Logo

Komünist gençlik kampı toplandı...


Günün ve partinin çağrısı: Devrime hazırlık!

 

Son yıllarda dünyanın bir dizi bölgesi sınıf ve kitle hareketlerine sahne oluyor. Ortadoğu ve Kuzey Afrika halklarının kölelik koşullarına karşı ayağa kalması, Amerika’da siyahi gençlerin polisler tarafından katledilmesi üzerine onbinlerin sokaklara inmesi, Türkiye’de Haziran Direnişi, bir dizi Avrupa ülkesinde peşpeşe yaşanan grev ve direnişler, dünya ölçeğinde yaşanan hareketliliğe örneklerdir. Kimi zaman öfke patlamaları biçimleri alan bu kitle hareketleri, önümüzdeki dönemde çok daha sert mücadelelerin habercisidir.

Kapitalist sistemin çok yönlü krizinin tetiklediği bu hareketlilik içerisinde gençlik özel bir yer tutuyor. Bu olgunun altını çeşitli vesilelerle daha önce de çizmiş, özellikle Haziran Direnişi sürecinde gençliğin mücadele dinamizmine dikkat çeken değerlendirmelerde bulunmuştuk. Bu gerçekliğe bir kez daha Özgecan’ın hunharca katledilmesinin ardından yaşanan eylemli süreçte tanıklık ettik. Başta liseli gençlik olmak üzere işçi, işsiz ve öğrenci gençlik kitleleri bu eylemli süreçlerin en dinamik unsurları idiler. Bu süreçte de sokağa ilk inen ve tepki gösterenler toplumun genç kesimleri oldular.

Partimizin “bunalımlar, savaşlar ve yeni kitle hareketleri, halk isyanları ve devrimler dönemi” tanımlamasını doğrulayan bu gelişmeler göstermiştir ki, devrime hazırlık dönemin en kritik sorumluluğudur. Bu hazırlık ise en başta devrimci örgüt ve devrimci önderlik alanında katedilmesi gereken mesafe üzerinden kendini ortaya koymak durumundadır. Zira gelişen kitle hareketlerinin yaşadığı en temel zaafiyet devrimci önderlikten yoksunluktur. Partimizin gelişen dünya olaylarına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, bu gerçekliğin altı döne döne çizilmektedir.

Son yıllarda yaşanan gelişmeleri ve partimizin buna ilişkin değerlendirmelerini esas alan genç komünistler olarak, geçtiğimiz günlerde; partili devrimci kimlik, devrimci örgüt ve önderlik, parti tarihi, politik gençlik örgütü politikamız, çalışma tarzı sorunları ve yayınları gündemine alan bir kamp gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Yeni dönemin hemen başında gerçekleştirdiğimiz kampımız verimli tartışmalara konu olmuş, komünist gençlik çalışmamız açısından anlamlı sonuçlar ortaya çıkarmıştır.

 

Kritik halka: Partili devrimci kimlik

Kampımızın temel gündemlerinden birisini partili devrimci kimlik başlığı oluşturdu. Gençlik hareketinin ihtiyaç duyduğu devrimci önderlik sorunu ekseninde ele alınan bu gündem üzerinden, devrimcileşme sorunu, parti çizgisi ile bütünleşmede yaşanan sorunlar ve devrimci örgüt alt başlıkları yoğun olarak tartışıldı. Bu tartışmalar ışığında şu sonuçlara varıldı:

- Gençlik çalışmamızda yer alan kadrolardan saflarımıza yeni katılmış güçlere kadar devrimcileşme sorunu kritik bir önem taşımaktadır. Partimizin genel planda ortaya koyduğu bu sorun alanı, gençlik çalışmamızı ve genç güçlerimizi dolaysız olarak kesmektedir. Kendi geleceğini genç yoldaşlarda gören partimiz, gençlik çalışması içerisinde yer alan yoldaşların devrimcileşme ihtiyacını ayrıca önemsemektedir.

