Logo

TKİP’nin 10. Yıl etkinliğine gelen enternasyonal mesajlar...


TKİP’nin 10. Yıl etkinliğine gelen enternasyonal mesajlar...

Yaşasın proletarya enternasyonalizmi!


FKP: Sosyalizm tek alternatiftir!

Filipinler Komünist Partisi’nden TKİP’ye yoldaşça dayanışma selamlarımızı iletiyoruz.

Filipinler Komünist Partisi olarak, TKİP’nin önderliğini, bütün üyelerini ve 10. kuruluş yılından dolayı düzenlenen gecenizi militanca ve yoldaşça duygularımızla selamlıyoruz. Bütün devrimci başarılarınızı kutluyor, gelecekte daha büyük başarılar diliyoruz.

Bugün ağır bir ekonomik ve finans krizi yaşayan ABD merkezli kapitalist sistemin sarsıldığı bir dönemde TKİP’nin 10. kuruluş yılını kutlaması bir şanstır. Bu yeni kriz de gösteriyor ki; komünistlerin sürekli vurguladığı kapitalizmin üst aşaması olan emperyalizmin çöküşünün yaklaştığı tezi doğrulanmaktadır.

Kapitalizmin bütün krizlerinden en çok etkilenenler ezilen işçilerdir. Bu kendini, işçilerin işini kaybetmesi ve daha çok yoksullaşma olarak gösteriyor.

Bugünkü krizde de görüldüğü gibi, burjuvazi yine krize yol açan büyük kapitalist şirketleri kurtarma yoluna gitmiştir, yoksul işçiler ise kendi sorunuyla başbaşa bırakılmıştır.

Aslında kapitalist sistemin bu büyük çaplı krizi, işçi sınıfı devrimcilerine ve onun marksist-leninist partisine devrimci mücadelede ilerlemek için olağanüstü bir imkan sunmaktadır.

İşçiler şimdi devrimci düşünce ve politikalara daha çok eğilim göstereceklerdir. Kapitalist sistemin çarpıklıklarını ve yanlışlıklarını görecek ve sosyalizmin tek alternatifi olduğunu öğreneceklerdir.

İşçi sınıfının dünya devrimini gerçekleştirebilmesi için objektif koşullar şu an olağanüstü bir durumdadır. Marksist-leninist partiler kendilerini ideolojik, politik ve örgütsel açıdan daha güçlü kılmak için bu çok uygun koşullardan faydalanmak zorundadır. İlkelerinde diretmeli fakat taktik konusunda esnek olmalıdır.

Milyonlarca işçiye devrim mücadelesinde önderlik yapabilmek ve bütün işçileri bu doğrultuda harekete geçirmek için doğru örgütlenme biçimini bulmak ve en uygun mücadele biçimini uygulamak zorundadır.

Partilerimizin amacı ortaktır. Amaç, emperyalizme ve onun yerel uygulayıcılarına karşı ulusal özgürlük, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde işçi sınıfına önderlik etmek ve örgütlemektir.

Filipinler Komünist Partisi olarak, bu iki partinin yoldaşça ilişkisini daha ileri düzeylerde geliştirip birlikte mücadeleye dönüştürme umudu içindeyiz.

Yaşasın TKİP!
Marksizm-Leninizm bayrağını yükselt!
Yaşasın proletarya enternasyonalizmi!

Filipinler Komünist Partisi Merkez Komitesi


MLPD: Enternasyonal birlik acil bir görevdir!..

Sevgili yoldaşlar, sevgili misafirler...

