Logo

Sınıf çalışmasında derinleşelim!


Yoğun süreçlerden güçlenerek çıkalım!

Planlı, hedefli bir faaliyetle sınıf çalışmasında derinleşelim!

Seçimler, bahar süreci gibi, çalışma alanlarımızda olağan sınırları aşan bir faaliyet dönemini geride bıraktık. Bu dönemlerde daha yoğun bir şekilde işçi ve emekçi kitlelere gidiyor, yaygın bir ajitasyon-propaganda çalışması yürütüyoruz. Etkin ve yaygın propaganda çalışması yürütmek gerekli ve önemli olmakla birlikte, esas olarak gözetilmesi gereken, hedef alanlarda derinleşmek ve mevzi kazanmaktır.

Ancak böylesi yoğun süreçlerde kimi zaman bu gözardı edilebiliyor. Ya da kimi aksaklıklar “yoğunluk” üzerinden açıklanabiliyor. Bu “yoğunluk” gerekçesi, bazen bizden kaynaklı hata ve zaafların görülmesine de engel olabiliyor.  Oysa, bu süreçlerin “yoğun” hale gelmesinin bizden kaynaklı nedenleri de bulunmaktadır. Bu çerçevede, iyi bir planlamaya sahip olamamak, birimlere dayalı bir çalışma yürütememek, iç eğitimin göz ardı edilmesi vb. etkenlerden bahsedilebilir.

Konuyla ilgili birkaç somut örnek verilebilir. 

Kitle çalışmamızda kullanacağımız  ajitasyon ve propaganda araçları seçilmiş hedef bölge ve hedef kitleyi örgütleme ve harekete geçirme amacıyla kurgulanmalıdır. Bu amaca uygun araç, yol ve yöntemler birbirini tamamlar şekilde planlanmalıdır.

Kimi zaman planlama sorunundan dolayı kitle çalışmasında kullanılan araçların bütünselliği yeterince kurulamıyor. Araçları kendi içinde ele almanın getirdiği darlıkla ajitasyon ve propaganda araçlarının işlevsel kullanmanın önüne geçilebiliyor, bu açıdan bir tek yanlılık oluşabiliyor. Bu hem çalışmanın genel bir propaganda düzeyinde kalma riskini doğurmakta, hem de materyal dağıtımına sıkışan bir “yoğunluk” oluşturmaktadır. Bu durum, kullanılan araçların sıradanlaşması, çalışmanın rutinleşmesi, dinamizmini kaybetmesi, çalışmada tıkanıklık yaşanmasına yol açabilmektedir.

Bu nedenle, çalışma planlanırken her aracın nasıl bir işlevi yerine getireceği üzerinde önemle durulmalıdır. Böyle bir planlanma ile çalışmanın ihtiyacına göre araçlar tanımlanmış olacak, böylelikle hem araca işlevinden çok amaç yüklenilmemiş olacak, hem de çalışmada yaşanan tek yanlılığın önüne geçilecektir. Araçların somut ihtiyaca uygun, bütünlüklü ve yaratıcı bir şekilde kullanılması, hedef kitleye ulaşmada ve örgütlemede belirleyici olmaktadır.

Planlama ile ilgili eklenecek bir diğer nokta şudur: Çalışma, çevremizdeki tüm güçleri içine alacak şekilde planlanmalıdır. Çevremizdeki güçlerin ya da ilişkilerin durumuna uygun çalışma kolektifleri /birimleri oluşturma hedefi gözetilmelidir. Bu çalışma kolektifleri/birimlerinin işlevsel kullanımı çalışmaya katılan bileşenlerin gelişimini sağlayacağı gibi, birimlere dayalı çalışmanın yaygınlaşması sınıf çalışmamızda derinleşmenin önünü açacak, bizi kalıcı mevzilere ulaştıracaktır.

Önemli bir diğer sorun ise, bu yoğun dönemlerde eğitimin gözardı edilmesidir. Çalışmayı yürütecek güçlerin eğitiminin eksik kalması doğal olarak çalışmanın önünü tıkayan bir soruna dönüşmektedir. Planlı ve inisiyatifli bir çalışma, ancak bunu yürüten güçlerin eğitimiyle birlikte mümkündür. Çalışmanın planlamasıyla eğitim çalışmalarının bir bütün halinde kurgulanması, güçlerin gelişimi açısından oldukça önemlidir. Eğitim çalışmaları kolektif düşünme ve tartışma sayesinde güçlerin kavrayışını geliştireceği için inisiyatifi de geliştirir. Yaratıcı çözümlerin ortaya çıkmasını, bir takım alışkanlıkların ve rutin çalışmanın aşılmasını kolaylaştırır, motivasyonu güçlü kılar. Bu aynı zamanda kararların kolektif denetimini de sağlayacağı için aksamalara ve sorunlara zamanında müdahale yapılabilir. Tersi durumda, güçler yapılan planlamalara edilgen bir biçimde katılmış olur, verilenle yetinir, aksama ya da sorun anlarında inisiyatif geliştiremez. Yapılacak çok iş varken, işler ortada kalır vb.

Krizin artan yıkıcı etkileriyle bağlantılı olarak bizleri hareketli ve yoğun süreçler bekliyor. Bu süreçlere devrimci çalışmamızı güçlendirecek şekilde müdahale etmek için her açıdan hazırlıklı olmalıyız. Sınıf çalışmamızda derinleşmek, kalıcı mevziler tutmak, güçlerin daha ileriden kazanılması, yeni ilişkilere ulaşmak vb. açılardan geride bıraktığımız dönemin deneyimlerinden sonuçlar çıkarmalıyız. Planlı ve disiplinli işleyen bir çalışma birimine sahip olmak, eğitim çalışmalarını süreklileştirebilmek vb. çabasında yoğunlaşmalı, bu çerçevede karşımıza çıkan sorunlara zamanında müdahale etmeliyiz. Bu bakışla önümüzdeki sürece yüklenerek parti çalışmamızı her açıdan güçlendirmeliyiz.


Üste