Logo

Parti sınıf çalışmasında artık daha güçlü!


Parti sınıf çalışmasında artık daha güçlü!


Partimiz bu yılın Kasım ayında 10. Yılına girecek. 2008 yılı Partimiz için yeni bir dönemin başlangıcı, sınıfla devrimci birleşme yolunda anlamlı ilerlemelerin sağlandığı bir dönemeç olacak, bir çok veri şimdiden buna tanıklık ediyor. Yılları bulan inatçı çabanın yarattığı birikim temeli üzerinde bugün bunun güç ve olanaklarına, deneyim ve birikimine fazlası ile sahibiz. Zorlu bir mücadele döneminden geçerek yeni bir dönemin kapısını aralamış bulunuyoruz.

Çok farklı cephelerde, çok yönlü ve zorlu çabalarla ulaşılan bir düzey, geride bırakılan bir süreçtir bu. Fakat özellikle de II. Kongre öncesi dönem ve sonrası süreç, sınıf çalışmamızda belirgin bir mesafenin alınması bakımından dikkate değerdir.

Bilinçli, sabırlı ve soluklu bir çabayla ulaşılan başarı

Komünistler olarak siyasal mücadele sahnesine çıktığımız günden itibaren, işçi sınıfı hareketiyle birleşme sürecinde inşa edilecek devrimci bir parti anlamında, devrimci bir sınıf partisi yaratma çabasını en temel ve en kritik bir halka olarak tanımladık. Bu tanımlamanın yapıldığı andan itibaren de, dün Hareketimiz ve bugün Partimiz, bunu başarmanın kararlılığı ve inancıyla hareket etti. Zor bir dönemin, zorlu iç ve dış mücadelelerin içinden geçerek sınıfla buluşma çabasında anlamlı denebilecek adımlar attık. Bugün ağırlıklı olarak sanayi havzalarını ve fabrikaları temel alan bir çalışma yürütüyoruz. Halen partimizin çevesinde toplanan geniş bir işçi ilişki ağı mevcut. Sınıf hareketini devrimcileştirme çabasında sayısız araç ve yöntemi kullanıyoruz. Sınıfın devrimci gücünü açığa çıkarma yönünde anlamlı bir deneyim ve birikim yaratmış bulunuyoruz. Sınıf kitlesini fabrikalar zemini üzerinden harekete geçirebilecek somut politika ve taktiklere sahibiz.

Ancak bu kadarı Partimizin sınıflar mücadelesinde kendi rolünü oynayabilecek bir konuma ulaştığı anlamına gelmiyor. Henüz sınıflar mücadelesi sahnesinde etkin bir rol oynayabilmemizi sağlayacak bir maddi toplumsal güce sahip değiliz. Ama bu durum hiçbir biçimde aldığımız mesefenin tarihsel ve güncel anlamını karartmamalıdır. Zira Partimiz artık sınıfla birleşme çabasını ideolojik bir yönelim olmaktan çıkartarak elle tutulur maddi bir temele kavuşturmuş bulunmaktadır. Bu başlı başına son derece önemli bir ilerlemedir.

Parti ideolojik kimlik ile sınıf kimliğinin devrimci örgütsel birliğidir. Partimiz kendini sınıf zemininde ete-kemiğe büründürme yolunda artık geri dönülemez adımlar atmıştır. Düne kadar sınıfın idelojik-politik temsilcisi olma iddiasını, bugün sınıfsal zemin üzerinden de tanımlayacak bir aşamaya vardırmıştır. Düne kadar bu kanalı daha çok ideolojik kimlik üzerinden temsil etme iddiamız öne çıkıyordu. Bugün ise sınıfla giderek daha güçlü ve sağlam bir temel üzerinde buluşma anlamında anlamlı adımlar atılmış bulunuyor. Parti, ideolojik kimliği maddi sınıf kimliğiyle tamamlayan ve bütünleştiren, hayatın ve mücadelenin içinde birleştirip kaynaştıran bir sürecin içine girmiştir.

Yine de bunun anlamını ve sınırlarını doğru bir biçimde tanımlamak gerekir. Zira buradaki her abartılı tanımlama, Partimizin önümüzdeki dönemi kazanma çabasını zaafa uğratabilecektir.

Net bir kavrayışa dayalı inatçı ve uzun soluklu bir çalışma

Giderek sınıf hareketine müdahale açısında daha etkin ve inisiyatifli bir rol oynuyoruz. Partimiz sınıf içindeki çalışmasını daha güçlü bir temele kavuşturduğu ölçüde maddi olarak da sınıf temsil etme iddiası somut bir içerik kazanıyor.