TKİP’nin 10. Kuruluş yılı gecesi vesilesi ile ilgili davetinize MLPD adına yürekten teşekkür ederiz. Sözlerimize bir alıntı ile başlamak istiyoruz:

“Uluslararası finans kapitalin orduları, üretimi paylaşımı ve dolasıyla dünyayı kendi çıkarları doğrultusunda yeniden düzenlemek için çıktıkları bu seferin kendilerinin sonlarının başlangıcı olacağını göremediler. Onların ‘Tarihin sonu’ propagandasının verdiği zafer sarhoşluğuyla farkına varamadıkları bir diğer şey ise aynı sürecin uluslararası üretici güçlerin, devrimci dinamizmini tetikleceği ve zincirlerin parçalanıp, insanlığın özlem duyduğu sömürünün, baskının ve savaşların olmadığı bir dünya için mücadeleye atılacağı idi. Bu uluslararası finans kapitalin kıyamet günleri olduğu gibi aynı zamanda yeni bir dünyanın sosyalist bir devletler dünyasının arife günleri olduğu idi.” (Götterdämmerung über der neuen Weltordnung, März 2003 – Yeni Dünya Düzeninin Kıyamet Günü)

Bu öngörü, şu günlerde yaşadığımız banka ve borsa krizleri tarafından da doğrulanmaktadır. Ekonomik krizi kapıda, ama bu kriz halahazırda henüz tüm dünyayı etkisi altına almış değildir. Er veya geç tüm dünyayı saracak olan bu ekonomik kriz üretimin uluslararası karekterinden dolayı, bugüne kadar yaşanmış krizleri gölgede bırakacaktır. Beklenen bu ekonomik kriz aynı zamanda, şu an açığa çıkmayan ama kronikleşmiş politik krizi de daha da derinleştiricek, birbirini izleyecek yeni politik krizlerin önün acacaktır.

Beklenmekte olan dünya ekonomik krizi kapitalist tekellerle, işçi sınıfı arasındaki mücadeleyi geliştirirken aynı zamanda sınıfı daha da devrimcileştirecektir. Süreç geniş kitlelerin mücadeleye katılmasına da vesile olacaktır.

Bu yıl Hamburg’ta yapılan MLPD Parti Kongresin’de şu sonuçlara varılmıştır:

“Geniş çerçeveli krizi önleme planları iflası sonucunda, önümüzdeki günlerde beklenen uluslararası finas krizi ikinci dünya savaşından günümüze yaşanılan krizlerin en ağırı ve etkili krizi olacaktır bu beklenen kriz emperyalist dünya düzenini ciddi bir biçimde sarsmakla kalmayıp onun ekonomik yapısını alt üst edecektir. Bu aynı zamanda sınıflar mücadelesinin daha da büyüyüp gelişmesi anlamına gelmektedir.

Kapitalist sistemlerin yarattığı global çevre felaketlerinin de sonucu toplumsal sarsıntılar yaşanıyor, kaçınılmaz olan ekonomik ve siyasal krizlerin devrimci krizleri beraberinde getirip getirmeyeceği sınıf savaşımlarının objektif ve subjektif faktörleriyle ilintilidir. Burada işçi sınıfının tarihi sorumluluğu, kendi müttefikleriyle beraber Marksit-Leninist Partilerin öncülüğünde, emperyalizme karşı insanın insan tarafından sömürülmediği bir dünya için şavasmaktır.”

Üretimin uluslararası niteliği işçi sınıfı ve geniş kitlelerin mücadelesine enternasyonal bir karekter kazandırırken, aynı zamanda daha güçlü olmasını da sağlıyor. Hem Almaya’daki işçi sınıfının ve geniş kitlelerin hem de uluslararası sanayi proleteryasının gerçek bir sosyalizme olan özlemi ve isteminin bugüne kadar görülmemiş ölçüde büyüyüp geliştiğini tespit etmekteyiz.

Bugünün en acil görevi mücadelenin uluslararası koordinasyonu ve devrimcileştirilmesidir. Ayrıca Marksist-Leninistlerin ve diğer devrimci güçlerin mücadele birliğinin sağlanmasıdır. Dayanışmacı ortak mücadele bizlerin istemidir.

 Bütün ülkelerin işçileri birleşiniz!

