Logo

İllegal temellere dayalı devrimci örgüt sorunu, tam da yaşamsal bir ihtiyaca dönüştüğü bir dönemde, ana gövdesiyle Türkiye solunun gündeminden çıkmış bulunmaktadır. Gerçekte bu salt Türkiye’ye özgü bir durum da değildir. Dünya ölçüsünde de solun bu alanda büyük bir yıkım yaşamış bulunduğu ortadadır. İllegal temellere dayalı ihtilalci örgüt anlamında leninist örgüt anlayışı bir yana bırakılmıştır; en iyi durumda, geride kalmış tarihsel bir aşamanın artık eskimiş...

Bağımsız sendika sorunu parti için yeni bir tartışma değil, farklı dönemlerde ele alınmış ve çerçevesi çizilmiş bir konudur. Bu kapsamda Parti Kuruluş Kongresi değerlendirmelerini özellikle anmak gerekir. Konu Kuruluş Kongresi’nde esaslı biçimde tartışılmış, bugüne de yol gösteren önemli açıklıklar sağlanmıştır. Yakın dönem...

2016 1 Mayıs’ı katılım, yaygınlık ve coşku yönünden son yılların en zayıf kutlamalarına sahne oldu. AKP’nin dayatmalarının dörtlü (DİSK, KESK, TTB, TMMOB) ve reformist izleyicileri tarafından kabul edilmesi “terör tehdidi” ile birleşince, devletin kolluk kuvvetleri keyfilik ve küstahlıkta sınır tanımadı. Polis kordonları, arama...

Burjuvazi için reformist akımlar, kriz dönemlerinde kitleleri manüple etmek ve düzene yedeklemek açısından bir diğer alternatif. Bugün krizin giderek derinleştiği, sınıf-kitle hareketlerinin yükseldiği bir dönemde reformist akımların güçlenmesi, birçok ülkede düzen siyasetinde önemli bir yer edinebiliyor olması hiç de şaşırtıcı değil.

Son “Metal Fırtınası” süreci dinci gericiliğin işçi sınıfının geniş bölüklerini nasıl etkisi altına almış olduğunu bir kez daha somut olarak göstermiştir. AKP’nin en büyük oy potansiyelini geniş işçi ve emekçi kesimleri oluştururken, işçiler arasında cemaatlerin de azımsanmayacak bir etkisi sözkonusudur. Bizzat kapitalist patronların teşvikiyle fabrikalarda etkinlik alanı yaratan cemaatler eliyle işçiler, ağır yaşam koşullarının yarattığı güçsüzlük ve çaresizlik duygusuyla...

Sermaye sınıfının “meslek lisesi memleket meselesi” söylemi temelsiz değildir, kapitalist üretim açısından taşıdığı önemi göstermektedir. Bizler de kapitalizmi yıkma mücadelesinde “meslek lisesi devrim meselesi” formülasyonunun gereklerini yerine getirmeli, gündelik çalışmanın temel bir yönü olarak öne çıkartabilmeliyiz.

Alevilik sorununun güncel ve tarihsel arka planına bakıldığında, olgunun dinsel bir alt kimlik olan mezhepten öte olduğu görülüyor. Tarihsel arka planda, merkezi otoriteye/egemen sınıflara karşı isyanların Alevilik görünümünde ortaya çıkması ve bunun yüzyıllara yayılması, dini inanca felsefi boyutlar katmış, döneminin ilerisinde olan belli değerlerin benimsenip yaşatılmasını olanaklı kılmıştır. Feodal sömürüye mezhepsel baskının eklendiği...

Parti güçlerimizin onda dokuzunun sınıf çalışmasında yeraldığını ifade ediyoruz. Gelinen aşamada tartıştığımız sorunların bazılarının artık geride kalması gerekiyor. Nedir bunlar? Uzun yıllardır fabrikalarda çalışıyoruz. ‘90’lı yıllardan itibaren anlamlı örnekler var. Fabrika çalışmasının ne olduğunu herhalde bizden iyi bilen...