Partimiz bugün artık bir dizi alan ve bölgede ve daha fazla kentte sınıf çalışmasını derinleştirme çabası içinde ve bu doğrultuda gitgide daha anlamlı mesafeler alıyor. Belli başlı sanayi kentlerinde ısrarlı, sürekli, soluklu ve istikrarlı bir sınıf çalışması yürütüyor. Büyük imkansızlıklara rağmen sergilenen inatçı, ısrarlı, soluklu ve sabırlı bir çaba ancak böyle bir sonuç yaratabilirdi. Genel planda gerici bir atmosfere denk gelen ve büyük ölçüde durgunluk içinde geçen 20 yıla yayılan çabamızın ortaya çıkardığı sonuçlar, tüm elverişsiz nesnel koşullara rağmen bunu asgari ölçülerde başardığımızı ortaya koymaktadır. Bu, sınıf hareketiyle az çok ilgilenen her kişi ve çevrenin kolaylıkla görebildiği, samimi ve yürekli olanların ise artık açıkça dile getirdiği bir somutluğu ifade etmektedir.

Açıktır ki, sınıfın devrimci tarihsel rolüne ilişkin net bir kavrayışa dayalı olan bu çabanın sonuçlarını almak yılları bulan bir süreci gerektirmiştir ve artık kendini daha verimli biçimde üreten bir noktaya ulaşmıştır. Dünün ve bugünün zor koşullarında ve bir yıkım döneminin ardından inata, ısrara dayalı soluklu ve sabırlı bir çaba olmaksızın bugünkü aşamaya ulaşmak hiçbir biçimde mümkün olmazdı. Dolayısıyla ulaştığımız düzeyi bir rastlantı saymıyoruz. Bunu gelip geçici bir durum olarak da görmüyoruz. Devrimci çizgi, devrimci örgüt ve devrimci sınıf bilincinin yön verdiği bir temel üzerinden sağlanan bir ilerleme ve gelişmedir bu.

Bugün devrimci hareketin değişik kesimleri dikkatlerini yeniden sınıf hareketine yöneltmiş bulunuyor. Bunu da şaşırtıcı bulmuyoruz. Bir taraftan olay ve gelişmelerin zorlaması, diğer taraftan Partimizin sınıf çalışmasında katettiği mesafenin de etkisiyle dikkatler yeniden sınıf hareketine yönelmiş bulunuyor. Ancak bu yönelimin halen devrimci bir yenilenmeden, bunun ürünü olabilecek devrimci bir sınıf çizgisi temelinden ve devrimci bir programdan yoksun olduğu açıktır. Dolayısıyla, kendi içinde anlamlı olmakla birlikte, bu çabanın ne ifade ettiği ve sınırlarının ne olduğu konusunda gerçekçi olmak gerekiyor. Sınıf çizgisine ve devrimci bir sınıf programına dayanmadan bu alanda mesafe katetmek mümkün değildir. Tek başına iyiniyetli bir çabayla bu başarılamaz. Geçmiş ideolojik-teorik çizgiyle devrimci bir temelde köklü bir hesaplaşma yaşanmadan, sınıfa yönelmenin kendi başına yaratabileceği hiçbir ilerletici sonuç olmayacaktır. Böyle bir yönelimin uzun soluklu ve inatçı bir çaba olarak sürdürülebilmesi de mümkün değildir.

Çalışmayı yaygınlaştıracak hedefl adımlar!

Bir kez daha vurgulamalıyız ki, partimiz sınıf çalışması artık yeni bir döneme girmiş, çalışma belli başlı sanayi kentlerine yayılmış, sınıfı örgütleme çabasında çok değişik araç, yol, yöntem, biçim ve zeminin bir arada kullanıldığı bir faaliyet düzeyine ulaşılmıştır. Bu düzeye ulaşmada aslolan, devrimci bir sınıf çizgisi temelinde sınıf örgütlemedeki ısrarlı ve kalıcı çabalardır.

Ancak ulaşılan bu düzeyin yeterli olmadığının altını da döne döne çizmeli, bugün bulunduğumuz alanlarla kendimizi sınırlayamayacağız noktasında açık olmalıyız. Partimizin sınıflar mücadelesinde kendi devrimci rolünü oynayabilmesinin yolu sınıf içinde maddi bir güç olmaktan geçiyor. Bu açıdan, bir taraftan bulunduğumuz sınıf zeminlerinde derinleşme çabasında yoğunlaşırken, diğer taraftan çalışmanın yaygınlaştırılması yönünde daha planlı ve hedefli adımlar atabilmek durumundayız.

10. yıl sıçrama yılı olabilmelidir!

