Logo

2023 yılının Türkiye için kritik bir yıl olacağı tartışmasızdır. Zira devleti ele geçirmiş ve topluma halen çok şey dayatmayı başarmış olsa da dinci-faşist koalisyon hala da kendi düzenini oturtabilmiş değildir. Seçim yoluyla ya da seçimleri boşa çıkarmanın bir yolunu bularak iktidarı elde tutmayı başarırsa eğer, kısa vadede toplumun üzerine yeni düzeyde bir...

» EKİM, Sayı: 325, Temmuz 2022 (PDF)

Siyasal ve örgütsel çalışmanın seyrini doğrudan etkileyen darlık ya da süreç içerisinde daralma sorunu, birbiriyle ilişki içerisinde ve birbirini belirleyerek ilerleyen çok yönlü gelişmelerin dolaysız bir sonucudur. Bu nedenledir ki, meseleyi tek bir halka...

Bugün bu tarihsel deneyimlerden öğrenmek, oralardan gerekli dersleri çıkarabilmek özel bir önem taşıyor. Çünkü mevcut hali ile Türkiye işçi sınıfının mevzi direnişler üzerinden yaşanan sorunlara bir yanıt üretebilmesi mümkün değil. Bu değerlendirme...

Bugün işçi hareketimizin içinde bulunduğu çok yönlü sorunlar “kendiliğinden gelişmeler”le aşılamayacak denli kapsamlıdır. Eğer 1991 yılını esas alırsak, gerileme 30 yılı aşkın bir süredir devam etmektedir. Bu gerileme dönemi sermaye sınıfı ve siyasal iktidar...

Komünistler devrimci örgüt sorununu, içerisinden geçilen dönemin özelliklerinin yanı sıra ideolojik ve ilkesel bir çerçevede ele aldılar. İdeolojik-programatik çizgi, hedeflere ulaşmayı sağlayacak politik çalışma, bu çizginin pratikteki karşılığı olan araçlar bakımından düzenin tam karşısında konumlanan devrimci parti/örgüt için, illegal temellere dayanma sorunu...

Çoğu zaman “kitle çalışması” denildiğinde akla ilk gelen, genel bir ajitasyon-propaganda ve seslenme faaliyetleri olabilmektedir. Oysa kitle çalışması bir alanda yürütülen bütünlüklü bir çalışmadır. Çalışma süreci, izlenecek taktik çizginin ve somut hedeflerin belirlenmesi, bunun güçlü bir inisiyatifle gençliğe taşınması, gençlikte bilinç açıklığı...

Tartışma ve eleştirilerimizi de parti tüzüğüne uygun bir işleyiş içerisinde yapmamız gerekmektedir. Bu da bize tartışmalı gördüğümüz, eleştirdiğimiz noktaları, yer aldığımız örgütsel zeminden başlayarak tartışmaya açma sorumluluğu getirmektedir. Neticede illegal...

Uzun dönemdir önemli bir mücadele dinamiği olan kadın hareketi ile sınıf mücadelesinin bağı neden bu kadar zayıf? Bu soru ile başlamak bizi önemli bir tartışmanın içine çekecektir. Bu kapsamda tartışmalar yürütülürken, genelde bu iki mücadele hattının...

Tayyip Erdoğan liderliğindeki dinci koalisyon hakim öğe olsa da, gerçekte sözkonusu olan dinci-faşist güçlerin birleşik iktidarıdır. Bu, 12 Eylül askeri faşist darbesinin resmi devlet ideolojisi katına yükselttiği “Türk-İslam sentezi”nin devlet iktidarında vücut bulmuş halidir. Amerikan emperyalizmi ve işbirlikçi büyük burjuvazi tarafından Türkiye’nin ilerici-devrimci hareketini...

Görünürde bu kez Rusya kendi emperyalist kaygı ve hesapları doğrultusunda Ukrayna’ya yerel bir müdahalede bulunmuştur. Gerçekte ise Ukrayna üzerinden ABD emperyalizmi ve Batılı emperyalist müttefikleri ile Rusya çok yönlü ve boyutlu bir savaş halindedirler. Ukrayna bu büyük çatışmanın yalnızca bir sahnesi ve Ukrayna halkı ise masum bir kurbanıdır.

» EKİM, Sayı: 324, Haziran 2022 (PDF)

Die 2008 ausgebrochene georgische Krise (und der Krieg) war ein weiteres kritisches Glied in dieser konfliktreichen Phase innerhalb der imperialistischen Welt. Darüber hinaus war es eine erste wichtige Bruchstelle. Um die heutige Ukraine-Krise richtig...

Türkiye işçi sınıfı hareketinin nihayet başka bir düzeye ulaşarak yeni bir gelişme dönemine gireceğine dair umut ve beklentiler aslında sadece güncel eylemler tablosundan kaynaklanmıyor. İnişli çıkışlı bir seyir içinde olsa da işçi hareketinin uzun zamandır...