- Sermaye düzeni devrimci konum ve kimliği ortadan kaldırmak için, ideolojik, kültürel ve fiziki açıdan her türlü aracı kesintisiz bir biçimde devreye sokarak saldırmaktadır. Devrimci-ihtilalci kimlik ve devrimcileşme sorunu, tam da bu nedenle düzene karşı verilen mücadelenin en kritik alanlarından birisidir. Genç komünistler devrimcileşme sorununu bu kapsamda ele almalı, “Devrimci örgüt yaşamsaldır!” şiarı ile devrimci kimlik ve konumda ısrar eden, bunu varlık yokluk sorunu olarak ele alan partimizin çağrısına yanıt vermelidir.

- Gençlik içerisinde sınıf devrimciliği çizgisini genç komünistlerin temsil etmektedir. Bu nedenle genç komünistler devrimci kimliği partili kimlikten ayrı ele almamaktadır. Devrimci kimliğin en temel unsurlarından birinin ideolojik kimlik olduğu bilinciyle hareket ederek, parti çizgisi ekseninde sistematik eğitim çalışmalarını hayata geçirmelidir.

- Genç komünistler, partimizin ideolojik platformunun dolaysız bir yansıması olan parti tüzüğünü içselleştirmeli ve gündelik yaşamlarında kılavuz olarak ele almalıdırlar.

Kampımızda devrimci kimlik başlığı mevcut sol hareketin tablosu üzerinden de canlı tartışmalara konu edildi. Dün devrimci konumda yer alan bir dizi sol örgütün bugün gelinen yerde düzen içi bir konuma kayması üzerinden, devrimci kimlikte yaşanan erozyona ve devrimci iddiada yaşanan kırılmalara işaret edildi.

Devrimci kimlik planında yaşanan zaafiyetin, örgüt yaşamından kitle çalışmasına kadar gençlik faaliyetimizde yarattığı sonuçlar ele alınarak, yeni dönemde bu alanda çıkabilecek sorunların üzerine titizlikle gidilmesi gerektiği ortaya konuldu. Devrimcileşme sorunu ile devrimci örgüt sorunu bir arada ele alınarak, faaliyet yürüttüğümüz tüm alanlarda devrimci esaslara dayalı örgütsel zeminler yaratmak, yeni dönemin en temel hedefi olarak tanımlandı. Yapılan tartışmalarda, komünist bir gençlik yapılanmasının ancak bu örgütsel zeminler üzerine inşa edilebileceği, bu alanda atılacak adımların gençlik hareketine önderlik etme bakışı ile ele alınması gerektiği vurgulandı. Partimizin devrimci konum ve kimlik konusunda ortaya koyduğu yaklaşımı gençlik çalışması içerisinde ete kemiğe büründürme sorumluluğunun altı çizildi.

Kampta gençlik çalışması alanında yaşanan devrimcileşme sorunları, partili devrimci kimlik ve devrimci örgüt sorunu üzerinden canlı ve somut tartışmaların yürütülmesi, hemen her bileşenin katkı sunması oldukça anlamlıydı.

 

Politik gençlik örgütü adımı ve çalışma tarzı sorunları

Canlı tartışmalara konu olan diğer iki başlık ise, politik gençlik örgütü ve çalışma tarzı sorunları oldu. Birbiri ile ilişkisi içerisinde bu iki başlık üzerinden deneyimler de ele alınarak şu sonuçlara varıldı:

- Politik gençlik örgütü politikası gençlik hareketinin ihtiyaçları ekseninde gündeme getirilmiştir. Bu adımın merkezinde yer alan genç komünistler, mevcut politikayı kavramak ve tam bir açıklık içerisinde olmak durumundadır. Kuruluş sürecinde yaşanan sorunların gerisinde, mevcut politikanın kavranması alanında yaşanan zayıflık vardır.

Yeni döneme bu açıdan açıklıklar yaratarak girmek kritik bir önem taşımaktadır. Genç komünistler tüm faaliyet alanlarında partinin gençlik politikasının kavranmasını kolaylaştıracak tartışmalar yürütmeli, bu konuda eğitim çalışmaları hayata geçirmelidir.