10 yılını kutlayacak olan partimiz bugün sınıf ve emekçi kitleleri içinde giderek daha çok tanır hale geliyor. Adı, ablemi, şiarları, kullandığı araç ve yöntemler daha bilinir durumda. Sınıfı örgütleme çabasındaki her somut adım ve bu temeldeki her müdahale somut karşılıklar yarattıkça, Partimiz daha da öne çıkıyor. Denebilir ki bugün, komünistler dışında hiçbir güç sınıf içinde çalışmıyor. Daha doğrusu devrimci bir sınıf çizgisinin yön verdiği planlı, hedefli ve sistemli bir faaliyet yürütülmüyor. Dönem dönem sınıf hareketinin öne çıkmasının kendiliğinden yarattığı yönelimler yaşansa da, bunlar bir kalıcılığı ifade etmiyor

Sınıf devrimcileri olarak, biriktirdiğimiz güç ve olanakları en iyi bir biçimde değerlendirerek, aldığımız mesafeyi daha ileriye taşıma doğrultusunda daha yoğun, etkin ve hedefli bir çalışma içine girebilmek durumundayız. Partimizin10. yılını kutlayacağımız bu yılı daha planlı, hedefli ve somut kazanımlarla bütünleşen bir yıl olarak geride bırakabilmeliyiz. Her türlü imkan, araç, fırsat ve güç bu temelde harekete geçirilebilmelidir. 2008 yılı Partimiz için ideolojik kimliğinin sınıf kimliği ile daha ilerden bütünleştiği bir yıl olabilmelidir. Artık sınıf sadece ideolojik planda değil, sınıfı, sınıf kimliği planında da temsil ettiğimiz iddiası somut bir içerik kazanabilmelidir.

Partimiz bu alanda bir ilk temeli yaratmayı başarmıştır. Gelinen yerde küçümsenemeyecek bir deneyim ve birikime de sahip bulunmaktadır. Ancak bununla yetinemeyiz. Yaratmış bulunduğumuz temeli daha da sağlamlaştırmak, geldiğimiz eşiği aşmak gibi zorlu bir görev ve sorumluluk duruyor önümüzde. Bu ise siyasal sınıf çalışmasının ve örgütlenmenin sorunlarına daha fazla yoğunlaşmayı, zayıflık alanlarımızı döne döne irdelemeyi, yolumuzu kesen zaaflara karşı kararlı bir mücadele yürütmeyi, vb. gerektiriyor. Rutinleşmiş bir çalışma tarzı bizim için en büyük tehlikedir.  Yeni mevziler yaratmaya, varolanları güçlendirmeye kilitlenen etkili, yaygın ve çok yönlü bir siyasal sınıf çalışması ve bu çalışmayı yürütecek güçlerin çok yönlü eğitimi... Dar pratikçi bir faaliyet değil,  ideolojik kavrayışın yön verdiği hedefli bir kitle çalışması... Çevremizde biriken işçi ilişkilerinin örgütlenmesi ve faaliyetin etkin bir parçası haline getirilmesi... Siyasal faaliyette alışılagelen yol, yöntem ve araçların ötesine geçmeyi hedefleyen, buna yoğunlaşan etkin ve yaratıcı bir çaba... Siyasal sınıf çalışmamızın deneyimlerinin döne döne irdelenmesi, kolektife maledilmesi, böylece yolaçıcı bir işlevi yerine getirebilmesi...

Hedeflerimize ulaşmamız, daha da sayılabilecek bir dizi nokta üzerinden alacağımız mesafeye bağlıdır. Çok sınırlı güç ve olanlarla geldiğimiz düzey yeni dönemi kazanmamız noktasında önemli olmakla birlikte, bugünün Türkiye’sinde görev ve sorumluluklarımızın ağırlığı düşünüldüğünde, mevcut olanı aşmak noktasında daha yoğun bir çaba içine girmemiz, iradi müdahale planında geçmiştekini aşan bir yüklenmeyi yaşamımız gerektiği konusunda yeterli açıklığı taşımak durumundayız. Güne yüklenip geleceği kazanmanın yolu buradan geçiyor.

(Sınıf içinde maddi bir güç haline gelmek için düne göre daha fazla imkan ve güce sahibiz. Bu güç ve imkanların Partimizin iddiasına ve misyonuna uygun bir çizgide harekete geçirilmesi ise herşeyden önce planlı, hedefli ve ısrarlı bir çabayı gerektiriyor. Bugüne kadarki sürecimiz bu konuda Partimizin sağlam bir bakış açısına ve bununu yön verdiği bir pratik çabaya dayalı olarak yol yürüdüğünü göstermiştir.)

Bunu başardığımızda, partimiz yeni dönemi de kazanarak ilerleyecektir. Türkiye topraklarında devrimci sınıf çizgisinin yön verdiği devrimci bir sınıf hareketi yaratılacak, partimiz bunun cisimleşmiş bir ifadesi olacaktır.

(Ekim, Sayı: 252, Mayıs 2008)


Üste