Logo

Genç Komünistlerden TKİP’nin 10. Yıl etkinliğine mesajlar...


Genç Komünistlerden TKİP’nin 10. Yıl etkinliğine mesajlar...

Gençliğin yolu işçi sınıfını devrimci yoludur!

 

Gençlik içerisinde proleter devrimciliğin bayrağını daha da yükseltmek için ileri!

Yoldaşlar, değerli dostlar!

Ekim Devrimi’nin 91., yeni Ekimler’in partisi TKİP’nin 10. yılında düzenlemiş olduğunuz etkinliği, partiye ve devrime olan sarsılmaz inancımız ve bağlılığımızla selamlıyoruz.

Özel mülkiyete dayalı kapitalist toplumda emek-sermaye çelişkisi gün geçtikçe derinleşirken, gençlik sorunu da dolaysız bir biçimde ağırlaşmaktadır. 12 Eylül askeri faşist darbesiyle gençlik sorununu siyasal planda geçici olarak çözen burjuvazi için sorun daha sonrasında birçok yönden katmerleşmiştir. Gelinen noktada sermaye devletinin gençliğe verebildiği tek şey geleceksizlik ve çözümsüzlüktür. Bu nesnel gerçeklik, kitlesel bir devrimci gençlik hareketi geliştirmenin olanaklarına işaret etmektedir.

Bu tablo içerisinde geniş gençlik kesimlerinin yaşadığı apolitizasyon, ideolojik platformlardaki erozyon sonucu bir dizi siyasal gençlik grubunda da kendini göstermektedir. Gençlik hareketinin parçalı ve dağınık tablosunu aşmaya yönelik iradi çaba ve müdahalelerden ziyade, günü kurtarmaya dönük hedefsiz çabalar, dar grup çıkarlarını önplanda tutan ilkesiz tutumlar bir dizi alanda karşımıza çıkmaktadır.

Böyle bir süreçte genç komünistlerin omuzlarına binen yük daha da artmaktadır. Sermaye devletinin çok yönlü saldırılarının gençlik alanındaki yansımalarına karşı tok bir iddia ile mücadeleye sarılan genç komünistler, gençlik hareketi içersindeki devrimci önderlik sorununun çözüm noktasındaki önemli görev ve sorumluluklarla yüzyüzedirler.

Daha güçlü bir komünist gençlik örgütü için!...

Partimizin gençlik alanındaki sesi soluğu olan genç komünistlerin temel dayanağı, partimizin tutarlı dünya görüşü ve programıdır. Marksist-leninist bakışaçısıyla gençlik alanındaki sorunları kavrayıp bu alana dair devrimci çözüm ve politika üreten biz genç komünistlerin toplam hareket içerisine belirgin bir biçimde yansıyan enerji ve çabası, partimizin bu alana dönük ısrarlı politik ve örgütsel müdahalesinin dolaysız bir yansımasıdır.

Genç komünistler, güçlü yanlarının yanı sıra yetersizlik alanlarını de açıklıkla tanımlamaktadır. Bir dizi etkenle beraber ortaya koyulan çabaların tam karşılığını üretmemesi, örgütsel ve politik yönleriyle sistematik bir tartışmaya konu edilmektedir.

Genç komünistlerin önündeki temel hedef, çizilen çerçeveye ve ortaya koyulan çabaya paralel olarak daha güçlü bir komünist gençlik örgütlenmesi yaratmaktır. Bu iddia aynı zamanda partiyi her açıdan daha da özümseme iddiasının diğer adıdır. Güçlü bir komünist gençlik örgütü ise, birleşik, kitlesel, devrimci bir gençlik hareketi ve örgütünü yaratma çabasıyla birlikte hayat bulabilecektir.  

TKİP: Yeni Ekimler’i yaratacak tek devrimci sınıf partisi!

Ekim Devrimi, devrimci teorinin devrimci pratikle buluşmasının, kendiliğinden bir sınıfı kendi için bir sınıf yapmanın, işçi sınıfını devrimci bir program etrafında örgütleyerek devrim iradesi yaratmanın adıdır. Ekim Devrimi aynı zamanda, düzen karşısında ihtilalci konumlanışın, marksist-leninist ideolojiye ve proleter sınıf kimliğine dayalı örgütlü bir gücün, sınıfın partisinin de adıdır. Bu ad Bolşevik Partisi’dir. Ve bu coğrafyada aynı özün, iddianın ve ısrarın adı ise,“Yeni Ekimler için ileri!” diyen TKİP’dir.

