Logo

Seçimler ve kitle çalışmamız üzerine


Seçimler ve kitle çalışmamız üzerine

 

Seçimler vesilesiyle işçi ve emekçi kitlelere bağımsız devrimci sınıf tutumuzla gitmenin, düzene karşı devrim propagandasını geniş emekçi kitlelere ulaştırmanın önemi konusunda saflarımız yeterince açık ve nettir. Kitlelerin bilincini düzen içi hayallerle bulandıran her türden gericiliğe karşı mücadele görevi, seçim atmosferinde yürüteceğimiz kitle çalışmasının önemini daha da artırmaktadır.

Seçim gündemli çalışma, yoğunlaşmış bir kitle çalışmasını gerektirmektedir. Bu dönemlerde sözlü-yazılı ajitasyon ve propaganda araçlarını yaygın kullanıyor, kitlelerle yüzyüze gelme imkânını daha çok buluyoruz. Kitlelerin politikaya ilgilerinin arttığı böylesi dönemlerde yürütülecek etkin bir çalışmanın, hem faaliyemizin güçlenmesi hem de güçlerimizin eğitimi ve gelişimi açısından önemi açıktır. Seçim sürecinde sergilenecek mücadele dinamizminin devrimci baharı örgütleme konusundaki ivmelendirici etkisini geçmiş deneyimlerimizden de biliyoruz. Dolayısıyla, seçim döneminin politik atmosferini ve bu ortamın sunduğu imkânları amaca uygun bir şekilde değerlendirmek göreviyle karşı karşıyayız.

Özellikle yerel seçimlerin, işçi ve emekçilerin oturdukları semtlerde yaşadıkları kimi altyapı sorunları ya da iş, tapu vb. ile ilgili beklentilerin arttığı, düzen partilerinin de bu beklentileri sahte vaatlerle ve dağıtılan sadakalarla güçlendirdiği, dikkatleri bu yöne çektiği bilinmektedir. Kitlelerin ilgilerinin semt sorunlarına ve ihtiyaçlarına odaklandığı böylesi bir dönemde işçi ve emekçilerde oluşturulan geri bilinci kırmak, dikkatleri bu alandan çıkararak krizin faturasını ödememekte somutlanan sınıfın gerçek gündemine çekmenin önemi ortadadır. Bu bilinçle sürece yüklenmek, devrimci ve sosyalist propagandamızı ısrarla hedeflediğimiz fabrikalara, sanayi havzalarına ve bunları çevreleyen işçi semtlere götürmek gerekmektedir. Seçim atmosferinden, çalışma alanlarımızda yoğunlaşarak, sınıf çalışmamızı güçlendirecek şekilde faydalanmalıyız.

 

Planlı, disiplinli, hedefine kilitlenmiş bir seçim çalışması

Geçmiş değerlendirmelerimize baktığımızda, seçim dönemlerinin en olumlu kazanımı, kitle çalışmasında mevcut düzeyi aşan ve bu alanda deneyimleri artıran bir süreç olduğu, etki alanımızı genişlettiği, yeni alanlara açılma imkânı bulduğumuz, yeni güçlere ulaştığımız ve iç örgütlülüğümüzü pekiştirdiğimiz süreçler olduğu yönündedir. Buradan bakıldığında, seçim çalışmalarının devrimci çalışmayı güçlendirici katkısı ortadadır.

Geniş bir kitle faaliyetinin örüleceği dönemlerde başarının en önemli etkeni iyi bir planlamaya sahip olmaktır. Belirlenmiş hedefler, iyi bir planlama ve uygulama konusunda gösterilen disiplin başarılı bir çalışmanın olmazsa olmazıdır. Hedef belirlemek, çalışmanın başarısı ve çalışmanın açığa çıkaracağı imkânları değerlendirmek açısından gereklidir. Kuşkusuz bu hedefler siyasal çalışmamızın ihtiyaçlarına göre belirlenir. Bu, yeni alanlara açılmak, yeni güçlere ulaşmak, yerelde derinleşmek vb. olabilir.