Yaşasın uluslararası dayanışma!

MLPD Merkez Komitesi

KPD/ML: Büyük mücadelelerin öngünündeyiz!..

Sevgili yoldaşlar,

Almanya Komunist Partisi / Marksist-Leninist, Köln’deki büyük etkinliğinizden dolayı sizlere içten kızıl selamlarını iletiyor...

Kapitalist dünya şu an onyılların en büyük krizi içinde bulunuyor. Mali sermaye krizinin ardından kriz şimdi de kapitalist üretim alanına (halen otomotiv sanainde yaşandığı gibi) yayılıyor. İzlanda, Macaristan ya da Pakistan örneklerinde görüldüğü gibi, bizzat devletlerin kendisi iflas ediyor. Şu an gelmekte olan sınıf mücadeleleri öngünündeyiz, bizden önceki kuşakların yaşadığı türden sınıf mücadelelerinin...

Bu durumda devrimciler ve Marksist-Leninistler, işçi sınıfının ve ezilenlerin direnişini güçlendirmek ve onlara çıkış yolunun devrim, sosyalizm ve komünizm olduğunu göstermek için, çabalarını onlarca defa çoğaltmak zorundadırlar.

Bizler TKİP’li yoldaşların Türkiye işçi sınıfı ile birleşmedeki ve Türk burjuvazisine karşı mücadelelerindeki büyük başarılarını sürdürmelerini diliyoruz.

Devrimci ve dayanışmacı selamlarımızla...

KPD/ML Merkez Komistesi


Rode Morgen: Sosyalizme doğru ileri!

Değerli TKİP’li yoldaşlar!

Kızıl Şafak örgütü 10. Yılınızı içtenlikle kutlar.

Kapitalist sistemin çeşitli krizler nedeniyle emekçiler üzerinde baskı uyguladığı bu dönemde marksist-leninistlerin örgütlenmesi çok anlamlıdır.

Bu sömürü sisteminde gelecek umudu olmadığını gören insan sayısı gittikçe artıyor. Bir sürü insan başka alternatif arıyor.

Sadece sosyalizm halkların ve dünyanın gelecek perspektifidir. Emperyalist dünya sistemi kendi temelleri üzerinden bu sorunlara çözüm üretemiyor. Üretimin uluslararasılaşması da çözüm getirmemiş, aksine daha fazla karışıklık ve savaş üretmiştir.

Bugün teknik olarak açlığın yok edilmesi ve insan yaşamının güvence altına alınması mümkündür, fakat kapitalizm bunu engellemektedir. Bir taraftan yoksulluk korkunç bir biçimde artarken, diğer taraftan yüzlerce milyar dolar finans kuruluşlarına aktarılıyor.

Bu durum dünyadaki işçi ve emekçileri direnişe itmektedir. Aşırı üretim ve finans krizinin sonuçlarına karşı işçiler mücadele etmek için hazır bekliyor. DAF işçilerinin toplu çıkışlara karşı yürütmesi gereken mücadele bunun bir örneğidir.

Güçlü bir marksist-leninist kitle partisinin olmadığı koşullarda, dünyanın hiçbir ülkesindeki işçi sınıfı kapitalizme karşı yürütülen savaşı kazanamayacak ve sosyalist enternasyonal mücadeleye katkısı olamayacaktır.

Kızıl Şafak örgütü, işçi sınıfının komünist partisini yeniden inşa etmek için uğraşıyor ve bu süreçte enternasyonal dayanışma tüm dostlarımızdan beklentimizdir.

Ortak devrimci amaçlarımıza ulaşmak için, TKİP ile olan dayanışma ve birlikteliği, büyük bir içtenlikle güçlendirmek istiyoruz.

Yaşasın proleterya enternasyonalizmi!
Sosyalizme doğru ileri!

Grup Marksist Leninist / Kızıl Şafak (Rode Morgen) Hollanda


Üste