Ekim Devrimi’nin 70. yılında, 1987’de mücadele sahnesine çıkan komünistler, geçmişin devrimci mirasını tümüyle sahiplenmişler, yanı sıra aynı geçmişin tüm zaaflarıyla hesaplaşmasını bilmişlerdir. Çok yönlü bir mücadele ve zorlu bir parti inşa sürecinin üzerinden “Devrim tarihimizde bir kilometre taşı” olan TKİP’nin kuruluşunu ilan etmişlerdir. Bundan sonra “Sınıfı partiye kazanma, partiyle devrimi kazanma hedefi” ortaya koyulmuştur.

Yenilen düşman darbesinin ardından kapsamlı bir muhasebe yapan komünistler, düşmanın suratına “Devirmeyen darbe güçlendirir” demişlerdir.

Komünist hareketin ortaya çıkışının 20. yılında TKİP II. Kongresi’ni başarıyla toplayan komünistler,Partiyi her açıdan ve her alanda güçlendirmek için ileri!” demişler, “Devrimci çizgi, devrimci örgüt, devrimci sınıf”taki ısrarlarını bir kez daha vurgulamışlardır.

Partimiz şimdi 10. yılındadır. Ve komünistlerin değerlendirmelerinde de net bir biçimde belirttiği gibi partimiz, “geçmişin kapsamlı bir devrimci eleştirisi temelinde marksist-leninist ideolojik kimliğini oluşturmuştur. İdeolojik-ilkesel temeli nettir, stratejik doğrultusu açıktır, programı dostun düşmanın gözleri önünde göndere çekilmiştir.”

Bu düzenin tek alternatifi sosyalizmdir!

Kapitalist sistem doğası gereği kendini döne döne tekrar eden krizlerinden birini daha yaşarken, burjuva ideologların bir kısmı tarafından dahi Marks’ın haklılığından bahsedilebilmektedir. Sömürü ve talan üzerine kurulu bu köhne sistemin her daim krizlere gebe olacağı gerçeği dışında Marks’ı haklı çıkaran başka noktalar da bulunmaktadır. Bu çürümüş düzenin tek alternatifi sosyalizmdir. Sosyalizm ise ancak işçi sınıfı ve emekçilerin devrimci bir program etrafında toplanarak iktidarı zor yoluyla ele almalarıyla gerçekleşecektir. Sınıfsız ve sömürüsüz bir dünyanın temellerinin atılacağı bu devrim ancak devrimci bir sınıf partisiyle örgütlenecektir.

Bugün bu topraklarda böyle bir parti vardır! Bu partinin adı, TKİP’dir!

Yaşasın Türkiye Komünist İşçi Partisi!
Gençlik partiye, devrime, sosyalizme!

Genç Komünistler

 

Spartaküsler’in, Komünarlar’ın, Bolşevikler’in ışığında Yeni Ekimler’i yaratmak için geleceği kazanmaya!

Sermaye sınıfı toplumun tüm kesimlerine azgınca saldırıyor. Emperyalist-kapitalist sistem işçi sınıfının, emekçilerin, ezilen halkların kanı üzerinden saltanatını sürdürüyor. ABD’de baş gösteren krizin tüm dünyaya yayıldığı bir süreçten geçiyoruz. Dünyada açlık, sefalet, yoksulluk ve sömürü her geçen gün katmerleniyor. Emperyalist savaşların gölgesinde halklar direniyor.

Dünya ve insanlık bir kez daha başka bir yaşam ihtiyacını yakıcı bir şekilde hissediyor. Barbarlık içinde çökmemek için emekçilerin mücadeleden başka bir seçeneği olmadığı açık ve net bir şekilde ortaya çıkıyor. Ve Ekim Devrimi işçi sınıfına ve ezilen halklara yol göstermeye devam ediyor. Spartaküs başkaldırdığında, Paris barikatlarında komünarlar savaştığında, Bolşevikler Ekim Devrimi’ni gerçekleştirdiğinde mücadele tarihine kızıl sayfalar eklenmişti. Ve biz komünistler geçmişin mirasının ışığında bu topraklarda filiz verdik. Geçmişi sahiplendik, eleştirdik ve geçmişi aşarak geleceği kazanma iddiasıyla bundan 21 yıl önce, ‘87’de yola çıktık. Dünyada tasfiyecilik rüzgarlarının estiği, herkesin yoldan döndüğü bir dönemde “Yeni Ekimler için ileri!” diyerek yolu arşınlamaya devam ettik.