Düzen içi legalist-parlamentarist eğilim giderek solun geneline hâkim hale gelmektedir. Solun düzen karşısındaki konumunu, politik-pratik duruşunu, önemli ölçüde bu çizgi şekillendiriyor. Ve bu, son yıllarda çok daha etkin hale gelmiş bulunuyor...

Yaklaşık 20 küsur yıldır temel bir alan olarak gündemimizde olan lise çalışmamız, kimi dönemlerde gelişen ve güç kazanan, etkin bir politik çalışma alanı olarak öne çıkan fakat kimi dönemlerde ise son derece zayıflayan bir seyir izledi. Liseli gençlik...

Devrimci bir partiyi zayıf düşüren, hata ve zaaflara düşmesi değil, bunları açıklıkla ortaya koyamaması, bunları tahlil edip anlayamaması, böylece de hatalarından öğrenmeyi başaramamasıdır. Devrimci bir parti üzerinden yapılan bu saptamalar...

Deniz, Mahir ve İbrahim, bu üç devrimci lider bir arada, ‘68 devrimci gençlik kuşağını ve ‘71 Devrimci Çıkışını temsil ediyorlar. Aradan geçen yarım yüzyıla rağmen toplumun hafızasında ve ilerici kitlelerin kalbinde tüm canlılığı ile halen yaşıyorlar. Bu olgu geride bıraktıkları derin etkinin zamana dayanıklı gücüne tanıklık ediyor. Bu ülkede on yıllardır...

» EKİM, Sayı: 323, Mayıs 2022 (PDF)

Dönemsel olarak yaşanan hareketliliklere, bu yılın başında birbiri ardına patlak veren işçi-emekçi direnişlerine rağmen, sınıf hareketinin politik planda aşılamayan geriliği, çalışmamızı ilerletmede temel bir güçlük alanı olmayı sürdürüyor. Bu nesnel güçlük...

Daha üçüncü gününe ancak girilmişken açığa çıkan gerçekler, sürmekte olan savaşın gerçekte ABD liderliğindeki emperyalist Batı bloku ile emperyalist Rusya arasında sürmekte olan bir savaş olduğunu kesinleştirmiştir. Batı emperyalizmi bir tek doğrudan asker göndermek dışında her bakımdan sürmekte olan savaşın içindedir ve açık bir tarafıdır. Ukrayna cephesi...

» Emperyalist dünya ve Ukrayna krizi (PDF)
» Savaş, anti-emperyalist mücadele ve Partimizin programı/1
» Savaş, anti-emperyalist mücadele ve Partimizin programı/2
» Savaş, anti-emperyalist mücadele ve Partimizin programı/3

Los hechos que se han revelado justo al entrar en su tercer día han dejado claro que la guerra en curso es en realidad una guerra en curso entre el bloque imperialista occidental dirigido por Estados Unidos y la Rusia imperialista. El imperialismo occidental está en la guerra en todos los aspectos, excepto enviando un solo soldado directo y es aun un flanco abierto.

On the third day of the war, the information available has made it certain that the ongoing war is actually an ongoing war between the US-led imperialist Western bloc and imperialist Russia. Other than not sending soldiers directly, Western imperialism takes part in the ongoing war in all respects. It can even be said that it personally led the war on the Ukrainian...

Die Tatsachen, die schon zu Beginn des dritten Tages enthüllt wurden, haben untermauert, dass der laufende Krieg tatsächlich ein Krieg ist, der zwischen dem US-geführten imperialistischen westlichen Block und dem imperialistischen Russland geführt wird. Der westliche Imperialismus ist in jeder Hinsicht - auch ohne Entsendung eines Soldaten – am Krieg...

» Die imperialistische Welt und die Ukraine-Krise (PDF)

Aydemir Güler’in son yazısı on yıl öncesine ait bu iddialı “savunma”ya dönüp daha yakından bakmayı artık ertelenemez bir görev haline getirmiştir. Tam da önerildiği gibi, temel “TKP belgeleri” ile “TKP'yi temsil eden yazılı veya sözlü açıklamalar” üzerinden...

» Marksizm ve sosyal-şovenizm 2
» Marksizm ve sosyal-şovenizm 3
» Marksizm ve sosyal-şovenizm 4
» Marksizm ve sosyal-şovenizm 5
» Marksizm ve sosyal-şovenizm 6

Parti Programı / Tüzügü

TKİP VI. Kongresi

<< İlk < Önceki 1-10 11-19 Sonraki > Son >>

TKİP V. Kongresi

TKİP IV. Kongresi

TKİP III. Kongresi

TKİP II. Kongresi

TKİP Kuruluş Kongresi

Partimizin tüzüğü üzerine