neyi niçin yaptığını bilecek, nasıl yapması gerektiğini anlayacaktır.

Neyi niçin yaptığını tam olarak kavrayamamış kadrolar, belirlenmiş hedeflere ulaşmak doğrultusunda kararlılık, çaba, inisiyatif ve ısrar gösteremez. Çalışmanın aksayan yanlarına, eksikliklerine amaca uygun kapsamlı bir müdahale gerçekleştiremez. Böylesi bir yetenek geliştiremez. Sadece eksik gördüğü parçaya müdahale etmeye çalışır. Bu da parçalı ve dağınık bir müdahale tarzının gelişmesine yol açar. Nedenler değil sonuç tartışıldığı için de saflarımızda "güçlerimiz yeterince inisiyatifli davranamıyor" türünden söylenmelere neden olur.

Politik çalışma ideolojik arka planıyla, güncel siyasal gelişmelerle, politik hedefleriyle, pratik yönelimiyle bir bütündür. Bu bütünlüğü çalışma içindeki tüm organ ve kadrolara kavratmak, sonuç alıcı ve inisiyatifli bir çalışma tarzının yaratılmasının ön koşullarından birisidir.

Bu anlamda politik-pratik çalışmamızın sorunlarının derinlemesine irdelenmesi önemlidir. Mesela son dönemde Parti'nin kriz olgusu üzerinden ortaya koyduğu değerlendirmeler, politik hedefler çalışma alanlarında yeterince tartışılmış, alanın güç ve imkanlarıyla birlikte değerlendirilmiş ve tüm güçlere kavratılmış mıdır? Bunun için özel bir çaba harcanmış mıdır? Krize karşı komünistlere düşen görevler, bunun yerel seçimlerle, bahar gündemleriyle, 1 Mayıs'la, mevzi direnişlerle vb. Ile bağlantısı her alanın kendi özgünlüğü içerisinde değerlendirilmiş, araç, yol ve yöntemleri belirlenmiş, çalışma içerisindeki tüm güçlerle bir eğitim sürecine çevrilmiş midir? Buna uygun mekanizmalar yaratılmış mıdır? Tüm bu sorulara verilecek yanıtlar aynı zamanda planlı, disiplinli, kararlı, sonuca ulaşmak için her türlü çabayı gösteren, devrimci inisiyatifi gelişkin kadrolar yetiştirmek için yapılması gerekenlere de işaret etmektedir.

Kuşkusuz kadro ve kadro adaylarına da bu konuda düşen görev ve sorumluluklar bulunmaktadır. Partinin ideolojik-politik çizgisini kavramak için azami bir çaba göstermek, devrimci kimlik ve partili yaşam konusunda üzerine düşen görevleri yerine getirmek, dönemin ihtiyaçları doğrultusunda partinin politikalarını bulunduğu her alana başarıyla uygulamaya çalışmak, bunun için kararlı, yaratıcı ve müdahaleci olmak, her gerçek parti kadrosunun görev ve sorumluluğudur.


Üste