Logo

Deniz, Mahir ve İbrahim, bu üç devrimci lider bir arada, ‘68 devrimci gençlik kuşağını ve ‘71 Devrimci Çıkışını temsil ediyorlar. Aradan geçen yarım yüzyıla rağmen toplumun hafızasında ve ilerici kitlelerin kalbinde tüm canlılığı ile halen yaşıyorlar. Bu olgu geride bıraktıkları derin etkinin zamana dayanıklı gücüne tanıklık ediyor. Bu ülkede on yıllardır...

» EKİM, Sayı: 323, Mayıs 2022 (PDF)

Dönemsel olarak yaşanan hareketliliklere, bu yılın başında birbiri ardına patlak veren işçi-emekçi direnişlerine rağmen, sınıf hareketinin politik planda aşılamayan geriliği, çalışmamızı ilerletmede temel bir güçlük alanı olmayı sürdürüyor. Bu nesnel güçlük...

Dünya halklarının kaderini belirleyen anti-faşist zaferin tüm onuru komünistlerindir. Yalnızca Sovyetler Birliği’nde değil, Avrupa’da da son derece elverişsiz koşullarda ve büyük olanaksızlıklar içinde en önde mücadeleye atılanlar ve en ağır yükü omuzlayanlar...

Boğaziçi deneyimi, yeni dönemde gelişecek gençlik mücadeleleri ve birleşik, kitlesel, devrimci bir gençlik hareketi yaratma iddiası bağlamında, politik-pratik önderlik mekanizmalarının ne denli kritik bir öneme sahip olduğunu bir kez daha doğrulamış bulunuyor.

Sınıf devrimcileri önümüzdeki dönemde toplumsal ve siyasal sorunlar üzerinden sınıf ve emekçilere seslenen bir siyasal faaliyeti daha etkili ve sistemli bir şekilde gündemlerine almalıdırlar. Bu sorunlar temelinde açığa çıkan mücadele dinamikleri...

Devrimci-ilerici güçler kadar düzen siyasetinin farklı klikleri de yeni ittifaklar, güç birlikleri vb. arayışlarını yaygınlaştırmış bulunuyor. Hali hazırda oluşturulan ittifak, güç birlikleri, eylem birlikleri AKP iktidarına kaybettirme ekseninde duruyor. Düzen siyaseti...

Daha üçüncü gününe ancak girilmişken açığa çıkan gerçekler, sürmekte olan savaşın gerçekte ABD liderliğindeki emperyalist Batı bloku ile emperyalist Rusya arasında sürmekte olan bir savaş olduğunu kesinleştirmiştir. Batı emperyalizmi bir tek doğrudan asker göndermek dışında her bakımdan sürmekte olan savaşın içindedir ve açık bir tarafıdır. Ukrayna cephesi...

» Emperyalist dünya ve Ukrayna krizi (PDF)
» Savaş, anti-emperyalist mücadele ve Partimizin programı/1
» Savaş, anti-emperyalist mücadele ve Partimizin programı/2
» Savaş, anti-emperyalist mücadele ve Partimizin programı/3

Los hechos que se han revelado justo al entrar en su tercer día han dejado claro que la guerra en curso es en realidad una guerra en curso entre el bloque imperialista occidental dirigido por Estados Unidos y la Rusia imperialista. El imperialismo occidental está en la guerra en todos los aspectos, excepto enviando un solo soldado directo y es aun un flanco abierto.

On the third day of the war, the information available has made it certain that the ongoing war is actually an ongoing war between the US-led imperialist Western bloc and imperialist Russia. Other than not sending soldiers directly, Western imperialism takes part in the ongoing war in all respects. It can even be said that it personally led the war on the Ukrainian...

Die Tatsachen, die schon zu Beginn des dritten Tages enthüllt wurden, haben untermauert, dass der laufende Krieg tatsächlich ein Krieg ist, der zwischen dem US-geführten imperialistischen westlichen Block und dem imperialistischen Russland geführt wird. Der westliche Imperialismus ist in jeder Hinsicht - auch ohne Entsendung eines Soldaten – am Krieg...