İlk hedef parti, ikinci hedef devrim diyerek ilerlerken ‘98’de TKİP’nin kuruluşunu ilan ettik. Devrime giden yolda bugüne kadarki birikimi güvenceye alacak, yarını kazanacak, sınıfın illegal, devrimci, komünist partisi cisimleşmişti. Sınıfı partiye kazanmak, partiyle devrimi kazanmak iddiasıyla bugüne kadar işçi sınıfının içinde kök salmak için var gücümüzle çabaladık ve çabalayacağız.

Parti’mizin 10. yılını kutluyoruz. Bizler, genç komünistler olarak partili mücadelenin yükünü omuzlarımızda daha fazla hissediyoruz. Partili kimliği geliştirmeyi görev biliyoruz. Gençlik hareketinin yaşadığı tıkanıklığa ve daralmaya rağmen birleşik, kitlesel ve devrimci bir gençlik hareketi yaratmak için uğraşırken, bir yandan da gençliği işçi sınıfı mücadelesinin yanında, işçi sınıfının partisinin saflarında yer almaya çağırıyoruz. Bulunduğumuz her alanda gençliği partiye, devrime ve sosyalizme kazanmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Partiyi kazandık, partiyle kazanacağız!

Gençlik partiye, devrime, sosyalizme!

İstanbul’dan Genç Komünistler


Şan olsun yeni Ekimler’in partisine!

İzmir’den genç komünistler olarak partimizin 10. yıl gecesini tüm devrimci coşkumuzla selamlıyoruz! Mesafeler ne olursa olsun, bu gece yüreklerimiz aynı dava uğruna, parti davası uğruna atıyor. Sıkılan yumruklarımızda aynı öfke barınıyor. İçimizde geleceğe dair aynı fırtına kopuyor. O fırtına gelecek güzel günlerin habercisidir yalnızca.

Partimizin kuruluşun 10. yılını kutluyoruz. Hareketimiz, geleneksel devrimci hareketin faşist darbenin ardından hızla çözüldüğü, tasfiye olduğu, legal çalışmanın ağırlık kazandığı, reformizm bataklığına çekilenlerin sayısının gün be gün artığı bir süreçte doğdu. Hareketimiz, geçmişle köklü bir hesaplaşma içinde şekillenmiş ve geçmişin devrimci mirasını kucaklayarak böylesi zor dönemlerden alnının akıyla çıkmayı başarmıştır. Gelinen yerde partili aşamaya ulaşmış ve bugün de 10. yılını kutlama noktasına gelmiştir.

Bizler bu aşamaya birçok engeli aşarak ulaştık. En zor sınavlarda “ bükülmektense kırılmayı” tercih ettik. Kızıl bayrağımıza asla leke sürmeden yolumuzu yürüdük. Bunun en somut isimleridir, Habip, Ümit ve Hatice yoldaş... Bugün de yoldaşlardan aldığımız bayrak var ellerimizde. Yüreğimizde bilimsel sosyalizmin ateşi, gözlerimizde kararlılık var. Bizler dünyanın dört bir yanında mücadele eden proletaryanın devrimci mirasını sahipleniyor, bu miras üzerinden yükseliyoruz. Emperyalist dünya zincirini Türkiye halkasından kıracağımızı ilan ediyoruz.

Cüretliyiz, çünkü bu topraklarda bilimsel sosyalizmin marksist-leninist ihtilalci sınıf partisi 10. yılını kutluyor. Bundan dolayıdır ki, bu topraklarda devrim ve sosyalizm mücadelesi bir adım daha öndedir. Ve bizler biliyoruz ki, partimizin 10. yılını kutlamak aynı zamanda devrim ve sosyalizm davasını büyütmek anlamına gelmektedir.

Partimizin 10. yılında partimizin tanımladığı eksikliklere yüklenerek, her alanda kızıl bayrağımızı daha da yükselterek yürüyeceğiz. Yüreklerimiz parti davası için, devrim ve sosyalizm davası için atıyor. Ve buradan ilan ediyoruz ki, bu yürekler “gecelerinde aç yatılmayan, gündüzlerinde sömürülmeyen günler”e, “ekmek, gül ve hürriyet günleri”ne dek susmayacak!

Partiyi her açıdan güçlendirmek için ileri!
Yaşasın devrim ve sosyalizm!
Şan olsun yeni Ekimler’in partisine!

İzmir’den Genç Komünistler


Üste