Sınıf ve emekçi kitlelerin ileri kesimleri bugün için belli bir “edilgenlik” içine sürüklenmiş olsalar da, olup-bitenlere karşı kayıtsız değiller. Olayları, gündemleri ve gelişmeleri dikkatle izlemekte ve belli bir tutumla birleştirmektedirler. Özellikle direnme iradesi ve kapasitesi ortaya koyan siyasal güçlere ilgileri giderek artmakta ve daha yakından takip etmektedirler. İşte bu nedenle her biçimde ve her yolla işçilere ve emekçilere seslenmeyi başarmalı, bu çerçevede...

Kadro sorununun halihazırda parti çalışmasının önemli bir dizi alanını kestiği açık. Sınıf çalışmasında mesafe almaktan devrimci örgüt sorununa kadar önümüze çıkan sorun alanları, kadro gerçeğimizle sıkı sıkıya ilişkili. Bu nedenle kritik bir yerde duruyor. “Kadro gerçeğimiz nedir?” diye sorulduğunda ilk verilecek cevap...

Devrimci bir sınıf hareketinin gelişimini sağlamak, EKİM ve EKİM’cilerin en başından itibaren en önemli hedefi idi. Bunun için ise öncelikle siyasal bir hareket olmak gerekiyordu. EKİM çok da uzun sürmeyen bir zaman zarfında bunu başardı. Geleneksel devrimci hareket içinde kendisine apayrı bir yer açtı. Yalnızlıklarla boğuşarak, geleneksel hareketin suskunluk fesadını püskürterek, içerden ve dışardan yoluna çıkan tasfiyeci dalgalara ve kırılmalara...

Hatice Yoldaş Ölüm Orucu Direnişi’ni “yaşamı köleleştirilmiş milyonlarca işçi ve emekçinin haklı davasını savunmak” olarak tanımlıyordu. Aslında tek başına bu cümle bile onun berrak sınıf bilincinin ve örnek devrimci kimliğinin bir göstergesi. Hatice yoldaş ölüm orucunda şehit düştüğünde, tıpkı Habip yoldaşın dediği gibi “partinin bayrağına leke sürdürmeme” onurunu taşıyordu. O, sık sık vurgulandığı gibi, zor dönemde tercihini devrim ve sosyalizmden...

28 yılın soluğu!

1987 yılı Ekim ayında yayın yaşamına aylık olarak başlayan Ekim, Ocak 1993 tarihinden itibaren 15 günlük periyoda geçti. Bunu TKİP Kuruluş Kongresi ön hazırlık çalışmalarının başladığı tarih olan Temmuz 1998 yılına kadar, yaklaşık 6 yıl boyunca sürdürdü...

Sınıf çalışmasının sorunları, siyasal mücadele sahnesine çıktığımızdan beri gündemimizde hep de özel bir yer tuttu. Fakat özellikle son yıllarda, birbirini izleyen MK toplantılarının, parti kongrelerinin, parti okullarının döne döne ele alıp tartıştığı en temel gündemlerden birisi oldu. Sorun parti basınımızda her vesileyle ve çok yönlü olarak tartışıldı. Özellikle Merkez Yayın Organı üzerinden pek çok yazı kaleme alınarak ayrıntılı tartışmaların konusu...

Devrimci illegalite temelde bir dünya görüşü sorunudur. Dünyaya, toplumsal ilişkilere, karşınıza çıkan sorun alanlarına hangi sınıfın penceresinden bakıyorsanız pratikte de ona göre konumlanırsınız. Davranış çizginizi ve sosyal pratiğinizi tam da bu konumlanış belirler. İşte devrimci bir parti için illegalite sorunu her şeyden önce...

Parti, sınıf ve siyasal mücadele

Partimizin IV. Kongresi 2012 yılı sonbaharında toplandı. Aradan geçen üç yılın ardından şimdi partimizin V. Kongresi’ni toplamış durumdayız. 2007’de toplanan II. Parti Kongresi’nden beri parti kongreleri ikişer ya da üçer yıllık aralarla toplanıyor. Bu, tüzükte belirlenen sınırlara uygun bir tablo. Sözkonusu tarihten itibaren...

Parti Programı / Tüzügü