Logo

Kurultay deneyimlerimiz üzerine


Kurultay deneyimlerimiz üzerine

 

nıf çalışmasında derinleşmek, işçi ve emekçilerle fabrika ve işletme temelinde somut bağlar kurmak için sanayi havzalarına, fabrikalara yönelik sistematik bir tarzda çeşitli araçlarla müdahalelerde bulunuyoruz. Bağımsız taban örgütlenmeleriyle sınıfı harekete geçirmenin yol, yöntem ve araçları üzerine yoğunlaşıyor, bu konuda yoğun bir emek ve enerji harcıyoruz. Bugüne dek ısrarlı ve soluklu bir bakışla sermayenin saldırıları karşısındanıfın bağımsız tutumunu açığa çıkartmak için sınıf çalışmasında çeşitli deneyimler biriktirdik. Bu deneyimlerden biri olan kurultaylar, üzerinde durulması gereken önemli araçlardan biridir.

Kurultay çalışması deneyimler ışığında şu açılardan farklı bir yerde durmaktadır:

Öncelikle biçim olarak kurultay, toplumun genel gündeminden sınıf hareketinin çeşitli sorunlarına kadar birçok konuyu bir arada ve çok yönlü tartışma, somut politikalar üzerinden somut araçlar belirleme ve sonuçta ortak kararlar alma imkânını vermektedir. Bu çerçevede işçilerin bir arada tartıştığı, öneriler sunduğu, kürsüden kendini ifade etiği ve karar alma sürecine dâhil olduğu bir kurultay, onlarınitiminde önemli bir deneyim olacaktır. Çünkü geleceğin gerçek işçi demokrasinin örgütsel biçimi olacak işçi meclislerinin ilk deneyimi bugünden bu gibi uygulamalar üzerinden oluşacaktır.

Bunun dışında kurultay, hazırlanan tebliğler ve kürsünün kullanımı üzerinden geçmiş deneyimlerden sonuçlar çıkarmanın, geleceğe dönük planlamalar yapmanın ve somut bir mücadele programı oluşturman imkânını sunan bir biçim olarak çalışmanın önünü açacaktır. Zaten deneyimlerin de gösterdiği gibi, kurultay çalışmaları bölgeye hâkimiyeti artırmakta, tıkanma noktaları tespit etmeyi kolaylaştırmakta, çalışmayı toparlamakta, yön vermekte ve böylece yol açıcı olmaktadır.

Yine deneyimlerin gösterdiği üzere, kurultay çalışmaları politikalarımızınıfa taşımada ve güce dönüştürmede fazlasıyla işlevsel olmaktadır. Bugünkü sınırlarda politikalarımızı somut deneyimler üzerinden öncü işçiler nezdinde tartışmak bile bir anlam taşımaktadır. Bu tartışmaların ışığında oluşturulan bir mücadele programı bölgedeki öncü işçilerin bir araya getirilmesinde ve mücadeleye sevkinde oldukça önemli olacaktır.

***

Başarıbir kurultay ideal durumda, fabrikalarda süren mücadelelerin doğal öncüleri içeren ve fabrika komitelerinden beslenerek örgütlenen bir kurultay olurdu. Kuşkusuz böylesi bir kurultayda dönüp yeniden bölgeye bakmak, ihtiyaçlara göre bir mücadele programı oluşturmak ve yeni araçlar tanımlamak, bölgedeki sınıf hareketine etkili bir müdahale olurdu. Ancak içinden geçilen dönemin sınıf hareketliliği, öncü unsurların verili durumu vb. birçok etkeni bir arada düşünmek gerekmektedir. Bu nedenle önemli olan, bu araç sayesinde, çalışmanın belli bir düzeyi ve kapasitesi üzerinden çok yönlü tartışmaların yapılabilmesi, hareketin gelişmesinin önündeki engelleri kaldırmaya yönelik somut önerilerin tartışılabilmesi, ortaya bir iddia konulabilmesi ve böylece sonrası için ortak bir irade belirlenebilmesidir. Kurultaylarda, sınıf hareketinin ve kendi çalışma düzeyimizin zorlanma alanları çok yönlü tartışılabilmeli, devrimci programımız çerçevesinde belirlenmiş, dönemin ihtiyacına uygun mücadele talepleri etrafında örgütlenme çalışmaları için somut bir çalışma takvimi oluşturulabilmelidir.