- Bu ihtiyacı karşılamak çerçevesinde, politik gençlik örgütü politikasının ele alındığı, partinin bu konuya ilişkin değerlendirmelerinin ve kuruluş sürecinde çıkan materyallerin yer aldığı bir broşür-kitap hazırlanmalıdır.

- Güçlü bir politik gençlik örgütünün inşası için, gençlik hareketi içerisindeki mücadele dinamikleri ile buluşmak kritik bir önem taşımaktadır. Yeni dönem sorumlulukları bu hedef üzerinden ele alınmalıdır. Politik gençlik örgütünü gençlik hareketi içerisinde devrimci odak haline getirmek için tüm olanaklar değerlendirilmeli, etkili bir kitle çalışması pratiği ortaya konabilmelidir.

- Gençlik hareketi içerisinde öne çıkmak, eylemli süreçlere önderlik etmekle mümkündür. Bu nedenle genç komünistler, politik gençlik örgütünü her şeyden önce böyle bir iddia ile ele almalıdır. Görece durgun süreçlerde ön açıcı eylem ve çıkışlarla, hareketli dönemlerde ise inisiyatifli bir önderlik pratiği ile devrimci bir odak olarak öne çıkabilmelidir.

- Doğru bakış açısının yön verdiği etkin bir kitle çalışması, politikalarımızın hayat bulması açısından yaşamsal önemdedir. Rutin, kendini tekrarlayan, araç ile politika ilişkisini tersinden kuran, gündelik faaliyet ile tarihsel olanın bağını kuramayan bir kitle çalışması ile politikamızı hayata geçirmeyi başaramayız. Bu aynı zamanda bir çalışma tarzı sorunudur. Yeni dönemde gençlik kitleleriyle dolaysız temas kuran, gençlik saflarında biriken mücadele dinamikleri ile bağ kurmayı esas alan etkin bir kitle çalışması hayata geçirme sorumluluğu genç komünistlerin omuzlarındadır.

- Komünist gençlik çalışması ile politik gençlik örgütü arasındaki ilişki doğru bir temelde kurulabilmelidir. Bunun başarılamaması ciddi problemlere yol açacaktır. Birisini diğerinin yerine koymak ya da ikame etmek, aynılaştırmak, mevcut politikayı boşa çıkaran sonuçlar yaratacaktır.

 

Gençlik partiye, devrime!

Genç komünistler kamp çalışması sürecinde parti tarihinden devrimci mirasa ve yayınlara kadar bir dizi başka başlığı da canlı tartışmalara konu ettiler. Bu açıdan kampımız, belirlenmiş başlıklar üzerinden verimli tartışmaların yapıldığı bir gençlik konferansına dönüştü. Kamp çalışmasının en önemli sonucu, ele alınan konular üzerinden önemli açıklıklar sağlanması oldu.

Baştan sona kolektif bir çalışma üzerinden örgütlenen, devrimci bir atmosferde gerçekleştirilen komünist gençlik kampının en net mesajı ise “Gençlik partiye, devrime!” çağrısı olmuştur. Sonuçlarını önümüzdeki mücadele dönemi içerisinde dolaysız olarak göreceğimiz kamp çalışması bu açıdan oldukça işlevsel olmuş, kendi misyonunu yerine getirerek sonuçlanmıştır.

Şimdi zaman, partimizin yönlendiriciliğinde, gençliği devrim davasına kazanmak için seferber olma zamanıdır.

Şimdi zaman, günün çağrısına yanıt verme zamanıdır: Günün çağrısı devrime hazırlıktır.

Şimdi zaman, gençliğin dinamizmini ve yaratıcılığını kuşanarak, her türlü rutini ve kalıbı kırma zamanıdır.

Şimdi zaman, Denizler, Mahirler, İbolar, Erdallar gibi devrim davasını omuzlama zamanıdır.

Genç Komünistler


Üste