» Die imperialistische Welt und die Ukraine-Krise (PDF)

Oysa SİP-TKP’de gördüğümüz nedir? Örneğin, bunu yapan emperyalizmdir söylemine sığınarak, “mevcut sınırların değişmezliği”ne bekçi kesilebilmektedir. Bu tutum mantıksal olarak, bugünkü statükoyu savunmaya, buna yönelik çabaların ezilmesini...

Modern burjuva toplumunda proletaryanın devrime önderlik kapasitesi, dolayısıyla sınıflar mücadelesi içinde öncü devrimci bir sınıf olarak yeri, hiç de önsel bir hazır sonuç değil, fakat zorlu çalışmalar ve mücadeleler içinde zamanla geliştirilip kazanılması...

Köylü sorunu gibi ulusal sorun da üzerinden atlanamaz bir nesnel toplumsal-siyasal sorundur. Fakat ulusal sorunun köylü sorununa benzer türden bir tarihsel çözümü yoktur. Köylü sorunu kapitalizm öncesi ilişkilerden kalmadır ve kapitalizmin...

Yeri geldikçe Türkiye solunun kırk yıllık teorik “geleneği” olmakla övünen solun bu “Beyaz Türkleri”, son kırk yıldır Türkiye toplumunu bunaltan ve halen de toplumsal düzeyde tüm yakıcı ağırlığını koruyan bir “sorun”dan sözde “teorik” alandaki cambazlıklarla...

Bu oportünist odak bir dizi başka konuda olduğu gibi ulusal sorun konusunda da Türkiye devrimci hareketinin ideolojik-siyasal kazanımlarına adeta savaş açmıştır. Ama bu sinsi bir biçimde, Marksizm maskesi altında yapılmaktadır...

Aydemir Güler’in son yazısı on yıl öncesine ait bu iddialı “savunma”ya dönüp daha yakından bakmayı artık ertelenemez bir görev haline getirmiştir. Tam da önerildiği gibi, temel “TKP belgeleri” ile “TKP'yi temsil eden yazılı veya sözlü açıklamalar” üzerinden...

Türkiye’nin modern tarihi, bu tarihin bugün ortaya çıkardığı iktisadi ve sosyal ilişkiler tablosu, Türkiye’nin burjuva demokratik karakterde bir “ikinci milli kurtuluş savaşı” yaşayamayacağını gösteriyor. Birinci milli kurtuluş savaşına Türk milli burjuvazisi önderlik etmişti. Böyle bir sınıf bugünün Türkiye’sinde artık yoktur. ‘71 Devrimci Hareketi aynı...

Türkiye’de sosyalist hareket daha doğumundan itibaren Kemalizmin derin bir biçimde etkisini yaşadı ve tam da bu nedenle çok uzun yıllar kötürüm kaldı. TKP bağımsız bir sınıf partisi olmaktan çok kemalist akımın sol kanadı rolünü oynadı. ‘60’lardaki...

200. doğum yılını kutlamakta olduğumuz büyük insan, Friedrich Engels, Marksizm olarak tanımlanan dünya görüşünün Marx’la ayrılmaz biçimde iki kurucusundan biridir. Özellikle de Marx’ın ölümünün ardından çok büyük bir alçak gönüllülükle kendi rolünü ve katkısını olduğundan az göstermeye çalışması onun sağlam ve erdemli karakterinin bir göstergesidir.

Pandemi başlayalı beri sonrasına ilişkin olarak çeşitli türden görüşler ortaya konulmaktadır. Bilimsel ölçütlerin elverdiği sınırlar içinde kestirimde bulunmaya dayalı olanlar dışında bu görüşler spekülasyondan öte bir değer taşımamaktadır. Ağırlık merkezi oluşturan ülke ya da bölgeler değişse de pandemi hala dünya ölçüsünde etkisini sürdürmektedir ve bunun nereye...

Parti Programı / Tüzügü

TKİP VI. Kongresi

<< İlk < Önceki 1-10 11-19 Sonraki > Son >>

TKİP V. Kongresi

TKİP IV. Kongresi

TKİP III. Kongresi

TKİP II. Kongresi

TKİP Kuruluş Kongresi

Partimizin tüzüğü üzerine