Bu nedenle derinleşme hedefiyle yöneldiğimiz bölge veya alan üzerinden örgütlenecek bir kurultay, sistemli bir şekilde yürütülen çalışmanın belli aşamalarında ihtiyaca uygun gündemlerle periyodik olarak yapılabilmelidir. Ancak bu şekilde çalışmanın önü açılabilir. Kurultaylar yürütülen sınıf çalışmasın dönemsel olarak değerlendirildiği duraklar olmalı, kurultay sonuçları yeni döneme ışık tutmalı, kararlar bağlayıcı olmalır. Çalışma bu kararlar ışığında örgütlenmelidir. Oluşturulan takvime uygun olarak yürütülecek bir çalışma alanda derinleşmeyi sağlayacak, işlerin planlı bir şekilde örgütlenmesine hizmet edecektir. Süreklilik içindeki böylesi bir çalışma, aynı zamanda bölgede ilerici öncü unsurlara ulaşmak ve onları planlanan sürecin bir parçası yapmak açısından da gereklidir.

***

Kurultay sonrası belli alanlarda yaşanan boşluk, kurultay aracının nasıl bir işlevle kullanıldığının yeterince kavranamadığına işaret etmektedir. Buradan hareketle kurultay örgütlenmesinde dikkat edilmesi gereken birkaç noktaya değinebiliriz:

Kuşkusuz ki, başarılı bir kurultay örgütlenmesi ön hazırlık sürecinden ayrı düşünülemez. Bu amaçla önden yapılan hazırlık sürecindeki çalışma temposu ve tarzı, kurultay sonrası için yakalanmak istenilen düzeyin ilk adımları olabilmelidir. Bu nedenle bu ön süreçlere yapılan yüklenme, harcanan emek ve çaba üzerinde önemle durulmalıdır. Kurultay süreci bir bütündür. Ön hazırlık süreciyle birlikte yoğun bir düşünsel, pratik çalışma ve örgütlenme çalışmaları kendi bütünlüğü içinde kavranamadığı oranda, o yerelin alana ilişkin bir yoğunlaşmış bir propaganda çalışması sınırlarında/işlevinde kalma tehlikesi taşır. Bu, kurultay aracının nasıl bir işlevle kullanılacağı konusunda yaşanan kavrayış sorununun dışa vurumudur. Aracın işlerliğini azaltan ve giderek sıradanlaştırma tehlikesini içinde barındıran bir sonuç doğurur.

 Bir başka yanlış ise, kurultaylara gereğinden fazla anlam yükleme tutumudur. Kurultay çalışması önemsenmeli, fakat yerine getirebileceği işlevin sınırları konusunda gerçekçi olunmalıdır. Abartılı beklentiler hayal kırıklıkları ve bunun ürünü kırılmalar yaratır. Özellikle de  saflarımızdaki nispeten yeni ve deneyimsiz işçilerde. Tüm bunlarızeten bir tarzda, gündemdeki kurultayın anlamı, işlevi ve sağlayabilecekleri konusunda somut irdelemelere dayalı bir iç eğitim süreci örgütlenmelidir

Kurultayın içinden geçmekte olunan somut koşullarda nasıl bir ihtiyacın ürünü olduğu doğru biçimde kavranamazsa eğer istenilen sonuç da alınamayacaktır. Gösterilen çaba ve enerjinin karşılılığını bulmasını istiyorsak, bu konu üzerine önemle durulmalıdır. Kurultay süreçleri, içinden geçilen dönemin işçi hareketinin mevcut ruh hali ve durumundan bağımsız işlemeyecektir. Ancak kurultay süreci bunu aşmayı hedefleyen bir iradenin somutlanması olmalıdır. Ve buna uygun düşen somut bir mücadele programı ortaya konulmalıdır. Bu çerçevede ulaşılan iler unsurların önüne buradan görevler koymak, hedefler çizmek vb. gerekmektedir.

Kurultay, çalışmaya bu şekilde bir nitelik değişimi kattıktan sonradır ki, ne kadar yaygın bir propaganda çalışması yürütüldüğü, kaç kişinin kurultay çalışmasının örgütlenmesine katıldığı, kurultaya katılım sayı, ne kadar fabrikalara dayanarak örgütlendiği vb., her biri kendi içinde önemli olan başlıklar başarılı bir kurultayın göstergeleri olarak üzerinde durulması gerekir.

***

Kurultay çalışmaları sınıf çalışmasında derinleşme ve hareketlile müdahalede anlamlı imkânlar sunmaktadır. Bu nedenle, sınıfa yönelik uzun ve soluklu bakışımızla hedef alanlarımızda derinleşmek için, her aracı amaca uygun ve yaratı bir tarzda kullanarak yarının geniş işçi hareketliği dönemlerine bugünden hazırlanmalıyız.


Üste