Logo

Partiyi güçlendirmek zaaflardan arınmaktır!


Devrimci partiyi güçlendirmek, devrime hazırlık çerçevesinde bugünün en acil ihtiyacıdır. Bölge ve dünyada yaşanan gelişmeler kitlesel patlamaların habercisidir. Emperyalistler arası çıkar çatışmaları yarın çok daha ciddi boyutlara varabilir. Ancak devrimci önderlik boşluğu gericiliğe karşı güçlü bir çıkışın önünü kesen en önemli etkendir. Dolayısıyla, devrime hazırlığın en önemli ayağı devrimci partiyi sınıf ve kitleler içinde bir güç haline getirmektir.

 

Devrime hazırlığın önemli halkası: Güçlü yerel örgütler

Partinin kitlelerle direk bağını kuran yerel örgütlerin güçlendirilmesi devrime hazırlığın en önemli halkalarındandır. Her yerel örgüt kendi alanında partiyi politik çekim merkezi haline getirmeyi hedeflemelidir. Sınıfın ve emekçi kitlelerin kendi sorunları etrafında mücadeleye katılmasını sağlayacak yol ve yöntemleri bulmalı, hayata geçirmelidir. İşçi ve emekçi kitleler ile gençliğin duyarlı ve ileri kesimlerini devrimci program etrafında birleştirecek, harekete geçirebilecek güç ve olanakları yaratmalıdır. Bakışaçımız ve ilkelerimizle çelişmeyen her türlü aracı kullanmayı başarabilmelidir. Kitlelerle bağ kuracak araçları, kitlelerin bilinç düzeyi, acil ihtiyaçları, ilgi alanları vb.’ni gözeterek bulup çıkarmalıdır. Bu da bir yerel örgütün çok farklı araçları ihtiyaca cevap verebilecek biçimde kullanabilmesi demektir.

Farklı araçların kullanımı denildiğinde darlığa düşebiliyoruz. Aynı işleve sahip araçları, araç çeşitlendirmek adına kullanabiliyoruz. Bir fabrikaya ya da alana müdahale ederken, düzenli çıkarılan özgün bildirilerin yanında aynı işlevi yerine getiren broşür yada bülten çıkarma hatasına düşebiliyoruz. Ya da hazır olmadıkları halde, temas kurduğumuz işçilerle hemen komite kurmaya kalkışabiliyoruz, vb...

Aşılması gereken sorun alanlarından birisi budur. Araçların çeşitlendirilmesini çok yönlü ele almak durumundayız. Örneğin, bir futbol maçı, tiyatro-sinema organizasyonu, piknik vb., ilişki kurduğumuz kişilerle birlikte iş yapma bilincinin oluşması için ilk anlamlı adımlar olabilmektedir.

Araç çeşitliliği denildiğinde, öncelikle, kitlelerle bağ kuran, örgütlü hareket etmesini sağlayan, kolektif bir çalışmaya katan her türlü yol, yöntem ve aracın kullanımını anlamalıyız. Bu bir yerde dernek, bir yerde festival ya da okuma grubu olabilir. Bir başka yerde fabrika komitesi ya da müdahale ettiğimiz alandaki kitlelerle bağımızı güçlendirmek için yapılacak çocuk, gençlik, kadın etkinlikleri, sanatsal çalışmalar vb. olabilir... Araç çeşitliliğine bu esneklikte bakmak, kitlelerle bağımızı güçlendireceği gibi, çeper güçlerimizin katkısını da daha verimli hale getirecektir.

Bugün birçok alanda kurumsal faaliyetler sürdürüyoruz. Kurumlarımızın bulunduğu mahallede komşularımızla bağlarımız zayıf olabiliyor. Bir işçi toplantısının bildirisini dağıtıyoruz, mahalle sakinlerinin ilgisini çekemeyebiliyor. Zihinlerinde daha meşru bir zemini elde etmemizi sağlayamıyor. Fakat biz bu emekçilerin çocuklarına eğitici kurslar verebilir, ders vb. konusunda yardımcı olabilir, çocuğu üzerinden emekçilere ulaşarak, desteğini ve sahiplenmesini sağlayabiliriz.

Örnekleri çoğaltabiliriz. Yapılması gereken, farklı araçları etkili biçimde kullanmak, “sınıf faaliyetimize hizmet etmiyor” diyerek reddetmemektir. Nereden nasıl bir imkan çıkacağını bilemeyiz.

Yerel örgütlerimiz kendi alanında kendi meşruiyetini sağlayan-güçlendiren çalışmalar yürüttükçe olanaklarını artıracaklardır. Kalıpları aşarak güçlü bir sınıf ve kitle çalışmasının olanaklarını yaratacaklardır.

Her şeyden önce yaratıcı olmak, her aracı devrimci düşüncelerin yaygınlaştırılmasına ve örgütlü bilincin oluşmasına hizmet edecek biçimde kullanmak gerekir. Çok farklı araçları işlevsel bir biçimde birlikte kullanmayı başarabilen yerel örgütler nitel ve nicel güç olmanın imkanlarını yaratmışlar demektir.

 

Kadro örgüt ilişkisi

Devrimci kimliği, örgüt anlayışı zayıf olan kadrolar imkanları gereğince değerlendiremeyecekleri gibi, ilişkilerini devrimcileştirmeyi de başaramazlar. Böyle bir durumda, kısa zamanda faaliyetin etrafında çok insan toplansa bile, bu toparlanma parti adına anlamlı sonuçlar yaratmadan dağılma riski taşır. Hatta faaliyete zarar verici bir etki yaratabilir. Tespit edilen araçların içi doldurulmadığı için, kullanmış olmak için kullanılır. Sonra da denedik, başarısız oldu denilir.

 Güçlü bir faaliyetin en temel aracı güçlü bir örgüttür. Güçlü örgütler ise kimliği güçlü kadrolar tarafından oluşturulur.

Parti örgütlerinde ve çeper örgütlerinde yer alan yoldaşlar kişisel kaygılarla hareket ettiklerinde, keyfi davranışlar, popülist ya da sekter yaklaşımlar sergilediklerinde, bazı işleri kendileri için angarya ya da gereksiz gördüklerinde, kullanılan araçların hakkını gerektiği gibi vermediklerinde vb., burada sorunların boyvermesi kaçınılmazdır. Böyle bir durumda, yoldaşlar arasında ilişkileri zedeleyen, faaliyeti zayıflatan tartışmalar yaşanır.

Sınırlı da olsa yaşanan bu tür sorunların üzerine kararlılıkla gitmek gerekmektedir. Hiçbir yoldaş partinin gündemini kişisel gerilikleri ve zayıflıkları sonucu yaşanan sorunlarla meşgul etme hakkına sahip değildir. Bu tür sorunlara neden olanlar kendilerini sorgulamak, zayıflıklarını açıklıkla ortaya koymak durumundadırlar. Yerel örgütlerin güçlü bir iç yaşamı oturtması, bu tür sorunların aşılarak faaliyetin sorunlarına yoğunlaşma ile başarılabilir.

Partinin önümüzdeki dönem hedeflerine ulaşabilmesi için, zaaflara, zayıflıklara ve yetersizliklere karşı kararlı bir mücadele yürütmeliyiz. Sınıf ve kitle faaliyetinde mesafe almak, bunu ne ölçüde başardığımıza bağlı olacaktır.


Üste