Logo

TKİP İstanbul İl Komitesi’nin mesajı


TKİP İstanbul İl Komitesi’nin mesajı:

Partimiz sınıfın bağrındaki devrim yürüyüşünü sürdürüyor!

Dostlar, yoldaşlar!

10 yıl önce Türkiye devriminin yaşamsal önemde görevlerinden birini yerine getirdiğimizi ilan ettik. Özünde bu ilan, neredeyse yoktan var olmayı başarmış bir hareketin, işçi sınıfının en yakıcı ihtiyacını karşılama iddiasıydı.

Daha işin başında “Burjuvaziyle savaşımında proletaryanın örgütten başka silahı yoktur!” temel ilkesiyle hareket eden komünistler, tüm çabalarını, proletaryanın en ileri ve devrimin zaferi için olmazsa olmaz örgütünü, devrimci sınıf partisini inşa etmeye odakladılar.

İnşa süreci boyunca zorlukları yenme başarısının, engelleri aşma kapasitesinin, yeniyi yaratma basiretinin en temel kaynağı, gücünü Marksizm-Leninizm’in proleter sınıf özü ve devrimci yöntemi konusundaki kavrayıştan alan devrimci iradeydi. Bu iradeye, dolayısıyla tüm politik ve örgütsel pratiğimize yön veren bilimsel kavrayış, her adımda, insanlığın gördüğü en ileri eylem olan Büyük Ekim Devrimi’nin mirasını ve yakın geçmişimizin devrimci deneyimini eleştirel bir şekilde özümseyerek sürekli güçlendi. Halkçı devrimcilikten kopuşumuzun en can alıcı halkası olduğu gibi, parti inşasının da en ayırdedici pusulası oldu. Buradan aldığı güçle hareketimiz, ideolojik kimliğini oluşturma ve örgütsel yapılanma dâhil her soruna, işçi sınıfının devrimci kimliği ve tarihsel misyonu temelinde yaklaşmaktan bir an bile şaşmadı.

Tam da bunun bir yansıması olarak Partiyi bilimsel sosyalizmle sınıf hareketinin tarihsel birliği olarak kavrayan parti inşa örgütümüz EKİM, öte yandan parti iddiası ve düzeyinin, sınıfla devrimci birleşme çabası temelinde yaratılacak ve bu birleşmeyi daha da hızlandırıp yakınlaştıracak bir nitelik olduğu bilinciyle hareket etti. Nitekim devrimci teori, devrimci örgüt, devrimci sınıf niteliklerinin diyalektik bir kaynaşmasından oluşan partili kimlik düzeyi, nihayet 10 yıl önce Türkiye Komünist İşçi Partisi’nin kuruluşu şahsında somut bir gerçeğe dönüştü.

Programıyla, tüzüğüyle, yeni Ekimler yolunda yarattığı yeni kültürüyle, devrimci sınıfa özgü değerler sistemiyle işçi sınıfının yasadışı devrimci partisi, 10 yıldır dostun düşmanın karşısında sınanıyor. En elverişsiz tarihsel koşullarda yarattığımız nitelik, her bakımdan öncesinden çok daha zorlu bu 10 yılda, düşman saldırılarına, toplumsal-siyasal atmosferin tasfiyecilik-reformizm-legalizm-kuyrukçuluk-kendiliğindencilik, ruhsuzluk ve ilkesizlikle kaplı aşındırıcı-zehirleyici havasına inat, büyümeye devam ediyor. Bu 10 yıl boyunca tüm adımlarımıza işçi sınıfını devrime kazanma şiarı yön verdi. Düşman saldırılarına göğüs gererken de, sol hareket içinden sağa doğru savuran akımlara barikat örerken de, en büyük moral dayanağımız, işçi sınıfını eksene koyan siyasal sınıf çalışmamız oldu.

Bu çalışmayı, toplumun devrimci potansiyeller taşıyan öteki emekçi ve ezilen kesimlerine yönelik müdahale görevlerini yerine getirme çabasıyla güçlendirmeye çalıştık. Sürecin karşımıza çıkardığı gelişmelere yönelik siyasal taktiklerimiz ve faaliyet kapasitemizle, liberal savrulmalara karşı ayrıştırıcı, devrimci odaklaşma ekseninde birleştirici müdahalelerimizle, sürecin karşımıza çıkardığı tüm sınamalardan Partili kimliğimizin başarısıyla çıktık.

Ve nihayet Partimiz TKİP, devrimci stratejiye ve ilkelere sarsılmaz bağlılığını etkin bir politik faaliyet kapasitesiyle birleştirmiş olarak sınıfın bağrındaki devrim yürüyüşünü sürdürüyor. Elbette karşımızdaki güçlükleri, bazı alanlardaki aksamaları, yetersizliklerimizi ve karşı karşıya bulunduğumuz zorlu görevleri küçümsüyor değiliz. Nitekim II. Kongre’mizle girmiş olduğumuz son bir yılda, aksayan yanlarımıza, yetersizliklerimize köklü müdahaleler yaparak ilerliyoruz. Sürecin karşımıza çıkaracağı gelişmelere devrimci sınıfın partisi olarak yanıt verebilmek için, II. Kongre’mizin belirlediği çerçevede sınıf çalışmamızı yeni bir düzeye sıçratmaya, bu temelde sınıfın devrimci kadrolarını yetkinleştirmeye ve devrimci örgütü büyütmeye çalışıyoruz.

Yoldaşlar!

Dünyayı her bakımdan derin bir uçurumun kıyısına yuvarlamış bulunan emperyalist-kapitalizmin, her geçen gün daha da saldırganlaştığı, burjuvazinin dünyanın her yerinde, özellikle de Türkiye gibi devrimci damarın güçlü olduğu ülkelerde devrimci yükselişlere karşı acımasız yöntemlerle hazırlandığı bir dönemden geçiyoruz. Böylesi bir dönemeçte insanlığın yegane kurtuluş umudu olan proletaryanın savaş kurmayını hazırlamanın ortak kıvancıyla, Partimizin 10. kuruluş yıldönümünü kutluyor, etkinliğin başarılı geçmesini diliyor, tüm dostlarımızı devrimci duygularımızla selamlıyoruz.

Yaşasın devrim ve sosyalizm!
Yaşasın partimiz TKİP!

İstanbul İl Komitesi

1 Kasım 2008


Üste