Sınıf çalışmamızda önümüzü açacak imkânlara ulaşmak için genel bir faaliyetten çok hedef bölge ve fabrikalara yoğunlaşan, buralarda derinleşmeyi hedefleyen bir planlama daha isabetli olacaktır. Bunun yanısıra, yeni fabrikalara, yeni havzalara vb. sıçrama bakışıyla da hareket edilebilmeli, fakat bu bir dağılmaya yolaçmamalıdır. Planlama hedef kitlemize fabrikasında ve mahallesinde ulaşacak şekilde yapılmalıdır.

Planlamanın disiplinli bir şekilde uygulanması ancak çalışmanın birimler temelinde örgütlenmesiyle mümkündür. Bu, seçim çalışmasına katılan güçlerin siyasal pratik içinde çalışmayı planlama, yönlendirme ve denetleme bakımından deneyim ve inisiyatif kazanmalarını kolaylaştıracaktır. Çalışmanın her aşaması kolektif bir tartışma ve denetimle yürütülmeli, aksamalar anında tespit edilebilmelidir. Komitelerin kendi iç eğitim programları olmalı, pratik faaliyetin yoğun olması iç eğitimi aksatmamalıdır. Bu eksik bırakıldığında, dar pratik yoğunluk geliştirici olmamaktadır. Hem güçlerin pratik eğitimi hem de yüzyüze geldiğimiz hedef kitleye yönelik sözlü propaganda zayıf kalmaktadır. Ayrıca, çevre-çeper güçlerimizi seçim çalışmamızın bir parçası yapmak konusunda çaba harcanmalıdır.

Değinilmesi gereken bir diğer konu seçim bürolarıdır. Kitlelerle buluşma mekânlarımız olarak bu büroların kullanımı oldukça önemlidir. Seçim bürolarının sadece faaliyetin pratik planlamasının yapıldığı yerlere dönüşmemesi için gereken özen gösterilmelidir. Devrimci bir kurumun tüm özelliklerini taşıyabilmelidir. Gerçekleştirilecek etkinlikler için gereken hazırlık, teknik vb. donanım üzerinde önemle durulmalı, gerekli işbölümü yapılarak bu konuda aksama yaşanmasının önüne geçilmelidir.

Seçim dönemleri yazılı propaganda-ajitasyon araçlarını yaygın bir şekilde kullanacağımız dönemlerdir. Ancak çalışma sadece propaganda materyallerinin dağıtımına sıkıştırılmamalı, iyi bir planlama ile bu tekyanlılığın önüne geçilmelidir.

Seçim dönemlerinde kitlelerle buluştuğumuz ev, kahve toplantıları vb. imkânlar ayrıca önemlidir. Bu süreçte ne kadar çok emekçiye ulaşıldığı, ne kadar çok ev toplantısı yapıldığı başarının göstergelerindendir. Ancak yine de fabrika işçileriyle yapılacak toplantıların ayrı bir önemi vardır. Çalışmada gözden kaçırılmaması gereken bir noktadır bu.

Bu süreçte yayınların etkin kullanımının önemini bir kez daha vurgulayalım. Politikalarımızı, bağımsız tutumumuzu, devrimci propagandamızı yayınlarımızla işçi ve emekçilere ulaştırmanın önemi tartışmasızdır. Ancak yayınların işlevsel ve yaygın kullanımı konusunda daha yoğun bir çaba harcanmalı, merkezi materyallerin yanısıra yerel yayınlar etkin bir şekilde kullanılmalıdır. Yerel yayınlar, hedef kitlemizi ne denli tanıdığımızı, alana ne ölçüde hâkim olduğumuzu gösteren araçlardır. Seçim dönemi bu açıdan da yetersizlikleri giderme vesilesi yapılmalıdır.

Seçim dönemleri salt kendi içinde yoğunlaşmış çalışma dönemleri değil, içinden geçilen sürecin siyasal gündemleriyle bağını kurarak çalışmanın temposunun arttığı, yoğunlaştığı dönemlerdir. Böylesi dönemlerden yenilenerek ve güçlenerek çıkmayı, çalışma alanlarımızda genişleme ve derinleşmeyi hedeflemeliyiz. Seçim gündemli kitle çalışmasının yaratacağı güç ve imkânların bahar sürecine ve toplam siyasal sınıf çalışmamıza katacaklarının bilinciyle sürece yüklenmeliyiz.


Üste